Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Скачать 376.48 Kb.
НазваниеОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
страница1/2
Дата конвертации01.04.2013
Размер376.48 Kb.
ТипДокументы
  1   2
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія)___________психології________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
_________Психологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях_____________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки__________бакалавр_______________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)_______психологія______________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__ЛНУ імені Івана Франка, філософський факультет, відділення психології_

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


______ – 20___


______ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПОТЕРПІЛИМ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ__. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки ____бакалавр__, спеціальністю ____психологія___. - _______: ________, 20___.- __ с.


Розробники:

Вовк А.О., кандидат психологічних наук, асистент кафедри психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__
 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Психологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

психологія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 1

Напрям

Психологія управління, педагогічна психологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


3-й

5-й

Курсова робота 0

Семестр

Загальна кількість годин - 30

6-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 0,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


13 год.

0 год.

Практичні, семінарські

13 год.

16 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

4 год.

10 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40/4

для заочної форми навчання – 16/10 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – навчити студентів застосовувати набуті теоретичні знання з психології надзвичайних ситуацій, консультувати і надавати психологічну допомогу потерпілим в надзвичайних ситуаціях.


Завдання курсу – ознайомити з основними теоретичними конструктами психології надзвичайних ситуацій, прищепити навички і знання, що допоможуть в майбутньому консультувати і надавати психологічну допомогу потерпілим в надзвичайних ситуаціях.


Вимоги до знань та умінь студентів-слухачів даного курсу:


ЗНАТИ:

 • основні поняття кризової психології; типологію надзвичайних ситуацій, теоретичні моделі гострих та відтвермінованих стресових розладів, види, рівні реакцій на надзвичайну ситуацію, значення сімейного та інтерперсонального контексту при психологічних травмах, особливості переживання надзвичайних ситуацій в різних вікових періодах, а також залежно від особистості постраждалого, культурного та соціального контексту;

 • принципи та підходи, на яких мають ґрунтуватись психологічна діагностика, консультування, психологічна допомога і корекція потерпілих у надзвичайних ситуаціях, конкретні методи надання першої та віддаленої допомоги потерпілим в надзвичайних ситуаціях залежно від особливостей травматичних реакцій;

 • особливості контрпереносу психотерапевта в роботі з постраждалими від надзвичайних ситуацій та шляхи розв'язання проблем, які виникають в процесі психотерапевтичного втручання;


УМІТИ:

 • орієнтуватись в рівнях та спектрі проблем, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій;

 • обстежувати та надавати психологічні консультації особам, що пережили надзвичайні ситуації;

 • проводити групові психокорекційні заняття з потерпілими від надзвичайних ситуацій різноманітної етіології, різного ступеню важкості, на різних етапах переживання цієї ситуації потерпілими.Міжпредметні зв’язки: клінічна психологія, психіатрія, психологічна профілактика насильства, соціальна психологія, психологія травматичних ситуацій, психотерапія та психокорекція. 1. Програма навчальної дисципліни


Лекції:

Змістовий модуль 1. Поняття надзвичайної ситуації.

Тема 1. Надзвичайна ситуація та її психологічні наслідки

 1. Поняття надзвичайної ситуації. Класифікація надзвичайних ситуацій.

 2. Дослідження реакцій на надзвичайну ситуацію: історична перспектива.

 3. Гострі та відтерміновані реакції на надзвичайну ситуацію.

 4. Динаміка психологічних реакцій у потерпілих від надзвичайних ситуацій.

Тема 2. Індивідуальні особливості переживання стресових реакцій

 1. Діагностичні критерії та епідеміологія гострих та відтермінованих стресових реакцій.

 2. Теоретичні моделі ПТСР.

 3. Особливості та динаміка психічних процесів та поведінки при переживанні стресових реакцій.

 4. Психодіагностика стресових реакцій у потерпілих від надзвичайної ситуації.

 5. Психологічні проблеми психолога при роботі з потерпілими від надзвичайних ситуацій. Вторинний ПТСР психолога та його профілактика.


Змістовий модуль 2. Особливості психологічної допомоги потерпілим в надзвичайних ситуаціях


Тема 3. Екстрена психологічна допомога та кризова інтервенція в епіцентрі надзвичайної ситуації

 1. Особливості, правила та принципи діяльності психолога в епіцентрі надзвичайної ситуації.

 2. Індивідуальна психологічна допомога у випадку гострих стресових реакцій.

 3. Методи групової роботи з потерпілими від надзвичайної ситуації.


Тема 4. Методи психокорекційної роботи з потерпілими надзвичайних ситуацій

 1. Загальні особливості психокорекційної роботи з потерпілими від надзвичайних ситуацій..

 2. Когнітивно-біхевіоральний підхід в роботі із стресовими реакціями.

 3. Психодинамічний підхід в роботі із стресовими реакціями.

 4. Гештальт-психотерапія в роботі із стресовими реакціями

 5. Тілесно-орієнтовані вправи та арт-техніки в роботі із стресовими реакціями.

 6. Нейролінгівістичне програмування в роботі із стресовими реакціями.

 7. Екзистенційний підхід в роботі з потерпілими від надзвичайних ситуацій.

 8. Методи саморегуляції психологічного стану особистості, їх різновиди та особливості застосування.Практичні заняття:

Змістовий модуль 1. Поняття надзвичайної ситуації.

Тема 1. Надзвичайна ситуація та її психологічні наслідки

Завдання для індивідуальної роботи та групового обговорення:

 1. Аналіз симптоматики переживання різноманітних надзвичайних ситуацій.

 2. Складання переліку зовнішніх стимулів, що складають картину надзвичайної ситуації (індивідуальне та групове).

Тема 2. Індивідуальні особливості переживання стресових реакцій

Завдання для індивідуальної роботи та групового обговорення.

1.Структурний та динамічний аналіз надзвичайної ситуації (на прикладі літературних героїв та кіногероїв).


Змістовий модуль 2. Особливості психологічної допомоги потерпілим в надзвичайних ситуаціях


Тема 3. Екстрена психологічна допомога та кризова інтервенція в епіцентрі надзвичайної ситуації

Завдання для індивідуальної роботи та групового обговорення.

 1. Формулювання правил першої психологічної допомоги для психологів стосовно до конкретних ситуацій.

 2. Застосування кейс-методу (ситуативні задачі).Тема 4. Методи психокорекційної роботи з потерпілими надзвичайних ситуацій

Завдання для індивідуальної роботи та групового обговорення.

 1. Опрацювання різноманітних методів зняття психологічного напруження (нервово-м’язева релаксація, аутогенне тренування, сенсорна репродукція).Тема 5. Методи психокорекційної роботи з потерпілими надзвичайних ситуацій

Завдання для індивідуальної роботи та групового обговорення.

1. Діагностика способів поведінки в надзвичайних ситуаціях. Способи корекції віктимної поведінки.


Тема 6. Методи психокорекційної роботи з потерпілими надзвичайних ситуацій

Завдання для індивідуальної роботи та групового обговорення.

1. Пошук та акумуляція внутрішніх ресурсів, переведення дефіциту в ресурс: арт-техніки в роботі з психологічною травмою. 1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Поняття надзвичайної ситуації.

Тема 1. Надзвичайна ситуація та її психологічні наслідки.

4

2

2
42

Тема 2. Індивідуальні особливості переживання стресових реакцій.

6

4

2242

Разом – зм. Модуль1

10

6

4284

Змістовий модуль 2. Особливості психологічної допомоги потерпілим в надзвичайних ситуаціях

Тема 3. Екстрена психологічна допомога та кризова інтервенція в епіцентрі надзвичайної ситуації

4

2

2
42

Тема 4. Методи психокорекційної роботи з потерпілими від екстремальних ситуацій

10

4

6244

Разом – зм. Модуль 2

14

6

8286

Усього годин:

24

12

1241610
 1. Теми семінарських занять  з/п

  Назва теми

  Кількість

  годин

  1

  Надзвичайна ситуація та її психологічні наслідки

  2

  2

  Індивідуальні особливості переживання стресових реакцій

  2

  3

  Екстрена психологічна допомога та кризова інтервенція в епіцентрі надзвичайної ситуації

  2

 2. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Методи психокорекційної роботи з потерпілими в надзвичайних ситуаціях: методи саморегуляції

2

2

Методи психокорекційної роботи з потерпілими в надзвичайних ситуаціях: діагностика та корекція поведінки

2

3

Методи психокорекційної роботи з потерпілими в надзвичайних ситуаціях: арт-техніки

27. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

12...
8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Поняття надзвичайної ситуації (виконання реферату на вибір):

  1. Психологічні аспекти перебування в екстремальних природних умовах.

  2. Психологічні аспекти перебування в надзвичайних суспільно-культурних умовах.

  3. Історія дослідження особливостей стресових реакцій в надзвичайних ситуаціях.

  4. Епідеміологія гострих та відтермінованих стресових реакцій

  5. Порівняльний аналіз теоретичних моделей ПТСР.

  6. Психодіагностика стресових реакцій у потерпілих від надзвичайних ситуацій.

  7. Механізми психологічного захисту в переживанні надзвичайної ситуації.

  8. Індивідуальні особливості реагування в надзвичайній ситуації.

  9. Гострі та відтерміновані стресові реакції: порівняльний аналіз.

  10. Динаміка психологічних розладів при катастрофах.

  11. Особливості терапевтичної ситуації в роботі з потерпілими від надзвичайних ситуацій.

  12. Віктимна поведінка: визначення та особливості.

  13. Статус жертви та його психологічні наслідки.

  14. Психологічні проблеми спеціаліста, працюючого з потерпілими від надзвичайних ситуацій та їх профілактика.

2

2

Особливості психологічної допомоги потерпілим в надзвичайних ситуаціях (виконання реферату на вибір):

  1. Мотиваційні, ціннісні та світоглядні чинники і ресурси в переживанні надзвичайної ситуації.

  2. Внутрішні ресурси у переживанні надзвичайної ситуації.

  3. Духовність особистості у переживанні нею надзвичайної ситуації.

  4. Особливості групової психокорекції в роботі з потерпілими від надзвичайних ситуацій.

  5. Тілесно-орієнтована психотерапія в роботі психокорекційної групи осіб, що пережили надзвичайну ситуацію.

  6. Арт-терапія при роботі з особами, що пережили надзвичайну ситуацію.

  7. Способи активації прихованих внутрішніх ресурсів особистості.

  8. Робота з екзистенціальними переживаннями осіб, що пережили надзвичайну ситуацію.

  9. Психодинамічний підхід до корекції гострих та відтермінованих стресових реакцій.

  10. Гештальт-терапія в роботі з потерпілими в надзвичайних ситуаціях.

  11. Когнітивно-поведінковий підхід в роботі з потерпілими в надзвичайних ситуаціях.

  12. Сімейний та інтерперсональний контекст в роботі з потерпілими в надзвичайних ситуаціях.

  13. Нейролінгвістичне програмування в роботі з потерпілими в надзвичайних ситуаціях.

  14. Кататимно-імагінативна психотерапія в роботі з потерпілими в надзвичайних ситуаціях.

  15. Методи саморегуляції психологічного стану особистості, їх різновиди та особливості застосування в роботі з потерпілими в надзвичайних ситуаціях.

  16. Нетривіальні способи подолання гострих та відтермінованих стресових реакцій.

  17. Ресурсність особистості та її психологічні детермінанти.

  18. Психологічна еластичність як чинник подолання гострих та відтермінованих стресових реакцій.

  19. Психологічний час і простір як чинники та ресурси у випадку гострих та відтермінованих стресових реакцій.
2
Разом

49. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

(виконання есе на вибір):


1. Аналіз надзвичайної ситуації на прикладі літературних та кіногероїв.

2. Механізми психологічного захисту та характер людини: особливості взаємозв’язку.

3. Дослідження психологічних чинників ресурсності особистості.

4. Дослідження психологічних чинників життєстійкості.

5. Психологічна підтримка в моєму житті: як я приймаю і надаю її.

6. Метод межових сенсів в роботі з екзистенціальною проблематикою

7. Мої найважливіши активи і психологічні ресурси: що я можу зробити для їх активізації.

8. Аналіз неконструктивних типів мислення на прикладі літературних та кіногероїв.

9. Один тиждень з мого життя: неконструктивне мислення та способи його корекції.

10. Методи зняття психологічного напруження: застосування та аналіз результатів.

11. Життєвий дефіцит як психологічний ресурс (на прикладі з власного життя, літературних та кіногероїв).

12. Найбільш метод психотерапії в роботі з потерпілими від надзвичайних ситуацій (власна думка та її обгрунтування).


10. Методи контролю


3 тиждень – колоквіум;


6 тиждень – письмове опитування.

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2Т1


Т2

Т3

Т4

Т5

Т615


20

15

15

15

20

100
  1   2

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни icon1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Менеджмент природоохоронних територій Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Геоекологічні проблеми Західного регіону України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни icon1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
К. г н., асистент кафедри ґрунтознавства І географії ґрунтів Наконечний Юрій Ігорович

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма складена на основі типової програми навчальної дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної І колоїдної хімії»...

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Символ І символізм в культурі. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія, спеціальністю...

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница