Önerilen yeni ÖĞretim plani ve ders iÇERİkleri
Скачать 286.39 Kb.
НазваниеÖnerilen yeni ÖĞretim plani ve ders iÇERİkleri
страница1/7
Дата конвертации31.01.2013
Размер286.39 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
KİMYA BÖLÜMÜ 2011-2012

ÖNERİLEN YENİ ÖĞRETİM PLANI VE DERS İÇERİKLERİ

 1. YARIYIL DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

KIM 115 Genel Kimya 1 (6 AKTS)

KIM 115 General Chemistry (6 ECTS)

 • Atomun Elektronik Yapısı

 • Periyodik Tablo.

 • Kimyasal Bağlar

 • Moleküler Geometri

 • Hibritleşme

 • Moleküllerarası Çekim Kuvvetleri

 • Sıvılar ve Katılar

 • Kimyasal Maddeler

 • Gazlar
 • Electronic Structure of the Atom

 • Periodic Table

 • Chemical Bonds

 • Molecular Geommetry

 • Hybridization

 • Intramolecular attraction forces.

 • Liquids and Solids

 • Chemical Substances

 • Gases
Kaynaklar:

 1. Genel Kimya I-II, Baki Hazer, 2010.

KIM 117 Genel Kimya I Lab. (2 AKTS)

KIM 117 General Chemistry I Lab. (2 ECTS)

 • Laboratuvar Başlarken.

 • Temel Laboratuvar İşlemleri.

 • Kimyasal Maddeler.

 • Uçucu Bir Sıvının Molekül Kütlesinin ve Buhar Yoğunluğunun Belirlenmesi.

 • Difüzyon.

 • Bir Metalin Eşdeğer Kütlesinin Belirlenmesi.

 • Naftalinin Erime Eğrisi.

 • Donma Noktası Alçalması ile Molekül Ağırlığı Tayini.

 • Çöktürme.

 • Kristallendirme.

 • Basit Destilasyon (Bakır Sülfat Destilasyonu).

 • Kimyasal Kinetik

 • Introduction to Labaratory

 • Basic Labaratory Operations.

 • Chemicals

 • Determining Molecular Weight and Vapour density of a Valotile Liquid

 • Diffusion

 • Determining Equivalent Mass of a Metal.

 • Melting Curve of Naphtaline.

 • Determining Molecular Weight with Freezing Point Depression.

 • Precipitation

 • Crystallization.

 • Simple Distillation.

 • Chemical Kinetic.

Kaynaklar:

 1. Genel Kimya I-II, Baki Hazer, 2010.

KIM 171 Bilgisayara Giriş (4 AKTS)

KIM 171 Introduction to Computer (4 ECTS)

 • Bilgisayara giriş

 • Bilgisayar kullanımı ve dosya yönetimi

 • Kelime işlemci

 • Elektronik tablolama

 • İnternet, bilgiye erişim ve iletişim.

 • Introduction to computer.

 • Computer use and file management.

 • Word processor.

 • Electronic spreadsheet.

 • Internet, Access to information and communication

Kaynaklar:

 1. Öğretim üyesi ders notları.
 1. YARIYIL DERSLERİ

BAHAR DÖNEMİ


KIM 146 Genel Kimya II (6 AKTS)

KIM 146 General Chemistry II (6 ECTS)

 • Kimyasal Kinetik.

 • Kimyasal Denge.

 • Kimyasal Termodinamik.

 • Elektrokimya.

 • Metaller ve Ametaller.

 • Yarı Metaller.

 • Çekirdek Kimyası.

 • Organik Kimya

 • Biyokimya ve Polimerler.
 • Chemical Kinetic.

 • Chemical Equilibrium.

 • Chemical Termodynamic.

 • Electrochemistry.

 • Metals and ametals.

 • Semimetals.

 • Nuclear Chemistry.

 • Organic Chemistry.

 • Biochemistry and Polymers.

Kaynaklar:

 1. Genel Kimya I-II, Baki Hazer, 2010.

KIM 148 Genel Limya II Lab. (2 AKTS)

KIM 148 General Chemistry II Lab. (2 ECTS)

 • Asit- Baz Titrasyonu.

 • Etil Asetatın Sabunlaşması.

 • Bir Maddenin Kimyasal Özellikleri ile Tanımlanması.

 • Stokiyometri.

 • Termodinamik.

 • İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri.

 • Bazı İnorganik Tuzların Seyreltik Asitle Etkileşimi.

 • Su Sertliği.

 • Hidratlaşmış Bir Tuzun Formülü

 • Acid – Base Titration.

 • Sponification of Ethyl Acetate.

 • Determination of a Compound with its Chemical Properties.

 • Stoichiometry

 • Termodynamic.

 • Reduction – Oxidation Reactions.

 • Interaction of Some Inorganic salts with Diluted Sulphuric Acid.

 • Water hardness.

 • Molecular Formula of a Hydrated Salt.

Kaynaklar:

 • Öğretim üyesi ders notları

KIM 172 Bilgisayara giriş II (4 AKTS)

Introduction to Computer (4 ECTS)

 • Elektronik sunu

 • Web sayfası dizaynı

 • Fotoğraf düzenleme.

 • Kimyasal moleküllerin çizimi.

 • Electronic presentation.

 • Web page design.

 • Editing photographs.

 • Drawing chemical compounds.

Kaynaklar:

 1. Öğretim üyesi ders notları 1. YARIYIL DERSLERİ

GÜZ DÖNEMİ

KIM 225 Analitik Kimya (6 AKSTS)

KIM 225 Analytical Chemistry (6 ECTS)

 • Analitik Kimya ve Kalitatif Analiz

 • Su ve Kalitatif Analizdeki Önemi

 • Çözeltiler

 • Çözücüler ve Çözünenler

 • Çözelti Konsantrasyonları

 • Çözeltilerde Tanecik Özellikleri ve İyonlar Arası Etkileşimler

 • Kimyasal Reaksiyonlar

 • Kimyasal Denge

 • Asitler ve Bazlar

 • Hidroliz ve Tuzlar

 • Tampon Çözeltiler ve PH İndikatörleri

 • Kolloidler ve Analitik Kimya

 • Analytical Chemistry and Qualitative Analysis

 • Water and Importance of Water in Qualitative Analysis

 • Solutions

 • Solvents and Solutes

 • Concentrations of solutions

 • Properties of Particcles in Solutions and Inter-Ion Interactions

 • Chemical Reactions

 • Chemical Equilibrium

 • Acids and Bases

 • Hydrolysis and salts

 • Buffer solutions and pH indicators

 • Colloids and Analytical ChemistryKaynaklar:

1- Kalitatif Analiz Ders Kitabı, Prof. Dr. Turgut GÜNDÜZ, A.Ü.F.F. Ankara, 1989

2- Kantitatif Analiz Ders Kitabı, Prof. Dr. Turgut GÜNDÜZ, İkinci baskı, Malatya, 1989

3- Analytical Chemistry, Gray D. Christion, Fifth Edition, John Wiley, Sons, Inc., 1994

4- Analitik Kimya Temelleri, Skoog West Holler, Bilim Yayıncılık, 7. Baskı, 1996

KIM 227 Analitik Kimya I Lab (3 AKTS)

KIM 227 Analytical Chemistry I Lab. (3 ECTS)

 • Kalitatif Analize Giriş

 • Kalitatif Analizde Temel İşlemler

 • Kalitatif Analizde Örnek Hazırlama

 • 1-5 Grup Katyonlarının Sistematik Analizi

 • 1-5 Grup Anyonlarının Sistematik Analizi.

 • Bilinmeyen Örnek Analizi

 • Introduction of Qualitative Analysis

 • Basic Procedures in Qualitative Analysis

 • Sample Preparation in Qualitative Analysis

 • Systematic Analysis of Group I-V Cations

 • Systematic Analysis of Group I-V Anions

 • Systematic Analysis of Unknown Sample

Kaynaklar:

1- Kalitatif Analiz Laboratuvar Kitabı, Prof. Dr. Turgut GÜNDÜZ, 3. Baskı, Ankara, 1985

2- Kantitatif Analiz Laboratuvar Kitabı, Prof. Dr. Turgut GÜNDÜZ, A.Ü.F.F; 5.baskı,1993

CHEM 235 Organik Kimya I (6 AKTS)

CHEM 235 Organic Chemistry I (6 ECTS)

 • Karbon Bileşikleri ve Kimyasal Bağlar.

 • Tipik Karbon Bileşikleri: Fonksiyonel Gruplar, Moleküllerarası Kuvvetler ve İnfrared (IR) Spektroskopisi.

 • Organik Tepkimelere Giriş: Asitler ve Bazlar.

 • Alkanlar: Adlandırma, Konformasyon Analizi ve Sentezlere Giriş.

 • Stereokimya: Kiral Moleküller.

 • İyonik Tepkimeler- Alkil Halojenürlerin Nükleofilik Yerdeğiştirme Tepkimeleri.

 • Alkenler ve Alkinler I. Özellikleri ve Elde Edilişleri. Alkil Halojenürlerin Ayrılma Tepkimeleri.

 • Alkenler ve Alkinler II. Katılma Tepkimeleri.

 • Nükleer Manyetik Rezonans ve Kütle Spektrometri: Yapı Tayini İçin Kullanılan Aletler.

 • Radikal Tepkimeleri.

 • Alkoller ve Eterler.

 • Alkollerin Karbonil Bileşiklerinden Sentezi. Yükseltgenme-İndirgenme ve Organometalik Bileşikler.

 • Konjuge Doymamış Sistemler.

 • Carbon Compounds and Chemical Bonds.

 • Representative Carbon Compounds: Functional Groups, Intermolecular Forces, and Infrared (IR) Spectroscopy.

 • An Introduction to Organic Reactions: Acids and Bases.

 • Alkanes: Nomenclature, Conformational Analysis, and an Introduction to Synthesis.

 • Stereochemistry: Chiral Molecules.

 • Ionic Reactions-Nucleophilic Substitution Reactions of Alkyl Halides.

 • Alkenes and Alkynes I. Properties and Synthesis. Elimination Reactions of Alkyl Halides.

 • Alkenes and Alkynes II. Addition Reactions.

 • Nuclear Magnetic Resonance and Mass Spectrometry: Tools for Structure Determination.

 • Radical Reactions.

 • Alcohols and Ethers.

 • Alcohols From Carbonyl Compounds. Oxidation-Reduction and Organometallic Compounds.

 • Conjugated Unsaturated Systems.

Kaynaklar:

 1. Organik Kimya: T.W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle.

 2. Organic Chemistry: T.W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle.
KIM 233 Organik Kimya I Lab. (3 AKTS)

KIM 233 Organic Chemistry I Lab. (3 ECTS)

 • Organik Kimya Laboratuvarına Giriş.

 • Erime Noktası Tayini.

 • Basit ve Ayrımsal Damıtma.

 • Su Buharı Damıtması.

 • Kristallendirme.

 • Ekstraksiyon (Çekme).

 • Elementlerin Nitel Analizi.

 • Alkoller.

 • Aldehitler ve Ketonlar.

 • Hidrokarbonlar.

 • Bilinmeyen bir Maddenin Tanımlanması.

 • Introduction to Organic Chemistry Laboratory.

 • Melting Point Determination.

 • Simple and Fractional Distillation.

 • Steam Distillation.

 • Recrystallization.

 • Extraction.

 • Qualitative Tests for Elements.

 • Alcohols.

 • Aldehydes and Ketones.

 • Hydrocarbons.

 • Identification of an unknown compound.

Kaynaklar:

 1. Organik Kimya Laboratuvarı: Nermin Hocaoğlu-Tahsin Uyar.

 2. Techniques and Experiments for Organic Chemistry: ODTÜ, Chemistry Department.
  1   2   3   4   5   6   7

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Önerilen yeni ÖĞretim plani ve ders iÇERİkleri iconDers iÇERİkleri ve kullanilacak kaynaklar

Önerilen yeni ÖĞretim plani ve ders iÇERİkleri iconLisansüstü dersler ve ders içerikleri

Önerilen yeni ÖĞretim plani ve ders iÇERİkleri iconLisans ve Lisansüstü Programları Ders ve İçerikleri

Önerilen yeni ÖĞretim plani ve ders iÇERİkleri iconÖĞretim elemanlari iÇİn ders tanitimi veri GİRİŞİ kilavuzu

Önerilen yeni ÖĞretim plani ve ders iÇERİkleri iconÖĞretim elemanlari iÇİn ders tanitimi veri GİRİŞİ kilavuzu

Önerilen yeni ÖĞretim plani ve ders iÇERİkleri iconÖĞretim elemanlari iÇİn ders tanitimi veri GİRİŞİ kilavuzu

Önerilen yeni ÖĞretim plani ve ders iÇERİkleri iconErzincan üNİversitesi MÜhendiSLİk faküLtesi makine mühendiSLİĞİ BÖLÜMÜ Lİsans ders programi (Normal Öğretim)

Önerilen yeni ÖĞretim plani ve ders iÇERİkleri iconIşık Üniversitesi Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakültelerinde eğitim dili İngilizce’dir; bu nedenle ders adları ve içerikleri İngilizce olarak verilmiştir

Önerilen yeni ÖĞretim plani ve ders iÇERİkleri iconYapi öĞretmenliĞİ BÖLÜMÜ (I. ve II. ÖĞretiM)

Önerilen yeni ÖĞretim plani ve ders iÇERİkleri iconNÜkleer astrofiZİkte reaksiyonlarin ve reaksiyon mekanizmalarinin otomatik formüllendiRİlmesi: yeni sonuçlar


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница