Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Скачать 363.88 Kb.
НазваниеПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
страница1/3
Дата конвертации02.04.2013
Размер363.88 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


голова правлiння ПАТ "Вiнницягаз"
Кривак Олександр Андрiйович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)


МП

25.10.2012

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 3 квартал 2012 року


1. Загальні відомості


1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiказiї "Вiнницягаз"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03338649

1.4. Місцезнаходження емітента

21012 м. Вiнниця, пров. Щорса,24

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0432) 27-80-92 (0432) 68-87-50

1.6. Електронна поштова адреса емітента

vingaz@ukrpost.ua


2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації


2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.10.2012
(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www. vingaz.com

в мережі Інтернет

25.10.2012
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущенні акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

X

11. Примітки:

п.3 Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому примiщеннi (за звiтний перiод) - не випускались.

п.4 Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента - не випускались.

п.6 Посада корпоративного секретаря вiдсутня.3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiказiї "Вiнницягаз"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

А01 № 644003

3.3. Дата державної реєстрації

03.11.1994

3.4. Місцезнаходження

21012 м. Вiнниця, пров. Щорса,24

3.5. Статутний капітал (грн.)

2600093

3.6. Чисельність працівників (чол.)

2560

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.22 - Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi(локальнi)трубопроводи

35.23 - Торгiвля газом через мiсцевi(локальнi) трубопроводи

42.21 - Будiвництво трубопроводiв

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

0

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

25

3.10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв Товариства,Наглядова рада Товариства, правлiння Товариства,Ревiзiйна комiсiя Товариства.

3.11. Посадові особи підприємства

Голова правлiння - Кривак Олександр Андрiйович

Члени правлiння :

Войтенко Олексiй Сергiйович;

Якiмцев Василь Васильович;

Кошевой Андрiй Костянтинович;

Нудна Валентина Максимiвна

Наглядова рада : Никоноров Олег Борисович - голова Наглядової ради,представник акцiонера НАК "Нафтогаз України";

Загороднiй Роман Борисович - член Наглядової ради, представник акцiонера НАК "Нафтогаз України";

Бунеску Олексiй Вiкторович - член Наглядової ради, представник акцiонера ПрАТ "Ролюкс";

Ковирньов Денис Дмитрович

та Петухов Сергий Iгорович - члени Наглядової ради, представники акцiонера ПрАТ"Агропромкомплект";

Ревiзiйна комiсiя : Башлаков Андрiй Євгенович - голова Ревiзiйної комiсiї представники акцiонера ПрАТ"Агропромкомплект";

Дворник Анатолiй Iванович - член Ревiзiйної комiсiї, представник акцiонера ПрАТ "Ролюкс";

Шульга Андрiй Миколайович - член Ревiзiйної комiсiї, представник акцiонера

НАК "Нафтогаз України".


3.12. Засновники підприємства

Державний комiтет по нафтi i газу "Держнафтогазпром"

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

д/н


4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

10.12.2010

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

1184/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Кількість простих іменних акцій (штук)

5200186

Кількість простих акцій на пред'явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарна

Номінальна вартість акції (грн.)

0,5

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

0

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

2447132
Дата реєстрації випуску акцій

28.12.1998

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

666/1/98

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Кількість простих іменних акцій (штук)

5200186

Кількість простих акцій на пред'явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Документарна

Номінальна вартість акції (грн.)

0,5

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

0

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

2447132


6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України

6.2. Організаційно-правова форма

Вiдкрите акцiонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

вул. Б.Грiнченка.буд.3,м.Київ ,01001

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ№ 189650

6.6. Дата видачі ліцензії

19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон

(044)279-10-78

6.8. Факс

(044) 377-70-16

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

6.10. Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України", як депозитарiй, який обслуговувує випуск акцiй ПАТ "Вiнницягаз", щодо якого Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Вiнницягаз" 20.07-28.10.2010 р. прийнято рiшення про переведення у бездокументарну форму iснування випуск простих iменних акцiй ПАТ "Вiнницягаз", який зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 10..12.2010 року, реєстрацiйний номер випуску 1184/1/10 мiжнародний iдентифiкацiйний номер UA 4000111660, у кiлькостi 5 200 186 (п'ять мiльйонiв двiстi тисяч сто вiсiмдесят шiсть) штук, номiнальна вартiсть однiєї акцiї 0,50 гривень, загальна номiнальна вартiсть простих iменних акцiй 2 600 093,00 грн. (два мiльйони шiстсот тисяч дев'яносто три гривнi 00 копiйок) бездокументарної форми iснування.

- Найменування: Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України";

- Скорочене найменування: НДУ;

- Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 30370711;

- Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю: Серiя А00, №020227;

- Дата проведення державної реєстрацiї - 17.05.1999р., номер запису -10741050001010655;

- Орган, що видав свiдоцтво: Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя;

- Мiсцезнаходження: вул. Б. Грiнченка, буд. 3, м. Київ, 01001;

- Телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16;

- Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв - Серiя АВ № 189650 на пiдставi рiшення ДКЦПФР вiд 19.09.2006 р. №823, строк дiї лiцензiї - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.


6.1. Найменування

ПАТ "Банк "Клiринговий Дiм"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21665382

6.4. Місцезнаходження

вул.Борисоглiбська,буд.5 А ,м.Київ04070

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 493482

6.6. Дата видачі ліцензії

12.11.2009

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 593-10-20

6.8. Факс

(044)593-10-20

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

6.10. Опис

Зберiгач у якого ПАТ "Вiнницягаз" вiдкрив рахунки в цiнних паперах власникам акцiй Товариства у зв'язку з прийняттям рiшення про переведення у бездокументарну форму iснування:

- Найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Банк "Клiринговий дiм";

- Скорочене найменування: ПАТ "Банк "Клiринговий дiм";

- Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21665382;

- Данi свiдоцтва про державну реєстрацiю: Серiя А01 №606730;

- Дата проведення державної реєстрацiї - 30.12.1996 р., номер запису -10711050011022389;

- Орган, що видав свiдоцтво: Подiльська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя;

- Мiсцезнаходження: вул. Борисоглiбська, 5А, м. Київ, 04070;

- Телефони контактної особи: (044) 593-10-36;

- Данi лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв - серiя АВ №493482, на пiдставi рiшення ДКЦПФР вiд 05.10.2007 р. №1153, строк дiї лiцензiї: 20.10.2007 р. - 20.10.2012 р., дата видачi 12.11.2009 р.

  1   2   3

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница