Бібліографічний покажчик нової літератури
Скачать 166.82 Kb.
НазваниеБібліографічний покажчик нової літератури
Дата конвертации14.11.2012
Размер166.82 Kb.
ТипДокументы
Бібліографічний покажчик нової літератури

за жовтень 2009 р.

Бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки.

Науково-бібліографічний відділ.

Тел. 702-10-73 http://www.lib.kture.kharkov.ua

e-mail: library@kture.kharkov.ua


1.

Агєєв, Є. Я. Управління якістю / Є. Я. Агєєв. – Львів, 2009.

(1 прим.)

2.

535 А44

Акустооптические эффекты при сильном взаимодействии. Теория и эксперимент ( Метод непрерывных дробей при решении акустооптических задач ) : [ моногр. ] / под ред. Л. Ф. Купченко. – Х. : ЭДЭНА, 2009. – 264 с.

(2 прим.)

3.

Юя2 А72

Антофійчук, В. І. Культурологія : термінологічний словник / В. І. Антофійчук ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 3-те вид., виправл. і доп. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2009. – 160 с. : іл.

(4 прим.)

4.

Ю4я7 А86

Арутюнов, В. Х. Логіка : навч. посібник для економістів / В. Х. Арутюнов, В. М. Мішин, Д. П. Кирик ; МОН України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – 3-тє вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 144 с. : іл.

(5 прим.)

5.

658.3(07) Б38

Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Я. І. Бедрій. – К. : Кондор, 2009. – 286 с. – МОН України.

(2 прим.)

6.

502(07) Б38

Бедрій, Я. І. Екологія. Короткий навчальний словник- довідник : для студ. внз I-IV рівнів акредитації / Я. І. Бедрій, В. М. Піча. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 241 с. – (Серія малих словників- довідників).

(1 прим.)

7.

Бойко, М. Д. Трудове право України / М. Д. Бойко. – К., 2008.

(1 прим.)

8.

004.4(07) Б81

Бондарев, В. М. Объектно-ориентированное программирование на С# : [ учеб. пособие ] / В. М. Бондарев. – Х. : СМИТ, 2009. – 224 с.

(13 прим.)

9.

004.4(07) Б81

Бондаренко, М. Ф. Операційні системи : навч. посібник / М. Ф. Бондаренко, О. Г. Качко. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 432 с.

(10 прим.)

10.

Бондарчук, Л. І. Культура ділового мовлення / Л. І. Бондарчук. – Житомир, 2008.

(2 прим.)

11.

Бондарчук, Ю. В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи / Ю. В. Бондарчук, А. І. Марущак. – К., 2008. (3 прим.)

12.

Ч51я7 Б83

Бороховский, Б. М. Естественно-научные основы теории и методики физического воспитания : конспект лекций. Ч.5 / Б. М. Бороховский, С. Ф. Танянский ; МОН Украины. Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : СМИТ, 2008. – 64 с. : ил.

(1 прим.)

13.

Ч51я7 Б83

Бороховский, Е. М. Естественно-научные основы теории и методики физического воспитания : конспект лекций. Ч.1 / Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский ; МОН Украины. Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : СМИТ, 2008. – : ил.

(2 прим.)

14.

Бороховский, Е. М. Естественно-научные основы теории и методики физического воспитания. Ч. 2 / Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский. – Х., 2008.

(2 прим.)

15.

Внукова, Н. М. Соціальне страхування / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. – К., 2009.

(1 прим.)

16.

Гавриленко, Н. В. Податкова система: практикум / Н. В. Гавриленко. – Львів, 2008.

(1 прим.)

17.

61(03) Г34

Генш, Н. А. Справочник по реабилитации : справ. / Н. А. Генш, Т. Ю. Клипина, Ю. Н. Улыбина. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 348 с. : ил.

(1 прим.)

18.

Главацька, О. Л. Основи самовиховання особистості / О. Л. Главацька. – К., 2008.

(2 прим.)

19.

Гнатієнко, Г. М. Експертні технології прийняття рішень / Г. М. Гнатієнко, В. Є. Снитюк. – К., 2008.

(1 прим.)

20.

Гогіташвілі, Г. Г. Основи охорони праці / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. – К., 2008.

(1 прим.)

21.

Голиков, А. П. Международные экономические термины / А. П. Голиков, П. А. Черномаз. – К., 2008.

(1 прим.)

22.

Дэй, Д. С. (Дэй, Дж. С.) Организация, ориентированная на рынок: как понять, привлечь и удерживать ценных клиентов / Д. С. Дэй. – М., 2008.

(1 прим.)

23.

Ч73 Д33

Денчев, С. Роль библиотек в формировании и развитии культуры информационной прозрачности : социальные функции библиотечной деятельности / С. Денчев, И. Петева. – М. : Логос, 2009. – 256 с.

(1 прим.)

24.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Краматорськ, 2008.

(1 прим.)

25.

ДСТУ ГОСТ 7.87:2008. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. – К., 2008.

(1 прим.)

26.

ДСТУ 4826 : 2007. Інформація та документація. Видання інформаційні. – К., 2008.

(1 прим.)

27.

Єлізарова, І. О. Стиль ділового успіху / І. О. Єлізарова. – К., 2008.

(3 прим.)

28.

У2/4я7 Е45

Економіка промислового підприємства / Н. М. Тюріна, М. Д. Ведерніков, Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Львів, 2008.

(1 прим.)

29.

621.396.62(07) Ж91

Журавльов, Ю. М. Пристрої приймання та обробки сигналів : навч. посібник / Ю. М. Журавльов, А. О. Пеньков. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. – 200 с. : іл.

(1 прим.)

30.

Заїка, Ю. О. Українське цивільне право / Ю. О. Заїка. – К., 2008.

(1 прим.)

31.

Захватова, Т. Є. Діагностика та удосконалення фізичного стану / Т. Є. Захватова. – Х., 2009.

(1 прим.)

32.

Зеркалов, Д. В. Антирейдер / Д. В. Зеркалов. – К., 2008.

(3 прим.)

32.

Іванюта, Т. М. Економічна безпека підприємства / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. – К., 2009.

(3 прим.)

33.

Кальченко, А. Г. Логістика / А. Г. Кальченко, В. В. Кривещенко. – К., 2008.

(1 прим.)

34.

53(07) К24

Кармазин, В. В. Физика : учеб. пособие для студ.- иностранцев подгот. фак-тов вузов / В. В. Кармазин ; МОН Украины, ХНУРЭ. – Х. : ХНУРЭ, 2009. – 224 с. : ил.

(119 прим.)

35.

658.3(07) К29

Катренко, Л. А. Охорона праці : навч. посібник / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. – 540 с.

(6 прим.)

36.

Коврига, Л. П. Зовнішнє оцінювання з української мови / Л. П. Коврига, О. О. Терещенко. – Х., 2008.

(1 прим.)

37.

У2/4я7 К56

Ковтун, О. І. Стратегія підприємства / О. І. Ковтун. – Львів : "Новий Світ-2000", 2009. – (Сер. "Вища освіта в Україні").

(1 прим.)

38.

Х(4Укр) К57

Кодекс законов о труде Украины : по состоянию на 10 января 2009 года. – Х. : Одиссей, 2009. – 144 с.

(1 прим.)

39.

Контрольні роботи з української мови. – Х., 2008.

(1 прим.)

40.

Косік, А. Ф. Мікроекономіка / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – К., 2008.

(1 прим.)

41.

Ю9я7 К90

Кулініч, І. О. Психологія управління : навч. посібник / І. О. Кулініч. – К. : Знання, 2008. – 292 с.

(3 прим.)

42.

У05я7 Л46

Лень, В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : Навч. посібник / В. С. Лень, В. В. Гливенко ; МОН України. – 3-тє вид., виправл. – К. : Центр учбов. літ-ри, 2008.

(1 прим.)

43.

621.37/39 М15

Мак-Комб, Г. Радиоэлектроника для "чайников" : пер. с англ. / Г. Мак-Комб, Э. Бойсен. – М. : Диалектика, 2008. – 400 с. : ил.

(1 прим.)

44.

Ч484 М34

Матеріали наукової дискусії за проектами Хартії Університетів України та Рамок пріоритетних дій / МОН України, НАН України, Гол. управління держ служби України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 80 с.

(2 прим.)

45.

658.3(07) М42

Медведєв, Е. Н. Основи охорони праці : навч. посібник / Е. Н. Медведєв, Г. Ф. Сорокін ; МОН України. – К. : Видавничий дім "Професіонал", 2008. – 208 с. : іл.

(2 прим.)

46.

Милославский, В. К. Нелинейная оптика / В. К. Милославский. – Х., 2008.

(1 прим.)

47.

У05я7 М60

Милявська, Е. П. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посібник / Е. П. Милявська, О. І. Жабін ; МОН України, Днбаська держ. машинобудівна академія. – К. : Центр учбов. літ-ри, 2008. – 162 с.

(1 прим.)

48.

Молитвенный Покров Пресвятой Богородицы и Великих Святых над людьми. – Донецк, 2009.

(1 прим.)

49.

Ш13(Укр)-9 М36

Мацько, В. П. Українська мова : навч. посібник / В. П. Мацько. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 264 с.

(2 прим.)

50.

502(07) М64

Міронова, Н. Г. Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посібник / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька. – Львів : Новий Світ 2000, 2009. – 140 с. : іл. – (Вища освіта в Україні).

(2 прим.)

51.

У01я7 М77

Монастирський, Г. Л. Теорія організації : навч. посібник / Г. Л. Монастирський. – К. : Знання, 2008. – 319 с.

(1 прим.)

52.

У01я7 М86

Мочерний, С. В. Основи економічної теорії : навч. посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. – 3-тє вид., стер. – К. : ВЦ "Академія", 2009. – 502 с. – (Сер. "Альма-матер").

(5 прим.)

53.

Невлюдов, И. Ш. Программно-технические средства диагностики цифровых моделей систем управления технологическим оборудованием / И. Ш. Невлюдов, М. А. Омаров, Б. А. Шостак. – Х., 2008.

(1 прим.)

54.

Нестеренко, О. М. Макроэкономика / О. М. Нестеренко, А. Ю. Бобловский, С. Е. Евсеев. – Х., 2008.

(1 прим.)

55.

Окландер, М. А. Логістика / М. А. Окландер. – К., 2008.

(1 прим.)

56.

Олійник, О. Б. Культура мовлення / О. Б. Олійник, В. Д. Шинкарук. – К., 2008.

(2 прим.)

57.

У2/4я7 О-64

Організація контролю в банку : навч. посібник / уклад. І. В. Бєлова. – Суми : Університетська книга, 2009. – 302 с.

(3 прим.)

58.

Основи бізнесу / Я. С. Ларіна, С. В. Мочерний, В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – К., 2009.

(1 прим.)

59.

502(07) О-75

Основи екології / О. В. Солошенко, А. М. Фесенко, С. І. Кочетова, Н. Ю. Гаврилович ; за ред. О. В. Солошенка; МОН України. – Х. : Парус, 2008. – 371 c.

(1 прим.)

60.

658.3(07) О-75

Основи охорони праці : навч. посібник / В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Г. Г. Валенко, і. та ; за заг. ред. В. В. Березуцького ; МОН України, Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Факт, 2008. – 480 с.

(1 прим.)

61.

004.7 П27

Перелетова, И. В. Интернет-магазин от А до Я: полное пошаговое руководство по созданию, управлению, ведению документооборота, учету и налогообложению / И. В. Перелетова, Е. К. Петрова, И. П. Комиссарова. – М. : Эксмо, 2008. – 128 с.

(1 прим.)

62.

Пересада, Е. В. Международная экономика / Е. В. Пересада, В. М. Борячок. – Х., 2009.

(2 прим.)

63.

621.8 П68

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08 = Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов НПАОП 0.00-1.02-08 / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. – Х. : Індустрія ; Основа, 2008. – 192 с.

(2 прим.)

64.

621.3 П68

Правила устройства электроустановок. Раздел 4. Глава 4.1 : Распределительные устройства напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока ; Глава 4.2 : Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1,0 кВ / Мин-во топлива и энергетики Украины. – Х. : Индустрия, 2008. – 112 с.

(1 прим.)

65.

658.3 П68

Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами НПАОП 63.23-1.03-08 / Держ. комитет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. – Х. : Індустрія, 2009. – 40 с.

(1 прим.)

66.

621.8 П68

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 / Держ. комитет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. – К. : Індустрія ; Основа ; Форт, 2009. – 160 с. : іл.

(1 прим.)

67.

621.3 П68

Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду / Мін-во палива та енергетики України, Мін-во з питань житлово-комунального господарства України. – Х. : Індустрія, 2009. – 36 с.

(3 прим.)

68.

Хя7 П68

Правознавство : навч. посіб. / В. М. Олуйко, Р. І. Кондратьєв, Р. О. Стефанчук та ін. ; за ред. Р. І. Кондратьєва; МОН України, Хмельниц. ун-т управління та права. – К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2008. – 488 с.

(20 прим.)

69.

Ч484 П79

Проект Статуту та інформаційні матеріали до заснування всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації " Асоціація Університетів України " / МОН України, НАН України, Гол. упрвління держ служби України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 120 с.

(1 прим.)

70.

61(03) Р31

Реабилитация после заболеваний. Полный справочник / Л. Ф. Гайдаров, Г. Ю. Лазарева, В. В. Леонкин, Э. А. Муллаярова. – М. : Эксмо, 2008. – 704 с.

(1 прим.)

71.

519.68(07) Р 58

Робачевский, А. М. Операционная система UNIX / А. М. Робачевский, С. А. Немнюгин, О. Л. Стесик. – 2-е изд. – СПб. : "БХВ-Петербург", 2008.

(1 прим.)

72.

Романовська, Л. І. Диференційна психологія / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Львів, 2008.

(1 прим.)

73.

Російсько-українсько-англійський економіко-математичний словник. – К., 2008.

(1 прим.)

74.

Ростовський, В. С. Основи наукових досліджень та технічної творчості / В. С. Ростовський, Н. В. Дібрівська. – К., 2009.

(2 прим.)

75.

Рудинская, Е. В. Корпоративный менеджмент / Е. В. Рудинская, С. А. Яромич. – К., 2008. –

(3 прим.)

76.

Рябенький, В. М. Основи моделювання систем і процесів в електротехніці / В. М. Рябенький, Л. В. Драган, Л. В. Солобуто. – Львів, 2008.

(2 прим.)

77.

621.38(07) Р98

Рябенький, В. М. Цифрова схемотехніка : навч. посібник / В. М. Рябенький, В. Я. Жуйков, В. Д. Гулий. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 736 с. : іл. – (Вища освіта в Україні).

(2 прим.)

78.

Самые популярные методы самолечения. – Донецк, 2009.

(1 прим.)

79.

Скобцов, Ю. А. Основы эволюционных вычислений / Ю. А. Скобцов. – Донецк, 2008.

(1 прим.)

80.

Соловьев, Э. Я. Современный этикет. Деловой протокол / Э. Я. Соловьев. – М., 2009.

(1 прим.)

81.

621.396(07) Т30

Тексти лекцій з дисципліни "Елементна база електронних апаратів" для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.091003 "Електронна побутова апаратура". Частина 2 / упоряд. В. М. Світенко ; МОН України, ХНУРЕ. – Х. : ХНУРЕ, 2009. – 172 с. : іл.

(61 прим.)

82.

512(07) Т65

Травкін, Ю. І. Лінійна алгебра і аналітична геометрія : навч. посібник / Ю. І. Травкін. – Х. : Майдан, 2009. – 416 с.

(1 прим.)

83.

Тридід, О. М. Логістика / О. М. Тридід, К. М. Таньков, Ю. О. Леонова. – К., 2008.

(2 прим.)

84.

У2/4я7 Ф68

Фінансовий моніторинг в банку : навч. посібник / С. О. Дмитров, В. В. Коваленко, А. В. Єжов, О. М. Бережний ; за ред. С. О. Дмитрова і В. В. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2008. – 336 с. – МОН України (ШТРИХ)

(3 прим.)

85.

Ю9я7 Х69

Ходаківський, Є. І. Психологія управління : навч. посібник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. проф. Ходаківського Є. І. – 2-ге вид. – К. : Центр учбов. літ-ри, 2009. – 608 с.

(3 прим.)

86.

Хромченко, В. Г. Цивільна оборона / В. Г. Хромченко. – К., 2008.

(1 прим.)

87.

621.3 Ц61

Цимбалюк, А. У. Посібник для оперативних працівників електроенергетики / А. У. Цимбалюк, К. Б. Денисевич, В. І. Тихенко. – Х. : Індустрія, 2008. – 160 с.

(1 прим.)

588.

Черномаз, П. А. Международный маркетинг / П. А. Черномаз. – Х., 2008.

(1 прим.)

89.

У01я7 Ш38

Шегда, А. В. Ризики в підприємництві. Оцінювання та управління : навч. посібник / А. В. Шегда, М. В. Голованенко ; за ред. А. В. Шегди. – К. : Знання, 2008. – 271 с.

(3 прим.)

90.

Юя7 Ш87

Штанько, В. И. Философия и методология науки : учеб. пособие для аспирантов и магистров / В. И. Штанько ; МОН Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХНУРЭ, 2008. – 348 с. : ил.)

(4 прим.)

91.

Щетинін, А. І. Гроші та кредит / А. І. Щетинін. – К., 2008.

(1 прим.)Шановні користувачі!

Ці книжки Ви зможете одержати в бібліотеці з 15 листопада.


Упорядник – Аврамова І.П., зав. науково-бібліографічним відділом.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Бібліографічний покажчик нової літератури iconБібліографічний покажчик нової літератури
Аксак, Н. Г. Паралельні та розподілені обчислення : підруч. / Н. Г. Аксак, О. Г. Руденко, А. М. Гуржій. – Х. Компанія сміт, 2009....

Бібліографічний покажчик нової літератури iconБібліографічний покажчик нової літератури
Абель, П. Ассемблер и программирование для ibm pc [Електронний ресурс] / П. Абель. – Технологический ин-т Британская Колумбия. –...

Бібліографічний покажчик нової літератури iconБібліографічний покажчик нової літератури за жовтень 2007р
Агуров, П. В. С#. Сборник рецептов [Електронний ресурс]/ П. В. Агуров. Спб.: Бхв-петербург, 2007. 432 с

Бібліографічний покажчик нової літератури iconБібліографічний покажчик нової літератури
Агуров, П. В. Практика программирования usb [Електронний ресурс] / П. В. Агуров. – Спб. Бхв-петербург, 2006. – 624 с. – Практика...

Бібліографічний покажчик нової літератури iconБібліографічний покажчик нової літератури за
Баркова, И. Н. Биология : учеб пособие / И. Н. Баркова; мон украины, Науч метод центр высшего образования, Харьк нац ун-т радиоэлектроники....

Бібліографічний покажчик нової літератури iconБібліографічний покажчик нової літератури за березень 2008 р
Бідніченко, О. Г. Збірник нормативних документів щодо організації навчально-виховної роботи в Національному університеті кораблебудування...

Бібліографічний покажчик нової літератури iconТваринництва бібліографічний покажчик літератури за 1799-1945 роки, 438 назв Укладач З. І. Шакула Редактор Г. В. Свириденко Харків 2010
Унікальний фонд бібліотеки хдзва : технології виробництва продукції тваринництва : бібліографічний покажчик літератури за 1799-1945...

Бібліографічний покажчик нової літератури iconИгорь владимирович козлик покажчик публікацій Bibliographical index Библиографический
В бібліографічний покажчик увійшли наукові студії та інші праці доктора філологічних наук, професора кафедри світової літератури...

Бібліографічний покажчик нової літератури iconСвяте слово мати Бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик «Святе слово Мати», присвячений святкуванню в Україні Дня матері, яке щорічно відзначається у другу неділю...

Бібліографічний покажчик нової літератури icon«хімія» Рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури Кривий Ріг 2011
Організація Об’єднаних Нації оголосила 2011 рік Міжнародним Роком Хімії ( International Year of Chemistry)


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница