E-mail: office
НазваниеE-mail: office
страница1/11
Дата конвертации14.02.2013
Размер0.61 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Copyright 2002 by Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Piotrowo 3, 60-965 Poznań, tel. 061 6652351 fax 061 6652852

E-mail: office_dctf@put.poznan.pl Strona internetowa: http://www.fct.put.poznan.pl

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE


Przedmiot: Podstawy filozofii

Przedmiot humanistyczny obieralny I

Kierunek: Technologia chemiczna

Liczba godzin/tydz. - semestr


Profil dyplomowania:

ćwiczenia:

2

semestr I

Kod: 3-9-2-053-01

laboratorium:

Liczba punktów ECTS: 3

projekt/seminarium:


Prowadzący: dr hab. Stanisław Popławski,

Instytut Inżynierii Zarządzania,

Wydział budowy Maszyn i Zarządzania,

ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań,

tel. 852-75-21 w.174

e-mail: office_me@put.poznan.plCele:

Uzyskanie wiedzy w zakresie rozumienia podstawowych kategorii filozofii i umiejętności rozważania zagadnień filozoficznych, sprzyjającej kształtowaniu się humanistycznej perspektywy w postrzeganiu rzeczywistości


Opis przedmiotu:

Zagadnienia wstępne: człowiek a świat - naturalny, naukowy, filozoficzny obraz świata. Przedmiot i struktura filozofii. Filozofia w systemie nauk. Filozoficzne podstawy nauki. Zagadnienie przedmiotu poznania - realizm i idealizm w teorii poznania. Racjonalizm i empiryzm wobec zagadnienia źródeł wiedzy. Zagadnienie prawdziwości wiedzy i kryteria prawdy. Teoria bytu (ontologia, metafizyka) - podstawowe pojęcia i zagadnienia. Stanowiska i nurty w ontologii. Zagadnienia prawidłowości i zmienności w świecie: determinizm i indeterminizm. Problematyka wolności - jej ontologiczny i społeczno-aksjologiczny wymiar. Człowiek jako przedmiot refleksji naukowej i filozoficznej. Filozoficzne koncepcje człowieka - spór o naturę ludzką. Technika, jej humanistyczny sens i społeczne funkcje.


Metody oceny:

kolokwium zaliczeniowe na ćwiczeniach


Bibliografia:

1. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, W-wa 1983

2. R. H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, Poznań 1995

3. B. Russell, The problems of philosophy, London 1967


INFORMACJA O PRZEDMIOCIE


Przedmiot: Historia filozofii

Przedmiot humanistyczny obieralny I

Kierunek: Technologia Chemiczna

Liczba godzin/tydz. - semestr


Profil dyplomowania:

ćwiczenia:

2

semestr I

Kod: 3-9-2-053-01

laboratorium:

Liczba punktów ECTS: 3

projekt/seminarium:


Prowadzący: dr Zdzisław Maciejewski,

Instytut Inżynierii Zarządzania,

Wydział budowy Maszyn i Zarządzania,

ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań,

tel. 852-75-21 w.174

e-mail: office_me@put.poznan.plCele:

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy wybranych kierunków filozofii, zwłaszcza ich aspektów kulturotwórczych.


Opis przedmiotu:

Przesłanki klasyfikowania i systematyzowania filozofii. Filozofia starożytna - grecko-rzymska. Filozofia wczesnochrześcijańska: A. Augustyn, Boecjusz. Filozofia średniowieczna. Filozofia a teologia - zagadnienie wiary i rozumu. Filozoficzno-teologiczna recepcja arystotelizmu - Tomasz z Akwinu. Filozofia nowożytna: racjonalizm metodologiczny Kartezjusza, empiryzm metodologiczny Bacona. Naturalizm społeczny Hobbesa. Filozofia krytyczna Kanta. Niemiecka filozofia idealistyczna i materialistyczna. Pozytywizm i ewolucjonizm. Irracjonalizm metafizyczny A.Schopenhauera. Filozofia współczesna - wybrane kierunki.


Metody oceny:

kolokwium zaliczeniowe na ćwiczeniach


Bibliografia:

1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, W-wa 1998

2. B. Russell, A history of western phiolosophy. Wyd. 2, London 1968


INFORMACJA O PRZEDMIOCIE


Przedmiot: Etyka

Przedmiot humanistyczny obieralny I

Kierunek: Technologia Chemiczna

Liczba godzin/tydz. - semestr


Profil dyplomowania:

ćwiczenia:

2

semestr I

Kod: 3-9-2-053-01

laboratorium:

Liczba punktów ECTS: 3

projekt/seminarium:


Prowadzący: dr hab. Ryszard Nazar,

Instytut Inżynierii Zarządzania,

Wydział budowy Maszyn i Zarządzania,

ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań,

tel. 852-75-21 w.174

e-mail: office_me@put.poznan.plCele:

Uzyskanie wiedzy w zakresie teoretycznych i praktycznych problemów świadomości moralnej


Opis przedmiotu:

Człowiek i świat wartości. Podstawowe kategorie etyki: moralność, etyka opisowa (socjologia moralności, psychologia moralności, metaetyka), etyka normatywna, wartość moralna, powinność, norma, ocena, sankcja. Opis a ocena - zagadnienie prawdy w etyce. Koncepcje pochodzenia moralności: heteronomiczne, autonomiczne. Podstawowe kierunki i kryteria wyróżnienia kierunków etyki normatywnej. Eudojmonizm, hedoizm, stoicyzm. Etyka chrześcijańska. Perfekcjonizm. Utylitaryzm. Etyka niezależna. Człowiek i ludzkie życie jako wartość moralna. Godność - jej rozumienie i sposoby obrony. Wolność, niezależność i odpowiedzialność jako wyznaczniki oceny moralnej. Tolerancja i jej granice. Pluralizm. Zaufanie, życzliwość, braterstwo, solidarność - jako wartości moralne w sferze współżycia społecznego. Etyka inżynierska - etyczne aspekty inżynierskich ról zawodowych. Technika i jej rozwój z perspektywy etyki.


Metody oceny:

bieżąca kontrola w trakcie zajęć, kolokwia na ćwiczeniach,


Bibliografia:

1. P. Vardy. P. Grosch, Etyka, Poznań 1995

2. M. Ossowska, Normy moralne, W-wa 1985

3. P. Singer, Practical ethics. Oxford 1993

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE


Przedmiot: Socjologia ogólna

Przedmiot humanistyczny obieralny II:

Kierunek: Technologia Chemiczna

Liczba godzin/tydz. - semestr


Profil dyplomowania:

ćwiczenia:

2

semestr II

Kod: 3-9-2-055-02

laboratorium:

Liczba punktów ECTS: 3

projekt/seminarium:


Prowadzący: dr Emilia Guenther,

Instytut Inżynierii Zarządzania,

Wydział budowy Maszyn i Zarządzania,

ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań,

tel. 852-75-21 w.174

e-mail: office_me@put.poznan.plCele:

Uzyskanie wiedzy w zakresie problemów teoretycznych socjologii i umiejętności analizowania zjawisk społecznych


Opis przedmiotu:

Socjologia ogólna a socjologie szczegółowe Postępowanie badawcze w socjologii - metody i techniki badawcze oraz ich praktyczne funkcje Przyrodnicze, ekonomiczne i kulturowe podstawy życia społecznego. Człowiek jako podmiot życia społecznego: osobowość społeczna i jej typy, role społeczne, postawy ludzkie: mechanizm kształtowanie i zmiany. Więź społeczna i jej komponenty. Mikro- i makrostruktury społeczne. Zakład pracy jako mikrostruktura społeczna. Struktura organizacyjna i funkcjonalna. Podstawowe procesy społeczne: przystosowanie, współpraca, współzawodnictwo, ruchliwość społeczna, ewolucja i rewolucja. Konflikty społeczne i inne zjawiska dezintegracji w zakładzie pracy , źródła i metody ich przezwyciężania. Społeczne zachowania jednostek i zbiorowości zakładu pracy. Pozycja i role inżyniera w zakładzie pracy i w społeczeństwie.


Metody oceny:

kolokwium zaliczeniowe na ćwiczeniach


Bibliografia:

1. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997

2. H. Januszek, J, Sikora, Socjotechnika zarządzania, Bydgoszcz 1995

3. I. Robertson, Sociology, New York 1987


INFORMACJA O PRZEDMIOCIE


Przedmiot: Psychologia społeczna

Przedmiot humanistyczny obieralny II

Kierunek: Technologia Chemiczna

Liczba godzin/tydz. - semestr


Profil dyplomowania:

ćwiczenia:

2

semestr II

Kod: 3-9-2-055-02

laboratorium:

Liczba punktów ECTS: 3

projekt/seminarium:


Prowadzący: dr Józef Kaźmierczak,

Instytut Inżynierii Zarządzania,

Wydział budowy Maszyn i Zarządzania,

ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań,

tel. 852-75-21 w.174

e-mail: office_me@put.poznan.plCele:

Uzyskanie wiedzy w zakresie teoretycznych podstaw psychologii oraz mechanizmów kształtowania postaw i wpływu na społeczne zachowania ludzi.


Opis przedmiotu:

Psychologia społeczna - przedmiot, struktura i metody. Główne nurty i szkoły w psychologii społecznej. Człowiek w społecznej organizacji - zachowanie jednostek w kontekście społecznym. Grupa a zachowanie. Interakcje. Koncepcje człowieka i osobowości - typy osobowości. Socjalizacja, jej uwarunkowania i rola psychospołeczna - mechanizmy przystosowania i niedostosowania. Potrzeby, motywacje i postawy. Postawy - mechanizm kształtowania się i struktura. Funkcje postaw - przystosowawcza, obrony ego, ekspresji wartości, poznawcza. Role społeczne i ich wpływ na postawy i zachowanie. Mechanizmy zmiany postaw - teoria dysonansu poznawczego. Psychospołeczne determinanty decyzji. Psychotechnika i socjotechnika a psychomanipulacja. Kierowanie i przywództwo - teorie stylów przywództwa. Psychologiczne aspekty organizacji i sterowanie zespołami ludzkimi. Dewiacje i patologie społeczne.


Metody oceny:

kolokwium zaliczeniowe na ćwiczeniach.


Bibliografia:

 1. S. Mika, Wstęp do psychologii społeczne, W-wa 1982

 2. M. Argyle. Psychologia stosunków międzyludzkich, W-wa 1991

 3. P. M. Maslow, Motivation and Personality, New York 1954INFORMACJA O PRZEDMIOCIE


Przedmiot: Estetyka

Przedmiot humanistyczny obieralny II

Kierunek: Technologia Chemiczna

Liczba godzin/tydz. - semestr


Profil dyplomowania:

ćwiczenia:

2

semestr II

Kod: 3-9-2-055-02

laboratorium:

Liczba punktów ECTS: 3

projekt/seminarium:


Prowadzący: dr hab. Edward Niesyty,

Instytut Inżynierii Zarządzania,

Wydział budowy Maszyn i Zarządzania,

ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań,

tel. 852-75-21 w.174

e-mail: office_me@put.poznan.plCele:

Uzyskanie wiedzy teoretycznej z estetyki jako podstawy rozumienia i wartościowania sztuki


Opis przedmiotu:

Podstawowe kategorie estetyki. Sztuka - zagadnienie twórcy i odbiorcy. Problem odbioru dzieł sztuki, ich rozumienia. Style i konwencje w sztuce. Przegląd najważniejszych stylów w historii kultury śródziemnomorskiej. Style w sztuce greckiej i rzymskiej. Sztuka średniowieczna. Przełom renesansowy i rozwój sztuki do XIX wieku. Przełom w sztuce z końca XIX wieku, zagadnienie nowoczesności w kulturze europejskiej. Zagadnienie postępu w kulturze i w sztuce. Główne postawy w sztuce współczesnej. Od “sztuki dla sztuki” po sztukę zaangażowaną. Zagadnienie awangardy i granic sztuki. Źródła sztuki w codziennej działalności ludzi. Od zdobienia przedmiotów użytkowych, poprzez zabawę słowem, ciałem i gestem po sztukę profesjonalną. Rodzaje sztuki: teatr, taniec, muzyka, poezja, literatura, architektura, rzeźba, malarstwo i pochodne. Zagadnienie zapożyczeń, plagiaty. Sztuka masowa i sztuka unikatowa. Handel dziełami sztuki. Kicz, tandeta, moda.


Metody oceny:

kolokwium zaliczeniowe na ćwiczeniach.


Bibliografia:

1. W. Tatarkiewicz, Pisma zebrane, t.2: Droga przez estetykę, Warszawa 1972

2. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, W-wa 1988

3. E. H. Gombrich, The Story of Art., London 1996


INFORMACJA O PRZEDMIOCIE


Przedmiot: Język angielski

Kierunek: Technologia Chemiczna

Liczba godzin/tydz. - semestr


Profil dyplomowania:

ćwiczenia:

4

E

semestr II-V

semestr V

Kod: 3-9-2-009-02 / 3-9-2-009-03

3-9-2-009-04 / 3-9-2-009-05

laboratorium:

Liczba punktów ECTS: 6 (sem. II – III – 1

sem. IVV2)

projekt/seminarium:


Prowadzący: mgr Iwona Gajewska-Skrzypczak,

Studium Języków Obcych PP,


ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań

tel. 665 2491, fax 665 2793


e-mail: office_dfl@put.poznan.pl


Cele:

Uzyskanie wiedzy w zakresie poprawnej komunikacji w języku angielskim


Opis przedmiotu:

 • powtarzanie elementów gramatyki z zakresu szkoły średniej (ćwiczenia, konwersacje, pisemne wypracowania na dowolny temat,

 • nowe elementy gramatyki w różnych formach, położenie nacisku na główne formy jej stosowania,

 • utrwalanie zwrotów używanych w typowych sytuacjach życia codziennego: pytania o drogę, zakupy, u lekarza, informacja na dworcu, na poczcie, opis mieszkania,

 • kształtowanie umiejętności komunikowania się oraz formowania pisemnych wypowiedzi językowych na różne tematy: relacjonowanie wydarzeń, list o charakterze formalnym i osobisty, życiorys, podanie o pracę, realia w krajach danego języka (np. szkolnictwo), utrwalanie słownictwa, wzbogacenie go o nowe pojęcia, idiomy. Rozmowy na różne tematy,

 • wprowadzanie dodatkowych elementów języka obcego dla poszczególnych wydziałów i kierunków,

 • tekst techniczny dla danego kierunku (opracowanie samodzielne),

 • zapoznanie się z literaturą fachową, korzystanie z dodatkowych materiałów (czasopisma, gazety, biuletyny),

 • praca nad poszerzeniem słownictwa ogólnego i technicznego,

 • dodatkowa lektura lub artykuł z danej dziedziny,

 • kształcenie umiejętności swobodnego wypowiadania się oraz formowania pisemnych wypowiedzi językowych: formy i organizacja przedsiębiorstw, marketing, reklama, słownictwo, zwroty w korespondencji handlowej.


Metody oceny:

bieżąca kontrola w trakcie zajęć, kolokwia, końcowy egzamin pisemny i ustny.


Bibliografia:

Tematy egzaminacyjne, rozkład materiału oraz tytuły podręczników podane są w gablocie Studium Języków Obcych

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE


Przedmiot: Matematyka

Kierunek: Technologia Chemiczna

Liczba godzin/tydz. - semestr

Specjalność: Inżynieria Procesów Chemicznych

wykład:

2 E

2 E

semestr I

semestr II


Kod: 3-9-2-001-01 / 3-9-2-001-02

laboratorium:

Liczba punktów ECTS: 6 / 5

projekt/seminarium:


Prowadzący: dr hab. Jarosław Werbowski,

Instytut Matematyki,

Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, P.O.B. 85,

tel. 665 2320, fax. 665 2348,

e-mail: office_math @ put.poznan.pl


Cele:

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metod matematycznych stosowanych w przedmiotach kierunkowych.


Opis przedmiotu:

Program jest opracowany po konsultacjach z przedstawicielami instytutów Wydziału Technologii Chemicznej i obejmuje:

- W zakresie algebry z elementami geometrii analitycznej: liczby zespolone, algebrę macierzy z zastosowaniem do układów równań liniowych, algebrę wektorów, geometrię liniową w przestrzeni trójwymiarowej i powierzchnie stopnia II,

- W zakresie analizy matematycznej: rachunek różniczkowy funkcji jednej i wielu zmiennych, rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej, całkę podwójną i całkę krzywoliniową, szeregi liczbowe i funkcje oraz równania różniczkowe zwyczajne,

- W zakresie teorii prawdopodobieństwa: przestrzeń probabilistyczną, zmienne losowe i wektory losowe,

- W zakresie rachunku operatorowego: transformację Laplace’a z zastosowaniem do równań różniczkowych i całkowych,

- W zakresie badań operacyjnych: programowanie liniowe.


Metody oceny: Kolokwia na ćwiczeniach, egzamin końcowy pisemny i ustny.


Bibliografia:

1. G. Decewicz, W. Żakowski - “Matematyka”, cz.I, WNT

2. W. Żakowski, M. Kołodziej - “Matematyka”, cz.II, WNT

3. T. Trajdos - “Matamatyka”, cz.III, WNT

4. W. Żakowski, W. Leksiński - “Matematyka”, cz.IV, WNT

5. W. Stankiewicz - “ Zadania z matematyki dla wyższych szkół technicznych”, cz.II, PWN

6. W. Stankiewicz, J. Wojtowicz - “Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych”, cz.II, PWN

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE


Przedmiot: Fizyka

Kierunek: Technologia Chemiczna
Liczba godzin/tydz. - semestr

Specjalność: Inżynieria Procesów Chemicznych

wykład:

3 E

semestr ILiczba punktów ECTS: 8 / 3

projekt/seminarium:


Prowadzący: dr hab. Eugeniusz Chimczak’

Instytut Fizyki,

Wydział Fizyki Technicznej,

Piotrowo 3, 60-965 Poznań,

tel. 665 2325, fax 665 2324,

e-mail: office_phys@put.poznan.pl


Cel:

Poznanie podstaw teoretycznych i zastosowań mechaniki


Opis przedmiotu:

Mechanika: kinematyka i dynamika punktu materialnego, zasady dynamiki Newtona, praca i energia, siły zachowawcze i niezachowawcze, zasada zachowania pędu, zderzenia, kinematyka i dynamika ruchu obrotowego, zasada zachowania momentu pędu. Mechanika relatywistyczna. Drgania. Pole grawitacyjne. Mechanika płynów. Fale w ośrodkach sprężystych. Temperatura. Rozszerzalność cieplna. Przemiany gazowe. Równanie Clapeyrona. Gaz doskonały. Ciepło. Termodynamika: procesy odwracalne i nieodwracalne, cykl Carnota, przemiana adiabatyczna, ciepło właściwe gazu doskonałego, entropia. Pole elektryczne: prawo Coulomba, prawo Gaussa. Prąd elektryczny. Pole magnetyczne. Indukcja elektromagnetyczna; prawo Faradaya. Drgania i fale elektromagnetyczne; prawa Maxwella. Optyka geometryczna. Odbicie i załamanie. Cienkie soczewki. Optyka falowa. Interferencja. Doświadczenie Younga. Dyfrakcja. Siatki dyfrakcyjne. Polaryzacja. Fizyka kwantowa. Promieniowanie temperaturowe; prawo Plancka. Efekt fotoelektryczny. Zjawisko Comptona. Model Bohra atomu wodoru. Fale materii. Równanie Schrodingera. Zakaz Pauliego. Lasery. Promieniowanie rentgenowskie. Fizyka ciała stałego. Struktura krystaliczna. Metale. Półprzewodniki. Własności ciał stałych. Optoelektronika. Podstawy fizyki jądrowej.


Metoda oceny:

Egzamin, sprawdziany.


Bibliografia:

1. D.Halliday, R.Resnick, Fizyka, PWN, Warszawa 1998

2. B.Jaworski, H.Dietław, L.Miłkowska, Kurs fizyki, PWN, Warszawa 1979

3. J.Massalski, Fizyka dla inżynierów, WNT, Warszawa 1971

4. D.Halliday, R.Resnick, Fundamentals of physics, New York 1974

5. R.Eisberg, R.Resnick, Quantum physics, New York 1974

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE


Przedmiot: Metody statystyczne

Kierunek: Technologia Chemiczna

Liczba godzin/tydz. - semestr

Specjalność: Inżynieria Procesów Chemicznych

wykład:

1

semestr II

Profil dyplomowania:

ćwiczenia:


Liczba punktów ECTS: 3

projekt / seminarium:

1

semestr II


Prowadzący: dr inż. Andrzej Rybicki

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wydział Technologii Chemicznej

Pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, 60-965 Poznań

tel. 665 3698; fax 665 3649

e-mail: andrzej.rybicki@put.poznan.pl


Cele:

Uzyskanie wiedzy w zakresie rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej oraz umiejętności statystycznej obróbki danych uzyskiwanych w doświadczeniach.


Opis przedmiotu:

W ramach przedmiotu Metody Statystyczne studenci zapoznają się z podstawami rachunku prawdopodobieństwa. Szczególną uwagę zwraca się na zmienne losowe o rozkładach ciągłych na prostej i parametry takich rozkładów. Następnie omawia się metody estymacji parametrów zmiennych losowych. Na przykładach z dziedzin pokrewnych studenci uczą się, jak stosować poznawane metody do obróbki danych doświadczalnych.


Metody oceny:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie wyników uzyskiwanych w trakcie zajęć.


Bibliografia:

1. Greń J., Statystyka matematyczna (podręcznik programowany);

2. Platt Cz., Problemy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej


INFORMACJA O PRZEDMIOCIE


Przedmiot: Podstawy informatyki

Kierunek: Technologia Chemiczna

Liczba godzin/tydz. - semestr

Specjalność: Inżynieria Procesów Chemicznych

wykład:

2

semestr II

Profil dyplomowania:

ćwiczenia:


Liczba punktów ECTS: 6

projekt/seminarium:

2

semestr II


Prowadzący: dr inż. Mariusz B. Bogacki

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej,

Wydział Technologii Chemicznej,

Pl. M. Skłodowskiej - Curie 2, 60-965 Poznań


tel.: (0 61) 665 3601, fax: (0 61) 665 3649,

e-mail: Mariusz.Bogacki@fct.put.poznan.pl


Cele:

wykad: uzyskanie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć i problemw informatycznych

laboratorium: uzyskanie umiejętności posługiwania się podstawowym oprogramowaniem typu WINDOWS, WORD, Mathcad.


Opis przedmiotu:

W ramach wykładu definiowane są podstawowe pojęcia informatyczne: bit, bajt, algorytm. Omawiane s struktury sterujące algorytmami: instrukcja prosta, warunkowa, iteracyjna, i rekurencja oraz struktury danych: zmienne, wektory (listy), macierz, kolejka, stos i struktura drzewiasta (hierarchiczna). Omawiane są wybrane języki programowania oraz zagadnienia związane z kompilacją i interpretacją programów komputerowych. Wprowadzone jest pojęcie poprawności algorytmu. Omawiane są podstawowe metody rozwiązywania zadań algorytmicznych. Korzystając z pojęcia zajętości czasowej algorytmu omawiane są przykłady algorytmw o realnym i nierealnym czasie wykonania. Cykl kończy się wykładem poświęconym zagadnieniom sztucznej inteligencji. Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu uzyskanie praktycznej umiejętności posługiwania się wybranymi programami komputerowymi, które wykorzystywane będą w dalszych etapach edukacji.


Metody oceny:

Bieżąca kontrola w trakcie zajęć, kolokwia na laboratoriach.


Bibliografia:

wykad:

1. Harel, D., Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. WNT. Warszawa 1992.

2. Syso, M. M., ed., Elementy informatyki. T1 i 2. PWN. Warszawa 1993.

laboratorium:

1. Michalski, W., Ćwiczenia z ... Windows, Zeszyt 2, Zakład Nauczania Informatyki MIKOM, Warszawa 1996.

2. Bednarek M., Ćwiczenia z ... Edytora Word 6.0PL, Zeszyt 9, Zakład Nauczania Informatyki MIKOM, Warszawa 1995.

3. Wiśniewski M., ero, A., Mathcad PLUS 6.0, EXIT, Warszawa 1997.

4. Mathcad PLUS 5.0 Podręcznik Użytkownika, Wydawnictwo ABB Poland, Sp. Z o. o. Krakw, 1994.

INFORMACJA O PRZEDMIOCIE


Przedmiot: Ochrona środowiska

Kierunek: Technologia Chemiczna

Liczba godzin/tydz. - semestr

Specjalność: Inżynieria Procesów Chemicznych

wykład:

2

semestr I

Profil dyplomowania:

ćwiczenia:


Liczba punktów ECTS: 3

projekt/seminarium:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

E-mail: office iconE-mail: office

E-mail: office iconDay/time of class: Online Tel: Office: By e-mail

E-mail: office iconStrzelecka 11, 60-965 Poznań, Poland tel. 852-75-21 w. 174 e-mail: office

E-mail: office iconStrzelecka 11, 60-965 Poznań, Poland tel. 852-75-21 w. 174 e-mail: office

E-mail: office iconСценарий проекта
Используемые медиаресурсы: Microsoft Office word, Microsoft Office Power Point, Интернет- ресурсы

E-mail: office iconOffice: Faculty Towers 103d- 664-2249 Philosophy Office-664-2291 Fax: 665-6904

E-mail: office iconSponsors: Office of Naval Research Air Force Office of Scientific Research ursi (International Commissions g and H) Cooperating Agencies

E-mail: office iconThis work was supported by the Director, Office of Science, Office of High Energy and Nucler Physics, of the U. S. Department of Energy under contract de-ac02-05CH11231

E-mail: office iconНачинаем разрабатывать для Office 365
Российским представительством Microsoft по этому поводу даже был выпущен пресс релиз в котором заявлено что Office 365 появится у...

E-mail: office icon©кабинет 21, 2006-2011
Этой цели служат базы данных. Используя Microsoft Office Access, который входит в пакет офисных приложений Microsoft Office, вы можете...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница