Вступ 3
Скачать 151.12 Kb.
НазваниеВступ 3
Дата конвертации02.03.2013
Размер151.12 Kb.
ТипДокументы

www.diplomukr.com.ua ®

Авторское выполнение научных работ любой сложности – грамотно и в срок

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 5
1.1. Фінанси товариств з обмеженою відповідальністю: зміст, джерела формування та напрямки використання 5
1.2. Організаційно-правові основи функціонування товариств з обмеженою відповідальністю 11
1.3. Особливості управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю 18
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТОВ «ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ» 35
2.1. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів підприємства 35
2.2. Оцінка фінансового стану ТОВ «Інтерметалпласт» 41
2.3. Дослідження механізму управління фінансами ТОВ «Інтерметалпласт» 60
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 68
3.1. Пропозиції щодо поліпшення фінансового стану ТОВ «Інтерметалпласт» 68
3.2. Напрями підвищення ефективності механізму управління фінансами ТОВ «Інтерметалпласт» 75
3.3. Зарубіжний досвід управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю та доцільність його використання в Україні 86
ВИСНОВКИ 93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100


Трансформація народного господарства України в економіку відкритого типу створює для підприємств зовсім нові умови, принципово інше зовнішнє середовище. До цих умов, які постійно змінюються, треба пристосовуватися, адаптувати усі системи підприємства, перетворити їх так, щоб із основної ланки планової економіки підприємство перетворилося у незалежний економічний суб’єкт управління й господарювання, який ефективно функціонує і розвивається в умовах ринку.
У цих умовах своєчасним і необхідним є розробка як стратегії забезпечення підприємства фінансовими та іншими ресурсами, так і ефективної системи управління стійкістю його фінансового середовища. Вирішення питань вибору економічної стратегії розвитку в умовах переходу до ринку для вітчизняних підприємств є новими завданнями управління.
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу стану управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю, оцінки їх фінансового стану та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.
Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити на підставі своєчасного й об’єктивного аналізу фінансового стану підприємств.
За ринкових умов просто необхідно вивчати та застосовувати аналіз фінансового стану в межах товариств з обмеженою відповідальністю для покращення виробничої, фінансової та іншої діяльності даного підприємства. Саме тому, зважаючи на все вище сказане, вивчення особливостей управління фінансовою діяльністю ТОВ є важливим та актуальним напрямком сучасних наукових досліджень та практичної фінансової й управлінської діяльності на підприємствах.
Метою дослідження є розробка напрямів підвищення ефективності управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю на прикладі ТОВ «Інтерметалпласт».
Завдання дослідження полягають в:
- визначенні сутності фінансового менеджменту товариств з обмеженою відповідальністю;
- вивченні основних методичних підходів до розробки та реалізації політики управління фінансами ТОВ;
- проведенні аналізу фінансового стану та ефективності фінансового менеджменту ТОВ «Інтерметалпласт»;
- розробленні заходів з поліпшення фінансового стану ТОВ «Інтерметалпласт»;
- узагальненні зарубіжного досвіду управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю та визначенні можливостей його використання у практиці вітчизняних підприємств.
Предметом дослідження є теоретичні положення і практичні заходи щодо реалізації функцій фінансового менеджменту на підприємствах з організаційно-правовою формою товариств з обмеженою відповідальністю.
Об’єктом дослідження є фінансовий менеджмент ТОВ «Інтерметалпласт».
Теоретичною основою дослідження виступають наукові праці провідних українських і зарубіжних вчених-економістів в галузі фінансового менеджменту.


Зміст фінансового менеджменту товариств з обмеженою відповідальністю значно відрізняється від фінансового менеджменту великих підприємств. Перш за все треба враховувати специфічні властивості малих підприємств. Зокрема, недостатність або взагалі відсутність спеціалістів щодо управління фінансами. Хронічна недостатність фінансових ресурсів для організації господарської діяльності; відсутність фінансового прогнозування та планування; мета малого підприємства інколи є складною і суперечливою.
Відсутність спеціалістів з фінансового менеджменту обумовлена критеріями, щодо які підприємства у відповідності з чинним законодавством належать до “малих”. Діюче законодавство передбачає такі критерії:
1) середньо-облікова чисельність працюючих за рік не повинна перевищувати 50 осіб;
2) обсяг виручки від реалізації продукції за рік не повинен перевищувати 1 млн. грн.
Така обмежена кількість працюючих та реалізації продукції не дозволяє тримати достатню кількість спеціалістів з фінансового менеджменту. Інколи на малих підприємствах один працівник відповідає за таке коло обов’язків, які не в змозі виконати. У зв’язку з цим інколи деякі питання про організацію бізнесу вирішуються посилаючись на інтуїцію, тобто поверхнево не розроблюючи доскональні розрахунки щодо потреби грошових коштів. І бізнесмен стає перед фактом, коли у нього надходження коштів не покривають витрати.
Товариства з обмеженою відповідальністю зацікавлені в одержані поточного прибутку, вони більш зацікавлені в аналізі руху готівки, в управлінні оборотним капіталом і по суті не займаються фінансовим прогнозуванням та плануванням.
Малий бізнес дає широку свободу ринкового вибору, забезпечує швидку окупність витрат виробництва, оперативно реагує на зміну споживчого попиту, дає можливість подолати галузевий монополізм виробництва, забезпечує конкуренцію на ринку, допомагає наповнити ринок товарами і послугами, які користуються попитом.
Водночас в розвитку малого бізнесу є недоліки. Зокрема, низький, неадекватний великому виробництву рівень технології та управління виробництвом, недостатній рівень потенціалу науково-дослідних робіт, обмежений доступ до технології та технологічної інформації, використання неефективного устаткування, обмежений доступ до фінансових джерел.
Основні фактори, які впливають на організацію управління фінансами ТОВ: чисельність працюючих; їх склад; організаційна структура підприємства; галузь діяльності; асортимент продукції, форма власності; співвідношення попиту та пропозицій щодо вироблюваної продукції.
Необхідно зазначити, що фінансові ресурси малих підприємств переважно формуються за рахунок власних джерел (прибутку, амортизаційних відрахувань).
Розмір та ступінь використання фінансових ресурсів ТОВ визначаються різними зовнішніми та внутрішніми факторами. До зовнішніх факторів відносяться: загальна економічна ситуація в Україні, рівень інфляції, рівень оподаткування, рівень процентних ставок за користування кредитом, конкуренція на ринку і інші фактори. До внутрішніх факторів належать: організаційно-технічне оснащення малого підприємства, рівень організації виробництва, фінансово-економічна продуктивність, яка включає: обсяг випуску продукції її конкурентоспроможність, структура фінансових ресурсів, розмір внутрішніх джерел формування фінансових ресурсів, фінансовий стан малого підприємства.
Слід зазначити, що при створенні ТОВ необхідно визначити оптимальний розмір первісного капіталу. Первісний капітал визначається при складанні балансового звіту на день відкриття бізнесу.
Склад фінансових ресурсів ТОВ обмежений, оскільки у їх формуванні не приймають участі цінні папери і перш за все акції: як правило, у малих підприємств зовнішнім джерелом формування фінансових ресурсів є тільки кредиторська заборгованість. Малі підприємства можуть залучати кредити комерційних банків. Але до отримання кредиту підприємець повинен мати відповідне забезпечення, що не завжди є у розпорядженні у малого підприємства.
ТОВ може звернутися за позичкою у фонд підтримки підприємництва, який видає кредит під процентні ставки, значно нижчі від процентних ставок комерційних банків. Але фонд підтримки малого бізнесу не має у своєму розпорядженні значної суми грошових коштів.
ТОВ можуть залучити іноземний капітал декількома методами. По-перше, на партнерських засадах для спільної роботи. Але не завжди і не кожна іноземна фірма дає згоду на спільну роботу. Перш за все іноземні фірми звертають увагу на міцність малого підприємства, його фінансовий стан, надійність забезпечення роботою і інші компоненти. З другого боку наші бізнесмени не мають достатньої інформації щодо іноземних фірм. По-друге, продаж акціонерного капіталу шляхом випуску привілейованих акцій. Привілейовані акції можуть бути розповсюджені між засновниками підприємства. Цей метод виключає можливість підприємця залучати небажаних партнерів.
Один із прийнятних варіантів фінансування оборотних активів для малих підприємств є факторингові операції.
Факторинг можна визначити як діяльність факторингової фірми або факторингового відділення комерційного банку щодо стягнення грошових коштів з боржника свого клієнта і управління його борговими вимогами.
Факторинг особливо корисний для підприємств малого бізнесу як форма фінансування оборотних активів і дає можливість працівникам сконцентрувати увагу на виробничих проблемах і максимізації прибутку, прискорення отримання платежів за відвантажену продукцію, гарантує повне погашення заборгованості, знижуються витрати щодо реалізації продукції.
Витрати на послуги комерційних банків за факторингові операції можуть бути різними: по-перше, сплата авансами процентів; по-друге, застосування овердрафту, тобто кредитування дебетового сальдо поточного рахунку малого підприємства; по-третє, сплата комісійних винагород з доходу після продажу продукції.
Другий варіант фінансування оборотних активів – дисконтування рахунків – фактур малих підприємств, тобто рахунки – фактури продаються комерційному банку з обумовленою знижкою. Різниця дисконтування від факторингових операцій полягає в тому, що комерційний банк відсотки за послуги не отримує, а на суму дисконту зменшує вартість продукції, яка зазначена в платіжних документах, які приймає банк для сплати за мале підприємство.
Для фінансування оборотного капіталу може використовуватися товарний кредит, який надається постачальником. Це важливе джерело короткострокового кредитування оборотних активів малого підприємства. Згода надати такий кредит залежить від фінансової стійкості малого підприємства. Постачальники матеріальних цінностей, як правило, надають такий кредит на строк руху платіжних документів від постачальника до покупця і назад, тобто кредит під розрахункові документи. Але в умовах інфляції постачальники вимагають попередньої оплати або розрахунки готівкою.
Для фінансування оборотних активі може застосовуватися продаж матеріальних цінностей в розстрочку, але з виплатою визначених відсотків, які перевищують рівень інфляції. Строк такого кредиту залежить від значної кількості факторів, зокрема виду малого підприємства, його фінансового стану, партнерських відносин, авторитету самого керівника, ринку збуту продукції та інші.
Аналіз особливостей управління фінансами був проведений на прикладі ТОВ «Інтерметалпласт». Аналіз показав, що підприємство збільшило свою рентабельність на 4,77 пунктів за останні три роки і в цілому використовує свій власний і тільки власний капітал ефективно, про що свідчать показники ділової активності підприємства, ліквідності та платоспроможності, а також порівняльний аналіз балансу. Баланс підприємства є ліквідним, що свідчить про стійкий фінансовий стан. Проте прибуток за останній рік зменшився, що є негативним і свідчить, на мою думку, про зміну деяких зовнішніх факторів, що мали безпосередній вплив на роботу підприємства, але підприємству вистачає прибутку для подальшого ефективного господарювання.
Підприємство досить ефективно використовує свої оборотні кошти, про що свідчить стійка тенденція зростання їх впродовж останніх трьох років, що є безумовно позитивно для підприємства в цілому. Детальний аналіз дебіторської заборгованості дає уявлення про досить повільні темпи розрахунків з підприємством, але цей факт ще не має великого впливу на загальну роботу підприємства, хоча впливає на темпи оборотності капіталу, що теж є негативним. Кредиторська заборгованість має тенденцію до зниження, але це зниження незначне, що є безумовно негативно для підприємства.
ТОВ «Інтерметалпласт» можна вважати підприємством зі стійким фінансовим станом, повністю забезпеченим власними ресурсами, має безперечну можливість бути кредитоспроможнім, а також має стійкий фінансовий розвиток.
Для забезпечення платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості підприємства у подальшому за результатами узагальнення провідного досвіду в сфері управління фінансовою діяльністю товариств з обмеженою відповідальністю було запропоновано використовувати сучасні підходи при визначенні обсягів фінансування за рахунок зовнішніх джерел, орієнтуватися на модель мінімізації необхідної суми коштів, виходячи із обсягів виробництва та реалізації товарів, тривалості операційного та фінансового циклів. Іншим напрямком забезпечення стійкого фінансового стану, високого рівня платоспроможності та ліквідності, подальшого зменшення залежності від зовнішніх джерел фінансування поточної діяльності є удосконалення політики управління дебіторською заборгованістю на підприємстві. Як довели розрахунки, впровадження запропонованих заходів забезпечить підвищення ефективності управління фінансовою стійкістю ТОВ «Інтерметалпласт», створить передумови для стійкого й стабільного розвитку підприємства у майбутньому.
Під час розгляду напрямків удосконалення системи управління фінансами товариства з обмеженою відповідальністю було встанлвено, що задача планування діяльності підприємства, формування бюджету і контролю за його виконанням є однією з найважливіших в області управління підприємством. Для вирішення цієї задачі необхідна велика кількість фінансової, бухгалтерської і виробничої інформації. Першим кроком в нелегкому шляху побудови системи бюджетування може стати теоретична і практична підготовка фахівців підприємства з питань постановки і автоматизації бюджетування.
В межах цього дослідження було обґрунтовано основі елементи управління проектом впровадження системи бюджетування в межах ТОВ «Інтерметалпласт».
За результатами реалізації проекту може бути отриманий економічний ефект у розмірі 25,53 тис.грн., оскільки при вдосконаленні системи управління фінансами підприємства за рахунок впровадження системи бюджетування знизяться витрати часу співробітників підприємства на облікову працю та дії, пов’язані із формуванням та контролем за виконанням відповідних бюджетів підприємства.
Проведені розрахунки дозволяють стверджувати, що впровадження системи бюджетування на підприємстві дозволяє отримати суттєвий економічний ефект, сутність якого полягає у економії витрат часу та проведення облікової праці та праці, пов’язаної із укладанням й контролем за виконанням бюджету розрахунків на підприємстві порівняно із класичною системою управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю.


1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.04.99 р. № 87.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” (затверджене наказом Мін.фін.України від 31.12.99 р. № 318.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" (Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 29.11.99 № 290)
4. Абакуменко О.В.. Фінансовий контролінг в управлінні оборотним капіталом підприємств //Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України : зб. матеріалів круглого столу, проведеного кафедрами фінансів і банківської справи (07 листопада 2006 р.)/ ред. Л.О. Коваленко. -Чернігів: РВК "Деснянська правда", 2006.- с. 24-28
5. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. / Под ред. Н.П.Любушина – М.: ЮНИТИ, 2002 – 471 с.
6. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. / Под ред. В.И. Стражева. – Минск: Высшая шк., 2003. – 562 с.
7. Антонов В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології: Навчальний посібник/ В.М. Антонов, Г.К. Яловий. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-431 c.
8. Ареф'єва О. В. Оцінка рівня економічної стійкості підприємств сфери послуг. // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6. – C. 106-111.
9. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 384 с.
10. Білоконь О. С. Удосконалення класифікації типів фінансової стійкості/ О. С. Кривоконь // Економіка АПК. -2007. -№ 5. - C. 129-130.
11. Бойчук І.М. Економіка підприємства. Навч. Посіб. – К: Атіка, 2002. – 480 с.
12. Бугас Н. В. Фінансова стійкість підприємств як передумова їх ефективного функціонування і розвитку/ Н. В. Бугас // Економіка та держава. -2005. -№ 6. - C. 27-30.
13. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: навчальний посібник для студентів вузів. –Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416 с.
14. Герасимчук З.В. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб./ З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. -Луцьк: Надстир’я, 2004.-520 c..
15. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник/ А.Б. Гончаров. -Х.: Інжек, 2004.-328 c..
16. Гравель Є. Ю. Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємств/ Є. Ю. Гравель // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. -2007. -№ 1. - C. 91-93.
17. Демко М.Я.. Система показників, які характеризують фінансовий стан підприємства // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : Збірник наукових праць/ Ред. В.В. Прядко. -Чернівці. -2002
Вип.7 : Економічні науки. -2006.- с.19-21
18. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства. / Костирко Л.А. – Луганськ, 2004. – 240 с.
19. Добровольська О. В. Класифікація факторів впливу на економічну стійкість підприємств/ О. В. Добровольська // Інвестиції: практика та досвід. -2007. -№ 8. - C. 23-27.
20. Докієнко Л. Методологічні принципи управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі/ Л. Докієнко // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту . -2004. -№2. - C. 63-74.
21. Економіка виробничого підприємства / Й.М. Петрович, І.О. Будищева, І. Г. Устинова, за ред. Й.М. Петровича. – К.: ТОВ „Знання”, КОО, 2002.- 405 с.
22. Економіка підприємств: Підручник. / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – вид. 2-ге, перероб. Та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
23. Економічний аналіз: навч. посіб. / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; за ред. Проф. М.Г. Чумаченька. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
24. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 612 с.
25. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія. – К.: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 2005. – 540с.
26. Замета О.Г.. Аналіз фінансового стану підприємства як один із методичних прийомів внутрішнього аудиту //Трансформація курсу "Економічний аналіз діяльності підприємства" : Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції, 16-17 травня 2002 року/ Ред. М.Г. Чумаченко. -К.: КНЕУ, 2002.-с.135-137.
27. Зеленська О.О.,Зеленський С.М.. Фінансовий інжинірінг та його роль в залученні джерел фінансування//Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів в умовах трансформаційних змін в економіці України : зб. матеріалів круглого столу, проведеного кафедрами фінансів і банківської справи (07 листопада 2006 р.)/ ред. Л.О. Коваленко. -Чернігів: РВК "Деснянська правда", 2006.- с.13-14
28. Зоріна О.А.. Аналіз фінансової стійкості підприємства //Трансформація курсу "Економічний аналіз діяльності підприємства" : Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції, 16-17 травня 2002 року/ Ред. М.Г. Чумаченко. -К.: КНЕУ, 2002.- с.119-120
29. Іваненко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.:КНЕУ, 1999. –204 с.
30. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. посіб. – К.: Знання-прес, 2000. – 190 с.
31. Іващенко В. І. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: КНЕУ, 2001. –с. 204.
32. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу : Навч. посібник/ К.В. Ізмайлова. -К.: МАУП, 2003.-147 c..
33. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 152с.
34. Качмарик Я.Д., Хуткий Р.І. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. // Фінанси України. – № 10. – 2002. – с.138-144.
35. Климчук С. В. Напрями оцінки руху грошових потоків як визначальної компоненти фінансової стійкості/ С. В. Климчук // Економіка АПК. -2006. -№ 9. - C. 52-58.
36. Ковальська К.В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку/ К.В. Ковальська // Фінанси України. -2004. -№2. - C. 101-104.
37. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: Либідь, 2002.–240 с.
38. Коробов М.Я. Фінансово-економічна діяльність підприємств: навч. посіб. – К.: ТОВ “Знання”, КОО, 2002. – 294 с.
39. Короліщук Л. П. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку/ Л. П. Короліщук // Економіка АПК. -2006. -№ 9. - C. 81-87.
40. Котляр М. Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів/ М. Л. Котляр // Фінанси України. -2005. -№ 1. - C. 113-117.
41. Котляр М. Фінансова стійкість підприємства в механізмі його господарювання. // Вісник ТАНГ. – 2004. – № 3. – С. 35–38.
42. Кравчук Г.В. Внутрішні механізми фінансової стабілізації. // Фінанси України. – №8. – 2002. – с.128-130.
43. Крайник О.П. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник/ О.П. Крайник; Львів. регіональний ін-т держ. упр.. -Л.: Інтелект-Захід, 2005.-253 c..
44. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : Підручник/ Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-518 c..
45. Краснова В.В. Фінансовий менеджмент підприємства : Навч. посібник/ В.В. Краснова, Б.О. Жнякін. -Донецьк: Альфа-прес, 2005.-208 c..
46. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. – К.: КНЕУ, 2001. – 438 с.
47. Мамонтова Н.А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств. // Фінанси України. – № 8. – 2003. – с.103-106.
48. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту : Навч. посібник/ І.Ю. Матюшенко. -К.: Центр навчальної літератури, 2003.-220 c..
49. Моргулець О.Б.. Фінансовий контролінг в системі управління підприємством //Вісник Київського інституту бізнесу та технологій/ Упоряд. Р.О. Язиніна. -К. : Київський ін-т бізнесу та технологій. -2004
Вип.1(2). -2005.- с-187-190.
50. Островська О. Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємств будівельних матеріалів: суть та необхідність розробки/ О. Островська // Ринок цінних паперів України. -2003. -№9-10. - C. 37-44.
51. Павліковський А.М., Вакуленко Є.В., Комаров А.А, Ліквідність і платоспроможність підприємницьких структур // Фінанси підприємств. – № 6. – 2002. – с.127-130.
52. Пан Л.В. Управління обіговими коштами підприємницьких структур // Фінанси України. – № 6. – 2003. – с. 96-98.
53. Петленко Ю.В.Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств // Фінанси України. – № 6. – 2003. – с. 91-95.
54. Петренко І. О. Методи аналізу фінансової стійкості та ліквідності/ І. О. Петренко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. -2006. -№ 3. - C. 411-414.
55. Плиса В.Й. Зміцнення фінансової сталості підприємства. // Фінанси України № 5. – 2001. – с. 86-90.
56. Плиса В.Й. Стратегія управління фінансовою стійкістю підприємства. // Фінанси України № 11, 2002. –с. 36- 41.
57. Примак Т.О. Економіка підприємства: навч. посіб. – К.: Вікар., 2002. – 176 с.
58. Протопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємства: навч. посіб. – К.:ЦУЛ, 2002. – 220 с.
59. Проценко Н. Б. Методологічні аспекти оцінки економічної стійкості підприємств/ Н. Б. Проценко // Регіональна економіка. -2007. -№ 2. - C. 86-94.
60. Руденко Л.В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій: Монографія. – К.: Кондор, 2004. – 480 с.
61. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005 – 415 c.
62. Салига К. С. Методичні підходи діагностування фінансового стану підприємства/ К. С. Салига, С. А. Власенко // Держава та регіони. -2007. -№ 3. - C. 204-210.
63. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник/ Л.С. Ситник. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-352 c..
64. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. посібник/ Р.А. Слав’юк. -3-є вид., переробл., і доп.. -К.: Центр навчальної літератури, 2004.-460 c..
65. Соловйова Н.І. Основні компоненти фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств/ Н.І. Соловйова // Економіка АПК. -2004. -№7. - C. 81-89.
66. Теплова Т. В. Финансовые решения: стратегия и тактика. Учебное пособие. – М.: Магистр, 1998, 264 с.
67. Фінанси підприємств/ за ред А.М.Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 2002–364 с.
68. Фінансовий аналіз : Навч. посібник/ С.Я. Салига, Н.В. Дацій, С.О. Корецька . -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-210 c..
69. Фінансовий аналіз : Навчальний посібник/ М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. -К.: КНЕУ, 2005.-589 c..
70. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник/ Ред.Г.Г.Кірейцев. -3-є вид., переробл. і доп.. -К.: Центр навчальної літератури, 2004.-531 c..
71. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник/ С.Я. Салига, Н.В. Дацій, С.О. Корецький. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-273 c..
72. Фінансовий менеджмент : Підручник/ М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Невмержицька; Кер. кол. авт. А.М. Поддєрьогін. -К.: КНЕУ, 2005.-536 c..
73. Череп А.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005 – 410 с.
74. Шаблиста Л. М. Фінансова стійкість підприємства: сутність і методи оцінки/ Л. М. Шаблиста // Економіка і прогнозування. -2006. -№ 2. - C. 46-57.
75. Шандова Н.В. Оцінка загальної стійкості розвитку промислового підприємства/ Н.В. Шандова // Актуальні проблеми економіки. -2006. -N9. - C. 169-173.
76. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент : Підручник/ В.М. Шелудько. -К.: Знання, 2006.-439 c..
77. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2002 – 388 с.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Вступ 3 iconРобоча навчальна програма з дисципліни: Принципи І методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...

Вступ 3 iconВступ 4

Вступ 3 iconВступ

Вступ 3 iconВисновки
Вступ

Вступ 3 iconЗміст вступ

Вступ 3 iconВертгеймер М. В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зинченко
В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зинченко. — М.: Прогресс, 1987....

Вступ 3 iconВертгеймер М. В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко
В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко. — М.: Прогресс, 1987....

Вступ 3 iconВертгеймер М. В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко
В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко. — М.: Прогресс, 1987....

Вступ 3 iconВступ
Ряди динаміки

Вступ 3 iconРегламент україни тр. Ua
Вступ


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница