Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
НазваниеПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
страница1/19
Дата конвертации14.03.2013
Размер3.05 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння


Бажанова Н.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
МП

__28.04.2012
(дата)Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік


1. Загальні відомості


1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Черкаське хiмволокно"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00204033

1.4. Місцезнаходження емітента

18013, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, проспект Хiмiкiв, 76

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0472397255, 0472397392

1.6. Електронна поштова адреса емітента

yarn@khimvolokno.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України.
27.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua

в мережі Інтернет

28.04.2012
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань, пiдприємств. Товариство не зверталось за послугами до рейтингового агенства, так як не було необхiдностi в рейтинговiй оцiнцi дiяльностi емiтента. Iнформацiю про органи управлiння емiтента буде розкрито вiдповiдно додатка 38 до Положення №1591. Згiдно ст.30 роздiлу VI Закону України "Про акцiонернi товариства" виплата дiвiдендiв за акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного року, але згiдно первинним бухгалтерським документам та регiстрам облiку Товариство за 2011 р. має збитки в сумi - 61278 тис.грн., тому питання про виплату дивiдендiв не ставилося. Вiдкрите акцiонерне товариство створене вiдповiдно до рiшення Засновника - Мiнiстерства промисловостi України (наказ №132 вiд 28.04.1994 р.) шляхом перетворення державного пiдприємства "Черкаське виробниче об'єднання "Хiмволокно" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств вiд 15.06.1993 р. №210 i зареєстроване на пiдставi рiшення Виконавчого комiтету Черкаської мiської Ради народних депутатiв вiд 02.06.1994 р. №3612-АТ згiдно з дiючим законодавством України. В зв"язку зi змiною типу акцiонерного товариства з вiдкритого на публiчне, емiтент на чергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 15 квiтня 2011 р., прийняв рiшення щодо вiдомостей особливої iнформацiї: вiдомостi про змiну складу посадових осiб були розмiщенi в офiцiйному друкованному виданнi "Бюлетень. ЦП України" №75 вiд 22.04.2011 р. Емiтент не здiйснював випуск: процентних облiгацiй, дисконтних облiгацiй, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, а також iнших цiнних паперiв. В 2011 роцi Товариство не викуповувало у акцiонерiв простi iменнi акцiї, останiй раз викуп було здiйснено в 2007 роцi, тодi Товариство викупило 12680844 простих iменних акцiй, що становить 2,4135 % статутного капiталу, на загальну суму 634042,20 грн. Боргових цiнних паперiв емiтент не випускав, тому гарантiй третiх осiб не було потрiбно. На Загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 19.04.2008 р., було вирiшено доручити Головi правлiння розiрвати договiр на зберiгання та ведення системи реєстру Товариства з ТОВ "Енергетична реєстрацiйна компанiя" та укласти договiр на зберiгання та ведення системи реєстру Товариства з ТОВ "Дельта-реєстр". 17 вересня 2010 р. ВАТ "Черкаське хiмволокно" провело позачерговi загальнi збори акцiонерiв, на яких було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску простих iменних акцiй. Всi дiї Товариства були спрямованi на здiйснення своєчасного переведення випуску iменних цiнних паперiв документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування згiдно тих нормативних документiв, якi на той час були актуальнi. Рiшення про дематерiалiзацiю випуску простих iменних акцiй Товариства було опублiковано в офiцiйному друкованному виданнi "Бюлетень.Цннi папери України" (№178(2980) вiд 24 вересня 2010 р.). Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв (протокол №17 вiд 17 вересня 2010 р.) про переведення випуску акцiй Товариства у бездокументарну форму iснування, було укладено Договiр про обслуговання емiсiї цiнних паперiв № Е2328/10 вiд 01 листопада 2010 р. з депозитарiєм ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" та зберiгачем ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" Договiр № 2 вiд 29.10.2010 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв. В зв"язку переходом в бездокументарну форму iснування загальнi збори визначилися з датою припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв: 17 грудня 2010 р. та з припиненням договору №2/2008 вiд 04.08.2008 р. на зберiгання та ведення системи реєстру Товариства з реєстроутримувачем ТОВ "Фондовий центр "Дельта-енерго" . Депоновано глобальний сертифiкат - 23 лютого 2011 р. Департаментом фондових операцiй ДП "Фондова бiржа ПФТС" 29.10.2007 р. прийнято рiшення про застосування процедури делiстингу до цiнних паперiв ВАТ "Черкаське хiмволокно" iз переведенням до списку позалiстингових цiнних паперiв ДП "Фондова бiржа ПФТС". Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Пiдприємство в 2011 роцi сприяло пiдвищенню рiвня пiдготовки кадрiв - 60 працiвникам, на пiдвищення квалiфiкацiї було направлено за звiтний перiод 136 осiб. Вiдвiдували семинари з питань пiдготовки рiчної iнформацiї на фондовому ринку з цiнних паперiв, а також семинар з питань: розкриття iнформацiї на фондовому ринку України в 2010 р.; семинар з питань про новi законодавчi вимоги на ринку цiнних паперiв, зазначенi законом України "Про акцiонернi товариства", необхiднiсть проведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування; посилення вiдповiдальностi за правопорушення на ринку цiнних паперiв (2010 р., 2011 р.); семинар (змiстовi консультацiї) з питань перспективностi використання у фiнансово-господарськiй дiяльностi пiдприємства нового виду банкiвської послуги - факторингу.3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Черкаське хiмволокно"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Черкаське хiмволокно"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

18013

3.1.5. Область, район

Черкаська обл. Черкаський р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Черкаси

3.1.7. Вулиця, будинок

проспект Хiмiкiв, 76

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 №585113

3.2.2. Дата державної реєстрації

02.06.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Черкаської мiської ради народних депутатiв

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

26 271 620

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

26 271 620

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акцiонерне товариство "УкрСиббанк"

3.3.2. МФО банку

351005

3.3.3. Поточний рахунок

26002041569400

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Альфа-банк" у м. Києвi

3.3.5. МФО банку

300346

3.3.6. Поточний рахунок

26004010967601

3.4. Основні види діяльності

40.30.0 - постачання пари та гарячої води

40.11.0 - виробництво та розподiлення електроенергiї

51.31.0 - оптова торгiвля фруктами та овочами

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Постачання електоенергiї за нерегульованим тарифом

№894

19.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

31.12.2012

Опис

Будемо продовжувати термiн дiї виданої лицензiї (дозволу).

Виробництво теплової енергiї (крiм дiяльностi з виробництва теплової енергiї на теплоелектроцентралях, теплоелектростанциях, атомних електростанцiях i когенерацiйних установках та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї)

№895

19.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

30.11.2012

Опис

Будемо продовжувати термiн дiї виданої лицензiї (дозволу).

Виробництво електричної енергiї

№894

19.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

31.12.2017

Опис

Будемо продовжувати термiн дiї виданої лицензiї (дозволу).

Виробництво теплової енергiї та теплоелекроцентралях та установках з використанням нетрадицiйних або поновлюваних джерел енергiї

№894

19.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

07.06.2014

Опис

Будемо продовжувати термiн дiї виданої лицензiї (дозволу).

Транспортування теплової енергiї магiстральними та мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами

№895

19.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

30.11.2012

Опис

Будемо продовжувати термiн дiї виданої лицензiї (дозволу).

Постачання теплової енергiї

№895

19.05.2011

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)

30.11.2012

Опис

Будемо продовжувати термiн дiї виданої лицензiї (дозволу).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница