Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Скачать 383.66 Kb.
НазваниеАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
страница1/3
Дата конвертации25.03.2013
Размер383.66 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Карпіщенко Олександр Олексійович


УДК 330.33.012:005.591.6:658(043.3)


Організаційно-економічні засади забезпечення інноваційного процесу на промисловому підприємстві


Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво)


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Суми – 2010
Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України.


Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

Ілляшенко Сергій Миколайович,

Сумський державний університет,

завідувач кафедри маркетингу.


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Перерва Петро Григорович,

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»,

декан економічного факультету;кандидат економічних наук, доцент

Карпенко Наталія Володимирівна,

Полтавський університет споживчої кооперації України,

професор кафедри маркетингу.


Захист відбудеться «___» _________ 2010 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. М-209.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету (40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2).


Автореферат розісланий «___» _________ 2010 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Л.М. Тараню

кЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


В останні десятиліття у світовій економіці інновації та інноваційна діяльність вийшли на чільне місце серед факторів економічного зростання. Для економіки України, яка зберігає все ще досить значний потенціал економічного зростання, активізація інноваційної діяльності дозволить забезпечити конкурентоспроможність вітчизняних товаровиробників на світовому ринку, високі стандарти якості життя, подолати розрив з економічно розвиненими країнами. Перехід на інноваційний шлях розвитку потребує належного організаційно-економічного забезпечення, оскільки низька інноваційна активність вітчизняних підприємств значною мірою пояснюється саме його недоліками.

Актуальність теми. Існуючий стан розвитку інноваційного менеджменту свідчить про вихід на провідні позиції організації як функції управління інноваційною діяльністю. Враховуючи складний фінансовий стан більшості вітчизняних товаровиробників, мова йде про вибір раціональних варіантів організації, які враховують економічні обмеження, тобто організаційно-економічне забезпечення інноваційного процесу.

Питання удосконалення теоретико-методичних засад організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу на підприємствах промисловості як провідної галузі економіки досліджені у численних працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Фундаментальні основи стратегічного управління підприємством та організації інноваційного процесу розкриті у працях Б. Твісса, Ф. Котлера, І. Ансоффа, Р. Акоффа, П. Друкера, М. Портера, Ж.-Ж. Ламбена, А. Шнайдера. Запропоновані ними концепції набули подальшого розвитку у працях вітчизняних і російських вчених, зокрема: Р.А. Фатхутдінова, А.В. Гриньова, С.М. Ілляшенка, П.Н. Завліна, Н.В. Карпенко, М.І. Мазура, В.Д. Шапіро, Г.Я. Гольдштейна, А.В. Тичинського, А.К. Казанцева, А.О. Трифілової, П.Г. Перерви, Л.І. Федулової та ін.

Проте практика свідчить, що невирішеними залишаються питання формування ефективного, адаптованого до реалій вітчизняної економіки механізму організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу, врахування життєвого циклу окремих бізнес-одиниць при розробленні стратегічних планів інноваційної діяльності промислових підприємств.

Вирішення цих проблем дозволить сформувати ефективну ринково-орієнтовану систему організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу на промислових підприємствах, підвищити результативність їх інноваційної діяльності, забезпечити умови стійкого зростання вітчизняної промисловості. Таким чином, актуальність зазначених питань, їх недостатнє опрацювання, важливе теоретичне і практичне значення обумовили тему дисертаційного дослідження, його головну мету і завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційного дослідження входить до державних, галузевих та регіональних наукових програм і тем, що розробляються в Сумському державному університеті, зокрема: «Управління інноваційним розвитком підприємств в умовах формування інформаційної економіки», номер державної реєстрації 0105U009180, де автором запропоновано методичний підхід до формування критеріальної бази розподілу робіт на окремих етапах інноваційного циклу з урахуванням інституційних, просторових та часових обмежень; «Розробка організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком суб’єктів господарської діяльності в умовах формування інформаційної економіки», номер державної реєстрації 0106U001934, де автором проаналізовано складові організаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства; «Розробка наукових основ маркетингу інновацій», номер державної реєстрації 0109U01384, де автором досліджено питання визначення типу стратегічної поведінки підприємств-інноваторів.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення і наукове обґрунтування організаційно-економічних засад забезпечення на ринкових принципах інноваційного процесу на промислових підприємствах, що займаються виробництвом машин та устаткування. Для досягнення мети дослідження були сформульовані такі завдання:

 • дослідити передумови і проблеми удосконалення організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу промислових підприємств;

 • удосконалити теоретичні засади формування механізму організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу промислового підприємства на стратегічному та тактичному рівнях управління;

 • розробити підходи до стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства, виходячи із прогнозованої тривалості життєвого циклу його окремих стратегічних бізнес-одиниць;

 • розробити методичні засади формування критеріальної бази раціоналізації розподілу робіт на стадіях інноваційного циклу;

 • обґрунтувати підходи до формування ринково-орієнтованої системи організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу на промисловому підприємстві;

 • розробити теоретико-методичні засади оптимізації структури організаційного забезпечення інноваційного процесу промислового підприємства;

 • дослідити практичні аспекти удосконалення організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу промислових підприємств виробників машин і устаткування.

Об’єктом дослідження є процеси управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах, що виробляють машини та устаткування.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні і практичні засади організаційно-економічного забезпечення на ринкових принципах інноваційного процесу на промислових підприємствах.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід, аналіз, діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення сучасних економічних теорій і концепцій стратегічного управління та інноваційного менеджменту.

Для розв’язання поставлених завдань були використані: порівняльний та статистичний аналізи, метод логічного узагальнення для уточнення переліку та змісту етапів інноваційного циклу, визначення місця підприємств-інноваторів з різними типами стратегічної поведінки в інноваційному процесі, уточнення дефініції «інноваційний процес на промисловому підприємстві»; системно-структурний аналіз, методи графічного та економіко-математичного моделювання при удосконаленні науково-методичного підходу до формування механізму організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу на промисловому підприємстві, при розробленні науково-методичного підходу до стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства на основі прогнозування тривалості життєвого циклу наявних продуктових бізнес-одиниць, при формуванні критеріальної бази перерозподілу робіт у рамках інноваційного циклу; метод експертних оцінок, математичного аналізу, маркетингові методи при розробленні методичного підходу до взаємного узгодження ринкової, виробничої та інноваційної діяльності промислового підприємства.

Інформаційно-фактологічну базу дисертаційної роботи склали: зібрані, опрацьовані й узагальнені особисто автором первинні матеріали маркетингових досліджень і внутрішньої документації підприємств Сумської області, що займаються виробництвом машин та устаткування; офіційні дані Державного комітету статистики України, Сумського обласного управління статистики; законодавчі і нормативні акти Верховної Ради, Кабінету Міністрів України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:

вперше:

 • розроблено теоретико-методичний підхід до управління організаційним забезпеченням портфеля інноваційних проектів, який ґрунтується на прогнозуванні життєвого циклу наявних бізнес-одиниць, виділених за продуктовою ознакою, на основі моделювання імовірності їх банкрутства, залежно від потенціалу підприємства, стану і динаміки ринкової кон’юнктури, що дозволяє вчасно організувати виведення безперспективних, корекцію існуючих і впровадження нових стратегічних бізнес-одиниць;

удосконалено:

 • науково-методичний підхід до формування основ механізму організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу на ринкових засадах у частині уточнення принципів його формування, виділення стратегічного (узгодження стадій життєвого циклу товару, підприємства і ринку в процесі формування і коригування портфеля інновацій) і тактичного (раціональний перерозподіл робіт між співвиконавцями на етапах інноваційного циклу) рівнів організаційного забезпечення, що надає можливість підвищити ефективність інноваційної діяльності промислових підприємств;

 • методичний підхід до формування критеріальної бази та процедур оптимального розподілу робіт між інноватором-товаровиробником і сторонніми організаціями в межах окремих етапів інноваційного циклу, який на відміну від існуючих враховує інституційні, просторові та часові обмеження і дозволяє досягти мети інноваційного процесу з меншими витратами часу та коштів;

дістали подальшого розвитку:

 • підхід до визначення місця і ролі підприємств-інноваторів з різним типом стратегічної поведінки (експлерентна, патієнтна, віолентна, комутантна) в інноваційному процесі, що на відміну від існуючих враховує динаміку питомої ваги кожного з типів підприємств у загальному обсязі інноваційної продукції галузі залежно від стадії дифузії інновацій, що надає можливість точніше окреслити завдання і характеристики їх організаційного забезпечення;

 • методичний підхід до раціональної організації інноваційного процесу на основі взаємного узгодження стадій життєвого циклу товару, підприємства та етапів розвитку відповідного товарного ринку, який на відміну від існуючих підходів базується на визначенні типу стратегічної поведінки підприємства відповідно до структури продуктового портфеля та його характерних особливостей, що дозволяє підвищити ефективність інноваційної діяльності.

Практичне значення отриманих наукових результатів полягає у тому, що теоретичні положення, висновки і рекомендації, представлені в роботі, доведені до рівня методичних розробок і пропозицій щодо удосконалення організаційно-економічного забезпечення інноваційного процесу на промисловому підприємстві. Вони призначені для використання в практиці стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Розроблений автором методичний підхід до формування інноваційного портфеля підприємства на основі прогнозування тривалості життєвого циклу продукції, яка випускається, впроваджено у діяльність ТОВ «Турбомаш» (акт від 16.12.2009 р.); у діяльність ПАТ «Свеський насосний завод» впроваджено методичний підхід до визначення виконавців робіт на окремих етапах інноваційного циклу, що передбачає вибір найкращого варіанта реалізації з урахуванням ресурсних обмежень (акт від 02.02.2010 р.). Теоретико-методичний підхід до формування системи організаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства на різних рівнях управління та методичний підхід до визначення виконавця маркетингових досліджень на етапі прийняття рішення про початок інноваційних розробок впроваджено на ВАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (довідка №32ок-137 від 14.12.2009 р.) та ВАТ «Нафтопроммаш» (довідка №192/К від 20.08.2009 р.). Результати дисертаційного дослідження також впроваджені у навчальний процес факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету (дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств», «Маркетингова товарна політика», «Інформаційні системи маркетингу», акт від 14.12.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій розроблено і науково обґрунтовано організаційно-економічні засади забезпечення на ринкових принципах інноваційного процесу на промисловому підприємстві. Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. У дисертації автор використав особисті ідеї, викладені у спільно опублікованих працях.

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та результати дисертації доповідалися й отримали схвалення на наукових і науково-практичних конференціях: щорічних науково-практичних конференціях викладачів, аспірантів та студентів Сумського державного університету (м. Суми, 2006-2009 рр.); XIV Міжнародній науково-методичній конференції “Технології XXI століття” (м. Суми, 2007 р.); I–IІI Міжнародних науково-практичних конференціях «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (м. Суми, 2007–2009 рр.); ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (м. Тернопіль, 2008 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингові дослідження в Україні» (м. Луганськ, 2008 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти» (м. Полтава, 2008 р.); VIII Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» (м. Київ, 2009 р.); V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал української науки – XXI сторіччя» (м. Запоріжжя, 2009 р.); IX щорічній Всеукраїнській науковій конференції «Екологічний менеджмент у загальній системі управління» (м. Суми, 2009 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані у 19 наукових працях (18 із них належать особисто автору), у тому числі в одному підрозділі монографії, 9 статтях у наукових фахових виданнях, 9 тезах доповідей на наукових конференціях. Загальний обсяг публікацій за темою дисертації становить 5,03 друк. арк., з них особисто автору належить 4,98 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 176 найменувань і 6 додатків.

Загальний обсяг дисертації – 205 сторінок, у тому числі обсяг основного тексту – 168 сторінок. Дисертація містить 40 таблиць на 38 сторінках, 35 рисунків на 33 сторінках, список використаних джерел на 19 сторінках, 6 додатків на 7 сторінках.

  1   2   3

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Організаційно педагогічні умови музичної самоосвіти та самовиховання старшокласників

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Міжнародні корпоративні стратегії злиття у високотехнологічних секторах економіки

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Формування та використання вітчизняних І світових високобілкових рослинних ресурсів

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Українсько-російське економічне співробітництво в контексті реалізації національних інтересів

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Удосконалення організаційно-економічного механізму утримання житлового фонду регіону

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Психодіагностика професійної адаптації технічного персоналу в умовах хімічного виробництва

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница