3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях)
Скачать 381.89 Kb.
Название3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях)
страница1/5
Дата конвертации15.11.2012
Размер381.89 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬЕТ


ПРОФОРМА


МОДУЛЬ: ЕРГОНОМІКА


СЕМЕСТР: 7

КРЕДИТИ: 3,5 (126 год.)

БАЗОВІ КУРСИ: Психологія праці; Соціологія праці; Охорона праці

РІВЕНЬ: бакалаврат

КАФЕДРА: управління персоналом і економіка праці


МЕТА КУРСУ: формування системи теоретичних і прикладних знань по питанням ергономічного аналізу діяльності оператора, ергономічним основам проектування техніки і робочого місця, вплив факторів виробничого середовища на оптимізацію систем ЛМС.


РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Після успішного завершення модулю студенти демонструють:

розуміння теоретичних проблем управління продуктивністю праці;

знання методів і процедур виміряння продуктивності праці;

самостійно аналізувати і оцінювати рівень і динаміку продуктивності праці на підприємстві.


ЗМІСТ КУРСУ І КОРОТКА АНОТАЦІЯ ТЕМ

Тема 1. Ергономіка в системі наук про працю (Ергономіка як наука, її мета і задачі. Коротка історія розвитку ергономіки. Корективна і проективна ергономіка. Науково-технічний прогрес та ергономіка. Міждисциплінарний зв’язок з науками про працю. Системний підхід к вивченню діяльності оператора).

Тема 2. Ергономічний аналіз діяльності оператора (Структурна схема системи ЛМС. Поняття прямого та зворотного зв’язків в системах. Класифікація систем ЛМС. Основні етапи діяльності оператора. Характеристика перешкодостійкості оператора).

Тема 3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях).

Тема 4. Надійність і помилки оператора (Сутність помилки людини-оператора. Види помилок. Аналіз причин виникнення помилок. Оцінка надійності людини. Стратегії праці над помилками).

Тема 5. Розподіл функцій між людиною і машиною (Принципи розподілу функцій. Системно-структурний підхід і моделювання при проектуванні функцій оператора. Функціональний стан оператора. Групова діяльність операторів).

Тема 6. Ергономічні основи проектування техніки (Структура ергономічних засобів і показників техніки. Облік потреб ергономіки при проектуванні техніки. Ергономічна експертиза систем ЛМС).

Тема 7. Ергономічні основи проектування робочого місця (Загальні ергономічні потреби при конструюванні робочого місця оператора. Потреби антропометрії. Робочі сидіння. Елементи художнього конструювання устаткування робочого місця).

Тема 8. Системи відображення інформації (Способи надання інформації. Потреба до розробки інформаційних моделей. Характеристика параметрів кодування інформації).

Тема 9. Проектування органів управління (Класифікація і загальні потреби до органів управління. Економічні потреби до окремих типів органів управління. Спільне розташування індикаторів та органів управління).

Тема 10. Влив факторів навколишнього середовища на оптимізацію системи “людина – машина -середовище” (Класифікація факторів населеності. Характеристика стану умов праці на робочому місці оператора. Вплив факторів навколишнього середовища на організм людини. Ергономічне нормування умов праці).

Тема 11. Методи ергономічних досліджень (Загальна характеристика ергономічних досліджень і методи їх проведення. Методи спостереження та опитування. Ергономічні карти. Методи оцінки функціонального стану оператора).


Методи навчання: лекції, самостійна робота студента.

Лекції – 4 години на тиждень

34 години

Практичні зайняття - 2 години на тиждень

34 години

Індивідуальна робота

12 годин

Самостійна робота – підготовка до семінарів, написання рефератів, виповнення практичних робіт

46 годин

ФОРМИ КОНТРОЛЮ


Оцінка модуля складається з оцінок за наступні види робіт:

● позитивне складання двох змістовних модулів складає 30% загальної оцінки модуля;

● додаткові форми контролю складають 20% оцінки модуля.

Іспит – 50%.


ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: вивчення теоретичного матеріалу;, конспектування літературних джерел за рекомендацією викладача; написання рефератів під час самостійної позаурочної роботи; підготовка до практичних аудиторних робіт;, використання домашніх практичних робіт; підготовка до захисту практичних робіт; підготовка до контрольних робіт та до тестування.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Модуль 1

Модуль 2


Додаткові форми

Іспит

Σ

15%

15%

20%

50%

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11


3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

190-100 балів – «відмінно» – студент дав правильну вичерпну відповідь на поставлені питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аналізувати фактичний матеріал і статистичну інформацію, аргументувати своє ставлення до відповідних категоріев, залежностій і явищ креативно мислити. Студент безперечно в усіх відношеннях виконав завдання, своєчасно і належним чином його оформив.

75-89 балів – «добре» – студент в цілому відповів на поставлені питання, але не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився до використанні понятійного апарату. Завдання виконання, однак маються незначні зауваження з логіки викладання матеріалу.

50-74 балів – «задовільно» – студент дав неповну відповідь, ухилився від аргументування, показав незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел. Завдання в цілому виконано, надано своєчасно, однак мають місце окремі зауваження: частина інформації відсутня або вона суперечлива, оформлення завдання задовільне.

1-49 балів – «незадовільне» – студент дав неправильну відповідь на питання або взагалі нічого не відповів, при проведенні контролю використав заборонені джерела, підказки. Завдання виповнено не в повному обсязі, відсутня основна інформація або вона сумнівна, застаріла, завдання оформлено з суттєвими порушеннями стандартів, надано несвоєчасно.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды: Учебник. – М.: Логос, 2001. – 356 с.

2. Коба В.Г. Экономическая эффективность систем «человек - машина» и пути ее повышения: Учебное пособие для вузов. – Киев: Выща шк., 1989. – 49 с.

3. Коба В.Г. Проблемы развития и экономические оценки эргатических систем. – Киев: Выща шк., 1985. – 143 с.

4. Коняев И.М., Лебедев В.А. Что такое эргономика? – Минск: Вышейш.шк., 1986. – 124 с.

5. Майстер, Дэвид. Эргономические основы разработки сложных систем / Пер. с англ. Т.П.Бурмистровой, В.А. Ципина; Под. ред. В.М.Мунипова. – М.: Мир, 1979. – 455 с.

6. Попович П.Р., Губинский А.И., Колесников П.М. Эргономическое обеспечение деятельности космонавтов. – М.: Машингостроение, 1985. – 255 с.

7. Пятибратов А.П. Человеко-машинные системы: эффект эргономического обеспечения. – М.: Экономика, 1987. – 199 с.

8. Система «человек - машина». Общие эргономические требования: Сборник: ГОСТ 21752 – 76 и т.д. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 220 с.

9. Хрестоматия по инженерной психологии / Сост.: Б.А.Душков, Б.Ф.Ломов, Б.А.Смирнов; Под ред. Б.А.Душкова. – М.: Высш.шк., 1991. – 287 с.

10. Человеческий фактор: В 6 т. / Под ред. Г.Салвенди: Пер. с англ. под общ. ред. В.П.Зинченко, В.М.Мунилова. – М.: Мир, 1991. – 22 с.

11. Эргономика – комплексная научно-техническая дисциплина / Ж.Кристенс, Д.Мейстер, П.Фоули и др. – 1991. – 599 с.


ВИКЛАДАЧ, ЯКИЙ ВИКЛАДАЄ МОДУЛЬ:

Керівник модулю: Александров Г.І., ст..викл.

Лектор: ст.викл. Александров Г.І.


Тема 1. Эргономика в системе наук о труде


Эргономика как наука, ее цели и задачи. Значение термина “эргономика”. Определения науки различными авторами. Человеческие факторы в США. Три основные цели эргономики. Задачи курса. Трактовка основных понятий в государственных стандартах. Предмет эргономики, ее объект-система “человек –машина - среда”.


Краткий исторический очерк развития эргономики

Войтех Ястишембовский – автор первой научной работы по эргономике (1857г.). Принцип технологического детерминизма Ф. Тейлора. Идея универсальных микродвижений – “тербмигов” – Ф. Тилбрета. Значение работ академика В.М. Бехтерева в развитии эргономики (1921г.). Работы В.Н.Мясинцева по эргономики. Создание в 1949г. английского эргономического исследовательского общества. Возникновение в 1957г. в США общества человеческих факторов. “Человеческая инженерия” японского ученого К. Тапаки. Эргономика на Украине. Эргомат – новый биологический тип ученого из Киева В.В. Павлова (1975г.).

Развитие эргономики в 80-е годы. Основные проблемы, решаемые в этот период.

Сущность нового направления в развитии исследований – “эргономика участия”. Стандартизация в области эргономики. Технический комитет № 159 “эргономика” Международной организации по стандартизации, его функции, направления деятельности. Особенности эргономической стандартизации в Англии, США. Стандарты как способ применения эргономических знаний и как метод развития науки эргономики.

Постановление правительства Украины от 30 июля 1996 года, № 876 “О создании Совета по дизайну при Кабинете Министров Украины”.


Коррективная и проективная эргономика.

Два этапа в эргономики: коррективный и проективный

Особенности коррективной эргономики как первого этапа ее исторического развития. Независимое рассмотрение различных сторон деятельности человека. Разрозненность исследований различных наук о труде: инженерной психологии, антропологии и других наук. Принцип корректировки отдельных параметров системы ЧМС. Инженерная психология как база, на которой начала развиваться эргономика.

Проективная эргономика – современный этап развития науки, характеризующийся оптимальным многофакторным анализом систем “человек – машина - среда”. Целостность, системность, комплексность проективного подхода.


Научно-технический прогресс и эргономика

Определения понятия НТП. Влияние научно-технического прогресса на условия, характер, содержание и качество труда. Контактный и дистанционный способы управления системами ЧМС. Три подхода к проектированию технических систем: технико-человеческий, разнокомпонентный, человеко-техниче-ский (антрополоцентрический). Значения работы Б.Ф.Ломова “Человек и техника”. Человек как субъект труда в системе ЧМС.

Междисциплинарные связи эргономики с науками о труде. Характеристика взаимосвязей эргономики с инженерной психологией, социологией, социологией труда, эргономикой труда, физиологией труда, гигиеной и охраной труда, анатомией, антропологией, дизайном.


Системный подход к изучению деятельности оператора

Основные понятия системного подхода к исследованию функционирования систем ЧМС. Определения понятия “система”. Характерные особенности системы: взаимосвязи элементов, их взаимодействие внутри системы и с окружающей предметной средой. Определение основных понятий системы ЧМС: оператора, машины, среды.


Тема 2. Эргономический анализ деятельности оператора


Классификация систем “человек – машина - среда”

Специфика взаимосвязей человека с предметом труда. Структурная схема системы ЧМС. Человек: рецепторы (органы чувств), центральная нервная система, эффекторы (органы движения). Машина: информационно-логичес-кое и вычислительное устройство, органы управления. Среда: физическая, социальная.

Типы систем ЧМС: физическая модель (простые орудия труда); кибернетическая модель (промежуточные устройства – сложные машины). Особенности преобразования информации в этих моделях.

Классификация физических моделей ЧМС: с эффективными орудиями (без изменения предмета труда); с афферентными (изменяется предмет труда); с орудиями памяти (чертежи, схемы); с простыми орудиями преобразования информации (счеты, арифмометр, простой микрокалькулятор). Репродуктивное мышление. Операции прямого замыкания.

Классификация кибернетических моделей ЧМС: с простой машиной (обратная информация полностью поступает оператору); репродуктивно-преобразующей машиной (ЭВМ); с продуктивно-преобразующей машиной (самоорганизующиеся кибернетическое устройство).

Характеристика прямой и обратной связи с ЧМС.


Основные этапы деятельности оператора

Помехоустойчивость

Характерная черта деятельности человека в сложных системах. Понятие информации модели. Сущность информационной модели как совокупности информации о состоянии и функционировании объекта управления.

  1. Восприятие (поиск) информации (обнаружение объекта, выделение признаков, опознавание, ознакомление с признаками). ОЕВ – оперативные единицы восприятия как семантически целостное образование, позволяющее одномоментно воспринять объект.

  2. Оценка, анализ и обобщение информации. Внутренняя образно-концептуальная модель обстановки – как внутреннее психологическое средство деятельности оператора (образы, алгоритмы действий, цели и критерии, мотивы и т.п.). Сущность процесса декодирования. Обобщение (синтез) данных в систему характеристик. Постоянная (медленно изменяющаяся) образно-концептуальная модель; оперативная ОКМ, связанная с кратковременной или оперативной памятью.

  3. Принятие решения. Заданные алгоритмы решения задач. Действие в условиях проблемной ситуации (не предусмотренной имеющимися программами): постановка задачи; нахождение способа ее решения. Формальные процедуры процесса принятия решения: постановка задачи, формирования решения, выбор решений.

  4. Постановка задачи: выявление и описание проблемной ситуации; определение времени, необходимого для решения; определение необходимых для принятия решения ресурсов.

  5. Процедуры формирования решений: анализ проблемной ситуации, формирование ситуаций, формирование целей, определение ограничений, генерация решений, измерение предпочтений решений, оценка последствий исполнения решений. Цель этапа – формирование и оценка варианта решений.

  6. Выбор решений: определение приемлемых решений, формирование критериев выбора, определение эффективных решений, определение единственного решения.

  7. Приведение принятого решения в исполнение.

  8. Контроль за результативностью исполнения принятого решения.

  9. Типы деятельности по критерию особенностей переработки информации (по времени исполнения): а) обнаружение с немедленным обслуживанием; б) информационный поиск с отсроченным обслуживанием.

  10. Понятие помехоустойчивости оператора. Повышение разборчивости принимаемого сигнала. Методы количественной оценки помехоустойчивости оператора.Тема 3. Структура действий оператора


Функциональная структура исполнительных действий.

Определение исполнительного действия оператора. Задача как фактор организации движений в систему исполнительных действий.

Деятельность – как система последовательно выполняемых ЧД. Не аддитивность рабочих процессов. Удельный вес ЧД в структуре деятельности.

Замена стереотипии исполнительных действий произвольными (сознательными), или нестандартными, нешаблонными.

Классификация исполнительных действий: с совершенной сенсомоторной координацией; с задержкой обратной связи; перцептивно-моторные координации.

Роберт Вудвортс – создатель теории моторного программирования. Понятие моторной программы.

Классификация исполнительных действий по объекту выполнения: предметно-практические; предметно-умственные; знаково-практические; знаково-умственные.


Функциональная структура познавательных действий.

Необходимость формирования у оператора специальных перцептивных способностей. Понятие образа (зрительного). Главная функция образа регуляция исполнительных действий. Характеристика образа (схема тела). Информационная емкость зрительных образов.

Понятие перцептивного действия.

Структура модели (блок-схемы) преобразования входной информации в кратковременной памяти. Характеристика основных блоков: сенсорной и иконической памяти, сканирования, опознания, формирования моторных программ, блок-манипулятор, семантической обработки информации, повторения.

Особенности функционирования и использования модели. Основные направления совершенствования блок-схемы: предкатегориальная селекция, квазисемантические преобразования.


Действия оператора в нестандартных ситуациях

Определение нестандартной ситуации; ее особенности и отличия от штатных процедур.

Основные характеристики системы информации в нестандартных ситуациях [НС].

Проблемы формирования зрительного образа в НС. Инструментальные и неинструментальные сигналы о НС.

Понятие привлекающего эффекта и степень полноты информации в НС.

Основные отличительные черты образа штатной ситуации от образа НС: экстренное формирование, отсутствие образа-эталона, анализ неполноценной информации, постоянная реконструкция ситуации.

Связь формирования неадекватного образа нестандартной ситуации с недостатками в профессиональной подготовке.

Структура психологического механизма неадекватных действий оператора в НС.

Выводы о характере действий оператора в нестандартных ситуациях.


Тема 4. Надежность и ошибки оператора.


Сущность ошибки человека-оператора.

Определение ошибки оператора. Характеристика общих причин ошибок. Значение (по их последствиям) ошибок, совершаемых оператором.

Влияние человеческого фактора на возникновение ошибок в системе ЧМС. Значимость отказов технической части системы.

Определение понятия надежности человека-оператора. Понятие вероятности ошибки.

Расчет коэффициента вероятности ошибки человека-оператора – ВОЧ. Проблемы определения максимального количества действий совершаемых оператором.

Виды ошибок

Ошибка – основной вид отказа человека-оператора. Основные требования к разработке классификаций ошибок оператора.

Структура классификации ошибок по Смирнову В.А.: закономерные, случайные; прогнозируемые, непрогнозируемые; устранимые, неустранимые; ошибки I-го и II-го рода; оперативные отказы.

Виды самоконтроля оператора; неинструментальный, инструментальный.


Анализ причин возникновения ошибок

Характеристика трех групп причин возникновения ошибок.

I группа. Условия трудовой деятельности: метод анализа УТД; ситуации, чреватые ошибкой; аварийные личности; аварийные ситуации.

II группа. Факторы, определяющие работоспособность – ФОР: внешние, внутренние.

III группа. Сложность выполняемой задачи: автоматизированные навыки; действия по правилам (инструкциям); поведение, основанное на знании.


Оценка надежности человека

Понятие отказа и его виды: устойчивые, временные.

Основные критерии надежности человека-оператора: вероятность безотказной работы, интенсивность отказов.

Характеристика свойства восстанавливаемости оператора.

Сущность метода АНЧ: анализа надежности человека.

Описание методики оценки коэффициентов ошибок человека-оператора – МОКОЧ: этапы, дерево событий, расчеты вероятностей ошибок.

Краткая характеристика метода дерево действий оператора – ДДО.

Применение некоторых методов экспертной оценки: способ парных сравнений, прямая числовая оценка.


Стратегии работы с ошибками

Характеристика трех стратегий работы с ошибками.

I-я стратегия. Повышение квалификации, переподготовка, замена работника, управление мотивацией.

II-я стратегия. Изменения рабочей ситуации: совершенствование организации труда и производства; замена устаревшего оборудования; совершенствование среды; партисипативные методы.

III-я стратегия. Ослабление воздействия ошибок на систему ЧМС: своевременное обнаружение и исправление ошибок; противоаварийное конструирование технической части системы; многократное дублирование всех подсистем ЧМС и самого оператора.


Тема 5. Распределение функций между человеком и машиной


Принципы распределения функций


Сложность проблемы распределения функций. Особенности распределения функций в информационном плане. Принципы распределения: учет преимуществ звеньев системы; учет назначения системы. Сравнительные преимущества человека и машины. Условия оптимальности распределения функций: максимум эффективности ЧМС, минимум затрат, минимизация нежелательных воздействий на человека. Порядок предварительного распределения функций. Форма организации взаимосвязи человека и машины в режиме «диалога». Многоуровневый подход к распределению функций.

  1   2   3   4   5

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях) iconВ організації, солідарності та єдності дій — запорука перемоги трудящих
З доповіддю з першого питання — «В організації, солідарності та єдності дій — запорука перемоги трудящих» на Пленумі виступив перший...

3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях) icon1. Затвердити Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на 2011 2015 роки (далі нпд), що додається
Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на 2011 2015 роки

3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях) iconКурс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях частина 1У
Бібліотечка працівника у сфері цивільної оборони, захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій

3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях) iconКурс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цо, робітників та службовців, працівників сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях частина 111
Бібліотечка працівника у сфері цивільної оборони, захисйу населення І територій від надзвичайних ситуацій

3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях) iconЗвіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік

3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях) iconЗвіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік

3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях) iconМетодичні рекомендації з планування дій єдиної державної системи
Про єдину державну систему запобігання І реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях) icon«Ошибки человека – оператора», которая является одной из центральных в указанной дисциплине. Понятие «ошибка» является производным от более общего понятия «отказ». По аналогии с определением отказа технических устройств в инженерной психологии отказ человека-оператора рассматривается как невыполнени
Изучение ошибок деятельности человека-оператора в курсе «эргономика информационных технологий»

3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях) iconВторичная и третичная структуры трнк кодированы одним цветом
Пространственная структура одноцепочечных трнк. Вторичная структура. Третичная структура. Пространственное строение

3. Структура дій оператора (Функціональна структура виконавчих дій. Функціональна структура пізнавальних дій. Дія оператора у нестандартних ситуаціях) iconTry these Codes on your dh-368 phone
При этом если вставить карту другого оператора, то телефон откажется работать, но карта того же оператора подойдет


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница