Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “
НазваниеПрограма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “
страница8/15
Дата конвертации14.11.2012
Размер1.67 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
Тема 1.2. Становлення наукової психодіагностики. Френсіс Гальтон та вимірювання індивідуальних відмінностей.

Ідеї вимірювання психічних явищ у роботах Е.Вебера та Г.Фехнера. Виникнення поняття психометрія. Принцип „вимірювання розуму” Ф.Гальтона. Антропометрична лабораторія Ф.Гальтона.

Тема 1.3. Становлення методів дослідження розвитку розумових здібностей та інтелекту.

Розробка перших ментальних тестів. Діяльність Д. Кеттела. Удосконалення тестів дослідження розумового розвитку: А.Біне, Х.Мюрстерберг, Г.Еббінгауз. Відносна міра інтелектуальних здібностей за В.Штерном. Багатофакторна теорія інтелекту Ч.Спірмена.


Тема 1.4. Розвиток психодіагностики у першій половині ХХ століття.

Розвиток шкал дослідження інтелектуальних здібностей в США: Л.Термен, Х.Чайз, Р.Йеркс. Криза психодіагностики у 20-х рр. ХХ століття. Створення перших проективних методик: Г.Мюррей, Г.Роршах, Л.Сонді. Виникнення стандартизованих багатофакторних опитувальників.


Тема 1.5. Розвиток психодіагностики у другій половині ХХ століття.

Розвиток напряму „Новий погляд”. Становлення математико-статистичного апарату психологічних вимірювань: Дж.Кронбах. Критеріально- орієнтоване тестування. Розвиток адаптивного тестування. Етичні стандарти психодіагностичних досліджень.


Змістовний модуль 2.

Психодіагностика як наука і як практична діяльність.

Тема 2.1. Поняття, предмет та структура психодіагностики.

Співвідношення понять психодіагностика, психологічне тестування, психометрія. Предмет психодіагностики. Структура психодіагностики: підхід С.Зємскі.

Тема 2.2. Психодіагностичний метод та діагностичні підходи.

Місце психодіагностичного методу в психологічній науці. Особливості психодіагностичного методу. Психодіагностичні підходи. Сучасні тенденції визначення психодіагностичних підходів. Класифікація психодіагностичних методик. Поняття та види тестів. Об’єктивні тести особистості.


Тема 2.3. Поняття психологічного діагнозу.

Схема психологічного діагнозу Я.Рейковського. Співвідношення понять: психологічний, медичний та функціональний діагноз. Причини психодіагностичних помилок за З.Плевицькою.


Тема 2.4. Етапи психодіагностичного процесу.

Збір даних. Класифікація психодіагностичних ситуацій за В.І.Дружиніним. Етап обробки та інтерпретації даних. Етап прийняття рішення.

Змістовний модуль 3.

Психометричні основи психодіагностики.

Основні етапи конструювання тесту.

Тема 3.1. Стратегії конструювання тесту.

Специфікація тесту. Види стратегій конструювання тестів. Вибір змістовної області. Розробка матриці маніфестацій. Принципи генерування маніфестацій.


Тема 3.2. Розробка та оформлення завдань методики.

Основні вимоги до формування завдань. Базові типи завдань. Переваги та недоліки використання різних типів завдань. Вимоги щодо оформлення методики.


Тема 3.3. Пілотажне дослідження. Аналіз завдань, стандартизація методики. Поняття надійності та валідності.

Параметричні показники пілотажного дослідження (кількість респондентів та завдань). Розробка матриці аналізу завдань. Індекс ефективності виконання. Надійність тесту. Види надійності. Валідність тесту. Види валідності.


Змістовний модуль 4.

Проективний психодіагностичний підхід

Тема 4.1. Передісторія проективної діагностики.

Дослідження асоціативних реакцій: К.Юнг, Х.Мюрстерберг, Ф.Гальтон. Проекція як психологічний феномен – види проекцій. Співвідношення між класичною та атрибутивною проекціями.


Тема 4.2. Види проективних методик.

Принципи побудови проективних методик за Л.Франком. Поняття проективної гіпотези. Ознаки проективного підходу. Види проективних методик.


Змістовний модуль 5.

Особистісні опитувальники

Тема 5.1. Види опитувальників, форми питань та представлення результатів.

Факторні та емпіричні опитувальники. Одномірні та багатомірні опитувальники. Основні форми питань в особистісних опитувальниках.


Тема 5.2. Проблема достовірності особистісних опитувальників.

Фальсифікація та установки на відповіді. Розуміння питань та мінливість відповідей. Психометричний парадокс. Узагальнений аналіз факторів, що детермінують відповідь.


Змістовний модуль 6.

Психодіагностичне дослідження інтелекту

Тема 6.1. Теорії структури інтелекту.

Модель інтелекту за Терстоуном. Модель інтелекту за Гілфордом. Модель інтелекту за Айзенком. Модель інтелекту за Кеттелом. Модель інтелекту за Гарднером. Модель інтелекту за Стернбергом. Поняття соціального та емоційного інтелекту.


Тема 6.2. Види методик дослідження інтелекту.

Співвідношення понять тести інтелекту, розумові тести, тести здібностей та тести загального інтелекту. Класифікація методик дослідження інтелекту.


Перелік рекомендованих підручників, методичних та дидактичних матеріалів

1.Айзенк Г. Новые IQ тесты. – М.: Эксмо, 2003. – 192с.

2.Айзенк Г., Айзенк М. Исследования человеческой психики. – М.: Эксмо, 2001. – 480с.

3.Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 688с.

4.Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики.  М.: Академия; Смысл, 1999.

5. Асмолов А.Г. Принципы организации памяти человека. Системно-деятельностный подход к изучению познавательных процессов. – М., 1985.

6.Батаршев А.В. Темперамент и характер: Психологическая диагностика. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 336с.

7.Белянин В. П. Основы психолингвистической диагностики. (Модели мира в литературе). – М.: Тривола. – 2000. – 248с.

8.Бодалев А.А. Столин В.В. Аванесов В.С. Общая психодиагностика СПб.: Речь, 2000. – 440с.

9. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо, 2007. – 416с.

10. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384с.

11. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике – СПб.: Питер, 2000 – 528с.

12.Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 160с.

13. Вильям С. Работа с образами и символами в психологическом консультировании. – М.: Независимая фирма «Класс», 1998.

14. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. – СПб.: Питер, 2001.

15. Лаак Я. Психодиагностика: проблемы содержания и методов. – М.: Институт практической психологии, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 384с.

16.Либин А. В. Психографический тест: конструктивный рисунок человека из геометрических форм / А. В. Либин, А. В. Либина, В. В. Либин. – М. : Эксмо, 2008. – 368с.

17.Маховер К. Проективный рисунок человека. М.: Смысл, 1996.

18.Методы психологической диагностики. Выпуск 2. / Под ред. Воронина А.Н. – М.: 1994 – 201с.

19. Милграм С. Эксперимент в социальной психологии – СПб.: Питер, 2000.

20. Практикум по общей экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. Пособие / В.Д. Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский и др. // Под общей ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб., 2000.

21.Психологическая диагностика. Учебное пособие / Под общей ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. – М.: Изд-во УРАО, 1997.

22.Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учеб. пособие. Самара, 2001.

23.Романова Е.С., Потемкина О.Ф. Графические методы в психологической диагностике. М., 1992.

24. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. – М., 1989.

25.Ширн Ч., Расселл К. «Рисунок семьи» как метод изучения детско-роди-тельских взаимоотношений // Проективная психология. М ., 2000.

26. Шмелев А. Г. и колектив. Основы психодиагностики - Учебное пособие для студентов педвузов. – М., Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 544с.


Контрольні питання з курсу

1.Перші уявлення про дослідження індивідуальних відмінностей в древньому світі.

2.Розвиток психодіагностичних ідей в Європі в епоху Відродження.

3.Внесок Хуана Хуарта в розвиток психодіагностичної науки.

4.Внесок Френсіса Гальтона у вимірювання індивідуальних відмінностей.

5.Ідеї вимірювання психічних явищ у роботах Е.Вебера та Г.Фехнера.

6.Загальні передумови виникнення поняття психометрія.

7.Ідей Ф.Гальтона щодо можливостей вимірювання психічних явищ. Принцип „вимірювання розуму”.

8.Основні показники, що досліджувались в антропометричній лабораторії Ф.Гальтона.

9.Створення перших ментальних тестів.

10.Діяльність Джеймса Макіна Кеттела.

11.Історія створення шкали дослідження розумових здібностей Альфредом Біне.

12.Особливості шкали А.Біне – Т.Сімона.

13.Поняття базового віку, розумового віку та абсолютної міри інтелекту за А.Біне.

14.Поняття відносної міри інтелектуальних здібностей за В.Штерном.

15.Багатофакторна теорія інтелекту Ч.Спірмена.

16.Розвиток шкал дослідження інтелектуальних здібностей в США.

17.Дослідження Л.Термена.

18.Дослідження Р.Йеркса.

19.Загальні тенденції розвитку психодіагностики на початку ХХ століття.

20.Криза психодіагностики у 20-х рр. ХХ.

21.Виникнення проективного підходу в психодіагностиці.

22.Методики Г.Мюррея, Г.Роршаха, Л.Сонді.

23.Передумови виникнення стандартизованих багатофакторних опитувальників.

24.Особливості наукового напряму „Новий погляд”.

25.Внесок Дж.Кронбаха в розвиток математико-статистичного апарату психологічних вимірювань.

26.Поняття критеріально-орієнтованого тестування.

27.Розвиток адаптивного тестування.

28.Виникнення наукових психодіагностичних товариств.

29.Виникнення етичних стандартів психодіагностичних досліджень.

30.Поняття психодіагностика, психологічне тестування, психометрія.

31.Предмет психодіагностики.

32.Розвиток поняття психодіагностика.

33.Поняття психодіагностика в контексті „assessment” та в контексті „diagnosis”.

34.Структура психодіагностики.

35.Структура психодіагностики за С.Зємскі.

36.Класифікаційна психодіагностика.

37.Каузальна психодіагностика.

38.Функціональна психодіагностика.

39.Прогностична психодіагностика.

40.Психодіагностика розвитку.

41.Психодіагностичний метод в психологічній науці.

42.Ознаки психодіагностичного методу.

43.Психодіагностичні підходи.

44.Об’єктивний психодіагностичний підхід.

45.Суб’єктивний психодіагностичний підхід.

46.Проективний психодіагностичний підхід.

47.Підходи, пов’язані зі збором: L,Q,T даних.

48.Класифікації психодіагностичних методик.

49.Поняття та види тестів.

50.Об’єктивні тести особистості.

51.Схема психологічного діагнозу за Я.Рейковським.

52.Співвідношення понять: психологічний, медичний, клініко-медичний та функціональний діагноз.

53.Причини психодіагностичних помилок пов’язаних зі збором даних.

54.Причини психодіагностичних помилок пов’язаних з обробкою даних.

55.Етап збору даних.

56.Поняття фону дослідження та ситуаційних змінних.

57.Класифікація психодіагностичних ситуацій за В.І.Дружиніним.

58.Етап обробки та інтерпретації даних.

59.Номотетичний та ідеографічний підходи у психодіагностиці.

60.Етап прийняття рішення.

61.Стратегії конструювання тесту: дедуктивна, індуктивна, екстернальна.

62.Вибір змістовної області.

63.Розробка матриці маніфестацій.

64.Принципи генерування маніфестацій.

65.Основні вимоги до формування завдань.

66.Базові типи завдань.

67.Переваги та недоліки використання різних типів завдань.

68.Дихотомічний тип.

69.Трихотомічний тип.

70.Рейтингові завдання.

71.Загальні вимоги щодо оформлення методики.

72.Вимоги щодо складання інструкції.

73.Параметричні показники пілотажного дослідження (кількість респондентів та завдань).

74.Розробка матриці аналізу завдань.

75.Індекс ефективності виконання.

76.Надійність тесту.

77.Способи перевірки надійності.

78.Валідність тесту.

79.Види валідності.

80.Дослідження асоціативних реакцій: К.Юнг, Ф.Гальтон, Х.Мюрстерберг.

81.Проекція як психологічний феномен.

82.Класична проекція.

83.Атрибутивна проекція.

84.Аутична проекція.

85.Апперцепція.

86.Принципи розробки проективних методик за Л.Франком.

87.Поняття проективної гіпотези.

88.Ознаки проективного підходу.

89.Види проективних методик.

90.Конститутивні методики.

91.Конструктивні методики.

92.Інтерпретативні методики.

93.Катартичні методики.

94.Рефрактивні методики.

95.Експресивні методики.

96.Імпресивні методики.

97.Адитивні методики.

98.Факторні та емпіричні опитувальники.

99.Одномірні та багатомірні опитувальники.

100.Основні форми питань в особистісних опитувальниках.

101.Фальсифікація та установки на відповіді.

102.Розуміння питань та мінливість відповідей.

103.Психометричний парадокс.

104.Узагальнений аналіз факторів, що детермінують відповідь.

105.Модель інтелекту за Терстоуном.

106.Модель інтелекту за Гілфордом.

107.Модель інтелекту за Айзенком.

108.Модель інтелекту за Кеттелом.

109.Модель інтелекту за Гарднером.

110.Модель інтелекту за Стернбергом.

111.Поняття соціального та емоційного інтелекту.

112.Співвідношення понять тести інтелекту, розумові тести, тести здібностей та тести загального інтелекту.

113.Класифікація методик дослідження інтелекту.


6 ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ І МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ


Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1: Статистичні гіпотези. Оцінки статистичних параметрів.

Тема 1. Перевірка статис­тич­них гіпотез. Ознаки і змінні. Шкали вимірювання. Поняття про задачу перевірки статистичних гіпотез. Статистичні критерії. Помилки першого і другого роду при перевірці статистичних гіпотез. Параметричні та непараметричні критерії. Вибір методу математичної обробки даних.

Тема 2. Описова статистика. Статистичні параметри. Перевірка статис­тич­них гіпотез. Генеральна сукупність і вибірка. Характеристики вибірки. Описова статистика. Оцінювання параметрів розподілу за вибіркою. Точкові та інтервальні оцінки. Оцінки параметрів нормального розподілу.

Тема 3. Перевірка гіпотези про збіг розподілів. Перевірка гіпотези про збіг розподілів на основі -критерію Пірсона. Перевірка гіпотези про збіг розподілів на основі критерію Колмогорова. Порівняння емпіричних розподілів.

Змістовий модуль 2: Виявлення відмінностей у рівні досліджуваних ознак.

Тема 4. Виявлення відмінностей у рівні досліджуваної ознаки. Критерій Розенбаума. Критерій Манна-Уітні. Критерій Стьюдента. Реалізація критеріїв в EXCEL та STATISTICA.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Похожие:

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” І “магістр”)
Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»
В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентам...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі» для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Розглянуто та схвалено на засіданні
Програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи товарознавства»

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю „Економіка підприємства”
Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра: аналітичну, нормопроектну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну, а...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з напряму “Туризм” для кваліфікаційного рівня “Бакалавр” «Технології туристичної діяльності»
Структура дисципліни. Зв’язок з іншими дисциплінами. Література до вивчення курсу

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до гсвоу мону «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні науки»
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні...

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма фахових вступних випробувань з культурології для вступників у Львівський національний університет
Людина як творчий суб’єкт культури. Моделювання світу як процес культуротворення

Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “ iconПрограма та робоча програма
«Світлотехнічні матеріали» (для студентів 2,3 курсів денної І заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница