Ученые записки таврического национального университета им. В. И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации»
PDF просмотр
НазваниеУченые записки таврического национального университета им. В. И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации»
страница1/284
Дата конвертации27.03.2013
Размер4.27 Mb.
ТипУченые записки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   284
Журнал основан в 1918 г. 
 
 
 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
им. В.И. Вернадского 
 
Научный журнал 
 
Серия «Филология. Социальные коммуникации» 
Том 24 (63) № 2. Часть 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
Симферополь, 2011 

 
ISSN 5-7763-9818-5 
Свидетельство о регистрации: серия КВ № 15711-4182Р 
от 28 сентября 2009 года 
Редакционная коллегия: 
 
Багров Н. В. – д-р геогр. наук, проф., член-корр. НАНУ (председатель) 
Шульгин В. Ф. – д-р хим. наук, проф. (зам. председателя)   
Дзедолик И. В. – д-р физ.-мат. наук, проф. (секретарь)  
Члены совета (редакторы серий)  
Богданович Г. Ю. – д-р филол. наук, проф.  
Копачевский Н. Д. – д-р физ.-мат. наук, проф. 
Берестовская Д. С. – д-р филос. наук, проф. 
Лазарев Ф. В.– д-р филос. наук, проф. 
Вахрушев Б. А. – д-р геогр. наук, проф. 
Подсолонко В. А. – д-р экон. наук, проф. 
Габриелян О. А. – д-р филос. наук, проф. 
Темурьянц Н. А. – д-р биолог. наук, проф. 
Казарин В. П.– д-р филол. наук, проф. 
Ротань В. Г. – д-р юрид. наук, проф. 
Кальной И. И. – д-р филос. наук, проф. 
Шульгин В. Ф. – д-р хим. наук, проф. 
Канов А. А. – д-р экон. наук, проф. 
Петрова Э. Б. – д-р ист. наук, проф. 
Редакционный совет серии «Филология. Социальные коммуникации» 
Богданович Г. Ю., д-р филол., проф., ТНУ  (редактор раздела «Социальные коммуникации»)  
Казарин В. П., д-р филол. наук, проф., ТНУ  (редактор раздела «Филология») 
Александров А. В., д-р филол. наук, проф., Одесский национальный университет 
Борисова Л. М., д-р филол., проф., ТНУ 
Гуменюк В. И., д-р филол. наук, проф., ТНУ 
Ищенко Н. А., д-р филол. наук, проф., ТНУ 
Меметов А. М., д-р филол. наук, проф., ТНУ 
Новикова М. А., д-р филол. наук, проф., ТНУ 
Селендили Л. С., канд. филол. наук, доц., ТНУ 
Орехова Л. А., д-р филол. наук, проф., ТНУ 
Петренко А. Д., д-р филол. наук, проф., ТНУ 
Прадид Ю. Ф., д-р филол. наук, проф., ТНУ 
Ризун В. В., д-р филол. наук, проф., Ин-т журналистики Киевского нац. ун-та 
Сидоренко Н. Н., д-р филол. наук, проф., Ин-т журналистики Киевского нац. ун-та  
Ященко Т. А., д-р филол. наук, проф., ТНУ 
Егорова Л. Г., канд. филол. наук, доц., ТНУ (ответственный секретарь) 
 
Печатается по решению Ученого Совета  
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Протокол № 4 от 14.04.2011 г. 
 
© Таврический национальный университет, 2011 г. 
Подписано в печать 12.05.2011. Формат 60х84 2/3 усл. изд. л. 37,5. Тираж 500. Заказ № 89. 
Отпечатано в информационно-издательском отделе ТНУ. 
Проспект Вернадского, 4, г. Симферополь, 95007 
 
„Учениє запiскi Тавріческого национального універсiтєта ім. В. І. Вєрнадского” 
Науковий журнал. Серiя «Філологія. Соціальні комунікації». Том 24 (63). №2. Часть 1. 
Сімферополь, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, 2011 
Журнал заснований у 1918 р. 
 
Адреса редакції: проспект Вернадського, 4, м. Сімферополь, 95007 
Надруковано у інформаційно-видавницькому відділі Таврійського національного університету 
ім. В.І. Вернадського. Проспект Вернадського, 4, м. Сімферополь, 95007 

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 24 (63). 2011 г. №2. Часть 1. С.3-7. 
РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫКИ, КУЛЬТУРЫ И ЭТНОСЫ КРЫМА 
УДК 811.161.2 
МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИХ  
ШКОЛЯРІВ У ШКОЛАХ З КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ 
Анафієва Е. Р. 
РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет», м. Сімферополь, Україна 
У  статті  розкривається  актуальність  дослідження  даної  проблеми. 
Визначені  завдання,  що  вимагають  рішення  в  рамках  цього  питання.  Розкриті 
основні  методичні  проблеми  навчання  української  мови  молодших  школярів  в 
школах з кримськотатарською мовою навчання. 

Ключові  слова:  українська  мова,  білінгвізм,  зіставлення  мов,  національна 
школа. 
Постановка  проблеми.  Застосування  мов  в  Україні  гарантується  Конституцією 
України та визначається законом [5, с. 5]. 
Українська мова є обов’язковим предметом вивчення в усіх навчальних закладах 
країни. Вона вивчається не тільки у школах з українською мовою навчання, але і в 
школах,  де  навчання  здійснюється  іншими  мовами.  У  Національній  доктрині 
розвитку  освіти  України  у  XXI  столітті  і  Державному  стандарті  базової  і  повної 
середньої  освіти  (освітня  галузь  „Мови  і  літератури”)  ставиться  мета  забезпечити 
вільне володіння українською літературною мовою як засобом та умовою успішної 
соціалізації  і  самореалізації  особистості  в  українському  суспільстві.  У  концепції 
шкільної освіти національних спільнот в Україні йдеться про вирішальну роль мови 
у формуванні творчої, національно свідомої особистості [2, с. 12-18]. 
Повною  мірою  це  стосується  Криму.  Багатонаціональний  склад  населення 
викликав  до  життя  школи  і  класи,  в  яких  вчаться  діти  різних  національностей. 
Навчання  у  цих  класах  здійснюється  українською,  російською  або 
кримськотатарською мовами, і у кожному з цих типів шкіл є учні – кримські татари. 
Сьогодні в Україні створюються умови для інтеграції кримськотатарського народу в 
українське суспільство, і одним із найважливіших факторів такої інтеграції є гарне 
володіння українською мовою. 
Актуальність даної проблеми зумовлена його соціальною важливістю, задачами 
удосконалення  методики  навчання  української  мови  для  початкової  школи  з 
кримськотатарською мовою навчання, відсутністю робіт такого плану і необхідністю 
науково-практичного  обґрунтування  навчального  предмету  «Українська  мова  у 
школах з кримськотатарською мовою навчання». 
Ключова  роль  у  цій  проблемі  в  умовах  поліетнічного  Криму  належить 
загальноосвітній  школі  з  кримськотатарською  мовою  навчання,  яка  несе  основне 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   284

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Ученые записки таврического национального университета им. В. И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации» iconУченые записки таврического национального университета им. В. И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации»
Богданович Г. Ю., д-р филол., проф., Тну (редактор раздела «Социальные коммуникации»)

Ученые записки таврического национального университета им. В. И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации» iconУченые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Философия. Социология». Том 21 (60). №3, 2008. С. 3
Интеллигенция и ее роль в поиске гражданского согласия в условиях общества

Ученые записки таврического национального университета им. В. И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации» iconУченые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Философия. Социология». Том 21 (60). №3, 2008. С. 207210
Статья посвящена рассмотрению проблемы определения места интеллектуала в политической жизни общества и возможные проблемные ситуации...

Ученые записки таврического национального университета им. В. И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации» iconУченые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского
Онлайн интеграция распределенных ведомственных данных для систем территориального управления

Ученые записки таврического национального университета им. В. И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации» iconПравила подготовки рукописей для публикации в научном журнале "ученые записки тну" Михайлова Т. В
Ия статей для публикации в научном журнале "Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского". Описаны...

Ученые записки таврического национального университета им. В. И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации» icon2. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского (математика, фізика)
Вак україни від 10. 02. 99 р. N 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук...

Ученые записки таврического национального университета им. В. И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации» icon16. Серия филология. Спб., 2009. С. 42-47
Черемисинова Л. И. Из творческой истории мемуаров А. А. Фета // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С....

Ученые записки таврического национального университета им. В. И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации» iconУченые записки университета имени П. Ф. Лесгафта №11 (81) 2011 г. Санкт-Петербург 2011 Научно-теоретический журнал «Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта»
Перерегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и

Ученые записки таврического национального университета им. В. И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации» iconУченые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. №3 С. 173-178
Формирование коммуникативных компетенций у студентов технического вуза : список литературы

Ученые записки таврического национального университета им. В. И. Вернадского Научный журнал Серия «Филология. Социальные коммуникации» iconДинамика культуры в эпоху глобализации: ноосферный контекст
Рекомендовано к печати учёным Советом Таврического национального университета имени В. И. Вернадского (протокол №6 от 20 июня 2011...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница