Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “
НазваниеПрограма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “
страница3/15
Дата конвертации14.11.2012
Размер1.67 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Тема 9. Теорії особистості на сучасному етапі розвитку психологічної науки. Індивід та особистість. Співвідношення філософського, соціального та психологічного підходів до особистості.Соціально-психологічна природа особистості.

Становлення психології особистості як науки та місце теорій особистості в системі наук. Теорії особистості та історія психології: Платон і Аристотель та їх концепція людини. Людина очима Гіпократа.. Проблема природнього та набутого: еволюційний підхід. Біологічні та соціальні основи рис особистості. Індивід, особистість, індивідуальність. Погляди вітчизняних психологів Ї.В Шорохової, К.К.Платонова, А.В.Петровського, А.В.Брушлинського та В.П.Зінченка на формування особистості. Сучані теорії особистості та їх класифікація. Завдання теорій особистості. Основні тенденції розвитку сучасних теорій особистості.

Системний підхід у психології особистості.


Тема 10. Діяльність. Мотиваційна та потребнісна сфера особистості.

Мотиви і потреби особистості. Загальні риси потреб. Мотиви та мотивація особистості. Теорії мотивації: Радянський підхід, гедонізм, психоаналіз, теорія А.Маслоу. Модель ієрархії мотивів. Поняття про мотивувавння. Особистісні цілі. Типи мотиваційних конфліктів. Особистісні реакції на внутрішній конфлікт і фрустрацію. Виховання як умова мотиваційного розвитку людини. Механізми психологічного захисту. Адаптивна та неадаптивна поведінка особистості.


Тема 11. Індивідуально-типологічні особливості особистості. Темперамент та характер людини.

Пошуки індивідуально-типологічних відмінностей в історії психології. Поняття про темперамент. Типологія Гіпократа. Характеристика психічних якостей, які описують темперамент. Темперамент і діяльність особистості.

Типологічні моделі темпераменту особистості. Конституція та темперамент. Фізіологічні типології Е. Кречмера та У. Шелдона. Психофізіологічна типологія темпераменту І. Павлова.Сучасні уявлення про темперамент як окремий вимір психічного.

Поняття про характер.Науково-психологічні підходи до проблем індивідуально-типологічних відмінностей. Висловлювання Л.С Виготського, С.Л.Рубінштейна, Б.Г.Ананьєва та ін. про структуру характеру. Чинники, які зумовлюють формування характеру. Провідні риси характеру. Типи характеру (типологія Хейманса - Ле Сена). Акцентуації характеру (типологія К. Леонгарда, О. Лічко). Психологічна робота з акцентуйованими особистостями.


Тема 12. Психологія спілкування

Особистість: конфлікт, гармонія. Психологія людського взаєморозуміння. Теорія особистості Е.Титаренко та Е.Донченко. Барєри взаєморозуміння. Управління емоціями, та психологічні правила спілкування. Конфлікт та індивідуальність.Товариськість та проблема одинокості. Поняття конформізму та нонконформізму.Соціальні групи та міжкультурні відмінності в структурі взаєморозуміння.


Тема 13. Здібності людини.

Поняття про здібності та задатки. Зв'язок здібностей з характером та темпераментом людини. Якісна і кількісна харатеристика здібностей.

Види здібностей. Загальні та спеціальні здібності; їх структура. Обдарованість, талант, геніальність. Розвиток та формування здібностей. Компенсація здібностей у професійній діяльності. Діагностика здібностей.


Тема 14. Психодинамічний напрям в теорії особистості.Структура та динаміка особистості в психоаналізі З. Фрейда

Структура особистості як продукт взаємодії трьох систем: Ід, Его та Супер-его. Основні функції самоконтролю.

Людський організм як складна енергетична система. Енергія тіла та енергія особистості. Інстинкт. Кількість і види інстинктів. "Інстинкти життя" та "інстинкти смерті". Лібідо.

Погляди З. Фрейда на розвиток особистості та його стадії. Роль раннього дитинства у формуванні базових структур особистості. Розвиток особистості на основі чотирьох джерел напруги: процесів фізіологічного росту; фрустрації; конфліктів; погроз.

Перші п'ять років життя дитини. Оральна стадія розвитку. Загальна характеристика розвитку дитини протягом першого року життя. Їжа як основне джерело задоволень, пов'язаних з ротовою порожниною. Формування у дитини почуття залежності.

Анальна стадія розвитку. Загальна характеристика розвитку дитини від 1 до 3 років життя. Формування всіх видів нестриманості або креативності. Мати як насильник дитини або як заохочував.

Фалічна стадія розвитку. Загальна характеристика розвитку особистості дитини від 3 до 5 років. Формування сексуальних та агресивних почуттів. Генітальна стадія. Загальна характеристика стадії. Найважливіша біологічна функція геніальної стадії.


Тема 15. Аналітична теорія особистості: структура та динаміка особистості в аналітичній теорії К. Юнга

Місце аналітичної теорії К.Г.Юнга в системі теорій психології особистості. Першоджерела та витоки аналітичної теорії К.Г.Юнга (Шопенгауер, Фрейд, Гартман, Ніцше).

Его, особисте несвідоме і його комплекси. Колективне несвідоме і його архетипи. Поняття персони, аніми, анімусу, тіні. Самість як еквівалент психіки, центр всієї особистості. Установки або орієнтації особистості - інтроверсія та екстраверсія. Психологічні функції особистості - мислення, почуття, відчуття, інтуїція.

Стадії розвитку особистості за Юнгом. Прогресія і регресія та їх взаємодія у людському бутті.


Тема 16. Теорія соціального інтересу А. Адлера.

Історія розвитку теорії А.Адлера. А.Адлер як перший психоаналітик, спеціально визначаючий фундаментальну соціальну суть людини. Людина як первинно соціальна істота.

Порівняльна характеристика основних постулатів теорій З.Фрейда, К.Г.Юнга, А.Адлера.

Поняття креативного Я у концепції А.Адлера. "Я" як суттєва причина поведінки людини. Людина як свідома істота, яка розуміє суть своєї поведінки. Суть протилежності теорії А.Адлера та теорії З.Фрейда.

Основні позиції теорії А.Адлера: фіктивний фіналізм та його суть; Прагнення до зверхності (переваги) як шлях людини до все більш високих стадій розвитку. Почуття неповноцінності і компенсація. Соціальний інтерес та образ ідеальної людини. Життєвий стиль - основна тема останніх творів А.Адлера. Креативне "Я" як щось між стимулюючим впливом на людину і реакцією людини на цей стимул.

Порядок народження і особистість. Ранні спогади людини як ключ до розуміння базового життєвого стилю. Дитячі переживання та основні фактори розвитку особистості.

Аналіз типових досліджень А.Адлера та методи досліджень.


Тема 17. Біхевіоральний напрям у теорії особистості.

Біхевіоральна стратегія вивчення особистості: особистість і навчання у теорії біхевіоризму; біхевіоризм Уотсона. Класична теорія зумовленості І.Павлова та її подальший розвиток. Біхевіоризм Скінера та його підхід до особистості. Теорія стимул-реакції Юлла, Долларда та Міллера.


Тема 18 . Особистість в сучасній культурі: теорія особистості Е. Фромма

Вплив філософії Карла Маркса на світогляд Е.Фромма. Співставлення Е.Фроммом ідей З.Фрейда і К.Маркса та спроба синтезувати їх.

Е.Фромм як діалектичний гуманіст. Найважливіша тема філософії Е.Фромма - тема людської одинокості та ізоляції в силу відчуження від природи та інших людей. Базове протиріччя людського буття. П'ять потреб, що виростають з умов людського буття: потреби у зв'язку з іншими, потреби в трансцеденції, потреби в укоріненні, потреби в ідентичності, потреби в системі орієнтацій.

Три типи соціального характера: продуктивно-нагромаджувальний, продуктивно-експлуативний, продуктивно-рецептивний.


Тема 19. Теорія невротичної особистості К. Хорні.

Жіноча психологія К.Хорні. Теорія К.Хорні проти теорії З.Фрейда. Головне поняття теорії К.Хорні - "базова тривога" - як почуття ізоляції і безпорадності дитини в потенційно ворожому світі. Поведінкові стратегії тривожної дитини. Десять невротичних потреб дитини з порушеними відносинами з батьками. Потреби як джерело розвитку внутрішніх конфліктів. Поділ потреб на три групи: рух до людей, рух від людей, рух проти людей.

Конфлікт як порушення соціальних умов. Поняття "потенційного невротика" в теорії К.Хорні.


Тема 20. Формування особистості у теорії трансактного аналізу Е.Берна.

Основні принципи трансактного аналізу Е.Берна. Дослідження станів «Я» людини: «Я» ДИТИНА, «Я» ДОРОСЛИЙ, «Я» БАТЬКИ.

Батьківське програмування та доля людини. Родові сценарії. Розвиток людини в дитячі роки. Переможці та невдахи. Позиції. Відбір сценарію. Батьківські зразки. Сценарій та антисценарій. Дитинство, юність, зрілість та старість з позиції трансактного аналізу.


Тема 21. Феноменологічний напрям в теорії особистості. Центрована на людині теорія К.Роджерса

Організмічні теорії. Центрована на людині теорія К.Роджерса. - "теорія Я" - член сімейства організмічних теорій. Основні постулати "теорії Я": мінімальне бажання зі сторони двох людей бути в контексті; здібності і мінімальне бажання зі сторони кожного отримувати комунікацію від другого; тривалості контакту протягом деякого часу - наступні відносини передбачено будуть істинні.

Структура особистості. Організм. Я - концепція. Організм і Я: конгруентність і неконгруентність. Динаміка особистості та розвиток особистості.

Типові дослідження та методи досліджень: якісні дослідження, контент-аналіз, рейтингові шкали, Q-техніка. Експериментальні дослідження "Я-концепції". Статус теорії К.Роджерса у наш час.


Тема 22. Особистість в екзистенційній психології.

Філософсько-психологічні теорії, що передували розвитку екзистенційної психології (Сартр, Камю, Кьеркегор, Ніцше, Достоєвський, Бергсон та ін.). Екзистенціальна психологія як емпірична наука про людське існування, що використовує метод феноменологічного аналізу. Сучасні екзистенціалісти та їх погляди (Бінсвагнер, Босс).

Структура існування: Буття-у-світі. Буття-за-межами-світу (людські можливості). Основи буття. Проблема життя і смерті. Проблема змісту і абсурду. Проблема свободи і детермінізму. Проблема спілкування і самості. Динаміка та розвиток буття.


Тема 23. Порівняльний аналіз теорій особистості.

Розуміння терміну "теорія" з позицій сучасних теорій особистості. Порівняльний аналіз сучасних теорій особистості.

Основні відмінності між теоріями особистості.


Перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів

1.Основи психології / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. К.: Либідь, 1995.

2.Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. К.: Вища школа, 1982.

3.Введение в психологию / Под ред. А. В. Петровского. М.: Изд. центр "Академия", 1996.

4.Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. М.: Просвещение, 1986.

5.Годфруа Ж. Что такое психология? В 2-х т. М.: Мир, 1992.

6.Головаха Е.И.,Н.В.Панина. Психология человеческого взаимопонимания. – К.:Изд.полит.лит-ры,1989

7.Гриншпун И. Б. Введение в психологию. М.: Мир, 1994.

8.Донченко Е.А.,Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. – К.: Узд.политической литературы Украины. 1989

9. Енциклопедія глибинної психології. Т.1,2,3,4,5. –М.,Менеджмент -1998-2004рр

10. Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регуляции. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991.

11.Изард К. Психология эмоций. СПб: Питер, 1999.

12.Ильин Е. П. Психология воли. СПб: Питер, 2000.

13.Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. К.: Освіта, 1998.

14.Конюхов Н. И. Словарь-справочник практического психолога. Воронеж: НПО

"МОДЭК", 1996.

15.Максименко С. Д. Основи загальної психології. К., 1998.

16.Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія. К.: МАУП, 2000.

17.Немов Р. С. Психология: В 3 кн. Кн. 1. 2-е изд. М.: Просвещение, 1995.

18.Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Основы теоретической психологии. М.:

19.ИНФРА, 1998.

20.Психологія / За ред. Ю. Л. Трофімова. К.: Либідь, 1999.

21.Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. 2-е из.

М.: Педагогика-Пресс, 1997.

22.Психология. Словарь / Под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. 2-е изд. М.: Политиздат, 1990.

23.Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2 т. М.: Педагогика, 1989.

24.Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук З. та ін. Загальна психологія. К.:

"А.П.Н.", 1999.

25.Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека. М.: Школа-Пресс, 1995.

26.Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Голован. Минск: Харвест, 1997.

27.Титаренко Психологія особистості. К., 2009

28.Теории личности в западноевропейской и американской психологии.-Изд:Дом «Бахрай» -1996

29.Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Санкт-Петербург: Питер, 1997.

30.Carlson N., Carlson M. Psychology. New-York: Allyn and Bacon, 1990.

31.Gleitman H. Basic Psychology. New-York, London: W.W.Norton ( Company, 1992.


Контрольні питання з курсу

 1. Теорії особистості на сучасному етапі розвитку психологічної науки. Місце теорій особистості в системі наук.

 2. Особистість в контексті сучасних наукових досліджень.

 3. Що таке індивід,особистість, індивідуальність ?

 4. Сучасні теорії особистості та їх класифікація.

 5. Порівняльний аналіз теорій особистості.

 6. Основні завдання теорій особистості.

 7. Індивідуально-типологічні особливості особистості. Темперамент. Загальне поняття про темперамент.

 8. Типи темпераменту: загальна характеристика, властивості.

 9. Типи вищої нервової діяльності як фізіологічна основа темпераменту. Вчення І.П.Павлова протипи вищої нервової діяльності.

 10. Поняття екстраверсії – інтроверсії.

 11. Холерик : властивості поведінки людини з холеричним темпераментом. (за І.П.Павловим).

 12. Сангвінічний темперамент. Характеристика сангвінічного типу за І.П.Павловим.

 13. Особливості флегматичного типу темпераменту за І.П.Павловим.

 14. Меланхолік – основні характеристики типу темпераменту за І.П.Павловим.

 15. Теорії темпераменту.

 16. Індивідуально-типологічні особливості : характер.

 17. Особливості формування певних риси характеру у ранній оральній фазі.

 18. Особливісті формування певних рис характеру в оральній фазі (пізня оральна фаза)

 19. Особливості формування певних рис характеру в анальній фазі розвитку.

 20. Особливості формування певних рис характеру в едіпальній фазі розвитку.

 21. Латентна фаза розвитку особливості. Людина з латентною структурою особистості.

 22. Генітальна фаза розвитку особистості. Людина з генітальною структурою особистості.

 23. Пубертат.Особливості розвитку особистості в пубертатному періоді.

 24. Мотивація. Потреби і мотиви діяльності. Теорія А.Маслоу

 25. Класифікація потреб. Загальні риси потреб.

 26. Потреба в загально біологічному розумінні і психологія потреб. Проблема формування потреб.

 27. Основні підходи до вивчення мотивації. Види мотивів.

 28. Основні етапи розвитку мотиваційної сфери людини в онтогенезі. Їх характеристика.

 29. Сучасні дослідження потреб і мотивів.

 30. Здібності. Загальні та спеціальні здібності. Задатки та здібності.

 31. Структура здібностей. Біологічний і соціальний розвиток здібностей.

 32. Здібності і характер. Формування здібностей.

 33. Погляди на здібності в сучасних теоріях особистості.

 34. Класичний психоаналіз З.Фрейда. Психоаналіз – перша всестороння теорія особливості.

 35. Короткі біографічні відомості про З.Фрейда.

 36. Структура особистості за З.Фрейдом як продукт взаємодії трьох систем.

 37. Ід – як первинна система особистості : матриця, в яку диференціюється его і супер-его.(теорія З.Фрейда).

 38. Его – як вторинний процес та принцип реальності (теорія З.Фрейда).

 39. Супер – его як внутрішня репрезентація традиційних цінностей та ідеалів суспільства (за З.Фрейдом).

 40. Сублімація.

 41. Розвиток особистості за З.Фрейдом.Роль раннього дитинства у формуванні базових структур особистості.

 42. Стадії розвитку особистості за З.Фрейдом. Перші п’ять років життя та їх роль у життєдіяльності людини.

 43. Особистість в поведінковій психології.

 44. Карл Густав Юнг та його аналітична теорія.

 45. Місце аналітичної теорії К.Юнга в системі теорій психології особистості.

 46. Біографічний опис життєдіяльності К.Юнга.

 47. Установки або орієнтації особистості за Юнгом: екстра- та інтроверсія.

 48. Психологічні функції особистості – мислення, почуття, відчуття, інтуїція (за теорією К.Юнга).

 49. Колективне без свідоме та його архетипи (за теорією К.Юнга).

 50. Типологічна модель індивідуальних характерів К.Юнга.

 51. Соціально-психологічні теорії особистості.

 52. Альфред Адлер та його теорія особистості - теорія соціального інтересу.

 53. Історія розвитку теорії А.Адлера. Короткий огляд життєдіяльності А.Адлера.

 54. Людина як первинно соціальна істота (теорія А.Адлера).

 55. Порівняльна характеристика основних постулатів теорій З.Фрейда, К.Юнга, А.Адлера.

 56. Поняття креативного Я у концепції А.Адлера.

 57. Основні позиції теорії А.Адлера.

 58. Поняття фіктивного фіналізму та його суть у розумінні А.Адлера.

 59. Прагнення до зверхності (переваги) як шлях людини до все більш високих стадій розвитку (за теорією А.Адлера).

 60. Почуття неповноцінності і компенсація у теоріях А.Адлера.

 61. Соціальний інтерес та образ ідеальної людини (теорія А.Адлера).

 62. Життєвий стиль - основна тема останніх творів А.Адлера.

 63. Порядок народження та особистість (сиблінгова позиція) у теорії Адлера.

 64. Ранні спогади людини як ключ до розуміння базового життєвого стилю. Дитячі переживання та основні фактори розвитку особистості(за А.Адлером).

 65. Карл Роджерс. Організмічні теорії та центрована на людині теорія К.Роджерса.

 66. Основні постулати “теорії Я” К.Роджерса.

 67. Структура особистості за К.Роджерсом.

 68. Теорія невротичної особистості Карен Хорні як подальший розвиток фрейдівської психологічної системи.

 69. Короткі біографічні дані про К.Хорні.

 70. Поняття корінної тривоги у теорії К.Хорні.

 71. Основні невротичні захисні механізми у теорії К.Хорні.

 72. Три захисні стратегії та теорія неврозу К.Хорні.

 73. Теорія трансактного аналізу Е.Берна.

 74. Життєвий сценарій та антисценарій у теорії Е.Берна.

 75. Особистість в екзистенційній психології

 76. Типи характерів у теорії особистості Е.Фромма

 77. Особистість в екзистенцій ній психології

 78. Особистість з позицій біхевіоральної психології: біхевіоризм Скінера та його підхід до особистості.

 79. Особистість, конфлікт, гармонія: психологія людського взаєморозуміння. Теорія особистості Е.Титаренко та Е. Донченко.

 80. .Бар’єри взаєморозуміння.

 81. Управління емоціями, та психологічні правила спілкування.

 82. Конфлікт та індивідуальність.

 83. Товариськість та проблема одинокості

 84. Поняття конформізму та нонконформізму.

 85. Соціальні групи та міжкультурні відмінності в структурі взаєморозуміння.


2. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ


Програма навчальної дисципліни


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Похожие:

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” І “магістр”)
Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»
В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентам...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю „Економіка підприємства”
Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра: аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, а...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “Туризм” для кваліфікаційного рівня “Бакалавр” «Технології туристичної діяльності»
Структура дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Література до вивчення курсу

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до гсвоу мону «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки»
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма та робоча програма
«Світлотехнічні матеріали» (для студентів 2,3 курсів денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница