Вступ 3
Скачать 147.04 Kb.
НазваниеВступ 3
Дата конвертации26.02.2013
Размер147.04 Kb.
ТипДокументы

Материалы предоставлены интернет - проектом www.diplomukr.com.ua®

Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срокВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 5

1.1. Економічна сутність доходів і витрат підприємства 5

1.2. Огляд законодавчої та нормативної бази регулювання обліку і контролю доходів і витрат підприємства 11

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „ТЕТІЇВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ” 14

2.1. Техніко-економічні показники діяльності підприємства ВАТ „Тетіївський хлібокомбінат”, його виробнича структура та схема управління 14

2.2. Основні техніко-економічні показники за 2006-2007 рр. 15

2.3. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ „Тетіївський хлібокомбінат” за 2006-2007 рр. 17

2.4. Облікова політика підприємства 19

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ВАТ „ТЕТІЇВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ” 21

3.1. Фінансовий (управлінський) та податковий облік доходів і витрат ВАТ „Тетіївський хлібокомбінат” 21

3.2. Відображення інформації про доходи і витрати у фінансовій та податковій звітності підприємства 34

3.3. Сучасні комп’ютерні технології ведення обліку доходів і витрат підприємства 39

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ І АУДИТ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ВАТ „ТЕТІЇВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ” 51

4.1. Теоретичні основи економічного аналізу доходів і витрат 51

4.2. Економічний аналіз доходів і витрат ВАТ „Тетіївський хлібокомбінат” 58

4.3. Сучасні комп‘ютерні технології ведення економічного аналізу 64

4.4. Теоретичні основи внутрішнього і зовнішнього аудиту доходів і витрат 68

4.5. Практичний аудит доходів і витрат 71

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 85

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 89

ДОДАТКИ 92


Формування у нашій країні цивілізованих ринкових відносин пред'являє нові, підвищенні вимоги до формування об'єктивної економічної інформації, контролю та аналізу ефективності підприємницької діяльності, своєчасного представлення фінансової звітності, здійснення розрахунків та ряд інших вимог. За умов інтеграції України у Європейське Співтовариство та налагодження економічних відносин з іншими країнами світу активно розширяються контакти з діловими кругами іноземних держав, поглиблюється міжнародна торгівля, удосконалюється банківська справа. Це призводить до появи нових форм та видів підприємницької діяльності, нових відносин власності, з'являються нові об'єкти обліку, нові види угод та господарських операцій. Розвиток зовнішньоекономічних відносин України призвів до необхідності відповідності ведення бухгалтерського обліку, аналізу та контролю міжнародним вимогам та загальноприйнятим нормативам. З метою узгодженості бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами обліку в 2000 році в Україні запроваджено Національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку. Така реформа в обліку призвела до змін в організації не тільки бухгалтерського фінансового обліку, а також до змін в організації економічного аналізу на підприємствах та у методології проведення аудиту. Невід'ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх учасників економічних відносин надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємства. Для дослідження організації обліку, аналізу та контролю доходів, витрат і фінансових результатів обране підприємство будівельної галузі, у зв‘язку зі стрімким розвитком даної галузі в Україні. Відповідно для ефективності діяльності будівельне підприємство повинно мати досконалу організацію обліку. Найважчою дільницею обліку, аналізу та контролю є витрати, доходи та фінансові результати підприємства будівельної галузі. Це пояснюється різноманітністю виконуваних робіт та великою номенклатурою матеріальних витрат. Таким чином, правильна організація ведення бухгалтерського обліку і економічного аналізу доходів, витрат та фінансових результатів на підприємстві будівельної галузі, а також підтвердження аудитом достовірності цих даних, є необхідною умовою для отримання своєчасної та достовірної інформації для управління, для прийняття рішень на всіх ланках керівництва підприємства. Це і пояснює актуальність обраної теми. Метою роботи – є теоретичне обґрунтування та практичне застосування методики обліку, аналізу та контролю доходів, витрат та фінансових результатів підприємства, надання рекомендацій щодо її вдосконалення на досліджуваному підприємстві. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання: ? розглянути економічну сутність доходів, витрат і фінансових результатів; ? вивчити нормативно-правове регулювання обліку. аналізу та контролю доходів, витрат і фінансових результатів; ? вивчити особливості обліку, аналізу та контролю в системі управління підприємства харчового підприємства; ? дослідити організацію обліку доходів, витрат і фінансових результатів на підприємстві; ? дослідити методику обліку доходів, витрат і фінансових результатів у харчовій галузі; ? розглянути можливості використання інформаційних систем і технологій для обліку, аналізу та контролю доходів, витрат і фінансових результатів; ? вивчити методику аналізу доходів, витрат і фінансових результатів на досліджуваному підприємстві та надати рекомендації щодо її удосконалення; ? провести аналіз доходів, витрат і фінансових результатів за даними досліджуваного підприємства; ? визначити сутність контролю та методику аудиторської перевірки доходів, витрат і фінансових результатів. Об'єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність ВАТ „Тетіївський хлібокомбінат”. Предметом дослідження даної магістерської роботи є доходи, витрати та фінансові результати. Методологічною основою досліджень є системний підхід до розкриття економічної сутності обліку, аналізу та контролю. До основних методів дослідження, використаних у роботі, слід віднести діалектичний та структурно-функціональний методи, а також системне, комплексне дослідження, опрацювання і використання інформації фінансового характеру. Також при проведенні дослідження використовувались методи економічного аналізу: аналітичний, деталізація, порівняння, елімінування, статистичний методи. При дослідження організації аудиту використовуються методи та прийоми аудиту: органолептичні прийоми (інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові і суцільні спостереження), розрахунково-аналітичні прийоми, документальні прийоми (інформаційне моделювання, дослідження документів), сукупність прийомів синтезування результатів. Статистичну та фактологічну інформаційну базу становлять законодавчі та нормативно-правові акти, наукові праці та методичні розробки вітчизняних, зарубіжних вчених-економістів з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту, а також дані поточного обліку і звітності досліджуваного підприємства Підрядного спеціалізованого шляхового ремонтно-будівельного управління за 2002-2003 рр. Рекомендації щодо удосконалення організації обліку, аналізу та контролю, наведені у роботі, були використані на досліджуваному підприємстві. Зокрема, було запропоновано використання позамовного методу обліку витрат на досліджуваному підприємстві; організацію управлінського обліку за статтями калькуляції та нормами витрат; методику аналізу прибутковості за різними типами роботами за оціночною шкалою.


Фінансовий механізм діяльності підприємства ґрунтується на таких економічних категоріях як доходи, витрати та фінансові результати. Для виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг підприємства несуть певні витрати, які можна поділити на прямі та непрямі. Прямі витрати – це витрати на матеріали, заробітну плату виробничих робітників, електроенергію та інші витрати, які мають пряме відношення до виробу та лягають на його собівартість. Непрямі витрати – це витрати на збут, на утримання адміністративного апарату, податки та інші витрати, що не мають прямого відношення до собівартості продукції і відносяться прямо на фінансовий результат. При продажі продукції, послуг виробник отримує доходи у вигляді грошової оплати. Різниця між доходами та витратами підприємства являє собою фінансовий результат господарської діяльності. Облік доходів регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 15 „Доходи”, а облік витрат – П(С)БО № 16 „Витрати”. Згідно П(С)БО № 15 доход є надходженням економічних вигод, які виникають в результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо. Згідно ПСБО 3 „Звіт про фінансові результати” затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87 витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за виключенням зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками). Фінансовий результат діяльності підприємства – це прибуток, що отримало підприємство у певному періоді. Для визнання фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів. Облік доходів, витрат та фінансових результатів на підприємстві виконує головний бухгалтер та другий бухгалтер згідно посадової інструкції. Первинний облік доходів, витрат та фінансових результатів в компанії відбувається за допомогою фіксування фактів господарської діяльності за допомогою первинних документів. Облік доходу від реалізації продукції ведеться на субрахунку 701 „Доход від реалізації готової продукції”, по кредиту якого відображається визнання доходу, по дебету – належна сума непрямих податків та списання чистого доходу в кінці звітного періоду на субрахунок 791 „Результат основної діяльності”. Виробнича собівартість визначається за даними рахунку 23 „Виробництво”, по дебету якого відображаються прямі виробничі витрати і розподілені загально виробничі витрати, по кредиту – суми фактичної виробничої собівартості готової продукції. Сальдо цього рахунку показує суму витрат, що відносяться до незакінченого виробництва продукції. Підприємства України окрім бухгалтерського обліку окремо ведуть податковий облік. Метою податкового обліку є надання інформації для розрахунку податку на прибуток і податку на додану вартість та формування податкової звітності. Згідно зі статтею 4 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” валовий дохід – це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами. Валовий доход включає: загальні доходи від реалізації товарів, доходи від операцій особливого виду (бартерні), доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді. До валового доходу підприємство не включає: суми податку на додану вартість; суми коштів або вартість майна, отримані платником податку як компенсація або за рішенням суду. Досліджуваним підприємством виступає ВАТ „Тетіївський хлібокомбінат”, предметом дiяльностi якого є виробництво хлібобулочних, реалiзацiя споживачам готової продукцiї, так i одержаної вiд iнших пiдприємств; органiзацiя власної комерцiйної та господарської дiяльностi; надання рiзного виду комерцiйних послуг. Облік витрат ВАТ „Тетіївський хлібокомбінат” ведеться за центрами їх виникнення і за нормативним методом (система обліку директ-кост). Організація зведеного обліку витрат і порядок складання на його основі звітних калькуляцій залежать від типу виробництва, методу обліку витрат і калькулювання, обсягу і кількості видів продукції, структури управління виробництвом (цехова чи безцехова) та інших чинників. До виробничих витрат підприємства ВАТ „Тетіївський хлібокомбінат” відносяться наступні: 1) витрати на матеріали: борошно, цукор, дріжджі та інші продукти; 2) витрати на паливо; 3) витрати на заробітну працю та чоціальгне страхування; 4) витрати на водопостачання і електроенергію; 5) витрати на амортизацію обладнання цеху. Регістри зведеного обліку містять такі дані: залишки незавершеного виробництва на початок місяця; витрати за звітний місяць; собівартість остаточного (невиправного) браку; собівартість нестач (залишків) незавершеного виробництва; витрати на випуск товарної продукції; залишки незавершеного виробництва на кінець місяця. У програмі „1С: Бухгалтерія”, якою користуються на підприємстві ВАТ „Тетіївський хлібокомбінат”, складання собівартості робиться в три етапи - списання матеріалів у виробництво і прибуткування готової продукції протягом місяця проводиться документом "Калькуляція" в режимі предварительная. Наприкінці місяця, після розподілу загальновиробничих витрат, у програму вноситься інформація про залишки незавершеного виробництва документом "Незавершене виробництво". На підставі даних про фактичні витрати проводиться розрахунок фактичної виробничої собівартості. На кожен вид витрат визначаються суми відхилень планової собівартості від фактичної і на кожен вид готової продукції виконуються коригування документом "Калькуляция" в режимі «Окончательная». Витрати підприємства ВАТ „Тетіївський хлібокомбінат” відображають у Звітіт про фінансові результати підприємства. Форма і зміст Звіту про фінансові результати визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”. Звіт про фінансові результати – це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. Вимоги П(С)БО 3 стосуються підприємств, організацій, установ та інших юридичних осіб (далі - підприємств) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). В четвертому розділі роботи було проведено аналіз доходів і витрат підприємства ВАТ „Тетіївський хлібокомбінат”. Аналіз собівартості продукції має такі завдання: перевірка обґрунтованості прийнятих управлінських рішень щодо собівартості; об’єктивна оцінка виконання прийнятих рішень, під час якої виявляються відхилення фактичних витрат від планових; з’ясування чинників цих відхилень; підрахунок резервів дальшого зниження собівартості продукції; розроблення заходів із мобілізації внутрішньовиробничих резервів та використання їх у виробництві. Для проведення аналізу використовуються такі джерела інформації: планова собівартість продукції; аналітичні розрахунки, норми й нормативи споживання ресурсів; звітна інформація, зокрема «Звіт про фінансові результати» ф. 2, «Звіт з праці» ф. 1-ПВ і ф. З—ПВ, дані оперативного обліку (первинні документи, зведення, реєстри відпуску матеріалів на виробництво, табелі про нарахування заробітної плати, норми витрат матеріалів, відхилення від норм; матеріали обстежень, перевірок, спостережень, нарад, технологічної документації, паспортні дані). Аналіз витрат досліджуваного підприємства за економічними елементами здійснювався на основі Звіту про фінансові результати. Аналіз даних свідчить про те, що в 2007 році чистий прибуток підприємства збільшився на 0,3 тис. грн або на 11% порівняно із 2006 роком, але при цьому у 2005 році прибуток був більшим ніж у 2007 році на 36% або 1,72 тис. грн. На нашу думку такі зміни відбулися внаслідок суттєвого підвищення показників майже всіх елементів операційних витрат (крім матеріальних). Витрати підприємства за звітний період зросли у 2007 році порівняно із 2005 роком на 1470,4 тис. грн. або на 28,7%. У 2007 році порівняно із 2006 роком витрати зросли на 497 тис. грн. або на 8,2%. Відбулося зростання (зростання або сподівання) майже всіх елементів витрат, а особливо витрат на заробітну плату витрату – на 413 тис. грн. або на 90,3% порівняно із 2006 роком та на 468 тис. грн. у порівнянні із 2005 роком (або на 116,3%). Це звичайно, призвело до зростання внесків до фондів соціального страхування на 113,8% у порівнянні із 2005 роком, і на 88,3% у порівнянні із 2006 роком. Також зросли витрати на амортизацію у 2007 році: у порівнянні із 2005 роком цей елемент витрат зріс на 49,2% або на 247,3 тис. грн., у порівнянні із 2006 роком на 34,9% або на 193,8 тис. грн. Інші операційні витрати знизились як у порівнянні із 2005 роком (на 88,1 тис. грн. або 16,7%), так і в порівнянні із 2006 роком (на 128,3 тис. грн. або 22,6%). Так як за досліджуваний період на базовому підприємстві досить зріс такий елемент операційних витрат, як витрати на оплату праці, вважаємо за доцільне проаналізувати його питому вагу в сумі доходу (виручки) від реалізації продукції. Питома вага витрат на оплату праці в сумі чистого доход (виручки) від реалізації продукції склала 8,4%, в 2006 році – 9%, в 2007 році 13,8%. Така ситуація можлива за рахунок збільшення кількості працюючих у 2007 році на 13 чоловік, що на 28,9% більше ніж у 2006 році та на 38,1% більше ніж у 2005 році. Такі зміни також відбулися із суттєвим підвищенням заробітної плати одного працівника за місяць: на 0,45 ти. грн. або 56,7% у 2007 році в порівнянні із 2005 роком, та на 0,4 тис. грн. або на 47,7% у 2007 році в порівнянні з 2006 роком. Основними напрямки удосконалення організації аналізу і аудиту на підприємствах є автоматизація даних процесів. До методики економічного аналізу за умов автоматизації висуваються такі вимоги: системність, комплексність, оперативність, точність, прогресивність, динамічність. Аналітичний процес з використанням ПЕОМ можна зобразити в такій послідовності: постановка задачі та її формалізований опис; накопичення інформації; обробка інформації; аналіз; використання результатної інформації. Далі в роботі розглянуто сутність аудиту та методику аудиту валових доходів підприємства. Аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації по фінансово-господарській діяльності суб'єктів підприємницької діяльності з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти та відповідності діючому законодавству та встановленим нормативам. Вивчення доходів та фінансових результатів діяльності – один із важливих напрямків контролю. Метою аудиту і ревізії операцій з обліку доходів і результатів діяльності є встановлення достовірності даних первинних документів щодо визначення доходів та формування фінансових результатів, повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових peгістрах, правильності ведення обліку доходів і результатів діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності відображення доходів та визначення результатів діяльності у звітності господарюючого суб'єкта. Вивчення операцій з обліку доходів і фінансових результатів від діяльності проводиться в наступній послідовності: 1. Перевірка правильності класифікації, оцінки та умов визнання доходів і результатів діяльності; 2. Перевірка правильності відображення доходів і результатів діяльності від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 3. Перевірка правильності відображення інших операційних доходів і результатів операційної діяльності; 4. Перевірка правильності відображення фінансових доходів і результатів фінансових операцій; 5. Перевірка правильності відображення надзвичайних доходів і результатів від їх отримання. Наприкінці аудиту складається аудиторський висновок. Аудиторський висновок складається у вільній формі, але обов'язково в ньому мають бути наступний розділи: заголовок; вступ; масштаб перевірки; висновок аудитора про фінансову звітність; дата аудиторського висновку; адреса аудиторського висновку; підпис аудиторського висновку.


1. Цивільний кодекс України. Верховна Рада України вiд 16.01.2003 № 435-IV 2. Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X 3. Закон України ”Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 р. № 334/94-ВР 4. Закон України „Про податок на додану вартість”, Верховна Рада України; Закон вiд 03.04.1997 № 168/97-ВР 5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. № 996 – XIV 6. Закон України “Про систему оподаткування” № 77/97-ВР від 18.02.1997р. 7. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125 – XII 8. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 28.11.95 р. №342 9. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати" від 11.12.95 р. №323 10. Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів 2003 року International Standards on Auditing – ISA затверджені рішенням аудиторської палати України №73 від 2003 р. 11. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 12. Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку 2 „Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 13. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 15 “Доходи”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. №290 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318 15. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87 16. Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку № 18 „Будівельні контракти” затверджений Мінфін України від 28.04.2001 р. № 205 17. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" затверджений наказом МінФіну від 31.01.2000 р. №20 18. Положення (Стандарт) Бухгалтерського Обліку 6 „Виправлення помилок у фінансовій звітності” затверджений МінФіном від 28.05.1999 р. № 137 19. Типове Положення з планування, обліку, калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.96 р. №186 20. Правила формування договірних цін і їх уточнення в процесі будівництва, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 09.09.98 р. №197 21. Інструкція № 291 “По застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій” затверджена наказом Мінфіна від 30.11.99 р. 22. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП ”Рута”, 2001. – 416 с. 23. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 655 с. 24. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге видання., перероб. – К.: Вища шк.: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с. 25. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с. 26. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с. 27. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік – 5-те вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 726 с. 28. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В. Організація бухгалтерського обліку. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 602 с. 29. Бахтиярова. Т.И. – Модель оценки финансового состояния предприятий // Финансы. – 1992. - №7. 30. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 166с. 31. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 32. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 1999. – 544 с. 33. Ефименко Н. Анализ финансового положения предприятия // Бух. Учет и аудит. – 1994. - № 2,3. 34. Завгородний А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 755с. 35. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 36. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2002. – 144 с. 37. Кондраков Н.П. “Бухгалтерский учет”; 3-е изд.М.:ИНФА-М, 2000 38. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. 2-ге вид. – К.: ТОВ „Знання”, 2001 – 378 с. 39. Курсом реформ – облік 2000. Навчальний практичний посібник: У 2-х ч. / Л. Шевченкова. : К.: Факт, 2001. – 129 с. 40. Кузьмінський А.М., Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу господарської діяльності.:Підручник, - К. 1993 41. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб¢єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с. 42. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 43. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 268с. 44. Подольский В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета. – М:Аудит, ЮНИТИ, 1998 45. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу.: Підручник, - К.:КНЕУ, 2000 46. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник, 3-тє видання, перероб. і доп. - К.:КНЕУ, 2000 47. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 43 (458), 28 октября 2001 г. – К.: Блиц-Информ. 48. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 22 (385), 29 мая 2000 г. – К.: Блиц-Информ. 49. Сборник систематизированного законодательства “Золотая книга налогоплательщика” № 43 (406), 23 октября 2000 г. – К.: Блиц-Информ. 50. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Мінськ. - 2004 р. - 409 с. 51. Савченко В.Я. Аудит: навч. посібник. – К: КНЕУ, 2002. – 322 с. 52. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. - К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 53. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підруч. для студ. кооп. вузів. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ІнЮре, 2000. – 351 с. 54. Шеремет А.Д. Финансы предприятия. – М.: ЮНИТИ, - 1997 г.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Вступ 3 iconРобоча навчальна програма з дисципліни: Принципи І методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...

Вступ 3 iconВступ 4

Вступ 3 iconВступ

Вступ 3 iconВисновки
Вступ

Вступ 3 iconЗміст вступ

Вступ 3 iconВертгеймер М. В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зинченко
В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зинченко. — М.: Прогресс, 1987....

Вступ 3 iconВертгеймер М. В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко
В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко. — М.: Прогресс, 1987....

Вступ 3 iconВертгеймер М. В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко
В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко. — М.: Прогресс, 1987....

Вступ 3 iconВступ
Ряди динаміки

Вступ 3 iconРегламент україни тр. Ua
Вступ


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница