: 338. 48 Организация эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса
Название: 338. 48 Организация эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса
страница5/6
Дата конвертации15.11.2012
Размер0.79 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

 2. Закон України “Про туризм” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 29.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 1996 р. № 322 «Про Національну раду по туризму ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 2023 ( 2023 – 98-п ) від 18.12.98 № 1503.

 4. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31.

 5. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» // Офіційний вісник України. – 2003. – № 41.

 6. Програма розвитку туризму в Україні до 2005 р., затверджена Кабінетом Міністрів України, Урядовий кур’єр, 1995. – № 26.– С. 7.

 7. «Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 р.», Указ Президента України від 10.08.99 р.,Урядовий кур’єр,1999. – № 41. – С. 2.

 8. Подання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році. - К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 472 с.

 9. Абрамов В. Стратегія і тактика розвитку туризму в Україні / Абрамов В., Шульженко О. Н. // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 1998. – № 36.– С. 2-13.

 10. Амоша О. І. Стратегія вдосконалення господарського механізму / Амоша О. І. // Вісник НАН України. – 2002. – № 1. – С. 11-15.

 11. Андреев С. В. Несостоятельность (банкротство) предприятий. Проблемы и пути реформирования экономического кадрового потенциала : учеб. пособие / Андреев С. В. – М.: РУЦ, 1996. – 286 с.

 12. Андриенко В. Н. Модели реинжиниринга систем управления / Андриенко В. Н. – Донецк : ДонНУ, 2001. – 255 с.

 13. Александрова А. Ю. Международный туризм / Александрова А. Ю. – М.: Аспект пресс, 2001. – 463 с.

 14. Алехина О. Е. Стимулирование развития работников организации / Алехина О. Е. // Управление персоналом. – 2002. – № 1. – С. 50-52.

 15. Ахламов А. Г. Регіональні виміри впливу глобалізації на трудові ресурси / Ахламов А. Г. // Вісник економічної науки України. – 2005. – № 1. – С. 18-21.

 16. Базаров Т. Ю., Еремин Б. Л. Управление персоналом / Базаров Т. Ю., Еремин Б. Л. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 386 с.

 17. Баканов Е., Прошкин Б. Место оценки персонала в системе кадрового менеджмента / Баканов Е., Прошкин Б. // Человек и труд. – 1997. – № 6. – С. 31-34.

 18. Бакушевич І., Гарматюк О. Міжнародний досвід управління персоналом в кризових ситуаціях / Бакушевич І., Гарматюк О. // Вісник Тернопільського державного технологічного університету. – 1998. – Т. 2, № 2. – С. 100-105.

 19. Балабанов И. Т. Экономика туризма : учеб. пособие для студентов вузов эконом. спец. / Балабанов И. Т., Балабанов А. И. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 176 с.

 20. Бачурин А. Повышение роли экономических методов управления / Бачурин А. // Экономист. – 2002. – № 4. – С. 28-31.

 21. Богиня Д. П. Методологічні засади формування мотиваційного механізму конкурентоспроможності робочої сили / Богиня Д. П. // Мотиваційний механізм конкурентоспроможності робочої сили. – К.: НАН України - Інститут економіки. – 2002. – Випуск 2. – С. 10-28.

 22. Близнюк В. Людський капітал України як фактор економічного зростання / Близнюк В. // Україна: аспекти праці. – 2003. –№ 6. – С. 20-24.

 23. Браверман А., Саулин А. Интегральная оценка результативности предприятий / Браверман А., Саулин А. // Вопросы экономики. – 1998. – № 6. – С. 106-109.

 24. Березовский Т. В. Особенности современного этапа использования трудового потенциала / Березовский Т. В. // Экономика Украины. – 1996. – № 1. – С. 32-42.

 25. Блинов А. Мотивация персонала корпоративных структур / Блинов А. // Маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 88-101.

 26. Блинов А. О. Искусство управления персоналом / Блинов А. О., Василевская О. В. – М.: ГЕЛАН, 2001. – 411 с.

 27. Бовыкин В. И. Новый менеджмент: управление предприятием на уровне высших стандартов; теория и практика эффективного управления / Бовыкин В. И. – М.: ОАО Издательство «Экономика», 1997. – 368 с.

 28. Бойко В. М. Бизнес: словарь-справочник / Бойко В. М., Вашкив П. Г. – К.: Украина, 1995. – 236 с.

 29. Большаков А. С. Современный менеджмент : теория и практика / Большаков А. С., Михайлов В. И. – СПб: Питер, 2002. – 416 с.

 30. Бузни А. Н. Инновационные технологии в учебном процессе при подготовке кадров для туризма : сборник научных трудов «Вопросы физической и духовной культуры, спорта и рекреации» / Бузни А. Н., Попичев М. И. Лузан Ф. А. [под ред. А. Н. Бузни, д.э.н.]. – Симферополь : «Таврия», 2006. –Т.1. –С. 112-117.

 31. Бузни А. Н. Активный туризм как способ реализации рекреационных ресурсов / Бузни А. Н., Каталимова А. М., Косинская О. А. // Вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2007. – № 1. – С. 42-48.

 32. Бурков В. Н. Модели и методы управления организационными системами / Бурков В. Н., Ириков В. А. – М.: Наука, 1994. – 312 с.

 33. Буторова Н. В. Менеджмент и маркетинг иностранного туризма обслуживание зарубежных туристов в России : учеб. пособие Ч. 1 / Буторова Н. В. – М.: Сов. Спорт, 1999. – 112 с.

 34. Буряк П. Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини / Буряк П. Ю. – К.: ЦНЛ, 2004. – 440 с.

 35. Вальчук Т. П. Наукові підходи до визначення змісту та структури сучасної трудової діяльності персоналу підприємства / Вальчук Т. П. // Проблеми науки. – 2005. – № 8. – С. 35-42.

 36. Варданян И. Мотивационная система персонала / Варданян И. // Управление персоналом, 2006. – № 5. – С. 21-24.

 37. Верещагина Л. А., Психология потребностей и мотивации персонала / Л. А. Верещагина, И. М. Карелина. – [2-е изд., доп.]. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2005. – 156 с.

 38. Вершинина Т. В. Взаимосвязь текучести и производственной адаптации рабочих / Вершинина Т. В. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 2002. – 112 с.

 39. Вершицкий А. В. Проблемы эффективного туризма в Крыму / Вершицкий А. В. // Ученые записки ТНУ. Серия : Экономика, 2005. – Т. 18 (57). – № 1. – С. 7-15.

 40. Вершицкий А. В. Управление компетенциями как составляющая управления персоналом современного предприятия / Вершицкий А. В. // Управление персоналом на современном этапе, теория и практика : всеукраинская научно-практическая конф., 16-31 окт. 2005 г. : тезисы докл. – Сімферополь: ТНУ им. В. И. Вернадского, 2005. – С. 39.

 41. Веснин В. Р. .Практический менеджмент персонала / Веснин В. Р. – М.: «ЮРИСТЪ», 2002. – 469 с.

 42. Волков О. И. Экономика предприятия : курс лекций / Волков О. И., Скляренко В.К. – М.: ИНФРА, 2007. – 282 с.

 43. Волков О. И. Экономика предприятия: учебник / Волков О. И. – М.: «ИНФРА-М», 2001. – 519 с.

 44. Волкова К. А. Предприятие : стратегия, структура, положения об отделах и службах, должностные инструкции / Волкова К. А., Дежкина И. П. – М.: ОАО издательство «Экономика», НОРМА, 1997. – 526 с.

 45. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник / Виханский О. С. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М: Экономистъ, 2004. – 296 с.

 46. Виханский О. С. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: учеб. пособие / Виханский О. С., Наумов А. И. – М.: МГУ, 1995. – 114 с.

 47. Від традиційного кадрового планування до вартісного кадрового менеджменту / пер. з нім О. Гусак [под ред.. Цандера Е.]. – К.: Основи, 1997. – С. 60-66.

 48. Воронцова М. Г. Современные технологии менеджмента в турбизнесе / Воронцова М. Г. // Туристские фирмы. – 2002. – № 28. – С. 19.

 49. Виноградова О. В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті / Виноградова О. В. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 195 с.

 50. Владимирова Л. П. Экономика труда: учеб. пособие / Владимирова Л. П. [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 2002. – 300 с.

 51. Гальчинский А. С. Основы экономической теории / Гальчинский А. С., Ещенко П. С. – К.: Вища школа, 1995. – 471 с.

 52. Гайдук А. Б. Стратегії управління якістю у сфері туризму в Україні: ступінь та особливості використання, врахування міжнародного досвіду / Гайдук А. Б. // Регіональна економіка. – 2005. – № 1. – С. 156-163.

 53. Галенко В. П. Управление персоналом и эффективность предприятий / Галенко В. П. – СПб.: СпбУЭФ, 1994. – 284 с.

 54. Генкин Б. М. Основы управления персоналом: [учебник для вузов] / Генкин Б. М.,. Кононова Г. А., Кочетков В. И. [под ред. Б. М. Генкина]. – М.: Высшая школа, 1996. – 383 с.

 55. Генкин Б. М. Экономика и социология труда / Генкин Б. М. – М.: Норма-Ифра. – 2002. – 416 с.

 56. Герасименко В. Г. Основы туристического бизнеса: учеб. пособие / Герасименко В. Г. – Одесса: Черноморье, 1997. – 160 с.

 57. Герасимов Б. Л. Менеджмент персонала организации: учеб.-метод. пособие / Герасимов Б. Л., Чумак В. Я., Яковлева Н. Т. – Самара: СГАУ, МИР, 2001. – 247 с.

 58. Гетьман В. І. Збереження ландшафтного різноманіття і розвиток екотуризму на природно-заповідних територіях / Гетьман В. І. // Туризм на порозі XXI століття: освіта, культура, екологія: міжнар. наук.-практ. конф. 18-20 жовтня 1999 р.: тезиси докл. – Київ. – К.: Вид-во КІТЕП, 1999. – С. 191-193.

 59. Головченко В. К. Правове регулювання туризму потребує вдосконалення / Головченко В. К. // Право України. – 1995. – № 2. – С. 5.

 60. Гольфа А. В. Роль мотивації у підвищенні ефективності використання трудового потенціалу / Гольфа А. В. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 11. – С. 76-79.

 61. Горбылева З. М. Экономика туризма: учебно-практическое пособие / Горбылева З. М. – [2-е издание]. – Минск : БГЭУ, 2001. – 154 с.

 62. Гостиничный и туристический бизнес / [под ред. А. Д. Чудновского]. – М.: ЭКСМОС, 1998. – 154 с.

 63. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / Грішнова О. А. – К.: Знання, 2001. – 254 с.

 64. Грішнова О. Конкурентоспроможність персоналу підприємства: критерії визначення та показники вимірювання / Грішнова О., Шпирко О. // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 4. – С.3-9.

 65. Гуляев В. Г. Новые информационные технологии в туризме: учеб. пособие / Гуляев В. Г. – М.: Приор, 1998. – 144 с.

 66. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности / Гуляев В. Г. – М.: Нолидж, 1996. – 312 с.

 67. Гутгарц Р. Д. Эволюция подходов к проблеме управления кадрами предприятия / Гутгарц Р. Д. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 5. – С. 21-23.

 68. Гутгарц Р. Д. Использование новых информационных технологий в управлении кадрами / Гутгарц Р. Д. // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – № 1. – С. 24-26.

 69. Гущенко И. И. Автоматизация управления персоналом / Гущенко И. И., Давыдова О. В. // Бухгалтер и компьютер. – 1998. – № 1. – С. 52-54.

 70. Гущина И. И. Трудовая мотивация как фактор повышения эффективности труда / Гущина И. И. // Общество и экономика. – 2000. – № 1. – С. 169-174.

 71. Данюк В. Модель фахівця з управління персоналом і економіки праці / Данюк В. // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 6. – С. 8-12.

 72. Дацишин Л. В. Людські ресурси як чинник інвестиційної привабливості регіонів України / Дацишин Л. В. // Україна : аспекти праці. – 2003. – № 2. – С. 3-6.

 73. Добролюбов Е. А. Система материального и нематериального стимулирования (мотивации) персонала / Добролюбов Е. А. // Банковские технологии. – 2002. – № 3. – С. 38-41.

 74. Добровольська А. Б. Формування ринку міжнародного туризму в Україні і організаційні пріоритети його розвитку : авторефер. дис. канд. екон. наук 08.05.03 / Добровольська А. Б. – Ін-т світ економіки і між нар. відносин НАН України К, 1997. – 19 с.

 75. Долан Э. Дж. Микроэкономика / Долан Э. Дж., Линдей Д.; пер. с англ. В. Лукашевич; [под ред. Б. Лисовика]. – С.-Пб., 1994. – 448 с.

 76. Добратворстин Я. Л. Менеджмент. Эффективные технологии: учеб. пособие / Добратворстин Я. Л. – М.: ПРИОР, 2002. – 84 с.

 77. Друкер П. Эффективный управляющий / Друкер П. – М.: Издательство Вильямс, 2000. – 534 с.

 78. Дядечко Л. П. Логістичний підхід до формування туристичних потоків / Дядечко Л. П. // Вісник ДІТБ: Серія «Економіка, організація і управління підприємством (в туристичній сфері)». – Донецьк: Донецький інститут туристичного бізнесу, 2005. – Вип. 9. – С. 47-53.

 79. Дядечко Л. П. Розвиток туристичних підприємств на основі внутрішніх джерел інвестування / Дядечко Л. П. // Вісник ДІТБ: Серія «Економіка, організація і управління підприємством (в туристичній сфері)». – Донецьк: Донецький інститут туристичного бізнесу, 2004. – Вип. 8. – С. 49-55.

 80. Дядечко Л. П. Творчий потенціал трудового колективу підприємства - основа його конкурентоспроможності / Дядечко Л. П. // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – Випуск 23. – Т. 2. – 427 с.

 81. Дятлов В. А. Управление персоналом: учеб. пособие для экономических вузов / Дятлов В. А. – М.: «ПРИФ», 1998. – 512 с.

 82. Егоршин А. П. Управление персоналом / Егоршин А. П. – М.: НИМБ, 2003. – 624 с.

 83. Ельчанинов Н. А. Правовой статус туристов Украины за рубежом: учеб. пособие для студ. вузов / Ельчанинов Н. А. – Одесский ин-т управления и менеджмента, Одес. ин-т предпринимательства и права. – 1998. – 244 с.

 84. Євдокименко В. К. Регіональна політика розвитку туризму. Методологія формування, механізм реалізації / Євдокименко В. К. – Ін-т регіон. досліджень НАН України. – Чернівці, ІІрут, 1995. – 118 с.

 85. Жидков А. Системный подход к управлению персоналом / Жидков А., Полтавец Л. // Бизнес-информ. – 1997. – № 17. – С. 49-51.

 86. Жуковский В. М. Система оценки и направления повышения эффективности управления персоналом / Жуковский В. М. // Персонал. – 2003. – №7. – С. 70-72.

 87. Завдский И. Факторы мотивации персонала в менеджменте / Завдский И., Червинская Л. // Экономика Украины. – 2003. – № 4. – С. 79-84.

 88. Заєць Т. Продуктивність людських ресурсів України та регіональні можливості її забезпечення / Заєць Т. // Україна : аспекти праці. – 2004. – № 3. С. 25-29.

 89. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия : учеб. пособие / Зайцев Н. Л. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 384 с.

 90. Запесоцкий А. С. Стратегический маркетинг в туризме: теория и практика / Запесоцкий А. С. – СПб.: СПбГУП, 2003. – С. 238-240.

 91. Золотогоров В. Г. Энциклопедический словарь по экономике / Золотогоров В. Г. – Новосибирск: Полымя, 1997. – 562 с.

 92. Зинченко Т. П. Экономика предприятия / Зинченко Т.П., Раицкий К. А. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 693 с.

 93. Зорин Ю. В. Региональные аспекты управления подготовкой персонала в области качества / Зорин Ю. В. // Стандарты и качество. – 1998. – № 6. – С. 39-42.

 94. Іванов В. І. Продуктивність праці як основа конкурентоспроможності / Іванов В. І. // Пищевая промышленность. – 2007. – № 7. – С. 25-29.

 95. Ільїч Л. М. Аналіз соціально-демографічних факторів впливу на развиток трудового потенціалу / Ільїч Л. М. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 11. – С. 64-67.

 96. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма : учебник / Кабушкин Н. И. – [3-е издание]. – Мн.: Новое знание, 2002. – 408 с.

 97. Квартальнов В. А. Мировой туризм на пороге 2000 года, прогнозы и реальность / Квартальнов В. А. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 96 с.

 98. Квартальнов В. А. Менеджмент туризма. Экономика туризма: учебник / Квартальнов В. А., Зорин И. В., Виноградов П. А., Ильина Е. Н., Козырев В. М. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.

 99. Комаров Е. И. Стимулирование и мотивация в современном управлении персоналом / Комаров Е. И. // Управление персоналом. – 2002. – № 1. – С. 38-41.

 100. Концепція національного професійного конкурсу серед підприємств туристичної галузі // Український туристичний вісник. – 2003. – № 1. – С. 27.

 101. Колот А. М. Мотивація, оцінка й стимулювання персоналу / Колот А. М. – К.: КНЕУ, 1998 – 224 с.

 102. Колпаков В. М. Современные проблемы теории и практики управления персоналом / Колпаков В. М., Яценко И.И. // Економіка та держава. – 2007. – № 3. – С. 10-13.

 103. Корнилова Е. В. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Корнилова Е. В. –Донецк : ДонГУЭТ, 2004. – 133 с.

 104. Кочеткова А. И. Основы управления персоналом. Русско-немецкая школа управления / Кочеткова А. И.. – М. : ТЕИС, 2000. – 88 с.

 105. Кочеткова А. И. Психологические основы современного управления персоналом / Кочеткова А. И. – М. : ЗЕРЦАЛО, 1999. – 384 с.

 106. Крамаренко В. И. Проблемы управления предпринимательством. / Крамаренко В. И. // Проблемы управления предпринимательством в современных условиях: междунар. науч.-практ. конф. ученых специалистов, 9-12 нояб. Ялта, 2005 г. : тезисы докл. – 2005. – С. 75-97.

 107. Криклій А. С. Кваліфікація та її роль у визначенні поняття «персонал» / Криклій А. С. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 4. – С. 68-71.

 108. Крушельницька О. В. Управління персоналом: навчальний посібник / Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. – К.: «Кондор». – 2006. – 296 с.

 109. Лібанова Е. М. Ринок праці / Лібанова Е. М. – К.: Центр навч. літ., 2003. – 224 с.

 110. Литвиненко Т. М. Державна підтримка конкурентоспроможності туризму в Україні / Литвиненко Т. М. // Сб. Киев. слав. ун-та, ред. колегия Ю. М. Алексєєв. – К.: КСІ, 2005. – № 21. – 198 с.

 111. Любцева О. О. Ринок туристичних послуг / Любцева О. О. – [2-е вид., перероб. та допов.]. – К.: Альтерпрес, 2003. – С. 175-195.

 112. Люльчак Л. А. Обучение персонала как необходимость развития любой организации / Люльчак Л. А. // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 55. – Т. 3. – С. 106-118.

 113. Магура М. И. Поиск и отбор персонала. Настольная книга для предпринимателей, руководителей кадровых служб и менеджеров / Магура М. И. – М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез», 1999. – 160 с.

 114. Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системы: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 272 с.

 115. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия: учеб. пособие / Маслов Е. В. – М.: ИНФРА, 2001. – 312 с.

 116. Маслоу А. Мотивация и личность / Маслоу А.; пер. с англ. – СПб. Евразия, 1999. – 479 с.

 117. Маусов Н. Менеджмент персонала – ключевое звено внутрифирменного управления / Маусов Н. // Проблемы теории и практики управления. – 1995. – № 6. – С. 108-114.

 118. Маусов Н. Менеджмент персонала – ключевое звено внутрифирменного управления / Маусов Н. // Персонал. – 1996. – № 3. – С. 3-13.

 119. Мацола В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс України / Мацола В.І. // Ін-т регіон. досліджень України. – Львів, 1997. – 259 с.

 120. Менеджмент туризма: Экономика туризма / [Зорин И. В., Каверина Т. П., Квартальнов В. А.]. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.

 121. Менеджмент персоналу // Завадський Й. С. Менеджмент: Management. – К., 1997. – Т. 1. – С. 277-306.

 122. Мескон М. Основы менеджмента / Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.; пер. с англ. – М.: Дело, 2000. – 704 с.

 123. Методы отбора персонала. Практический менеджмент персонала : пособие по кадровой работе / [ под ред. Веснина В. Р.] – М.: Юристъ, 1998. – С. 148 -164.

 124. Мілашевська О. І. Організаційно-методичні засади формування спеціальних туристично-рекреаційних зон: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / Мілашевська О. І. – Н-д. екон. ін-т. – К., 1998. – 20 с.

 125. Миронова Т. Л. Регіональні програми підтримки малих підприємств: нав. посібник / Миронова Т. Л. – Підприємництво – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 502-526.

 126. Миронова Т. Л. Пути использования зарубежного опыта кадрового менеджмента в Украине / Миронова Т. Л. // Управление персоналом на современном этапе, теория и практика: всеукр. науч.-практ. конф. 9 декабря 2005 г. : тезисы докл. – Сімферополь: ТНУ им. В. И. Вернадского. – 2005. – С. 66.

 127. Моисеева Н. К. Стратегическое управление туристской фирмой: учебник / Моисеева Н. К. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 208 с.

 128. Моргунов Е. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение / Моргунов Е. – М.: Бизнес-школа «Интел-синтез», 2000. – С. 44-49.

 129. Мэйтланд Я. Руководство по управлению персоналом в малом бизнесе / Мэйтланд Я. ; пер. с англ.; [под ред. И.И.Елисеевой]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 160 с.

 130. Наливайченко С. П. Проблемы стратегического планирования на предприятиях АР Крым / Наливайченко С. П. // Экономика Крыма. – 2007. – № 19. – С. 64-67.

 131. Немкович Е. Г. Управление кадрами на предприятиях малого и среднего бизнеса / Немкович Е. Г., Курило А. Е. – М.: НИСИПП, 2002. – 342 с.

 132. Новик Л. И. Современные подходы к методике расчета финансово-экономических показателей туристической отрасли / Новик Л. И., Илюшина О. Н. // Экономика и управление. – 2007. – № 2. – С. 114-118.

 133. Новик Л. И. Современные тенденции в управлении валютными рисками в туристической индустрии / Новик Л. И., Асаулко В. С. // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 124. – С.44 -47.

 134. Овчинникова Т. И. Исследование функционального и деятельностного инструментов персонал-стратегии
1   2   3   4   5   6

Похожие:

: 338. 48 Организация эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса iconПонятие об этической культуре туристического бизнеса 2 ч
Этическая культура как конкретное выражение активного воплощения моральных норм и ценностей во взаимоотношениях работников туристического...

: 338. 48 Организация эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса iconКонтрольная работа №1 Тема: «Организация деятельности службы управления персоналом авиапредприятия»
Управления персоналом организации – целенаправленная деятельность руководящего состава организации, руководителей и специалистов...

: 338. 48 Организация эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса iconМодель эффективного управления персоналом
Невозможно представить деятельность современных предприятий в условиях инновационной социально-экономической системы без создания...

: 338. 48 Организация эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса iconЛекция Основные теории и концепции управления персоналом
Все это предполагает профессионализм руководителей и специалистов в этой сфере деятельности, а также создание эффективного механизма...

: 338. 48 Организация эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса iconСовременные концепции управления персоналом можно сделать ряд выводов
Управление персоналом (рациональный кадровый менеджмент) – составная часть стратегии развития любой организации. Выявление и изучение...

: 338. 48 Организация эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса iconРеферат Дипломный проект 79 с., 3 разд., 6 рис., 17 табл., 18 источников, 7 Приложений
Ия персоналом, организационная структура системы управления персоналом, кадровое обеспечение системы управления персоналом, нормативно-методическое...

: 338. 48 Организация эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса iconПрограмма изучения дисциплины «Управления персоналом»
Управление персоналом в системе современного менеджмента. Концепция управления персоналом предприятия. Стратегии управления персоналом...

: 338. 48 Организация эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса iconФинансово-экономический институт экономика труда и управление персоналом Библиографический
Управление персоналом. Кадровое делопроизводство. Психофизиологические основы управления персоналом. Современные кадровые технологии...

: 338. 48 Организация эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса iconВопросы к экзамену по курсу «Управление персоналом»
История управления персоналом. Теории управления и роль человека в организации. Принципы управления персоналом на современном этапе...

: 338. 48 Организация эффективного управления персоналом предприятий туристического бизнеса iconПрограмма курса: Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры
Ю персоналом. Основные недостатки современной практики управления персоналом в России и странах Запада. Недостатки существующих теорий...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница