Україна національна академія державного управління
НазваниеУкраїна національна академія державного управління
страница5/8
Дата конвертации26.04.2013
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

Перелік питань та список рекомендованої літератури
до кандидатського іспиту зі спеціальності


25.00.02 – механізми державного управління

галузь науки “Державне управління”


(розроблено та рекомендовано для схвалення Вченою радою Національної академії кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії,
протокол від 18 квітня 2012 року № 22, кафедрою економічної політики Національної академії, протокол від 11 квітня 2012 року № 10)Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності

 1. Механізми державного управління: сутність, поняття, категорії.

 2. Державне управління якістю освіти.

 3. Політичний, ресурсний, організаційний, правовий та інші види механізмів державного управління.

 4. Система та структура місцевих органів виконавчої влади в Україні.

 5. Стратегія політичного розвитку держави: механізми формування та забезпечення.

 6. Поняття “системний підхід” та “системний аналіз” у державному управлінні.

 7. Механізми державного управління в гуманітарній сфері.

 8. Антиінфляційна політика держави: сутність і механізми реалізації.

 9. Результативність і ефективність функціонування механізмів державного управління.

 10. Державна стратегія регіональної політики розвитку: пріоритети та етапи реалізації.

 11. Механізми взаємодії громадсько-політичних об’єднань з органами державної влади в процесі демократизації суспільства.

 12. Державна політика щодо подолання конфлікту ідентичностей в Україні.

 13. Основні суперечності соціального розвитку українського суспільства.

 14. Організаційно-правові аспекти галузевого й територіального управління економічним розвитком.

 15. Державна політика: механізми формування та реалізації.

 16. Удосконалення функціональної структури системи державного управління: централізація, децентралізація, деконцентрація.

 17. Новітні стратегії зайнятості та ринку праці.

 18. Характеристика державних фінансів та їх функцій.

 19. Загальні принципи й особливості державного управління в умовах демократизації суспільства.

 20. Модернізація системи регіонального управління та місцевого самоврядування в Україні.

 21. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності органів державної влади.

 22. Механізми державного регулювання етнополітичних процесів.

 23. Механізми державного регулювання фондового ринку України.

 24. Вплив демографічної кризи на суспільні процеси в Україні.

 25. Міжнародна співпраця в галузі регіонального управління: адаптація міжнародних, зокрема європейських, норм і стандартів.

 26. Система державного регулювання національної економіки: зміст та основні складові.

 27. Правове регулювання державного управління: поняття та предмет.

 28. Метод та форми правового регулювання державного управління.

 29. Законність як принцип і метод державного управління.

 30. Інформаційне забезпечення державного управління. Інформаційна боротьба та інформаційна безпека.

 31. Основні напрями реформування освіти в Україні в контексті реалізації положень Болонської декларації.

 32. Робота органів виконавчої влади зі зверненнями громадян як функція державного управління.

 33. Особливості застосування механізмів державного управління у сфері формування єдиного гуманітарного простору в Україні.

 34. Сутність, принципи та основні завдання державної регіональної політики.

 35. Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами державної влади в Україні.

 36. Організаційна структура системи державного управління: сутність, принципи побудови.

 37. Форми і методи державного управління, їх класифікація.

 38. Механізми державного регулювання процесів модернізації соціальної структури суспільства.

 39. Управління регіональним розвитком: поняття, зміст, функції.

 40. Мотиваційний механізм у системі державного управління.

 41. Взаємовідносини та взаємодія з громадськістю в системі державного управління.

 42. Прогнозування та планування в державному управлінні.

 43. Механізми державного управління у сфері пенсійного забезпечення.

 44. Конкуренція та її роль у ринковому середовищі. Конкурентна політика в контексті вітчизняного та світового досвіду.

 45. Електронний уряд: проблеми та перспективи. Міжнародний досвід впровадження електронного урядування.

 46. Моніторинг у системі державного управління: види, методи та технології.

 47. Механізми державного управління у сфері забезпечення національної безпеки в Україні.

 48. Принципи і методи державного прогнозування.

 49. Основні механізми та інструменти соціальної політики.

 50. Державне регулювання економічного і соціального розвитку регіону.

 51. Форми державного планування: ситуативне, стратегічне, глобальне.

 52. Механізм гармонізації законодавства України з міжнародними нормами й стандартами.

 53. Органи державної влади: цілі, завдання, функції, структури, організаційні відносини.

 54. Механізми запобігання й вирішення конфліктів в органах виконавчої влади.

 55. Особливості взаємодії держави і громадянського суспільства в сучасній Україні.

 56. Організація виконавчої влади на місцевому рівні та шляхи її удосконалення.

 57. Пріоритетні цілі державного регулювання макроекономічних процесів та інструменти їх реалізації.

 58. Механізми державного управління системою охорони здоров’я в Україні

 59. Державно-громадська модель управління освітою, її структура.

 60. Відповідальність органів державного управління.

 61. Надання адміністративних послуг як напрям реалізації державного управління.

 62. Антикорупційна політика держави.

 63. Технології стратегічного планування та їх використання в системі державного управління.

 64. Міністерство в системі органів виконавчої влади: цілі, завдання, компетенції.

 65. Системи фінансування та організація бюджетного процесу в Україні.

 66. Державно-приватне партнерство як механізм гармонізації інтересів держави та суспільства.

 67. Державна інноваційна політика та напрями її вдосконалення в контексті сучасних умов розвитку держави.

 68. Трансформація функцій держави в умовах загострення глобальних проблем людства.

 69. Типи державних прогнозів: ситуативні, тактичні, стратегічні.

 70. Програмування як технологія державного управління: сутність, методи, принципи. Програмно-цільовий підхід в державному управлінні.

 71. Шляхи оптимізації планування і прогнозування державного управління в сучасній Україні.

 72. Концептуальні засади реформування центральних органів виконавчої влади.

 73. Система центральних органів виконавчої влади: структура, компетенції та нормативне забезпечення її функціонування і розвитку.

 74. Контроль в системі державного управління: види, методи, принципи.

 75. Місцеві державні адміністрації в системі органів виконавчої влади. Функції, структура, компетенції та напрямки оптимізації діяльності.

 76. Контроль в системі державного управління: види, методи, принципи.

 77. Організація як об’єкт і як функція управління.

 78. Завдання, функції та складові адміністративної реформи на сучасному етапі розвитку держави.

 79. Стратегічне планування на державному, регіональному та місцевому рівнях.

 80. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону.

 81. Зв’язки з громадськістю в системі органів виконавчої влади як необхідна складова їх функціонування та розвитку.

 82. Механізми забезпечення ефективності фінансового контролю в державному управлінні.

 83. Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення на сучасному етапі розвитку держави.

 84. Роль і місце антикризового управління в системі державного та регіонального управління.

 85. Залучення громадськості до участі в управлінні державними й суспільними справами та контролю за функціонуванням органів влади.

 86. Цілі, завдання та функції держави.

 87. Вдосконалення системи державного управління у контексті вимог демократичного врядування.

 88. Зарубіжні моделі державного управління та їх значення для вітчизняної практики реформування системи державного управління.

 89. Формування інституту соціального діалогу у контексті європеїзації державного управління соціальною сферою в Україні.

 90. Реформування фінансово-економічних засад державної політики у сфері управління системою охорони здоров’я в Україні.

 91. Формування інституту соціального діалогу в контексті європеїзації державного управління соціальною сферою в Україні.

 92. Транскордонне співробітництво в умовах інтеграційних процесів України.

Список рекомендованої літератури


 1. Абрамов В. І. Механізми забезпечення національної безпеки /
  В. І. Абрамов // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 2 : Методологія державного управління / наук.-ред. колегія : Ю.П. Сурмін (співголова), П. І. Надолішній (співголова) та ін. – 2011. – С. 371–373.

 2. Адміністративно-територіальна організація України: теорія, методологія, механізми становлення : монографія / О. Г. Кучабський; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 316 с.

 3. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : навч. посіб. [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. – К. : ВПЦ АМУ, 2010. – 276 c.

 4. Баштанник В. В. Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних процесів : монографія / В. В. Баштанник. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 390 с.

 5. Бліщук К. М. Економічний аналіз державної політики: теорія та застосування : навч. посіб. / К. М. Бліщук. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 160 с.

 6. Богданович В. Ю. Воєнна безпека України: методологія дослідження та шляхи забезпечення / В. Ю. Богданович. – К., 2003. – 322 с.

 7. Богданович В. Ю. Інформаційна безпека України та шляхи її забезпечення : навч. посіб. / В. Ю. Богданович. – Ч. 1 : Основні засади забезпечення інформаційної безпеки України. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 100 с.

 8. Богданович В. Ю. Теоретические основы анализа проблем национальной безопасности государства в военной сфере : монография /
  В. Ю. Богданович. – К. : Основа, 2006. – 296 с.

 9. Богданович В. Ю. Геополітика і національна безпека : навч. посіб. : у 2 ч. / В. Ю. Богданович, М. Ф. Єжеєв. – Ч. 1 : Основи геополітики. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 100 с.

 10. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : “Академія”, 2010. – 520 с.

 11. Бодров В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління : навч. посіб. / В. Г. Бодров. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 104 с.

 12. Геоекономічна політика України : навч. посіб. / І. В. Розпутенко,
  Н. А. Малиш, О. І. Кілієвич [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Розпутенка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2010. – 126 с.

 13. Геополітика і національна безпека : словн. термінів / уклад. :
  Г. П. Ситник та ін. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 232 с.

 14. Горбулін В. П. Засади національної безпеки України : підручник / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 272 с.

 15. Государственная политика и управление : учебник : в 2 ч. – Ч. 1 : Концепции и проблемы государственной политики и управления / под ред.
  Л. В. Сморгунова. – М. : РОССПЭН, 2006. – 384 с.

 16. Государственная политика и управление : учебник : в 2 ч. – Ч. 2 : Уровни, технологии, зарубежный опыт государственной политики и управления / под ред. Л. В. Сморгунова. – М. : РОССПЭН, 2006. – 495 с.

 17. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу : навч. посіб. / І. А. Грицяк. – 2-ге вид., допов. – К. : К.І.С., 2006. – 300 с.

 18. Гусєв В. О. Державна інноваційна політика: методологія формування і впровадження : монографія / В. О. Гусєв ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 624 с.

 19. Державна політика в соціогуманітарній сфері : підручник /
  В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К. Ситник [та ін.] ; за заг. ред.
  В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2010. – 284 с.

 20. Державна політика в соціогумантарній сфері : підручник / [авт. кол. В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, П. К.Ситнік та ін.] ; за заг. ред.
  В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. – К. : Вид-во НАДУ, 2010. – 329 с.

 21. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІДС, 2007. – 768 с.

 22. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич ; за ред. В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2010. – 518 с.

 23. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади / за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К. : Вид-во УАДУ, 2002.

 24. Державне управління охороною здоров’я : навч. посіб. / за ред.
  І. Солоненка, Л. Жаліло. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 106 с.

 25. Державне управління: основи теорії, історія і практика : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолишній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи / за заг. ред.
  П. І. Надолишнього, В. Д. Бакуменка. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

 26. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : монографія / за заг. ред. В. М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ ; Міленіум, 2003. – 320 с.

 27. Дзюбик С. Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування : навч. посіб. / С. Д. Дзюбик. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – 168 с.

 28. Екологічне громадське здоров’я: від теорії до практики / за заг. ред. К. Чу та Р. Сіпмсона ; пер. з англ. за ред. Л. І. Жаліло. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 290 с.

 29. Економічна теорія і державна політика України в перехідній економіці : навч. посіб. : у 2 т. / Ю. Бажал, А. Бауманіс, О. Кілієвич та ін. ;
  за заг. ред. І. Розпутенка та Б. Лессера. – К. : Вид-во “К.І.С.”, 2004. – Т. 1. –
  202 с. ; Кн. 2. – 498 с.

 30. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика / Віскузі, В. Кіп, Берном, Джон М., Гарингтон, Джозеф Е. (мол.). : пер. з англ. / наук. ред. пер. та авт. передм. О. Кілієвич. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2004. – 1048 с.

 31. Економічний розвиток і державна політика. – Вип. 11. : Державна політика та економіка охорони здоров’я в Україні : практикум / М. Білинська,
  В. Григорович, Л. Жаліло та ін. ; за ред. І. Розпутенка та І. Солоненка. – К. : Вид-во “К.І.С.”, 2002. – 213 с.

 32. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
  Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред.
  Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 820 с.

 33. Ефективність державного управління : монографія / Ю. М. Бажал,
  О. І. Кілієвич, О. В. Мертенс та ін. ; за заг. ред. І. Розпутенка. – К. : Вид-во “К.І.С”, 2002. – 420 с.

 34. Єжеєв М. Ф. Основи забезпечення обороноздатності України : навч. посіб. / М. Ф. Єжеєв. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 176 с.

 35. Єлагін В. П. Соціальна політика: теоретико-методологічні та концептуальні підходи : підручник / В. П. Єлагін. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – 400 с.

 36. Єщенко П. С. Економіка для всіх / П. С. Єщенко. – К. : Вища школа. – 2009. – 478 с.

 37. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 608 с.

 38. Кілієвич О. І. Мікроекономіка для аналізу державної політики : підручник / О. І. Кілієвич, О. В. Мертенс. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 656 с.

 39. Клименко І. В. Технології електронного урядування : навч. посіб. / І. В. Клименко, К. О. Линьов. – К. : Центр сприяння інституц. розвитку держ. служби, 2006. – 192 с.

 40. Клімушин П. С. Електронне урядування в інформаційному суспільстві : монографія / П. С. Клімушин, А. О. Серенок. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – 312 с.

 41. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : зі змін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 42. Концептуальні засади взаємодії політики й управління : навч. посіб. / Е. А. Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський [та ін.] ; за заг. ред.
  В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. – К. : НАДУ, 2010. – 299 с.

 43. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки України : навч. посіб. у 3 ч. – Ч. 3. Державна політика та основи стратегічного планування забезпечення національної безпеки / Г. П. Ситник. – К. : НАДУ, 2010. – 208 с.

 44. Кравчук Л. М. Держава і влада: досвід адміністративної реформи Україні. – К., 2001. – 192 с.

 45. Крупчан О. Д. Організація виконавчої влади : монографія. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – 132 с.

 46. Лехан В. М. Стратегічні напрями розвитку охорони здоров’я в Україні / В. М. Лехан, Н. В. Лакіза-Сачук, В. М. Войцехівський ; за заг. ред.
  В. М. Лехан. – К. : Сфера, 2001. – 76 с.

 47. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. /
  В. Я. Малиновський. – Луцьк : Вежа, 2000. – 558 с.

 48. Моделі ефективності державного управління : монографія / В. С. Загорський, М. Д. Лесечко, І. І. Артим, Р. М. Рудніцька. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 100 с.

 49. Мостовий Г. І. Податки та податкова політика / Г. І. Мостовий,
  А. О. Дєгтяр, В. В. Гречанко ; за заг. ред. Г. І. Мостового,
  О. Ф. Мельникова. – Х. : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – 183 с.

 50. Основи економічної теорії: політекономічний аспект : підручник / Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко, Л. О. Каніщенко та ін.; за ред. Г. Н. Климка,
  В. П. Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Вища шк. ; Знання,
  2002. – 4.9 : Основні напрями розвитку світової економічної теорії в країнах ринкової економіки.

 51. Парламентські слухання на тему: “Стратегія гуманітарної політики сучасної України” від 6 жовт. 2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua

 52. Політична економія : навч. посіб. / за ред. В. Г. Бодрова,
  В. О. Рибалкіна. – К. : Вид. центр “Академія”, 2007. – 672 с.

 53. Політична економія : підруч. для студентів ВУЗів / за заг. ред. д.е.н., проф. Ю. В. Ніколенка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632 с.

 54. Почепцов Г. Інформаційна політика / Г. Почепцов, С. Чукут. –
  К. : Вид-во “Знання”, 2005. – 665 с.

 55. Приходченко Л. Л. Забезпечення ефективності державного управління: теоретико-методологічні засади : монографія / Л. Л. Приходченко. – Одеса : Вид-во Оптимум, 2009. – 299 с.

 56. Про вищу освіту : закон України від 17 січ. 2002 р. : зі змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14&p=130981261435 4490. – Назва з екрана.

 57. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23 берез. 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25. – С. 195.

 58. Про державні цільові програми : Закон України від 18 берез.
  2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25. – С. 1042.

 59. Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 16.

 60. Про планування і забудову територій : Закон України від 20 квіт. 2000 р. зі змінами та допов. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 61. Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента України від 12 лют. 2007 р. № 105. – Режим доступу : www.rada.gov.ua – Заголовок з екрана.

 62. Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід : монографія / за заг. ред. В. Г. Бодрова ; кол. авт. : В. Г. Бодров,
  О. П. Кириленко, Н. І. Балдич та ін. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 296 с.

 63. Розвиток людського ресурсу – основа національної безпеки України : монографія / за заг. ред. М. І. Мельника ; авт. кол. : М. І. Мельник (кер. авт. кол.), Ю. В. Бакаєв, В. М. Вакулич та ін.; Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т проблем нац. безпеки ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2007. – 183 с.

 64. Ромат Є. Трансформація моделі державного управління рекламною діяльністю у перехідних умовах : монографія / Є. Ромат. – К. : Вид-во УАДУ, 2003. – 380 с.

 65. Рудніцька Р. М. Механізми державного управління: сутність і зміст / Р. М. Рудницька, О. Г. Сидорчук, О. М. Стельмах ; за наук. ред. д.е.н., проф.
  М. Д. Лесечка, к.е.н., доц. А. О. Чемериса. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 28 с.

 66. Система економічної безпеки держави : монографія / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т. пробл. міжнар. безпеки ; за ред.
  А. І. Сухорукова ; передм. Б. М. Данилишина. – К. : Стилос, 2010. – 684 с.

 67. Ситник Г. П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки / Г. П. Ситник, В. І. Абрамов, Д. Я. Кучма : навч. посіб. : у 3 ч. – Ч. 1. : Філософсько-методологічні та системні основи забезпечення національної безпеки. – К. : НАДУ, 2009. – 248 с.

 68. Ситник Г. П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки / Г. П. Ситник, В. І. Абрамов : навч. посіб. – у 3 ч. – Ч. 2. : Методологічні основи державного управління національною безпекою. – К. : НАДУ, 2009. – 240 с.

 69. Ситник Г. П. Концептуальні засади забезпечення національної безпеки / Г. П. Ситник : навч. посіб. – у 3 ч. – Ч. 3. : Державна політика та стратегічне планування забезпечення національної безпеки. – К. : НАДУ, 2010. – 256 с.

 70. Соціальна держава: український вибір : монографія /
  В. А. Гошовська, Л. І. Ільчук, Н. П. Баранова та ін. ; за ред. В. А. Гошовської,
  Л. І. Ільчука. – К. : ЦПСД, 2007. – 335 с.

 71. Соціальний захист населення України : навч. посіб. / за заг. ред.
  В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого ; авт.-упоряд. : І. Ф. Гнибіденко,
  М. В. Кравченко, О. М. Коваль [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – К. : НАДУ : Фенікс, 2010. – 211 с.

 72. Соціальний розвиток : опорний конспект навчальної дисципліни /
  В. Трощинський, О. Петроє, І. Горгес. – К. : Вид-во НАДУ, 2008. – 192 с.

 73. Соціогуманітарні виміри державної політики : навч. посіб. /
  В. П. Трощинський, П. К. Ситнік, В. А. Скуратівський та ін. ; за ред.
  В. П. Трощинського. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с.

 74. Суходоля О. М. Енергоефективність економіки в контексті національної безпеки: методологія дослідження та механізми реалізації : монографія / О. М. Суходоля. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 424 с.

 75. Теоретико-методологічні засади державного управління: формування понятійного апарату : метод. рек. / авт.кол. : В. В. Корженко,
  В. В. Говоруха, О. Ю. Амосов та ін.; за заг.ред. В. В. Корженка. – К. : НАДУ, 2009. – 56 с.

 76. Теорія і практика прийняття управлінських рішень : навч. посіб. /
  А. С. Крупник, К. О. Линьов, Є. М. Нужний, О. М. Рудик. – К. : Простір, 2007. – 154 с.

 77. Толуб’як В. С. Фінансові механізми пенсійного забезпечення : монографія / В. С. Толуб’як. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 336 с.

 78. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. :
  у 2 ч. / [авт. кол. В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, Е. М. Лібанова та ін.]; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. – К. : Вид-во НАДУ, 2009. – 700 с.

 79. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. :
  у 2 ч. / В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, Е. М. Лібанова [та ін.]; за заг. ред. В. П. Трощинського, В. А. Скуратівського. – К. : НАДУ, 2010. – Ч. 2. – 243 с.

 80. Федорчак О. В. Класифікація механізмів державного управління. / О. В. Федорчак // Демократичне врядування : наук. вісн. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 1. – Режим доступу : http://www.academylviv.ua.

 81. Фінансово-економічний механізм забезпечення стійкого збалансованого розвитку регіону : монографія / М. М. Миколайчук ; за наук. ред. І. В. Розпутенка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2010. – 308 с.

 82. Фрайхофф Д. Ринкова економіка. Німецька економічна мова.
  Marktwirtschaft. Wirtschaftssprache Deutsch : навч. посіб. / Д. Фрайхофф,
  О. В. Бекетова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2011. – 138 с.


Начальник управління підготовки

наукових та науково-педагогічних кадрів В.О.Чмига

Додаток 3

до рішення Вченої ради

Національної академії

від 26 квітня 2012 року,

протокол № 192/4-4

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconУкраїна національна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница