Робоча програма навчальної дисципліни
Скачать 384.87 Kb.
НазваниеРобоча програма навчальної дисципліни
страница1/3
Дата конвертации02.04.2013
Размер384.87 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія)теорії та історії культури


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
історія української культури

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки культура

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності культурологія

(шифр і назва спеціальності)


спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)


інституту, факультету, відділення філософського факультету

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Історія української культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки культура, спеціальністю культурологія. - _______: ________, 2009р.- __ с.


Розробники: Мадей Н.М., канд. іст. н., доцент


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою

проф. Мельник В.П. _______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р.


Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

__________, 20__


 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

історія української культури”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

0201 культура

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 4

Напрям

6.020.101 культурологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність

культуролог


1-й

2-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

2-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


17 год.

18 год.

Практичні, семінарські

17 год.

18 год.

Самостійна робота

34 год.

68 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: поточний, проміжний, підсумковий


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета ознайомити студентів з головними етапами розвитку української культури, сформувати систему знань про роль та місце української культури в світовому культурному просторі;


Завдання

 • формування у студентської молоді цілісного уявлення про шляхи розвитку української культури, основні етапи її формування;

 • пізнання загальних закономірностей культурної еволюції та їх експлікацій на історичний розвиток української нації;

 • аналіз самобутнього характеру української культури, її тісних взаємозв`язків із європейською та світовою культурою.


В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • теоретичні основи предмету як окремої галузі наукового знання;

 • головні проблеми українознавчих культурологічних досліджень;

 • сутність феномену української культури як детермінанти суспільної свідомості

вміти:

 • орієнтуватись в головних напрямах досліджень з історії української культури;

 • виокремлювати чинники та фактори формування давньої української культури;

 • узагальнювати фактологічний матеріал з вивченого предмету;

 • здійснювати компаративний аналіз вимірів та епох в історичному розвитку

 • української культури;

 • аналізувати український етнонаціональний культурний простір.

 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Феномен та витоки української культури

Тема 1. Актуальні завдання і методологічні проблеми дослідження української національної культури.

 • Історія української культури як предмет культурології та українознавства. Історіографія досліджень української культури: етапи та сучасний стан.

 • Методологічна проблема типології української культури.

 • Періодизація історії української культури.

 • Українська ментальність. Поняття ментальності та національного характеру.


Тема 2. Етно- та культурогенез українського народу.

 • Проблема етногенезу українців у вітчизняній та зарубіжній історіографії.

 • Антропогенетичні аспекти процесу формування української нації.

 • Самобутність соматологічно-психологічного українського етнічного типу.


Тема 3. Кам’яний вік на території України. Трипільська культура.

 • Періодизація кам’яного віку на території України.

 • Формування культурно-господарських зон у межах України.

 • В. Хвойко та відкриття Трипільської культури.

 • Духовна культура трипільців. Мистецтво.


Тема 4. Кочові племена та їхня роль у формуванні української культури. Античні колонії Північного Причорномор’я.

 • Кіммерійці: проблема етнічної та культурної належності.

 • Скіфи в давній українській культурі.

 • Сармати на території Північного Причорномор’я. Сарматська міфологема у світогляді польсько-української шляхти (роксолани).

 • Значення грецьких колоній у формуванні культури тубільного населення Північного Причорномор’я.


Тема 5. Культура східних слов’ян : міфологічний простір та релігійні вірування.

 • Проблема походження східнослов’янських племен. Індоєвропейська міфологія в світогляді давніх слов’ян.

 • Формування культури літописних племен : поляни, древляни, уличі, тиверці, білі хорвати, дуліби.

 • Особливості релігійного культу східнослов’янських племен.


Змістовий модуль 2. Середньовічна українська культура.

Тема 6. Культура Київської Русі.

 • Перспектива „схід-захід” та її екстраполяція на культуру Київської Русі.

 • Специфіка феодальної системи у суспільстві Київської Русі.

 • Походження християнства на українських землях.

 • Вплив християнства на формування нового типу руської культури.

 • Розвиток мистецтва в Київській Русі.


Тема 7. Культура Галицько-Волинського князівства.

 • Соціально-історичні умови розвитку культури Галицько-Волинської Русі.

 • Характерні риси культурного феномену Галицько-Волинського князівства.

 • Галицька архітектурна школа. Сакральна архітектура Львова.

 • Європейські тенденції в розвитку культури Галичини та Волині.


Змістовий модуль 3. Український Ренесанс.

Тема 8. Феномен українського Ренесансу: умови формування, специфіка та періодизація.

 • Суспільно-політичні умови формування нового (ренесансного) типу української культури.

 • Формування Російського царства та проблема формування української ідентичності.

 • Інтерпретація феномену ренесансу в українській культурі.

 • Проблема елітарності українського ренесансного гуманізму.


Тема 9. Соціокультурні світи українського Ренесансу.

 • Шляхта як провідна суспільна верства на територіях Корони польської та Речі Посполитої.

 • Утворення надетнічно-надконфесійної ідеології „народу-шляхти”

 • Витоки українського козацтва. Проблема синкретизму козацької культури.

 • Братства як соціокультурний феномен.

 • Феномен змішаної соціальної мікроструктури України на основі етнічного компоненту.

 • Релігійний чинник в еволюції української культури ХV – першої половини ХVІІ ст.


Тема 10. Культурні здобутки українського Ренесансу.

 • Діяльність культурно-освітніх осередків.

 • Петро Могила та його внесок у розвиток української культури.

 • Розвиток освіти на українських землях в ХV – першої половини ХVІІ ст.

 • Полемічна література як елемент української ренесансної культури.

 • Ренесанс в українській архітектурі.


Змістовий модуль 4. Українська культура козацької доби.

Тема 11. Суспільно-політичні передумови формування козацького типу української культури.

 • Козацтво як головний чинник українського суспільно-політичного та культурного життя.

 • Проблема соціальної стратифікації українського суспільства

 • Київ у духовній культурі України. Києво-Могилянська академія.

 • Запорізька Січ як соціокультурний феномен.

 • Іван Мазепа та розквіт української барокової культури.


Тема 12. Соціокультурний світ України другої половини ХVІІ − ХVІІІ століття: зміна світоглядних парадигм.

 • Формування моделі української культури Нового часу.

 • Визвольна війна як детермінанта формування нових культурних вартостей.

 • Образ української історії в творчості козацької інтелектуальної еліти.

 • Січ-символ в українському культурному просторі.


Тема13. Культура українського бароко.

 • Світоглядно-естетичні засади українського бароко.

 • Інтерпретація бароко як національно-органічного стилю в українській культурі (Дм. Чижевський).

 • Перетворення „культури в Україні” на „українську культуру”.

 • Нові здобутки українського барокового мистецтва.


Змістовий модуль 5. Формування модерної української культури.

Тема 14.Проблема періодизації української культури кінця ХVІІІ − початку ХХ століття. Новий „культурний ландшафт” України.

 • Поняття модерної української культури як культури нового часу (Н.Яковенко, З.Когут, Я.Грицак).

 • Суспільно-політичні обставини формування модерної української культури.

 • Проблема формування української нації. М.Грох і поняття національно-культурного відродження.

 • Проблема трансформації структури українського культурного життя.

 • „Культурний ландшафт” як географія культурних центрів, їхній характер та способи взаємозв’язку.


Тема 15. Дворянський період національно-культурного відродження та його культурні здобутки.

 • Формування української національної ідеї в середовищі українського дворянства (козацької старшини).

 • Витоки українського романтизму.

 • Початки українського професійного театру.

 • Архітектурне мистецтво України.


Тема 16. Українська культура другої половини ХІХ століття.

 • Народницький період національно-культурного відродження: особливості та етапи розвитку. Кирило-Мефодіївське товариство та формування української національної ідеї.

 • Реформа 1861 року та зміна соціокультурної ситуації в Україні.

 • Реалізм в українському мистецтві.

 • Еволюція українського музичного мистецтва.

 • Витоки українського модернізму.


Тема 17. Особливості формування модерної української культури в Галичині.

 • Особливості та періодизація національно-культурного відродження у Галичині.

 • Культурно-просвітницька діяльність представників Української греко-католицької церкви.

 • Політичний етап українського національного відродження. Поєднання культурно-просвітницьких та політичних ідей.

 • Витоки модернізму в українському малярстві та архітектурі.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

Інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Феномен та витоки української культури

Тема 1. Актуальні завдання і методологічні проблеми дослідження української національної культури.

2Тема 2. Етно- та культурогенез українського народу.

2Тема 3. Кам’яний вік на території України. Трипільська культура.

2Тема 4. Кочові племена та їхня роль у формуванні української культури. Античні колонії Північного Причорномор’я.

2Тема 5. Культура східних слов’ян : міфологічний простір та релігійні вірування.

2Разом – зм. модуль1

Змістовий модуль 2. Середньовічна українська культура

Тема 6. Культура Київської Русі
4Тема 7. Культура Галицько-Волинського князівства
2Разом – зм. модуль 2

Змістовий модуль 3. Український Ренесанс

Тема 8. Феномен українського Ренесансу: умови формування, специфіка та періодизація.

2Тема 9. Соціокультурні світи українського Ренесансу.

2Тема 10. Культурні здобутки українського Ренесансу.

2Разом – зм. модуль

Змістовий модуль 4. Українська культура козацької доби.


Тема 11. Суспільно-політичні передумови формування козацького типу української культури.

2Тема 12. Соціокультурний світ України другої половини ХVІІ − ХVІІІ століття: зміна світоглядних парадигм.

2Тема13. Культура українського бароко.

2Разом – зм. модуль

Змістовий модуль 5. Формування модерної української культури.


Тема 14.Проблема періодизації української культури кінця ХVІІІ − початку ХХ століття. Новий „культурний ландшафт” України.

2Тема 15. Дворянський період національно-культурного відродження та його культурні здобутки.

2Тема 16. Українська культура другої половини ХІХ століття.

2Тема 17. Особливості формування модерної української культури в Галичині.

2Разом – зм. модуль
Усього годин


Модуль 2

Курсова робота
-

-
--

-

-Усього годин
5. Теми семінарських занятьз/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Історіографія та джерельна база курсу „Історія української культури.”

2

2

Тип української культури

2

3

Давня культура України

2

4

Північне Причорномор’я у давній українській культурі

2

5

Культура давніх слов’ян на території України

2

6

Вплив християнства на культуру Київської Русі

2

7

Соціокультурний феномен Київської Русі

2

8

Культура Галицько-Волинського князівства

2

9

Ренесансний гуманізм в Україні

2

10

Особистісний вимір культури українського ренесансу

2

11

Львів у культурі українського ренесансу

2

12

Феномен українського бароко

2

13

Просвітництво в українській культурі

2

14

Класицизм в українські культурі

2

15

Український романтизм як чинник національного відродження

2

16

Реалізм в українській культурі

2

17

Витоки українського модернізму

2

  1   2   3

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Символ І символізм в культурі. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія, спеціальністю...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Політична регіоналістика: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки напряму...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія І методика журналістської творчості» («Аналітичні методи відтворення») для студентів...

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Основи менеджменту. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом

Робоча програма навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Рекреаційна географія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом

Робоча програма навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету

Робоча програма навчальної дисципліни icon1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Менеджмент природоохоронних територій Робоча програма навчальної дисципліни для студентів


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница