Україна національна академія державного управління
НазваниеУкраїна національна академія державного управління
страница7/8
Дата конвертации26.04.2013
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

Перелік питань та список рекомендованої літератури
до кандидатського іспиту зі спеціальності


25.00.04 – місцеве самоврядування

галузь науки “Державне управління”


(розроблено та рекомендовано для схвалення Вченою радою Національної академії кафедрою регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії, протокол від 12 квітня 2012 року № 19)

Станом

Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності

    1. Місцеве самоврядування: поняття, принципи та функції.

    2. Вибори в системі місцевого самоврядування.

    3. Компетенція районних та обласних рад.

    4. Основні тенденції реформування системи місцевого самоврядування в Україні.

    5. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини в системі місцевого самоврядування.

    6. Періодизація становлення місцевого самоврядування в Україні.

    7. Конституційно-правове забезпечення здійснення місцевого самоврядування в Україні.

    8. Комунальна власність: поняття та суть.

    9. Місцеве самоврядування в системі публічної влади.

    10. Територіальна основа місцевого самоврядування в Україні.

    11. Бюджет розвитку місцевих бюджетів: надходження та витрати.

    12. Англосаксонська і континентальна системи місцевого самоврядування.

    13. Конституційно-правова основа місцевого самоврядування в Україні.

    14. Ресурсне забезпечення місцевого самоврядування.

    15. Система місцевого самоврядування в Україні.

    16. Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів.

    17. Постійні та тимчасові комісії рад: порядок формування, функції та організація роботи.

    18. Історичні етапи розвитку місцевого самоврядування в Україні.

    19. Поняття територіальної громади. Статути територіальних громад.

    20. Функції та повноваження районних та обласних рад.

    21. Основні принципи місцевого самоврядування.

    22. Теорії місцевого самоврядування: державницька, громадівська, змішана та інші.

    23. Фінансово-економічний аспект реформування системи місцевого самоврядування в Україні.

    24. Органи самоорганізації населення.
    1. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів.

    2. Правовий статус сільського, селищного, міського голови. Порядок обрання, повноваження, відповідальність сільського, селищного, міського голови.

    3. Роль місцевого самоврядування у становленні громадянського суспільства.

    4. Правовий статус місцевих рад.

    5. Міжнародне законодавство про місцеве самоврядування.

    6. Місцеве самоврядування на території України, яка перебувала у складі Росії до 1917 року.

    7. Місцеве самоврядування на територіях України, які перебували у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії до 1939 року.

    8. Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів.

    9. Система повноважень місцевого самоврядування.

    10. Особливості правового статусу голів районних та обласних рад.

    11. Місцеві референдуми: поняття, предмет і види.

    12. Європейська хартія місцевого самоврядування.

    13. Загальні збори громадян та інші форми безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення.

    14. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

    15. Гарантії та захист прав місцевого самоврядування.

    16. Формування органів місцевого самоврядування.

    17. Об’єкти виключного права комунальної власності.

    18. Структура місцевих бюджетів.

    19. Територіальна організація влади та рівні місцевого самоврядування в Україні.

    20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

    21. Місцеві податки і збори.

    22. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування в Україні.

    23. Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі.

    24. Система повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

    25. Роль місцевих податків і зборів у забезпеченні фінансової незалежності місцевого самоврядування.

    26. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними та фізичними особами.

    27. Державна регіональна політика та розвиток місцевого самоврядування.

    28. Відродження та розвиток місцевого самоврядування після проголошення незалежності України.

    29. Особливості місцевого самоврядування у містах з районним поділом.

    30. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування.

    31. Порядок формування та організація роботи місцевих рад.

    32. Секретар сільської, селищної, міської, районної у місті ради: особливості його правового статусу.

    33. Регламент місцевої ради. Порядок формування, склад та організація роботи місцевої ради.

    34. Виконавчий апарат районної та обласної ради.

    35. Власні та делеговані повноваження сільської, селищної, міської ради.

    36. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

    37. Поняття виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

    38. Дострокове припинення повноважень сільських, селищних, міських голів.

    39. Принцип розподілу повноважень між представницькими органами, сільськими, селищними, міськими головами та виконавчими органами в системі місцевого самоврядування.

    40. Принципи, форми та види місцевого планування. Структура організації, управління та фінансування місцевого планування.

    41. Партнерство в наданні громадських послуг.

    42. Розподіл повноважень і функцій між державними органами, органами місцевого самоврядування та приватними структурами у сфері управління місцевим господарством.

    43. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

    44. Система гарантій місцевого самоврядування.

    45. Світовий досвід організації місцевого самоврядування.

    46. Організаційно-правові форми діяльності сільської, селищної, міської, районної та обласної рад.


Список рекомендованої літератури


 1. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія. Сучасність. Перспективи. Шляхи реформування : монографія / В. Г. Яцуба, В. А. Яцюк,
  О. Я. Матвіїшин та ін. – К., 2009. – 615 с.

 2. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні : кол. монографія / В. О. Антоненко,
  М. О. Баймуратов, О. В. Батанов та ін. ; за ред. В. В. Кравченка,
  М. О. Баймуратова, О. В. Батанова. – К. : Атіка, 2007. – 864 с.

 3. Бойко-Бойчук О. В. Державне управління розвитком міста: моделі та механізми : монографія / О. В. Бойко-Бойчук ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : Пульсари, 2010. – 234 с.

 4. Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії : монографія /
  В. І. Борденюк. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 576 с.

 5. Впровадження стандартів публічної етики на місцевому і регіональному рівнях: українська практика та європейський досвід /
  В. В. Толкованов, Н. В. Щербак, Т. Е. Василевська та ін. ; за ред.
  В. В. Толкованова, Н. В. Щербак ; Центр дослідж. питань регіон. і місц. розв. та сприяння адм. реформі Акад. муніцип. упр. – К., 2008. – 212 с.

 6. Голікова Т. В. Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика : монографія / Т. В. Голікова. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 294 с.

 7. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІДС, 2007. – 768 с.

 8. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. С. Куйбіда та ін. ; за ред. В. С. Варналія ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІС, 2007. – 765 с.

 9. Діловодство в місцевих органах влади : навч. посіб. / за заг. ред.
  В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого ; авт.-упоряд. : Т. В. Іванова, А. П. Лелеченко,
  Л. В. Литвинова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Акад. муніцип. упр. – К. : НАДУ, 2010. – 212 с.

 10. Діловодство в органах місцевого самоврядування : монографія /
  Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна, В. В. Павлюк, А. П. Лелеченко ; за заг. ред.
  В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2009. – 164 с.

 11. Дробот І. О. Гарантування місцевого самоврядування в Україні: теоретико-методологічний аспект : монографія / І. О. Дробот ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 312 с.

 12. Дробот І. О. Гарантування місцевого самоврядування в Україні: теоретико-методологічний аспект : монографія / І. О. Дробот ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 312 с.

 13. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :
  Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко [та ін.] ; за ред.
  Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – 819 с.

 14. Європейська хартія місцевого самоврядування : наук.-практ. комент. / Т. М. Безверхнюк та ін. – Одеса, 2008. – 186 с.

 15. Європейська хартія місцевого самоврядування: Прийнята 15 жовт. 1985 р., Страсбург. Хартію ратифіковано Законом України від 15 лип. 1997 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 16. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні : підручник / авт-упоряд. : В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, О. С. Ігнатенко [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2010. – 401 с.

 17. Іванова Т. В. Організація місцевого самоврядування в Україні : навч. посіб. / Т. В. Іванова. – К. : Професіонал, 2005. – 111 с.

 18. Ковбасюк Ю. В. Стратегічне планування розвитку території : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, О. В. Берданова, В. М. Вакуленко ;
  Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. – К. : НАДУ, 2010. – 104 с.

 19. Козюра І. В. Місцеве самоврядування в Україні. Становлення та еволюція : навч. посіб. / І. В. Козюра, О. Ю. Лебединська. – Ужгород : Патент, 2003. – 220 с.

 20. Конституція України : Закон України від 28 черв.1996 р.
  № 254к/96-ВР : за станом на 4 лют. 2011 р. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254% EA%2F96-%E2%F0&p=1307359376863318. – Назва з екрана.

 21. Куйбіда В. С. Адміністративно-територіальний устрій України. Шляхи реформування / В.С.Куйбіда. – К., 2007. – 366 с.

 22. Куйбіда В. С. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах : зб. наук.-аналіт. та навч.-метод. матеріалів, нормат.-прав. актів з питань впровадж. стандартів доброго врядування на місц. рівні / В. С. Куйбіда, В. В. Толкованов ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Центр дослідж. питань регіон. і місц. розв. та сприяння адм. реформі. – К. : Крамар, 2010. – 258 с.

 23. Лазор О. Д., Лазор О. Я. Місцеве самоврядування. Вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посіб. – 2-ге вид., доп. і перероб. / О. Д. Лазор,
  О. Я. Лазор. – К. : Дакор, 2005. – 560 с.

 24. Нова державна регіональна політика України : зб. наук.-аналіт. матеріалів, норм.-правових актів, навч.-метод. док. у галузі регіон. розвитку /
  В. С. Куйбіда, О. М. Іщенко, А. Ф. Ткачук [та ін.]. – К. : Крамар, 2009. –
  232 с.

 25. Основи місцевого самоврядування в Україні : конспект лекцій : у 2 ч. / уклад. : О. С. Ігнатенко, А. М. Ткаченко. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – Ч. 2. – 80 c.

 26. Основи місцевого самоврядування в Україні : конспект лекцій : у 2 ч. / уклад. : О. С. Ігнатенко, С. М. Рюмшин. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – Ч. 1. – 68 c.

 27. Основи місцевого самоврядування сільських громад : навч. посіб. :
  у 2 ч. / В. М. Вакуленко, В. В. Вітвицький, Г. Д. Дець та ін. ; за заг. ред.
  М. К. Орлатого. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 386 с.

 28. Посібник з розвитку громад : практ. порадник для небайдужих /
  А. Дуда, Л. О. Єльчева, І. М. Ібрагімова та ін. ; редкол. : Н. Балдич [та ін.];
  ВГО “Комітет виборців України”. – Вид. 2-ге. – К. : ЛАТ & К, 2008. – 458 с.

 29. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : Закон України
  від 10 лип. 2010 р. № 2487-VI : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2487-17&p=
  130981639785. – Назва з екрана.

 30. Про всеукраїнський та місцеві референдуми : Закон України
  від 3 лип. 1991 р. № 1286-XII : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1286-12&p=
  1309816397858973. – Назва з екрана.

 31. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23 бер. 2000 р. № 1602-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 25. – С. 195.

 32. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні : Указ Президента України від 30 сер. 2001 р. № 749/2001 : із змін. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Назва з екрана.
 1. Про концепцію сталого розвитку населених пунктів : Постанова Верхов. Ради України від 24 груд. 1999 р. № 1359 // Оф. вісн. України. –
  2000. – № 1. – С. 29.

 2. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 трав. 1997 р. № 280/97-ВР : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0&p=
  1309812614354490. – Назва з екрана.

 3. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14&p=13098 16397858. – Назва з екрана.

 4. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 лип. 2001 р. № 2625-ІІІ // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 5. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності : Закон України від 3 бер. 1998 р. № 147/98-ВР : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=147%2F98-%E2%F0&p=1309816397858973. – Назва з екрана.

 6. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України
  від 7 черв. 2001 р. № 2493-III : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2493-14&p=
  1309816397858973. – Назва з екрана.

 7. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 лип.
  2002 р. № 93-IV : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 8. Про столицю України – місто-герой Київ : Закон України
  від 15 січ. 1999 р. № 401-XIV : із змін. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Назва з екрана.

 9. Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 трав. 2007 р. № 308-р. // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 10. Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. / Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Асоц. д-рів наук з держ. упр. ; редкол.: В. Мартиненко (голов. ред.) [та ін.]. – Х. : ДокНаукДержУпр, 2010. – Вип. 1 – 176 с.

 11. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії майбутнє : монографія / відп. ред. І. А. Грицяк. – К., 2009. – 240 с.

 12. Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України у контексті положень частини четвертої статті 114, частин другої, третьої статті 115 Конституції України (справа про порядок припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України) від 11 грудня 2007 року. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.
 1. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень пункту 8 частини третьої статті 129 Конституції України, частини другої статті 383 Кримінально-процесуального кодексу України від
  11 грудня 2007 року. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 2. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 122 Конституції України, частини третьої статті 2 Закону України “Про прокуратуру” від 2 квітня 2008 року. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Заголовок з екрана.

 3. Розвиток підприємництва в регіоні : навч. посіб. / за заг. ред.
  В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого ; авт.-упоряд. : В. Є. Воротін, С. Б. Жарая,
  О. М. Коваль [та ін.]. – К. : НАДУ : Фенікс, 2010. – 213 с.

 4. Салій І. Українські міста: питання власності і муніципального управління: навч. посіб. / І. Салій. – К.: Експрес-Поліграф, 2001. – 415 с.

 5. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі /
  Я. Гонцяж, Н. Гнидюк, О. Куленкова, В. Гуменюк; за заг. ред. Я. Гонцяжа. – К. : Міленіум, Вид-во УАДУ, 2001. – 184 с.

 6. Соціальна інфраструктура регіону : навч. посіб. / за заг. ред.
  В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого ; авт.-упоряд.: В. М. Вакуленко,
  М. К. Орлатий, О. І. Драпіковський [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ : Фенікс, 2010. – 256 с.

 7. Територіальна організація влади в Україні: Опор. конспект дистанц. курсу / В. М. Вакуленко, О. С. Ігнатенко, О. М. Коваль, В. С. Колтун. – К.,
  2004. – 52 с.

 8. Топчієв О. Г. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики : навч.-метод. посіб. / О. Г. Топчієв,
  Т. М. Безверхнюк, З. В. Тітенко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. – 223 с.

 9. Управління охороною здоров’я територіальної громади :
  монографія / І. В. Рожкова, Л. І. Жаліло, Ю. В. Давидова [та ін.] ; за ред.
  В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2009. – 150 с.

 10. Управління розвитком міста : навч. посіб. / за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого ; авт. кол. : І. В. Валентюк, О. В. Берданова, Г. А. Борщ та ін. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 389 с.

 11. Управління сучасним містом : підручник / за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2008. – 632 с.Начальник управління підготовки

наукових та науково-педагогічних кадрів В.О.Чмига

Додаток 5

до рішення Вченої ради

Національної академії

від 26 квітня 2012 року,

протокол № 192/4-4


Перелік питань та список рекомендованої літератури
до кандидатського іспиту зі спеціальності


08.00.03 – економіка та управління національним господарством

галузь економічних наук


(розроблено та рекомендовано для схвалення Вченою радою Національної академії
кафедрою управління національним господарством Національної академії,
протокол від 11 квітня 2012 року № 6/146-12)Питання до кандидатського іспиту зі спеціальності

 1. Сутність та види структурних пропорцій в економіці.

 2. Напрями активної та пасивної структурної політики в економіці.

 3. Державна політика інституційних перетворень у національній економіці.

 4. Концепції реформування відносин власності.

 5. Основні напрями, принципи та пріоритети приватизації в Україні.

 6. Завдання та функції органів центральної виконавчої влади щодо управління процесами роздержавлення та приватизації.

 7. Приватизація в Україні: етапи та вплив на розвиток національної економіки.

 8. Управління державними корпоративними правами: стратегія, функції та завдання органів державної влади.

 9. Державний сектор економіки та його роль у розвитку національної економіки.

 10. Кошториси бюджетних установ: організація складання, розгляд, затвердження та виконання.

 11. Держава як інститут реалізації суспільних інтересів.

 12. Роль Державного бюджету в економічному і соціальному розвитку країни.

 13. Державне управління економікою. Моделі взаємовідносин економіки і держави.

 14. Цілі державного управління та їх види. Ієрархія цілей.

 15. Верховна Рада України – законодавчий орган управління національною економікою.

 16. Функції Кабінету Міністрів України у сфері економіки як центрального органу виконавчої влади. Відносини Уряду з Президентом України та Верховною Радою України.

 17. Роль галузевих органів державного управління національною економікою.

 18. Сутність і показники економічного розвитку. Економічне зростання та економічний розвиток: їх взаємозв’язок.

 19. Система показників кількісних і якісних змін економічного розвитку.

 20. Посткейнсіанські моделі економічного зростання.

 21. Інституціональна модель економічного зростання.

 22. Основні підходи до виокремлення етапів економічного розвитку: формаційний, технократичний, цивілізаційний.

 23. Роль прогнозів і програм в обґрунтуванні стратегії соціально-економічного розвитку країни.

 24. Основні напрями реалізації стратегічних цілей розвитку економіки України.

 25. Основні параметри прогнозу економічного і соціального розвитку України на коротко- і середньостроковий періоди.

 26. Система програмних документів економічного і соціального розвитку України. Сутність програмно-цільового методу планування.

 27. Державна програма економічного і соціального розвитку України як форма макроекономічного планування.

 28. Прогнозування валового внутрішнього продукту в системі національних рахунків.

 29. Зміст механізму мультиплікаторної моделі Кейнса.

 30. Економічний зміст комплексних економетричних моделей.

 31. Прогнозування індексу споживчих цін – індексу інфляції.

 32. Прогнозування інфляційних очікувань. Статистичний, адаптивний та раціональний способи формування очікувань.

 33. Методи та інструменти державного регулювання економіки.

 34. Грошово-кредитний механізм регулювання економіки.

 35. Податково-бюджетний механізм регулювання економічного та соціального розвитку країни. Податкове навантаження.

 36. Інвестиції як фактор сукупного попиту та економічного зростання. Державна інвестиційна політика в Україні.

 37. Амортизаційна політика держави.

 38. Інноваційна діяльність та державна інноваційна політика в Україні.

 39. Підприємництво як об’єкт державного регулювання. Проблема детінізації підприємницької діяльності в Україні.

 40. Механізм державного регулювання підприємництва.

 41. Антимонопольна політика: сутність, цілі та механізм реалізації.

 42. Природні монополії та особливості регулювання їхньої діяльності.

 43. Зовнішньоекономічна діяльність: сутність, причини, форми та соціально-економічні наслідки.

 44. Зовнішньоторговельна політика: сутність, види та інструменти реалізації.

 45. Державне регулювання іноземного інвестування та кредитування національної економіки.


Список рекомендованої літератури


 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : навч.
  посіб. : у 2-х кн. : кн. 1. : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / за ред. С. Панчишина, П. Островерха. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 723 с.

 2. Бліщук К. М. Економічний аналіз державної політики: основні поняття, підходи до застосування : навч. посіб. / К. М. Бліщук,
  Є. Г. Матвіїшин. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. – 268 с.

 3. Бодров В. Г. Антикризове управління національною економікою в умовах глобальних ризиків / В. Г. Бодров // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. “Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні”. – К. : КНЕУ, 2010. –
  С. 19–23.

 4. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна
  політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академвидав, 2010. – 520 с.

 5. Бодров В. Г. Державне регулювання інноваційної модернізації промислового комплексу України : наукове видання / В. Г. Бодров,
  М. В. Гаман, В. О. Гусєв. – К. : НАДУ, 2010. – 73 с.

 6. Бодров В. Г. Промышленные предприятия Украины в постприватизационный период: механизмы государственного регулирования и финансовой поддержки / В. Г. Бодров, С. И. Знахар, О. В. Манойленко. – Харьков : Константа, 2006. – 450 с.

 7. Бодров В. Г. Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід : наукова монографія / за ред. В. Г. Бодрова. – Запоріжжя : Вид-во ГУ “ЗІДМУ”, 2006. – 382 с.

 8. Бодров В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління : навч. посіб. / В. Г. Бодров. – К. : УАДУ, 2002. – 102 с.

 9. Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України : у 6 т. / редкол. : М. Я. Азаров (голова) та ін. – Т. 5. Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. Г. Бодров (кер. авт. кол.) та ін. – К. : НДФІ, 2004. – 400 с.

 10. Василик О. Д. Державні фінанси України : підручник /
  О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 11. Веймер Д. Л. Аналіз політики: Концепція і практика / Девід Л. Веймер, Ейден Р. Вайнінг ; пер. з англ. І. Дзюб, А. Олійник ; наук. ред.
  О. Кілієвич. – К. : Основи, 1998. – 654 с.

 12. Внутрішній ринок України: теорія та стратегія посткризового
  розвитку : наук.-метод. розробка / заг. ред. В. Г. Бодрова. – К. : НАДУ,
  2011. – 80 с.

 13. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : підручник /
  В. М. Гриньова, М. М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – 398 с.
 1. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / С. М. Чистов,
  А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. – вид. 2-ге, доопрац. і допов. – К. : КНЕУ, 2005. – 440 с.

 2. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. /
  Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – 5-те вид., стереотип. – К. : Знання, 2006. – 213 с.

 3. Економіка України: інноваційна стратегія українських реформ : монографія / відп. ред. В. Ф. Бесєдін, А. С. Музиченко. – К. : НДЕІ, 2010. – 523 с.

 4. Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій : матеріали методологічних семінарів кафедри економічної теорії та історії економіки, проведених у 2009 році / за заг. наук. ред. В. Г. Бодрова. – К. : НАДУ, 2010. –
  90 с.

 5. Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій : матеріали методологічних семінарів кафедри економічної теорії та історії економіки, проведених у 2010 році / за заг. наук. ред. В. Г. Бодрова. – К. : НАДУ, 2011. – 124 с.

 6. Економічний розвиток і державна політика / кол. авт. : Ю. М. Бажал, О. І. Кілієвич, О. В. Мертенс та ін. ; за заг. ред. Ю. І. Єханурова,
  І. В. Розпутенка. – К. : Вид-во “КІС”, 2001. – 104 с.

 7. Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2009. – 336 с.

 8. Колодко Гж. В. Мир в движении / Гж. В. Колодко ; пер. с пол. – М. : Магистр, 2009. – 576 с.

 9. Кондрашов О. М. Промислова політика в Україні: теорія, методологія, практика управління : монографія / О. М. Кондрашов. – Донецьк : Тов. “Юго-Восток. Лтд”, 2008. – 367 с.

 10. Крайник О. П. Місцеві бюджети : навч. посіб. / О. П. Крайник. –
  Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. – 184 с.

 11. Манків Г. Н. Макроекономіка / Грегорі Н. Манків ; пер. англ. ; наук. ред. пер. С. Панчишин. – К. : Основи, 2000. – 588 с.

 12. Основи інформаційних систем : навч. посібник / В. Ф. Ситник,
  Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва ; за ред. В. Ф. Ситника. – вид.
  2-ге, перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 420 с.

 13. Панчишин С. Макроекономіка : навч. посіб. / С. Панчишин. – К. : Либідь, 2005. – 614 с.

 14. Пісьмаченко Л. М. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль / Л. М. Пісьмаченко. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 365 с.

 15. Політична економія : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів / за ред. В. Г. Бодрова, В. О. Рибалкіна. – К. : Академвидав, 2004. – 672 с.

 16. Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз / В. О. Точилін, Т. О. Осташко, О. В. Пустовойт ; за ред. В. О. Точиліна ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К. : Експрес, 2009. – 640 с.
 1. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні / за ред.
  Б. Є. Кваснюка. – К. : Ін-т екон. прогноз. ; Xарків : Форт, 2003. – 424 с.

 2. Самуэльсон П. Э. Экономика : учеб. пособие / Пол Э. Самуэльсон, Вильям. Д. Нордхаус ; пер. с англ. – 16-е изд. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2000.

 3. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора / Джозеф Е. Стігліц; пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – К. : Основи, 1998. – 854 с.

 4. Стратегічне планування: вирішення національної безпеки : монографія / В.П. Горбулин, А.Б. Качинський. – К. : НІСД, 2011. – 288 с.

 5. Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [Геєць В. М., Шинкарук Л. В., Артьомова Т. І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук
  Л. В. Шинкарук ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 696 с.

 6. Федулова Л. І. Інноваційна економіка : підручник / Л. І. Федулова. –
  К. : Либідь, 2006. – 480 с.

 7. Франчук І. А. Державна політика розвитку енергетики в Україні: стан, тенденції, перспективи : монографія / І. А. Франчук. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток. Лтд”, 2008. – 384 с.

 8. Чугунов І. Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку / І. Я. Чугунов ; М-во фінансів України, Наук.-дослідний фінансовий ін-т. – К. : НІОС, 2003. – 485 с.

 9. Шамхалов Ф. Государство и экономика. Основы взаимодействия /
  Ф. Шамхалов. – М. : Экономика, 2005. – 727 с.

 10. Шарапов О. Д. Економічна кібернетика : навч. посіб. / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. – К. : КНЕУ, 2004. – 231 с.

 11. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : навч. посіб. /
  Л. А. Швайка. – К. : Знання, 2006. – 435 с.

 12. Шинкарук Л. В. Нагромадження основного капіталу: теорія, аналіз та тенденції розвитку в Україні : монографія / Л. В. Шинкарук. – К. : Університет “Україна”, 2006. – 393 с.Начальник управління підготовки

наукових та науково-педагогічних кадрів В.О.ЧмигаУКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИРІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

від 26 квітня 2012 року, протокол № 192/4-5

Про прикріплення здобувачів

наукового ступеня кандидата наук з державного управління

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) В.О.Чмиги про прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління (далі – здобувачі),

Вчена рада УХВАЛИЛА:

 1. Відповідно до пункту 46 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (зі змінами), наказу президента Національної академії від 21 лютого 2011 року № 73 “Про впорядкування процедури підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у Національній академії” та на підставі витягу з протоколу засідання кафедри державного управління і менеджменту Національної академії від 28 березня 2012 року № 18:

 • рекомендувати прикріпити до кафедри державного управління і менеджменту Національної академії з метою підготовки та захисту кандидатської дисертації за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління таких осіб:

Банчук-Петросову Олену Вікторівну;

Журавльова Андрія Володимировича;

 • дозволити на підставі клопотання кафедри державного управління і менеджменту Національної академії Бикову Валерію Юхимовичу, доктору технічних наук, професору, здійснювати наукове керівництво на громадських засадах у позаробочий час здобувачем Журавльовим Андрієм Володимировичем.

 1. Начальникові управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії В.О.Чмизі забезпечити підготовку документів з питань прикріплення здобувачів з 1 травня 2012 року.

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
  віце-президента Національної академії К.О.Ващенка.


Голова Вченої ради Ю.В.Ковбасюк

Вчений секретар А.П.РачинськийУКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИРІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

від 26 квітня 2012 року, протокол № 192/4-6


Про продовження та переривання підготовки наукових та
науково-педагогічних кадрів Національної академіїЗаслухавши та обговоривши інформацію начальника управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) В.О.Чмиги про продовження та переривання підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів,


Вчена рада УХВАЛИЛА:


 1. Відповідно до пунктів 15, 19 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (зі змінами):

  1. продовжити термін навчання в аспірантурі:

 • Дученко Ганни Вікторівни, аспіранта третього року навчання з відривом від виробництва кафедри державного управління і менеджменту Національної академії, на 51 календарний день у зв’язку з довгостроковим амбулаторним лікуванням. Установити термін закінчення навчання в аспірантурі – 4 січня 2013 року;

 • Підкуйка Олександра Олександровича, аспіранта третього року навчання з відривом від виробництва кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії,
  на 64 календарних дні у зв’язку з тривалою хворобою та довгостроковим амбулаторним лікуванням. Установити термін закінчення навчання в аспірантурі – 30 липня 2012 року;

  1. перервати підготовку:

 • Божко Яни Олександрівни, аспіранта третього року навчання з відривом від виробництва кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії, у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з 11 травня 2012 року по 10 травня 2013 року (включно). Установити термін закінчення навчання в аспірантурі – 31 травня 2013 року;

 • Бурдак Тетяни Ігорівни, аспіранта третього року навчання без відриву від виробництва кафедри права і законотворчого процесу Національної академії, у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з 28 квітня 2012 року по 9 березня 2014 року (включно). Установити термін закінчення навчання в аспірантурі – 12 лютого 2015 року;

 • Жовтанецького Олега Мстиславовича, докторанта третього року підготовки кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії, у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з 26 квітня 2012 року по 23 січня 2015 року (включно). Установити термін закінчення навчання в аспірантурі – 20 січня 2016 року.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
  віце-президента Національної академії К.О.Ващенка.Голова Вченої ради Ю.Ковбасюк


Вчений секретар А.РачинськийУКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Україна національна академія державного управління iconУкраїна національна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...

Україна національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница