Національна академія державного управління
Скачать 452.37 Kb.
НазваниеНаціональна академія державного управління
страница1/3
Дата конвертации26.04.2013
Размер452.37 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
МАТЕРІАЛИ

З ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ДО ДЕРЖАВНОГО


ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.150000

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»


(заочно-дистанційна форма навчання)


Одеса – 2009


Затверджено на засіданні Науково-методичної ради Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

Протокол № 2 від 28 жовтня 2009 р.


Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності 8.150000 “Державне управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 33 с.


© Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ЗМІСТ:


1.

З програми підготовки магістрів державного управління……………………………………………………

4

2.

Нормативні дисципліни…………………………………..

6

2.1

Кафедра державного управління та місцевого самоврядування……………………………………………………

6

2.2

Кафедра економічної та фінансової політики……………..

12

2.3

Кафедра менеджменту організацій…………………………..

13

2.4

Кафедра інформаційних технологій та систем управління…………………………………………………………...14

2.5

Кафедра права та законотворчого процесу………………...

15

2.6

Кафедра європейської інтеграції………………………………

18

2.7

Кафедра філософських та соціально-політичних наук…..

20

3.

Варіативні дисципліни(дисципліни спеціалізацій та факультативні)…………………………………………….

23

3.1

«Регіональне управління»......................................................

23

3.2

«Соціальна і гуманітарна політика»

261. З «ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»


1.Для прийому державних іспитів та захисту магістерських робіт створюється державна екзаменаційна комісія. Персональний склад комісії затверджується наказом президента Академії. Комісія очолюється Головою, який призначається із числа відповідальних працівників органів державної влади і місцевого самоврядування або провідних вчених. До складу комісії входять завідувачі кафедр, викладачі Академії (регіонального інституту), інших закладів освіти, відповідальні працівники органів державної влади та місцевого самоврядування.

2.Оцінка знань слухачів здійснюється за 100-бальною шкалою:
Академічна

Відмінно

Дуже

добре

Добре

Задовільно

Достатньо

Незадовільно

91-100

81-90

71-80

61-70

51-60

31-50

0-30

Оцінка

ЕСТS

А

В

С

Д

ЕF

Національна

відмінно

добре

задовільно

незадовільно3.Оцінка «відмінно» виставляється слухачам, які виявили різнобічні, систематичні та глибокі знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою навчання, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури та ознайомились з додатковою літературою, розуміють взаємозв’язок основних понять теми, їх значення для професії державного службовця і виявили творчі здібності у використанні програмного матеріалу.

4.Оцінка «дуже добре» або «добре» виставляється слухачам, які виявили повне знання програмного матеріалу, успішно виконали завдання навчальної програми, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури, виявили систематичний характер знань з теми іспиту, здатні самостійно їх поповнювати та оновлювати в процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

5.Оцінка «задовільно» або «достатньо» виставляється слухачам, які виявили знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і професійної роботи, здатні виконувати завдання навчальної програми і знайомі з основною літературою, що рекомендована програмою, але допустили незначні огріхи у відповідях при складанні іспиту чи при виконанні екзаменаційних завдань та мають необхідні знання і спроможні за допомогою викладача виправити допущені помилки.

6.Оцінка «незадовільно» виставляється слухачам, які виявили прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, припустилися принципових помилок у виконанні завдань, передбачених програмою, не здатні продовжувати навчання або розпочати професійну діяльність по закінченню навчання без додаткових занять за відповідною програмою.

7.Структура екзаменаційного білету складається з трьох питань: теоретичного з нормативної частини навчального плану, теоретичного та практичного з відповідної спеціалізації.

8.Слухачам забороняється заходити до аудиторії, в якій проводиться іспит, після 30 хвилин з початку іспиту. Слухачам не дозволяється залишати екзаменаційну аудиторію протягом перших 30 хвилин іспиту, за винятком, якщо вони завершили всі передбачені іспитом процедури і на цій підставі отримали дозвіл екзаменатора.

9.Слухачам забороняється брати до екзаменаційної аудиторії будь-які книжки, зошити, папери, а також портфелі, сумки, інші речі, в яких ці книжки або папери можуть знаходитися.

Будь-який слухач, який здійснив:

а) спробу занести ці речі до екзаменаційної кімнати або ж скористатися цими матеріалами під час іспиту;

б) спробу отримати безпосередньо чи опосередковано допомогу іншого слухача, або допомогти іншому слухачеві буде позбавлений права складати іспит. На вимогу екзаменатора слухач повинен терміново залишити екзаменаційну аудиторію.

10.Під час проведення іспиту слухачам забороняється спілкуватися між собою. Всі питання з’ясовуються через екзаменатора.

11.Слухачам, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу, склали державний іспит, надається кваліфікація магістра державного управління і видається диплом встановленого зразка.

12.Диплом з відзнакою отримують слухачі, які мають оцінку «відмінно» з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін (модулів), а з інших навчальних дисциплін (модулів) - оцінку «добре», склали державний іспит і захистили магістерську роботу з оцінкою «відмінно».

13.Слухачі, які не виконали всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки магістрів державного управління, до державних іспитів не допускаються та відраховуються з Академії (регіонального інституту) наказом президента (директора) без права поновлення.

14.Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської роботи з поважних причин президентом Академії ( або за поданням директора регіонального інституту) дозволяєтся повторне складання державних іспитів та захист магістерської роботи на наступний навчальний рік.


2. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Кафедра державного управління та місцевого самоврядування


Дисципліни: Теорія та практика державного управління. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади. Територіальна організація влади в Україні. Технології прийняття управлінських рішень. Стратегічне планування.


 1. Державне управління: поняття і сутнісні риси. Державне управління і виконавча влада.

 2. Принципи державного управління: поняття, класифікація і практика застосування.

 3. Сучасні теорії і концепції державного управління. Концепція демократичного врядування

 4. Функції державного управління: поняття, класифікація і механізм реалізації.

 5. Функція надання державних послуг і шляхи її реалізації.

 6. Сучасний етап адміністративної реформи: особливості і основні завдання.

 7. Характеристика державного органу. Державні установи та організації.

 8. Сучасні підходи до реформування структури органу виконавчої влади, державної установи і організації.

 9. Кабінет Міністрів України: статус, компетенція і структура.

 10. Система центральних органів виконавчої влади: загальна характеристика і процес реформування.

 11. Сучасні тенденції розвитку системи державного управління.

 12. Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, органів прокуратури та суду.

 13. Статус, функції і структура місцевих державних адміністрацій.

 14. Організація виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.

 15. Місцеві державні адміністрації в структурі органів виконавчої влади.

 16. Міністерство в системі органів виконавчої влади: функції і структура.

 17. Національна традиція організації публічної влади й управління та її значення на сучасному етапі.

 18. Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького. Конституція П.Орлика.

 19. Адміністративна реформа: наближення системи державного управління до стандартів країн ЄС.

 20. Зарубіжний досвід проведення адміністративних реформ і можливості його використання в Україні.

 21. Політична реформа в Україні та її вплив на формування сучасної вітчизняної моделі державного управління.

 22. Форми та методи державної підтримки регіонального розвитку: зарубіжний досвід.

 23. Правові засади державного управління.

 24. Види і процедури юридичної відповідальності у державному управлінні.

 25. Верховна рада України: функції та структура.

 26. Форми державного управління, їх зміст і класифікація.

 27. Уроки розбудови системи публічної влади і управління в Україні за роки незалежності (1991-2005 р.р.).

 28. Стратегічне управління: основні характеристики та застосування в діяльності органів виконавчої влади.

 29. Передумови використання методу стратегічного планування в системі державного управління. Основні етапи розробки стратегічного плану.

 30. Загальна технологічна схема процесу стратегічного управління.

 31. Аналітичне забезпечення процесу стратегічного планування.

 32. Основні методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища в процесі стратегічного управління. Сучасні підходи до створення стратегій розвитку регіонів.

 33. Відповідальність та контроль в системі державного управління.

 34. Робота зі зверненнями громадян.

 35. Сучасні методи контролю в державному управлінні.

 36. Інформаційне забезпечення державно-управлінської діяльності.

 37. Ефективність державного управління. Критерії ефективності діяльності державного органу і основні методи оцінювання.

 38. Забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади.

 39. Представництво інтересів і міжсекторне партнерство у державному управлінні.

 40. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.

 41. Територіальна громада у системі місцевого самоврядування.

 42. Сільські, селищні, міські ради у системі органів місцевого самоврядування.

 43. Сільські, селищні, міські голови у системі місцевого самоврядування.

 44. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у системі органів місцевого самоврядування.

 45. Обласні та районні ради у системі органів місцевого самоврядування.

 46. Територіальні та правові основи місцевого самоврядування.

 47. Відповідальність та контроль у системі місцевого самоврядування.

 48. Міжнародні стандарти в системі місцевого самоврядування.

 49. Зарубіжний досвід місцевого самоврядування та його врахування у вітчизняній практиці.

 50. Співвідношення моралі і політики в діяльності державного службовця.

 51. Законодавство України про етику державного управління.

 52. Етична інфраструктура державної служби та її формування.

 53. Мотиваційні орієнтації державного службовця.

 54. Основні положення “Загальних правил поведінки державного службовця”.

 55. Політична коректність у практичній роботі державного службовця.

 56. Етичні засади іміджу державного службовця.

 57. Документи:

 58. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.44) // http://www.rada.kiev.ua

 59. Закон України “Про Кабінет Міністрів України”. 16 травня 2008 року
  N 279-VI // http://www.rada.kiev.ua

 60. Послання Президента України Віктора Ющенка до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України. 2008 рік // http://www.president.gov.ua/news/?cat=11

 61. Указ Президента України “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” від 15 вересня 2005 року № 1276/2005// http://www.rada.kiev.ua

 62. Указ Президента України “Про Національну конституційну раду” від 27 грудня 2007 року №1294/2007 //http://www.president.gov.ua

 63. Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика) //Вісник Київського університету. Історико-філологічні науки /Упорядник Л.Г.Мельник. – 1991. – №2.

 64. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. - 1997. - №1 – 2 (3). - С. 95 –97.

 65. Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. – 1997. - №1 – 2 (3). – С. 90 – 94.

 66. Закон України “Про державну службу”. 16 грудня 1993 року, № 3723 - XII // http://www.rada.kiev.ua

 67. Закон України “Про Автономну Республіку Крим”. 17 березня 1995 року, № 95/95-ВР // Закони України Т.8. - С. 204 – 206;

 68. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 21 травня 1997 року, №280/97 // http://www.rada.kiev.ua

 69. Закон України "Про столицю України – місто-герой Київ". 15 січня 1999 року, №401-XIV // http://www.rada.kiev.ua

 70. Закон України "Про місцеві державні адміністрації". 9 квітня 1999 року, №586 – ХІV // http://www.rada.kiev.ua

 71. Земельний кодекс України. 25 жовтня 2001 року, № 2768-III // http://www.rada.kiev.ua

 72. Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 22 липня 1998 року № 810/98 // Вісник державної служби України. – 1998. - № 3. – С. 7 – 8.

 73. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 року №1529/99 // http://www.rada.kiev.ua

 74. Указ Президента України “Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 року № 1572/99 // http://www.rada.kiev.ua

 75. Указ Президента України “Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади України” від 15 грудня 1999 року № 1573/99 // http://www.rada.kiev.ua

 76. Указ Президента України “Про склад Кабінету Міністрів України” від 15 грудня 1999 року № 1574/99 // http://www.rada.kiev.ua

 77. Указ Президента України “Про Національну Раду з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування” від 13 грудня 2000 року № 1331/2000 // Вісник державної служби України. – 2000. - № 4. – С. 42 – 50; http://www.rada.kiev.ua

 78. Указ Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики” від 25 травня 2001 року № 341/2001; “Концепція державної регіональної політики”, затверджена Указом Президента України від 25 травня 2001 року № 341/2001 // http://www.rada.kiev.ua

 79. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади” від 1 серпня 2002 року №683/2002 // http://www.rada.kiev.ua

 80. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення взаємодії органів виконавчої влади з Верховною Радою України» від 25 березня 2003 року № 267/2003 // http://www.rada.kiev.ua

 81. Указ Президента України «Про відповідальність керівників місцевих органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної політики щодо комплексного розвитку територій» від 24 квітня 2003 року № 365/2003 // http://www.rada.kiev.ua

 82. Указ Президента України «Про відповідальність окремих посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади за невиконання обов'язків щодо захисту інтересів держави» від 2 травня 2003 року № 387/2003 // http://www.rada.kiev.ua

 83. Указ Президента України “Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 – 2007 роки” від 13 грудня 2003 року № 1433 // http://www.rada.kiev.ua

 84. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки // Урядовий кур'єр. – 2002 - №100. - С.5-12.

 85. Ми починаємо нову сторінку української історії / Звернення Президента України Віктора Ющенка до українського народу на Майдані Незалежності // Урядовий кур’єр. – 2005. – 25 січня. – С. 3

 86. Загальні правила поведінки державного службовця. Затверджені Наказом Головного Управління державної служби України від 23 жовтня 2000 року № 58 // http://www.rada.kiev.ua

 87. Концепція адміністративної реформи в Україні / Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи. - К., 1998. - 61 с.

 88. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації» від 2 жовтня 2003 року № 1569 // http://www.rada.kiev.ua

 89. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби» від 15 жовтня 2003 року № 1630 // http://www.rada.kiev.ua

 90. Постанова Кабінету Міністрів України “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій” від 12 березня 2005 року № 179 // http://www.rada.kiev.ua

 91. Постанова Кабінету Міністрів України “Про структуру місцевих державних адміністрацій” від 11 травня 2005 року № 328 // http://www.rada.kiev.ua

 92. Типове положення про урядовий орган державного управління. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2000 р. N 386 // http://www.rada.kiev.ua.

 93. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади” від 11 травня 2006 року № 614 // http://www.rada.kiev.ua

 94. Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України №1035-р 21 листопада 2007 р.//

 95. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=98211034

 96. Постанова Кабінету Міністрів України “Про запровадження комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя” від 20 червня 2007 р. № 833 // //http://www.kmu.gov.ua

 97. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року” від 19 вересня 2007 р. № 1158 //http://www.kmu.gov.ua

 98. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90–р //http://www.kmu.gov.ua

 99. Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України №1035-р 21 листопада 2007 р.//

 100. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=98211034

 101. Порядок проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади. Затверджено Наказом Головного управління державної служби України від 29 липня 2005 року № 189 // http://www.guds.gov.ua


Література:


 1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М: “Юридическая литература”, 1997 (електронна версія).

 2. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы): Учебное пособие. – М.: ОАО “НПО Экономика”, 2000. – 302 с.

 3. Бакуменко В.Д., Надолішній П.І. Теоретичні та організаційні засади державного управління: Навч. посібник. – К.: Міленіум, 2003. – 256 с.

 4. Вісник державної служби України. – №2, 2008р.

 5. Государственное управление: Основы теории и организации: Учебник / Под ред. В.А.Козбаненко. – М.: Статут, 2000. – 912 с.

 6. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування: Зб. наук. пр. / Кол. авт.; Наук. кер. Н.Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – Ч. 1. – 224 с. ; Ч 11. – 312 с.

 7. Державне управління в Україні: організаційно-правові засади: Навч. посіб./ Н.Р. Нижник, С.Д. Дубенко, В.І. Мельниченко та ін.; За заг. ред. проф. Н.Р. Нижник. -К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 64 с.

 8. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посібник /За заг. ред. Н.Р.Нижник, В.М.Олуйка – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – 352 с.

 9. Державне управління: Словн.-довід. /Уклад.: В.Д.Бакуменко (кер. Творчого кол.), Д,О.Безносенко, І.М.Варзар, В.М.Князєв та ін.; За заг. ред. В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 228с.

 10. Європейські принципи державного управління /Пер. з англ. О.Ю.Куленкової. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 52 с.

 11. Киричук В. Тимцуник В. Історія державного управління в Україні: Навч. Посібник.- К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 224 с.

 12. Надоліній П.І. Надолішній П.І. Теорія та історія державного управління: Опорний конспект лекцій до навчальної дисципліни. Вид. 2-ге, доп.– Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 136 с.

 13. Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навч. посібник. – К., 1998. – 160 с.

 14. Саханенко С.Є. Територіальні основи публічної влади в Україні: Тексти лекцій. Одеса: Вид-во ОРІДУ УАДУ, 2003. – 194 с.

 15. Колтунов О.Ю., Оганісян М.С. Співвідношення моралі та політики в діяльності державних службовців //Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 24 листопада 2004 року. У 2-х томах. Т.2. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2004. - С. 105-113.

 16. Безверхнюк Т.М., Пігарєв Ю.Б., Приходченко Л.Л., Ставицький Е.А.. Комунікаційне забезпечення регіонального управління. Навчальний посібник. Видавництво «Поліграф», Одеса – 2008.

 17. Іжа М.М., Пахомова Т.І.,Різникова Я.О. Організаційно-правові засади державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008. – 304с.2.2. Кафедра економічної та фінансової політикиДисципліни: Державне управління в економічній сфері. Статистичні методи в державному управлінні.


 1. Економічні функції та цілі держави. Особливості економічних функцій сучасної української держави.

 2. Особливості розв’язання фундаментальних проблем в умовах сучасної України.

 3. Облікова ставка та норма обов’язкових резервів, як інструменти впливу держави на економічні процеси.

 4. Політика приватизації в Україні: форми реалізації та етапи.

 5. Державне регулювання економіки: цілі та форми здійснення.

 6. Портфельні та стратегічні інвестори.

 7. Модель “економічної людини”, як передумова економічного аналізу політичних процесів.

 8. Гнучкий та жорсткий економічний курс.

 9. Інфляція: причини та наслідки.

 10. Проблеми безробіття в Україні.

 11. Система державних фінансів України.

 12. Загальна характеристика державного бюджету.

 13. Державні надходження та система оподаткування в Україні. Основні

 14. напрямки державних видатків.

 15. Характеристика державних цільових фондів.

 16. Сучасна практика бюджетного процесу в Україні.

 17. Бюджетний дефіцит і джерела його покриття.

 18. Функції контрольно-ревізійного управління у виконанні бюджету.

 19. Система місцевих бюджетів.

 20. Доходи і видатки місцевих бюджетів.

 21. Бюджетне регулювання.

 22. Методи статистичного спостереження, зведення та угрупування та практика їх використання.

 23. Абсолютні та відносні величини: питання методології та практика використання.

 24. Середні величини в державному управлінні: сутність, види, методологія визначення та практика використання.

 25. Використання моди та медіани як спеціальних структурних середніх в державному управлінні.

 26. Індивідуальні та загальні індекси в дослідженні державної політики.

 27. Факторний індексний аналіз та перспективи його використання в державному управлінні з точки зору визначення резервів ефективності.

 28. Індекси середніх якісних показників і їх використання в державному управлінні на регіональному та галузевому рівнях.

 29. Ряди динаміки як характеристика розвитку регіону: показники аналізу, їх визначення та зміст.

Література:

 1. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка. Навчальний посібник / за ред. В.П. Ватаманюка.-2-ге вид., доп.-Львів: Інтереко, 1998.

 2. Економіка. Навчальний посібник. / за ред. З.П. Ватаманюка.-К.: Знання, 1997.

 3. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар/ За редакцією О.В. Турчинова і Ц.Г. Огня. – К.: Парламентське вид – во, 2002. -320с.

 4. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси:Навч.посібник.-2-е вид., доп. і перероб. -К.: Атіка, 2004. –С.252.

 5. Василик О.Д. , Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. –К: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 6. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 344 с.

 7. Уманець Т.В., Пігарев Ю.Б. Статистика: Навч. посіб.- К.: Вікар, 2003

 8. Курс социально-экономической статистики: Учебник для ВУЗов/ под ред. проф. М.Г. Казарова. – М.:финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА,2000

 9. С.С. Герасименко Статистика / Підручник, К.: КНЕУ, 1998. С.152-172

 10. Статистика / Підручник. За ред. А.В.Головача, А.М.Єріної, О.В.Козирєва. - К.: Вища школа, 1993. -С. 101.


2.3. Кафедра менеджменту організацій


Дисципліна: Управління персоналом.


 1. Управління персоналом: суть, завдання, основні принципи

 2. Концепція управління персоналом

 3. Рівні управління персоналом

 4. Основні стратегії управління персоналом

 5. Основні принципи управління персоналом

 6. Методи управління персоналом

 7. Система управління персоналом

 8. Зарубіжний досвід управління персоналом

 9. Парадигми управління персоналом в XX ст.

 10. Основні типи професійної культури кадрового менеджменту

 11. Кадровий менеджмент: від управління персоналом до управління людськими ресурсами

 12. Основні моделі кадрового менеджменту

 13. Основні функції кадрової політики корпорації за Д. Гестом

 14. Основні положення управління людськими ресурсами

 15. Два основних підходи до управління людськими ресурсами

 16. Основні професійні ролі менеджера з управління персоналом

 17. Етика ділових відносин у роботі менеджера з управління персоналом

 18. Об'єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу

 19. Процес оцінювання персоналу: сутність, цілі, завдання, елементи

 20. Складові елементи процесу оцінювання персоналу

 21. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу

 22. Модель комплексної оцінки працівника

 23. Методи оцінювання персоналу

 24. Основні стадії процесу проведення атестації

 25. Загальні засади ефективності в управлінні

 26. Організаційна ефективність менеджменту персоналу

 27. Економічна ефективність менеджменту персоналу

 28. Соціальна ефективність менеджменту персоналу


Література:


 1. Рачинський А.П. Стратегічне управління персоналом: теорія і практика застосування / Вісн. НАДУ. - 2007. - №1. – / Вісн. НАДУ. - 2007. - №1.

 2. Рачинський А.П. Особливості техногенно-психологічного підходу в стратегічному управлінні / Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування // Мат. наук.–практ. конф. за міжн. уч. 31 травн. 2007 р.

 3. Рачинський А.П. Оцінка ефективності управлінської діяльності / Формування демократичного та ефективного державного управління в Україні // Мат. наук.–практ. сем. 11–12 бер. 2002 р. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид–во УАДУ, 2002. – С. 151 – 155.

 4. Рачинський А.П. Організаційні структури управління: проблема ефективності / Актуальні питання внутрішньої політики. – 2004. – №4. – С. 121–127.

 5. Рачинський А.П. Формування ефективних навчальних програм з професійної підготовки менеджерів / Управління сучасним містом. – 2004. – № 4/ 10–12 (16). – С. 44–51.

 6. Стратегія та політика менеджменту персоналу організації // Менеджмент персоналу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, без змін/ В.М.Данюх, В.М.Петюх, С.О.Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М.Данюка, В.М.Петюха. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 25-47.


2.4. Кафедра інформаційних технологій та систем управління


Дисципліна: Електронний документообіг.


 1. Основні функції систем електронного документообігу

 2. Етапи запровадження електронного документообігу

 3. Критерії оцінки варіантів запровадження електронного документообігу

 4. Характеристика основних типів документів, які використовуються в органах влади

 5. Вимоги до системи електронного документообігу

 6. Тенденції розвитку систем управління документами

 7. Етапи становлення електронного цифрового підпису в Україні

 8. Стан і перспектива ринку систем електронного документообігу

 9. Головні проблеми впровадження систем електронного документообігу

 10. Функціональні можливості СЕДО «Діло»

 11. Фунціональні можливості СЕДО «Док Проф2.0»

 12. Фунціональні можливості СЕДО «Мегаполіс»


Література:


 1. Асеев Г.Г.Электронный документооборот. Учебник. –К.: Кондор.-2007.- 500с.

 2. Марреро А. Основні принципи побудови електронного документообігу в органах державної влади. – К.: ЗАТ “Софтлайн”, 2003. – 13 с.

 3. Інформаційні технології в державному управлінні / Методичні розробки для самостійної роботи при вивченні курсу / Укладач: Логвінов В.Г. – Одеса, ОРІДУ, 2007. -64с.

 4. Панчук А. М., Ралдугін Є. О., Клименко І. В. Моделювання, інформаційні системи і технології в державному управлінні: Навчальний посібник / За заг. ред. Г. С. Литвинова. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 263 с2.5. Кафедра права та законотворчого процесу


Дисципліна: Право в державному управлінні.


 1. Система права і система законодавства.

 2. Правові норми та правові правовідносини.

 3. Загальна характеристика конституційного права України та зарубіжних країн.

 4. Правові форми діяльності держави.

 5. Законність і правопорядок в системі державного управління.

 6. Верховна Рада - орган законодавчої влади в Україні: правовий статус.

 7. Виконавча влада: глава держави і уряд.

 8. Компетенція органів місцевого державного управління і самоврядування у сфері правового регулювання соціально-економічних відносин.

 9. Предмет і системи адміністративного права.

 10. Адміністративно-правові норми та відносини.

 11. Суб’єкти адміністративного права.

 12. Правові форми та методи державного управління.

 13. Юридичні акти управління та їх види.

 14. Адміністративно – правова відповідальність.

 15. Система та види адміністративних стягнень.

 16. Адміністративний процес.

 17. Організаційна структура органів державного управління.

 18. Походження держави і права

 19. Функції держави.

 20. Сутність та ознаки держави.

 21. Походження держави і права.

 22. Форми і типи держави.

 23. Механізм держави.

 24. Держава, суспільство, особистість.

 25. Сутність права та його принципи.

 26. Право, мораль і політика.

 27. Поняття та види правових актів.

 28. Поняття та зміст правового регулювання.

 29. Правотворчість.

 30. Систематизація нормативно - правових актів.

 31. Реалізація права та правозастосування.

 32. Юридична відповідальність.

 33. Джерела права.

 34. Правова держава.

 35. Предмет, система та джерела конституційного права.

 36. Юридичні властивості консультацій.

 37. Конституційний статус людини і громадянина.

 38. Конституційно-правові засади прямої демократії.

 39. Виборчі системи та їх особливості.

 40. Україна як унітарна держава.

 41. Парламент та його структура.

 42. Правовий статус члена парламенту.

 43. Правовий статус Президента.

 44. Судова влада.

 45. Поняття місцевого управління та самоврядування.

 46. Система органів місцевого самоврядування.


Література:


 1. Конституція України. - К., 1996.

 2. Закон України “Про державну службу” // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №52.

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення //Право України. - 1995. - №3.

 4. Господарський Кодекс України.

 5. Цивільний кодекс України. Офіційний текст, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.

 6. Господарський процесуальний кодекс України.

 7. Кодекс законів про працю України.

 8. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 9. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09. 1991 року.

 10. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ” від 14.05.1992 року.

 11. Закон України “Про Антимонопольний комітет України” від 26 листопада 1993 року.

 12. Закон України “ Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7.06.1996 року.

 13. Закон України “ Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 року.

 14. Бекерская Д.А. Финансовое право. - К., 1995.

 15. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України.- Х., 1996

 16. Васильев А.С.- Административное право. Х., . Одиссей.- 2002.

 17. Вінник О. М. Інвестиційне право: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2000.

 18. Господарське законодавство України: 36 нормативних актів / Уклад. В. С. Щербина, О. В. Щербина. - К.: Атіка, 2001.

 19. Джунь В. В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: Монографія. - Львів, 2000.

 20. Загальна теорія держави і права. - К., 1997.

 21. Зобовязальне право. Теорія і практика (Під редакцією О.В.Дзери). - К, 1998.

 22. Кибенко Е. Р. Корпоративное право: Учебное пособие. - Харьков: Эспада, 1999.

 23. Коваль Л.В. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). - К., 1996.

 24. Луцъ В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 1999.

 25. Мелащенко В.Ф. Основи конституційного права України: Курс лекцій для студентів юридичних вузів і факультетів. - К.: Вентурі, 1995.

 26. Нечитайленко А. Право і правотворчий процес в Україні.-К.: УАДУ, 1997

 27. Основы государства и права Украины.- Х.: Одиссей, 2002.

 28. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право. - К., 1996.

 29. Притыка Д. Н. Арбитражный суд: проблемы организации и деятельности: Монография. - К.: Орияне, 2000.

 30. Право власності в Україні / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2000.

 31. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 1999.

 32. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право. – К., 2001.

 33. Скакун О.М. Теория государства и права. -Х , 2000.

 34. Хозяйственное право К. Юринком., 2002.

 35. Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. - К., 1995.
  1   2   3

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України

Національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
...

Національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Національна академія державного управління iconНаціональна академія державного управління при президентові україни
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління наду при Президентові України....

Національна академія державного управління iconУкраїна національна академія державного управління
Про навчальні плани, графіки навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями галузі знань 1501 “Державне управління”...

Національна академія державного управління iconУкраїна національна академія державного управління
...

Національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...

Національна академія державного управління iconОдеський регіональний інститутдержавного управління
Розглянуто на засіданні Вченої ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница