Східноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
НазваниеСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
страница1/9
Дата конвертации20.02.2013
Размер1.51 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Інститут післядипломної освіти та дистанційного

навчання

Сєвєродонецьке відділення


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ІПОДН_________Плахута Г.А.

«______»________________ 200__р.


конспект лекцій


з дисципліни "Соціологія"

для спеціальності 6.050201, 7.050201 "Менеджмент організацій".


“УХВАЛЕНО“


методичною радою

Сєвєродонецького Відділення

Інституту післядипломної

освіти і дистанційного навчання

Протокол №__ від ________

Голова ради __________Н.М. Полякова


Сєвєродонецьк 2012

Зміст

стор.


ТЕМА 1. Об'єкт і предмет соціології. Структура соціології і її функції.

зв'язок соціології з суспільними і гуманітарними науками. Закони,

закономірності і категорії соціології 3

Основні терміни: 3

1.1. Об'єкт і предмет соціології 3

1.2. Структура соціології 4

1.3. Функції соціології 5

1.4. Місце соціології серед суспільних і гуманітарних наук 5

Резюме 6

Самоконтроль 7


Тема 2. Становлення і розвиток соціології в ХIХ-ХХ століттях 7

Основні терміни: 7

2.1. Виникнення і розвиток соціології в ХIХ столітті 8

2.2. Розвиток психологічної соціології 11

2.3. Становлення і розвиток емпіричної та індустріальної соціології на Заході

в колишньому СРСР у 20-60 роки ХХ століття 14

2.4. Сучасний період розвитку соціології 18

Резюме 19

Самоконтроль 20


Тема 3. Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні 21

Основні терміни: 21

3.1. Витоки української протосоціології 22

3.2. Основні напрямки і тенденції розвитку соціологічної думки в ХIХ-

на початку ХХ століть 24

3.3. Соціально-політична думка початку ХХ століття в Україні про

національне відродження і державність 26

3.4. Українська соціологія сьогодні в пошуках себе як науки 28

Резюме 30

Самоконтроль 31


Тема 4. Суспільство як соціальна система 31

Основні терміни: 31

4.1. Поняття суспільства як системи, соціальних зв'язків, соціальної

взаємодії, соціальних відносин 32

4.2. Основні підходи зарубіжних вчених до типологізації суспільства 33

4.3. Людство як сума суспільств, глобальна соціальна система 35

Резюме 36

Самоконтроль 37


Тема 5. Соціальна структура суспільства Теорія

соціальної стратифікації 37

Основні терміни: 37

5.1. Поняття і основні елементи соціальної структури,

механізм їх взаємодії 37

5.2. Соціальна група як суб'єкт суспільного життя, її головні ознаки та види 38

5.3. Соціальна сертифікація та соціальна мобільність 40

Резюме 44

Самоконтроль 44


Тема 6. Соціологічна теорія особистості 45

Основні терміни: 45

6.1. Поняття особистості. Специфіка соціологічного підходу до її вивчення 45

6.2. Особистість як суб'єкт і об'єкт соціальних відносин 46

6.3. Соціальний статус і соціальна роль особистості 48

6.4. Формування особистості в процесі соціалізації 49

Резюме 51

Самоконтроль 51


Тема 7. Соціологія сім'ї 52

Основні терміни: 52

7.1. Сім'я як об'єкт соціалогічного вивчення 52

7.2. Сім'я як соціальний інститут і як мала соціальна група 54

7.3. Основні функції сім'ї та тенденції її розвитку 55

Резюме 57

Самоконтроль 58


Тема 8. Методіка і техніка соціологічних досліджень 58

Основні терміни: 58

8.1. Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, види, етапи. 59

8.2. Програма конкретно-соціологічного дослідження. 62

8.3. Методи збору соціологічної інформації 64

Резюме 70

Самоконтроль 71

Тема №1  Об'єкт і предмет соціології. Структура соціології і її функції. зв'язок соціології з суспільними і гуманітарними науками. Закони, закономірності і категорії соціології.


Питання теми:


  1. Об‘єкт і предмет соціології.

  2. Структура соціології.

  3. Функції соціології.

  4. Місце соціології серед суспільних і гуманітарних наук.Основні терміни теми:


Об‘єкт і предмет соціології, теоретична соціологія, емпірична соціологія, прикладна соціологія, спеціальні соціологічні теорії або теорії середнього рівня, соціальні явища і процеси, структура соціологічного знання, функції соціології, соціальні відносини, соціальні закони, соціальні закономірності, категорії соціальні, соціальне середовище, соціальний статус, соціальні групи (малі, середні, великі), теоретико-пізнавальна (критична) функція, описова функція, управлінсько-перетворююча функція, інформаційна функція, світоглядна функція, соціальна реальність, мікросоціологія, мікросоціологія.


Лекція


Проблемна ситуація: існує більше 20-ти визначень соціології як науки. Ми користуємось визначенням соціології або за „Словником соціологічних і політологічних термінів” або за видатним російським соціологом В.А. Ядовим.

Визначаємо об‘єкт і предмет соціології; об‘єктом є те, на що направлений процес дослідження: суспільство, його складові елементи; а сферою предмета є ті сторони, зв‘язки і відносини, що складаються у ході вивчення об‘єкта.

Суспільство вивчається з точки зору його складових елементів (народ, етноси, прошарки, соціальні групи). Але головною дійовою особою є людина і її діяльність. Актуальність набуває розкриття життєдіяльності особи і соціальних спільностей в суспільному житті в їх цілісності.

Розкривається важливість загальної соціологічної теорії, спеціальних галузевих соціологічних теорій і емпіричної теорії у їх цілісності.

Особливість соціології як науки полягає в тому, що соціальні зв‘язки і відносини вивчаються на рівні соціальних законів і закономірностей, соціальних категорій.

Ставиться проблема зв‘язку соціології з іншими суспільними і гуманітарними науками і їх диференціація .

Соціологія, будучи самостійною галуззю знань, реалізує функції, тобто зміст проблем, якими займається ця наука.  1. Об‘єкт і предмет соціології.


Вперше поняття „соціологія” введено в науку в 30-х роках ХІХ ст. французьким вченим Огюстом Контом, який ототожнював соціологію з суспільствознавством і вважав, що соціологія повинна ґрунтуватись на позитивних фактах і будуватись на прикладах природничих науках.

Сьогодні існує більше 20 визначень соціології як науки. Російський соціолог В.А.Ядов дає визначення науки: „Соціологія – це наука про становлення, розвиток і функціонування соціальних спільностей, соціальних організацій і соціальних процесів як модулів їх існування, наука про суспільні відносини як механізми взаємозв‘язку і взаємодії між багатоманітними соціальними спільностями, між особистістю і суспільством, наука про закономірність соціальних дій і масової поведінки”.

Об‘єктом соціології є соціальна реальність, а тому соціологія – наука про цілісність суспільних відносин, про суспільство як цілісний організм, про соціальну систему.

Основний недолік  в розумінні суспільства полягає в тому, суспільство розглядалось у вигляді базису і надбудови, як сукупність економічної, соціальної, політичної і духовної сфер. Тут випадають з поля зору теорії про суспільство і, перш за все, найголовніший об‘єкт – людина, індивід, особистість, її потреби, інтереси, ціннісні орієнтації.

Тут і важливо визначити суспільство як сукупність соціальних спільностей, прошарків, груп, індивідів, а саму історію як діяльність людей, які переслідують конкретні цілі. Реалізація високих цілей направлена на задоволення зростаючих потреб людини. Здійснюється  поступовий історичний процесс.

Діяльність індивідів, особистостей, соціальних спільностей, груп, соціальних інституцій, організацій і є предметом дослідження соціології.

Об‘єктом можуть бути будь-які соціальної реальності, але лише після того, як вони включені в процес соціального пізнання, осмислені і виділені. Соціолог виділяє в соціальному об‘єкті ті ознаки і відносини, що необхідні для пізнання явищ суспільного життя, дослідження становлення, функціонування і розвитку соціальних систем.

Предметом  соціології є суттєві ознаки і відносини об‘єкта дослідження, пізнання яких необхідне для вирішення теоретичної і практичної проблематики. Предмет дослідження припускає об‘єкт, але не співпадає з ним. Предмет соціологічного дослідження зумовлюється властивостями об‘єкта і характером проблем, які стають перед соціологами, рівнем наукових знань і засобів пізнання, що їм притаманні.


1.2. Структура соціології.


Соціологія як наука має складну структуру. Її складовими частинами є загальна соціологічна теорія, спеціальні соціологічні теорії (середнього рівня або галузеві соціології), емпірична соціологія.

Загальна соціологічна теорія дає уявлення про суспільство як цілісний організм, систему соціальних механізмів, розкриває соціальні зв‘язки, формує принципи соціального пізнання.

Спеціальні соціологічні теорії (теорії середнього рівня) конкретизують положення загальної соціологічної теорії до окремих видів, механізмів соціальної взаємодії. Тут досліджуються відносно самостійні соціальні спільноти (соціально-структурні, етнічні, територіальні), соціальні інститути (сім‘я, школа, держава), соціальні процеси (праця, дозвілля, освіта, наука, виховання).

Спеціальні соціологічні теорії конкретизують положення загальної теорії, здійснюючи перехід від загальних концептуальних понять до операційних, за допомогою яких можна виміряти конкретний соціальний процесс.

Певної уваги заслуговує вивчення процесів соціалізації й адаптації людини, тобто найважливіших соціальних процесів, що містять систему взаємодії людини з навколишнім соціальним і природним середовищем.

Третій рівень соціологічної системи знання – конкретно-соціологічні (емпіричні) дослідження соціальних фактів, тобто теорія, методика і техніка конкретно-соціологічного аналізу. На цьому рівні здійснюється  вимірювання конкретних соціальних процесів і явищ на основі тих підходів, принципів, показників, що дають загальносоціологічна і  спеціальні соціологічні теорії.

Існує багато видів конкретно-соціологічних досліджень. Вони розрізняються за масштабом (міжнародні, загальнонаціональні, регіональні, місцеві), за часом дії (тривалі й оперативні, проведені в гранично стислі строки) та ін. За цілями всі соціологічні дослідження можна поділити на фундаментальні та прикладні. Фундаментальні мають на меті розвиток науки. Прикладні ставлять цілі і завдання, пов‘язані з використанням знання для вдосконалення соціальних процесів, вирішення різноманітних практичних завдань життєдіяльності суспільства.

Виділення рівнів соціології мають умовний характер. Усі вони цині і перебувають у тісній взаємодії.


1.3. Функції соціології.

Функції соціології – це сукупність ролей, які вона виконує в організації суспільства як соціальної системи, відбиваючи інтереси різних соціальних спільнот і груп.

Теоретико-пізнавальна (критична) функція. Мова йде про оцінку пізнавального світу з позиції інтересів особистості. Аналізуючи критичну функцію, соціологія диференційно підходить до дійсності. З одного боку, демонструє, що можна і потрібно зберегти, розвинути. З другого боку, виявляє те, що дійсно вимагає радикальних змін. Завдання соціолога буде полягати в тому, щоб виявити наявність зв‘язку між ними як тенденції, як закономірності.

Описова функція – це систематизація, наукове описання наслідків досліджень у вигляді аналітичних записок, різного роду наукових звітів, статей, монографій, книг. В них наявні спроби відтворити картину соціального об‘єкта, його дію, взаємозв‘язки, соціальні відносини. Соціологія не тільки пізнає світ, вона дозволяє людині внести в нього свої корективи.

Прогностична функція. Якщо соціолог вивчає реальну проблему, „виткану” з суперечностей і прагне виявити оптимальні шляхи її вирішення, він прагне показати цю перспективу і кінцевий результат, який за нею стоїть. Він прогнозує хід розвитку соціального процессу.

Управлінсько-перетворююча функція. Суть цієї функції в тому, що висновки, рекомендації, пропозиції соціологів, їх оцінки стану соціального об‘єкта служать основою вироблення і прийняття рішень. Там, де це має місце – в межах суспільства, регіонів, підприємств, організацій – рішення стають більш аргументованими,  вагомими, їх важко заперечувати.

Інформаційна функція соціології – найбільш це збір, систематизація і нагромадження інформації, отриманої внаслідок досліджень. Соціологічна інформація – найбільш оперативний вид соціальної інформації. у великих соціологічних центрах вона концентрується в Інтернеті. Її можуть використати керівники підприємств, організацій, соціологи. Світоглядна функція проявляється у використанні коректних, вивірених кількісних даних, фактів, які здатні в чому-небудь переконати сучасну Людину.


1.4. Місце соціології серед суспільних і гуманітарних наук.


Суспільство – настільки складний об‘єкт, що його не в змозі вивчити одна наука. Соціологія вивчає суспільство як цілісність, як соціальний організм, що функціонує й розвивається. Соціологія аналізує взаємодію основних сторін, під структур суспільства, економічних, політичних і правових відносин, економіки, політики і моралі, що й дозволяє розкрити особливості суспільства як цілісності.

Підхід з позиції аналізу суспільства як цілісності характерний і для філософії та історії. Для філософії цілісність – це цілісність світу, для історії – цілісність єдиного історичного процесу. У соціології цілісність суспільства не має умоглядного характеру, а розкривається як конкретна реальність за допомогою не тільки теоретичних, але й емпіричних методів. Соціологія не обмежується розглядом суспільства як цілісного утворення. Вона виявляє механізми його функціонування та розвитку. Цілісність розкривається в соціології як система соціальних механізмів, що викликають рух, розвиток суспільства.

Соціологія мислить „великими блоками”. Вона здатна описати поведінку великих мас людей, тому тяжіє до статистики. Але для неї зачинений внутрішній світ людини, його досліджує психологія. Народжена на стику соціології і психології, нова дисципліна – соціальна психологія – описує людину в її безпосередньому оточенні. Вона порушує взаємодії людей у малій групі. Соціальний психолог не здатний передбачити зміну правлячих режимів або фінал політичної боротьби партій.

На допомогу йому приходить політична наука (політологія). Вона домоглася багато чого, проте політологи не в змозі передбачити зміну ринкової кон‘юнктури, коливання попиту і пропозицій на ринку, динаміку цін або запропонувати рекомендації по вдосконаленню податкового законодавства. Ці питання – у компетенції економіки.

Соціологія, психологія, соціальна психологія, економіка, політологія, антропологія, етнографія належать до соціальних наук. примикають групи інших, родинних дисциплін: філософія, історія, мистецтвознавство, літературознавство. Їх зараховують до гуманітарного знання. Соціальні науки оперують кількісними (математико-статистичними) методами, а гуманітарні – якісними (описово-оцінними).

Соціологічний підхід до вивчення суспільства – це завжди аналіз явищ і процесів у системі соціальних зв‘язків, причому аналіз із погляду його співвідношення із соціальним цілим. Соціологічний підхід дозволяє не тільки описувати явища, процеси, але й пояснювати їх, моделювати їх у суспільстві в цілому. Аналіз процесів у динаміці дозволяє уловлювати тенденції змін і формулювати прогнози щодо подальшого розвитку соціальних об‘єктів.

У сучасній соціології практикується виділення двох найважливіших напрямків – макро- і мікросоціології. Мікросоціологія орієнтується на дослідження великих соціальних спільнот, систем і груп, а також на вивчення глобальних соціальних процесів. Тит самим вона спрямована на розуміння законів і закономірностей соціального життя людства в цілому, у сукупності його основних підсистем.

Сферою мікросоціології є дослідження соціальних процесів, явищ і тенденцій, що протикають у відносно невеликих соціальних системах, таких як сім‘я, колектив, мала соціальна група. Тим самим вона орієнтована на емпіричний опис явищ і подій, що протікають у формі безпосередніх соціальних контактів. Отже, мікросоціологія прагне до розуміння цілісності соціального життя через вивчення інтеракції, тобто соціальної взаємодії індивідів.


РЕЗЮМЕ


Однією із суспільних наук, що вивчає суспільство, людину і її спільноти, є соціологія. Предметом науки є ті зв‘язки, ознаки, що виникають між людьми в процесі їх діяльності. Соціологія складається з теоретичної, теорії середнього рівня або галузевих теорій і емпіричної соціології. Всі частини науки виконують єдине завдання – пізнають соціальну дійсність.

Для соціології характерні функції, що є сукупністю ролей, які вона виконує в організації суспільства як соціальної системи.

Соціологія вивчає дійсність не тільки теоретично, але і емпірично. Цілісність цієї науки розкривається як система соціальних механізмів, що викликають розвиток суспільства.


Самоконтроль:


 1. Дати визначення соціології як науки.

 2. Сутність соціальної соціологічної теорії. Які знаєте групи соціально-психологічних теорій?

 3. Сутність об‘єкта і предмета соціології.

 4. Розкажіть про структуру соціологічного знання.

 5. Яке займає місце соціологія серед інших суспільно-історичних  та гуманітарних наук?

 6. Які відносини, дійсність розглядають філософія, історія, економічна наука, соціальна психологія, соціальна статистика?

 7. Які знаєте приватні науки?

 8. Розповісти про соціальні закони і соціальні закономірності, навести приклади їх.

 9. Дати визначення категорій соціології.

 10. Сутність соціальних відносин, соціальної сфери, соціального середовища, соціального статусу.

 11. Які знаєте функції соціології? Суть кожної з них.

 12. Що таке метод? Методи соціології.

 13. Дайте визначення понять „макросоціологія” і „мікросоціологія”, їх зміст.  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування»...

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит” / Укладач: Качанова Т. Є....

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
Фінанси І кредит”, перепідготовки зі спеціальності 050106 "Облік І аудит", 050104 "Фінанси"

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
Завдання І методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів спеціальностей...

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців вищої кваліфікації, узагальнюючим підсумком самостійної роботи студента з курсу...

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
Таким чином, страхування – елемент виробничих відносин. Воно пов’язано з відшкодуванням матеріальних втрат, що є основою для безперервності...

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
Конспект лекцій складений на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та робочого навчального плану спеціальності...

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
Методичні вказівки до контрольної роботи складені на основі Освітньо- професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом «Менеджмент»...

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
Управленческий учет – это процесс выявления, измерения, сбора, анализа, подготовки, интерпретации, передачи и приема информации,...

Східноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля інститут після
Методичні вказівки до контрольної роботи складені на основі Освітньо-професійної програми та Робочого начального плану підготовки...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница