Академическая мобильность в условиях интернационализации образования
Скачать 157.07 Kb.
НазваниеАкадемическая мобильность в условиях интернационализации образования
Дата конвертации22.02.2013
Размер157.07 Kb.
ТипДокументы
Бібліографічний покажчик

нової літератури за жовтень 2010 р.

Бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки.

Науково-бібліографічний відділ.

Тел. 702-10-73 http://www.lib.kture.kharkov.ua

e-mail: library@kture.kharkov.ua

1.

004.6(07) А23

Агальцов, В. П. Базы данных : учебник : в 2-х кн. Кн. 1. Локальные базы данных / В. П. Агальцов. – 2-е изд., перераб. – М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2009. – 352 с. : ил. – (Высшее образование).

(2 прим.)

2.

004.6(07) А23

Агальцов, В. П. Базы данных : учебник : в 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных / В. П. Агальцов. – М. : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2009. – 272 с. : ил. – (Высшее образование).

(2 прим.)

3.

Ч48 А38

Академическая мобильность в условиях интернационализации образования / В. А. Галичин, Е. А. Карпухина, В. В. Матвеев, А. П. Сугакова ; Центр мониторинга человеческих ресурсов Академии народн. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – М. : Университетская книга, 2009. – 460 с. – (Мониторинг. Образование. Кадры).

(1 прим.)

4.

621.38(07) Б17

Базовые лекции по электронике : сборник : в 2-х томах. Т. 1. Электровакуумная, плазменная и квантовая электроника / под. общ. ред. В. М. Пролейко. – М. : Техносфера, 2009. – 480 с. : ил.

(2 прим.)

5.

621.391(03) Б20

Балашов, В. А. Технологии широкополосного доступа xDSL : инженерно-техн. справочник / В. А. Балашов, А. Г. Лашко, Л. М. Ляховецкий ; под общ. ред. В. А. Балашова. – М. : Эко-Трендз, 2009. – 256 с. : ил.

(1 прим.)

6.

У05я7 Б20

Балдин, К. В. Информационные системы в экономике : учебник / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. – 6-е изд. – М. : Дашков и Ко, 2010. – 395 с.

(2 прим.)

7.

621.3(07) Б43

Белецкий, А. Ф. Теория линейных электрических цепей : учебник / А. Ф. Белецкий. – 2-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2009. – 544 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

(5 прим.)

8.

621.391(07) Б66

Битнер, В. И. Нормирование качества телекоммуникационных услуг : учеб. пособие для вузов / В. И. Битнер, Г. Н. Попов ; под ред. В. П. Шувалова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Горячая линия-Телеком, 2009. – 312 с. : ил.

(1 прим.)

9.

519(07) Б 83

Боровков, А. А. Математическая статистика : учебник / А. А. Боровков. – 4-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2010. – 704 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

(5 прим.)

10.

517(07) В19

Васильева, А. Б. Интегральные уравнения : учебник / А. Б. Васильева, Н. А. Тихонов. – 3-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2009. – 160 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

(5 прим.)

11.

Ч48 В55

Вінницький національний технічний університет. 50 років розвитку / редкол.: Б. І. Мокін (голова) та ін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 264 с. : іл.

(1 прим.)

12.

621.39(07) В75

Воробієнко, П. П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підручник для студ. внз / П. П. Воробієнко, Л. А. Нікітюк, П. І. Резніченко ; МОН України. – К. : САММІТ-КНИГА, 2010. – 640 с. : іл. – (Ректорська серія).

(6 прим.)

13.

004.2(07) Г12

Гагарина, Л. Г. Введение в теорию алгоритмических языков и компиляторов : учеб. пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева. – М. : ФОРУМ, 2009. – 176 с. : ил. – (Высшее образование).

(1 прим.)

14.

004(07) Г25

Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем : учеб. пособие / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 508 с. : ил. – (Высшее образование).

(2 прим.)

15.

621.38 Г38

Герман-Галкин, С. Г. Силовая электроника. Лабораторные работы на ПК / С. Г. Герман-Галкин. – СПб. : КОРОНА принт, 2010. – 304 с. : ил. + компакт-диски ( 5 экз.). – (Компьютерная Лаборатория).

(5 прим.)

16.

У5я7 Г54

Глобальна економіка : навч. посібник / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонец ; МОН України ; за заг. ред. Б. М. Одягайла. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 208 с. – (Вища освіта в Україні).

(1 прим.)

17.

004 Г67

Горбенко, Ю. І. Інфраструктури відкритих ключів. Електронний цифровий підпис. Теорія та практика : монографія / Ю. І. Горбенко, І. Д. Горбенко ; МОН України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки, ЗАТ "Ін-т інформац. технологій". – Х. : Форт, 2010. – 608 с. : іл.

(30 прим.)

18.

621.39 Г77

Гранатуров, В. М. Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг : монографія / В. М. Гранатуров, С. П. Воробієнко ; за наук. ред. В. М. Гранатурова ; Одеська нац. академія зв'язку ім. О. С.Попова. – К. : Освіта України, 2009. – 254 с.

(5 прим.)

19.

У2/4я7 Г85

Гринів, Л. С. Екологічна економіка : навч. посібник / Л. С. Гринів ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 358 с.

(1 прим.)

20.

У05я7 Г85

Гришко, С. В. Основи логістики : навч. посібник / С. В. Гришко ; МОН України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Х. : ХНУРЕ, 2010. – 164 с.

(91 прим.)

21.

004.4 Г94

Гультяев, А. К. Microsoft Office Project 2003 Professional. Управление проектами : практ. пособие / А. К. Гультяев. – СПб. : КОРОНА принт, 2009. – 512 с. : ил.

(1 прим.)

22.

004.9 Д79

Дубейковский, В. И. Эффективное моделирование с CA ERwin Process Modeler ( BPwin; AllFusion Process Modeler) / В. И. Дубейковский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2009. – 384 с. : ил.

(5 прим.)

23.

004.8(07) Е19

Евменов, В. П. Интеллектуальные системы управления : [ учеб. пособие ] / В. П. Евменов. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009. – 304 с.

(3 прим.)

24.

537(07) Е50

Електродинаміка та поширення радіохвиль : підручник для студ. ВНЗ. Ч.2. Випромінювання та поширення електромагнітних хвиль / В. М. Шокало, В. І. Правда, В. А. Усін та ін. ; МОН України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, ХНУРЕ. – Х. : Колегіум, 2010. – 435 c. : іл. – МОН України.

(80 прим.)

25.

004(07) Е60

Емельянова, Н. З. Проектирование информационных систем : учеб. пособие / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – М. : ФОРУМ, 2009. – 432 с. : ил. – (Профессиональное образование).

(3 прим.)

26.

Е74

Ермолов, П. П. А. С. Попов: крымский аспект (к 150-летию основателя радиотехнологий) [Електронний ресурс] / П. П. Ермолов, Е. А. Федотов ; Севастопольский нац. тех. ун-т, Кафедра радиотехники и телекоммуникаций. – Севастополь : Вебер, 2010. – 191 с.

27.

Ю7я7 Е88

Етика ділового спілкування : навч. посібник / В. Г. Воронкова, А. Г. Беліченко, В. В. Мельник, М. А. Ажажа. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 312 с. – (Вища освіта в Україні). – МОН України.

(3 прим.)

28.

004.4 Ж15

Жадаев, А. Г. Наглядный самоучитель Flash CS4 / А. Г. Жадаев. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – 208 с. : ил. + CD-ROM (видеокурс).

(2 прим.)

29.

004.8 Ж42

Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект / А. А. Жданов. – 2-е изд. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 359 с. : ил. – (Адаптивные и интеллектуальные системы).

(2 прим.)

30.

Ч48я7 З-43

Звонников, В. И. Контроль качества обучения при аттестации : компетентностный подход : учеб. пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова ; Гос. ун-т управления. – М. : Университетская книга ; Логос, 2010. – 272 с.

(1 прим.)

31.

7(09) І-90

Історія українського мистецтва. – К.

32.

004.4 И96

Ицкович, Э. Л. Алгоритмы централизованного контроля и управления производством / Э. Л. Ицкович, Э. А. Трахтенгерц. – М. : Сов. радио. – 352 с. – (Б-ка техн. кибернетики)

(3 прим.)

33.

004.4 К31

Кашаев, С. М. Офисные решения с использованием Microsoft Excel 2007 и VBA / С. М. Кашаев. – СПб. : Питер, 2009. – 352 с. : ил. + CD-ROM. – (На компьютере).

(2 прим.)

34.

621.396(07) К49

Климаш, М. М. Технології мереж мобільного зв'язку : навч. посібник / М. М. Климаш, В. О. Пелішок, П. М. Михайленич ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – К. : Освіта України, 2010. – 624 с. : ил.

(15 прим.)

35.

517(07) К62

Коляда, Р. В. Вища математика : навч. посібник для студ. ВНЗ / Р. В. Коляда, Я. С. Пушак, І. О. Мельник. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 56 с. – (Вища освіта в Україні). – МОН України

(5 прим.)

36.

004.4(03) К68

Коробко, И. В. Справочник системного администратора по программированию Windows / И. В. Коробко. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – 576 с. : ил. – (Системный администратор).

(1 прим.)

37.

004.9(07) К82

Кристалинский, Р. Е. Решение вариационных задач строительной механики в системе Mathematica : учеб. пособие / Р. Е. Кристалинский, Н. Н. Шапошников. – СПб. : Лань, 2010. – 240 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

(3 прим.)

38.

004.4 К90

Культин, Н. Б. Инструменты управления проектами : Project Expert и Microsoft Project / Н. Б. Культин. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – 160 с. : ил.

(2 прим.)

39.

517(07) Л93

Люстерник, Л. А. Краткий курс функционального анализа : учеб. пособие / Л. А. Люстерник, В. И. Соболев. – 2-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2009. – 272 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

(20 прим.)

40.

004.4(07) М15

Макконнелл, Д. (Макконнелл, Дж.) Анализ алгоритмов. Активный обучающий подход : учеб. пособие : пер. с англ. / Д. Макконнелл ; под ред. С. К. Ландо. – 3-е изд., доп. – М. : Техносфера, 2009. – 416 с. : ил.

(2 прим.)

41.

621.38(07) М30

Марченко, А. Л. Основы электроники : учеб. пособие для вузов / А. Л. Марченко. – М. : ДМК Пресс, 2009. – 296 с. : ил.

(2 прим.)

42.

004.4(07) М71

Мишенин, А. И. Сборник задач по программированию : учеб.пособие / А. И. Мишенин. – М. : Финансы и статистика ; ИНФРА-М, 2009. – 224 с.

(2 прим.)

43.

519.7(07) М74

Моделирование систем : учебник для студ. высш. учеб. завед. / С. И. Дворецкий, Ю. Л. Муромцев, В. А. Погонин, А. Г. Схиртладзе. – М. : Академия, 2009. – 320 с. – (Высшее профессиональное образование).

(1 прим.)

44.

Ч48(4Укр) М80

Морозова, Т. Ю. Вища ІТ-освіта в Україні (системне дослідження) : монографія / Т. Ю. Морозова ; МОН України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 286 с.

(1 прим.)

45.

Ч48 Н34

Наукові школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / уклад.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко ; за заг. ред. В. П. Андрущенка ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 313 с. : іл. – До 175-річчя Нац. педаг. ун-ту ім. М. П. Драгоманова.

(1 прим.)

46.

Ч48 Н 35

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова : Alma mater 175 років з дня заснування / робоча група : В. П. Андрущенко (кер.), Г. І. Волинка, О. С. Падалка та ін.; МОН України. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, [2009]. – 68 с. : іл.

(1 прим.)

47.

519.7(07) Н62

Нікольський, Ю. В. Дискретна математика : підручник / Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник, Ю. М. Щербина ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; МОН України. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 432 с. – (Комп'ютинг). – МОН України.

(5 прим.)

48.

О-26

Обухов, И. А. Неравновесные эффекты в электронных приборах [Електронний ресурс] / И. А. Обухов. – Севастополь : Вебер, 2010. – 303 с.

49.

004.9(07) О-92

Охорзин, В. А. Прикладная математика в системе MATHCAD : учеб. пособие / В. А. Охорзин. – 3-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2009. – 352 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

(3 прим.)

50.

Ю9 П16

Панок, В. Г. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти) : метод. посібник / В. Г. Панок, В. Д. Острова ; Укр. науково-метод. центр практ. психології і соціальної роботи МОН і АПН України. – К. : Освіта України, 2010. – 230 с.

(2 прим.)

51.

Парамонов, А. Ф. Краткий путеводитель / А. Ф. Парамонов, А. В. Меснянко. – 2010.

(1 прим.)

52.

004.7(07) П19

Пасічник, О. В. Веб-дизайн : підручник / О. В. Пасічник, В. В. Пасічник ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; МОН України. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 520 с. : іл. – (Комп'ютинг). – МОН України.

(50 прим.)

53.

004.7 П21

Пауэрс, Ш. Добавляем Ajax : пер. с англ. / Ш. Пауэрс. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – 448 с. : ил.

(2 прим.)

54.

621.37/39(07) П27

Першин, В. Т. Основы современной радиоэлектроники : учеб. пособие / В. Т. Першин. – Ростов н/Дону : Феникс, 2009. – 541 с. : ил. – (Высшее образование).

(1 прим.)

55.

004.4(07) П44

Подбельский, В. В. Программирование на языке Си : учеб. пособие / В. В. Подбельский, С. С. Фомин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 600 с. : ил.

(2 прим.)

56.

П57

Поплавко, Ю. М. Физика активных диэлектриков [Електронний ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. Поплавко, Л. П. Переверзева, И. П. Раевский ; Федеральное агенство по образованию российской федерации, Южный федеральный ун-т. – Севастополь : Вебер, 2010. – 478 с.

57.

621.315(07) П60

Портнов, Э. Л. Принципы построения первичных сетей и оптические кабельные линии связи : учеб. пособие для вузов / Э. Л. Портнов. – М. : Горячая линия-Телеком, 2009. – 544 с. : ил.

(1 прим.)

58.

Ч48я1 П84

Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 1944 - 2009 рр. : біобібліографічний довідник / уклад.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко ; за заг. ред. В. П. Андрущенка ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 407 с. : іл. – (Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова). – До 175-річного ювілею

(1 прим.)

59.

621.382 Р58

Ровдо, А. А. Схемотехника усилительных каскадов на биполярных транзисторах / А. А. Ровдо. – 2-е изд., стер. – М. : Додэка-XXI, 2009. – 256 c. : ил. – (Схемотехника).

(5 прим.)

60.

004.3 Р97

Рюмик, С. М. 1000 и одна микроконтроллерная схема. Вып. 1 / С. М. Рюмик. – М. : Додэка-XXI, 2010. – 356 с. : ил. + CD-ROM. – (Программируемые системы).

(1 прим.)

61.

Ч48 С16

Салми, Д. Создание университетов мирового класса : пер. с англ. / Д. Салми. – М. : Астана : Весь Мир : НКАОКО, 2009. – 132 с.

(1 прим.)

62.

519.6(07) С75

Срочко, В. А. Численные методы. Курс лекций : учеб. пособие / В. А. Срочко. – СПб. : Лань, 2010. – 208 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

(5 прим.)

63.

621.382(07) С77

Старосельский, В. И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники : учеб. пособие / В. И. Старосельский. – М. : Юрайт, 2011. – 463 с. : ил. – (Основы наук).

(1 прим.)

64.

621.382(07) Т38

Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем : учеб. пособие : в 2-х ч. Ч. 2. Элементы и маршруты изготовления кремниевых ИС и методы их математического моделирования / М. А. Королев, Т. Ю. Крупкина, М. Г. Путря, В. И. Шевяков ; под общ. ред. Ю. А. Чаплыгина. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 422 с. : ил. – (Электроника).

(2 прим.)

65.

004.4 Т78

Трусов, А. Ф. Excel 2007 для менеджеров и экономистов : логистические, производственные и оптимизационные расчеты / А. Ф. Трусов. – СПб.-М. : Питер, 2009. – 256 с. : ил. + CD-ROM.

(2 прим.)

66.

004.4 У51

Ульрих, К. Интерактивная Web-анимация во Flash : пер. с англ. / К. Ульрих. – М. : ДМК Пресс, 2009. – 568 с. : ил.

(5 прим.)

67.

658.5(07) У67

Управління якістю : навч. посібник / Д. П. Лойко, О. В. Вотченікова, О. П. Удовіченко, М. А. Котляр ; МОН України, Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – 2-ге вид. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 336 с. – (Вища освіта в Україні). – МОН України.

(1 прим.)

68.

519.6(07) У80

Устинов, С. М. Вычислительная математика : учеб. пособие / С. М. Устинов, В. А. Зимницкий. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – 336 с. : ил. – (Учебное пособие).

(2 прим.)

69.

53(07) Ф62

Фирганг, Е. В. Руководство к решению задач по курсу общей физики : учеб. пособие / Е. В. Фирганг. – 4-е изд., испр. – СПб. : Лань, 2009. – 352 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

(1 прим.)

70.

621.391(07) Х18

Хамадулин, Э. Ф. Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах : учеб. пособие / Э. Ф. Хамадулин. – М. : Высшее образование ; Юрайт-Издат, 2009. – 365 с. : ил. – (Основы наук).

(1 прим.)

71.

621.382 Х80

Хоровиц, П. Искусство схемотехники = The art of electronics : пер. с англ. / П. Хоровиц, У. Хилл. – 7-е изд. – М. : Мир ; БИНОМ, 2010. – 704 с. : ил.

(1 прим.)

72.

Х(4Укр) Ц61

Цимбалюк, В. С. Інформаційне право (основи теорії і практики) : монографія / В. С. Цимбалюк ; Академія правових наук України, Науково-дослідний центр правової інформатики. – К. : Освіта України, 2010. – 388 с.

(1 прим.)

73.

У05я7 Ч-75

Чорноморченко, Н. В. Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків : навчально-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Н. В. Чорноморченко, І. С. Іванова, Н. С. Приймак. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 257 с. – (Вища освіта в Україні).

(1 прим.)

74.

004(07) Ш32

Шаховська, Н. Б. Алгоритми і структури даних : посібник / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук ; за заг. ред. В. В. Пасічника ; МОН України. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 215 с. : іл. – (Комп'ютинг). – МОН України.

(30 прим.)

75.

Х(4Укр)я7 Ш70

Шляхтун, П. П. Конституційне право України : підручник / П. П. Шляхтун. – [2-ге вид.]. – К. : Освіта України, 2010. – 592 с.

(1 прим.)

76.

У2 Я11

Я помню, я горжусь... : 65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается / Народная украинская академия ; редкол.: Астахова В. И. – Х. : Изд-во НУА, 2010. – 184 с. : ил.

(1 прим.)Шановні користувачі!

Ці книжки Ви зможете одержати в бібліотеці

з 15 листопада 2010 року.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Академическая мобильность в условиях интернационализации образования iconКонкурс тревел-грантов для участия в конференциях и стажировках «Академическая мобильность»
Программа финансирует научные стажировки, участие в семинарах и конференциях, а также поездки, предусматривающие работу в архивах,...

Академическая мобильность в условиях интернационализации образования iconКонкурс тревел-грантов для участия в конференциях и стажировках «Академическая мобильность»
Программа финансирует научные стажировки, участие в семинарах и конференциях, а также поездки, предусматривающие работу в архивах,...

Академическая мобильность в условиях интернационализации образования icon"Маркетинговые коммуникации"
Значимость коммуникации в современных условиях интернационализации экономики устойчиво возрастает

Академическая мобильность в условиях интернационализации образования iconБолонский процесс и модернизация процесса иноязычной подготовки в вузе в условиях двухуровневого образования
На первый план выходят общеевропейские ориентиры развития образовательных систем, отвечающие целям интернационализации и создания...

Академическая мобильность в условиях интернационализации образования iconАкадемическая премия им. С. Л. Рубинштейна за 2005 год
Динамика ценностных ориентации молодежи в условиях социально-экономических изменений

Академическая мобильность в условиях интернационализации образования iconСтратегия развития автономной организации образования «назарбаев интеллектуальные школы» до 2020 года астана 2011 год Содержание
...

Академическая мобильность в условиях интернационализации образования iconС. Ж. Асфендияров атындағЫ
Для непрерывного улучшения качества предоставляемых образовательных услуг в условиях возрастающей конкуренции, глобализации и интернационализации...

Академическая мобильность в условиях интернационализации образования iconПрограмма дисциплины дпп. Ф. 12 История русской литературы
В условиях, когда еще не определилась академическая концепция истории русской литературы ХХ века, необходимо

Академическая мобильность в условиях интернационализации образования iconУчебно-методическое пособие проект европейского союза tempus (tacis) mp 23199 2002 «Академическая сеть по информационно-консультационной деятельности в Российской Федерации»
«Академическая сеть по информационно-консультационной деятельности в Российской Федерации»

Академическая мобильность в условиях интернационализации образования iconСоциокультурные условия интернационализации духовной жизни (на материалах Республики Адыгея)
...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница