Путівник з економічної літератури
НазваниеПутівник з економічної літератури
страница1/3
Дата конвертации22.02.2013
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА

ПУТІВНИК З ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДЛЯ МОЛОДІ
Бібліографічний покажчик
Випуск 2
Київ 2008ББК 91.9:65

П90


Путівник з економічної літератури для молоді : бібліогр. покажч. Вип. 2 / уклад. : Н. Мельник, Ю. Круть, Т. Буряк ; ред. : С. Чачко, В. Кучерява ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б. в.], 2008. – 61 с.


Черговий випуск покажчика інформує про книги, підручники, навчальні посібники, збірники статей з економічної тематики. Видання, що мають шифр, знаходяться у фонді Державної бібліотеки України для юнацтва.

Інформацію частково анотовано, розміщено за тематичним принципом, а в середині розділів розташовано за алфавітом.

Рекомендовано старшокласникам, студентам, аспірантам, викладачам, бібліотекарям.


Укладачі: Н. Мельник, Ю. Круть, Т. Буряк

Редактори: C. Чачко, В. Кучерява

Відповідальний за випуск Г. Саприкін
©Укладачі: Н. Мельник, Ю. Круть, Т. Буряк, 2008

©Державна бібліотека України для юнацтва, 2008


ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
65.9(4Укр)290-я73

А94


Афанасьєв М. В. Економічна діагностика : навч.-метод. посіб. / М. В. Афанасьєв, Г. В. Білоконенко. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 296 с.

У виданні подано принципи, методи і технології проведення діагностичного дослідження підприємства.


Баб’як М. Економічна теорія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Баб’як, Л. Пешенкова, А. Рибчук ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 201 с.


Базілінська О. Я. Макроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Я. Базілінська ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 442 с.


Бєсєдіна Г. Є. Мікроекономіка : практикум / Г. Є. Бєсєдіна, І. О. Шарко, Ю. В. Чепуль; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2006. – 91 с.


Бревнов А. А. Основы економической теории : учеб. пособ. для студ. вузов / А. А. Бревнов ; Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. НАН Украины, Одес. нац. политех. ун-т М-ва образования и науки Украины. – 2-е изд. – Х. : Одиссей, 2006. – 511 с.


65.9(4 Укр) –1

Г 37


Герасимчук З. В. Економічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення : моногр. / З. В. Герасимчук, Н. С. Вавдіюк. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 244 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи до діагностики та механізми забезпечення економічної безпеки регіону.

Григорів В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В. Григорів ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – 123 с.


65.9(4Укр)262я73

Г89


Грошово-кредитна політика у відкритій економіці : зб. навч. текстів для студ. денної форми навч. спец. 8.030403 «Міжнар. економічні відносини» / [уклад.: д-р. екон. наук, проф. В. О. Шевчук]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2007. – 282 с.


Дебедзевич Я. В. Податкова система України : навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Я. В. Дебедзевич, С. М. Дячек ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2007. – 216 с.


Економічна теорія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [М. Х. Корецький та ін.] ; Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 255 с.


Економічна теорія. Політекономія : підруч. для студ., асп. вищ. навч. закл. / В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін. – К. : Знання-Прес, 2007. – 719 с.


65.9(4 Укр)-97

З-36


Заставний Ф. Проблеми депресивності в Україні (соціально-економічної, екологічної, демографічної) : моногр. / Ф. Заставний ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2006. – 348 с.

У книзі розглядається соціально-економічна, екологічна, демографічна та інші види депресивності в Україні.


Звєряков М. І. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Звєряков, Л. Я. Коноводченко, В. В. Мащевська ; [ред. М. І. Звєряков ; Одес. держ. екон. ун-т]. – Одеса : Пальміра, 2006. – 279 с.

Зельдіс В. В. Інституціональні перетворення в недержавному секторі економіки: реорганізація й групова взаємодія корпорацій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Зельдіс ; Європ. ун-т. – К. : Європ. ун-т, 2006. – 74 с.


Зінченко В. О. Історія економічних учень : навч. посіб. для студ. екон. спец. / В. О. Зінченко ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка, каф. фінансів і банків. справи. – [2-ге вид., переробл. й допов.]. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – 131 с.


65.053я73

І-24


Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / В. І. Іващенко, А. М. Болюх. – К. : Нічлава, 1999. – 204 с.

Навчальний посібник розкриває методи економічного аналізу трудових ресурсів, сировини і матеріалів, виробничих фондів та фінансового стану підприємств.


Історія економіки та економічної думки : курс лекцій / кол. авт. : С. В. Степаненко (кер.), А. О. Маслов, В. М. Лавриненко та ін. ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 662 с.


65.23я73
К28


Касьяненко В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів : навч. посіб. / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 185 с.

У навчальному посібнику розглядаються сучасні методи економічного прогнозування та моделювання економічних процесів.


Книжник В. М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. / В. М. Книжник ; Хмельн. нац. ун-т. – [2-е вид.]. – Хмельницький, 2006. – 321 с.


65.9(4 Укр)-2

К 59


Козинец В. П. Подготовка инновации и управление проектами : моногр. / В. П. Козинец, В. В. Малый. – Днепропетровск : Пороги, 2006. – 482 с.

У монографії представлені головні аспекти інноваційно-творчої діяльності.


Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення : моногр. / [О. М. Бородіна, Т. В. Бурла, Н. І. Горшкова та ін. ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України]. – Одеса : Основа, 2007. – 488 с.

Досліджено конкурентоспроможність української економіки, а також активізації міжнародних інтеграційних процесів.

65.02 Я 73

К78


Кравчук Ю. С. Сучасні економічні теорії : конспект лекцій / Ю. С. Кравчук, В. Ю. Кривобок. ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2006. – 140 с.


67.9(4 Укр) 300.66я73

Л 17


Лазор О. Д. Служба в органах місцевого самоврядування : наук.-практ. коментар / О. Д. Лазор. – [2-ге вид.]. – К. : Дакор, 2007. – 424 с.

У посібнику розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти служби в органах місцевого самоврядування.


Мазур А. Г. Регіональна парадигма суспільного розвитку / А. Г. Мазур ; Вінниц. держ. аграр. ун-т, М-во аграр. політ. України. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 159 с.


Макро - і мікроекономічні складові розвитку : моногр. / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало та ін. – Суми: Вид-во «Унів. кн.», 2007. – 504 с.


65.011я7

М 48


Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку : навч. посіб. для післядипломної освіти / Л. Г. Мельник. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 383 с. – (Стійкий розвиток).

У посібнику розглядаються закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем, а також взаємозв’язки енергетичної та інформаційної характеристики трансформаційних процесів.


65я2

М 48


Мельник Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике : энциклопед. словарь / Л. Г. Мельник. – Сумы : Изд-во «Унив. кн.», 2005. – 384 с.


Методичний посібник до самостійної роботи з дисципліни «Макроекономіка» : [для студ. денної і заочної форм навч., слухачів післядипломної освіти] / Л. М. Пономарьова, Л. Д. Нарижна, Т. С. Мартиненко, В. Б. Мішура ; Донбас. держ. машинобудівна акад. – Краматорськ, 2007. – 87 с.


65.9(4 Рос)-80я73

М61


Минин Б. А. Социально-экологическая сертификация : учеб. пособ. / Б. А. Минин, Г. Н. Гребенюк. – М. : Владос-Пресс, 2003. – 144 с.

65.9(4Укр)

М62
  1   2   3

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Путівник з економічної літератури iconПутівник з економічної літератури для молоді бібліографічний покажчик Випуск 5 Київ 2011
Путівник з економічної літератури для молоді : бібліогр покажч. – Вип. 5 / уклад. Т. Буряк; ред. С. Чачко, В. Кучерява, Н. Лінкевич;...

Путівник з економічної літератури iconБюлетень №5 нових надходжень літератури в бібліотеку за липень 2006 року Місця збереження докуметів
Заповідне урочище "Сосонки"- смарагдовий скарб Рівного: Путівник/ Ю. М. Грищенко, Г. М. Антонова, М. С. Яковишина, О. В. Головко....

Путівник з економічної літератури iconБюлетень №4 нових надходжень літератури в бібліотеку за липень 2006 року Місця збереження докуметів
Заповідне урочище "Сосонки"- смарагдовий скарб Рівного: Путівник/ Ю. М. Грищенко, Г. М. Антонова, М. С. Яковишина, О. В. Головко....

Путівник з економічної літератури iconВикористання методу «евристичного занурення» на уроках світової літератури
Керівник студії: Ісакієва Л. В., учитель російської мови, літератури, зарубіжної літератури Горлівського нвк «зош І – ІІІ ступенів...

Путівник з економічної літератури iconУкраїнський інститут науково-технічної І економічної інформації
Укрінтеі І регіональних органів науково-технічної І економічної інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні...

Путівник з економічної літератури iconУкраїнський інститут науково-технічної І економічної інформації
Укрінтеі І регіональних органів науково-технічної І економічної інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні...

Путівник з економічної літератури iconУкраїнський інститут науково-технічної І економічної інформації
Укрінтеі І регіональних органів науково-технічної І економічної інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні...

Путівник з економічної літератури iconНавчально-методичний посібник Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики Протокол № від р. Чернігів 2003 Економетрія
Він містить: навчальну програму дисципліни та список літератури; плани завдання та методичні рекомендації для практичних занять та...

Путівник з економічної літератури iconНаду при Президентові України Кафедра економічної політики
Президентові України для забезпечення потреб державного сектору у фахівцях магістрах державного управління, які займатимуться питаннями...

Путівник з економічної літератури iconПрограма планово-економічної практики для студентів III курса за фахом
Робоча програма планово-економічної практики для студентів за фахом 0500107 “Економіка підприємства” / Укл. В. В. Краснова, М. М....


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница