Спеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання (0105)
Скачать 293.55 Kb.
НазваниеСпеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання (0105)
страница3/3
Дата конвертации04.05.2013
Размер293.55 Kb.
ТипДокументы
1   2   3

XIV. Електромеханічні перехідні процеси


1. Загальні відомості про електромеханічні перехідні процеси. Основні означення

Класифікація електромеханічних перехідних процесів ЕПС. Поняття стійкості вузла навантаження


2. Статична стійкість синхронного генератора (СГ) електропередачі

Кутова характеристика та границя електромагнітної потужності СГ електропередачі. Основні рівняння стану синхронного агрегату в неусталеному режимі роботи. Аналіз статичної стійкості некерованого СГ електропередачі. Аналіз статичної стійкості СГ з АРЗ пропорційної дії в складі електропередачі. Критерій Гурвіца для виявлення умов стійкості. Аналіз статичної стійкості СГ з АРЗ сильної дії в складі електропередачі. Метод D-розбиття для виявлення умов стійкості. Способи підвищення.


3. Динамічна стійкість синхронного генератора електропередачі

Метод площ аналізу динамічної стійкості СГ електропередачі. Граничний кут та граничний час вимкнення трифазного короткого замикання з умови забезпечення стійкої роботи електропередачі. Аналіз динамічної стійкості роботи електропередачі під час несиметричних коротких замикань. Метод послідовних інтервалів.


4. Стійкість вузлів навантаження

Статичні характеристики вузлів навантажень. Регулювальний ефект навантаження. Статична стійкість асинхронного електродвигуна (АД). Критичні параметри та критерії статичної стійкості АД в складі вузла навантаження. Практичні критерії статичної стійкості вузла комплексного навантаження. Явище лавини напруги у вузлі навантаження. Динамічна стійкість вузлів навантажень. Способи підвищення стійкості вузлів навантаження.


XV. Техніка та електрофізика високих напруг


1. Предмет та задачі курсу

Короткий історичний нарис розвитку техніки високих напруг в світі та в Україні. Основні терміни, поняття.


2. Електричні поля в газах і в неоднорідній ізоляції

Фізичні процеси електричних розрядів в газах. Електрична міцність повітряних проміжків ізоляційних конструкцій. Розряди в однорідному та неоднорідному полях. Характеристики розряду в повітряних проміжках при дії змінної, постійної та імпульсної напруги. Вольт-секундна характеристика. Розряди по чистій, забрудненій та зволоженій поверхні ізоляційних конструкцій. Коронний розряд. Електричні поля в неоднорідній ізоляції. Роль ізоляції в електроустановках і вплив характеристик ізоляції на техніко-економічні показники електрообладнання.


3. Основні види та електричні характеристики внутрішньої ізоляції електроустановок

Фізичні умови розвитку розрядів в рідких, твердих та комбінованих діелектриках. Профілактичні випробування ізоляції. Неруйнівні методи випробування ізоляції. Методи та установки для одержання високих змінних, постійних та імпульсних напруг і струмів. Вимірювання високих напруг. Координація ізоляції ліній електропередач та підстанцій. Ізоляція кабелів, трансформаторів, електричних машин.


4. Перенапруги в електроустановках та захист від них

Загальна характеристика перенапруг. Зовнішні перенапруги. Блискавка та її дія. Характеристика грозової діяльності. Блискавковідводи. Заземлювачі. Розрядники та обмежувачі перенапруг. Грозозахист ліній електропередавання, підстанцій, електричних машин. Загальна характеристика внутрішніх перенапруг. Комутаційні перенапруги.


XVI. Основи електропостачання


1. Розвиток та сучасний стан та основні проблеми електропостачальних систем (ЕПС).

Короткий історичний огляд розвитку ЕПС. Задача ЕПС. Основні вимоги та визначення. Основні проблеми сучасних ЕПС. Структури та функційні складові ЕПС. Джерела живлення, поняття про незалежні джерела живлення. Особливості ліній електропередачі та підстанцій ЕПС. Принципи аналізу ЕПС. Особливості електричних розрахунків. Принципові, розрахункові та заступні схеми. Векторна діаграма ділянки електричної мережі ЕПС. Особливості електричного розрахунку мереж СЕП. Розрахункові випадки. Допустимі спрощення.


2. Електричні навантаження

Споживачі та приймачі електричної енергії. Структура електроспоживаня. Класифікація електроприймачів. Загальна характеристика приймачів електроенергії. Графіки електричних навантажень. Величини, що характеризують графіки (розрахункове навантаження, середнє навантаження, ефективне навантаження, час максимального навантаження, час найбільших втрат) та основні коефіцієнти. Методи визначення розрахункових навантажень: метод технологічного графіка; метод коефіцієнту попиту; метод питомих витрат електроенергії; метод питомого навантаження; метод впорядкованих діаграм (коефіцієнту максимуму); статистичний метод. Послідовність визначення розрахункових навантажень. Визначення пікових навантажень.


3. Реактивна потужність в ЕПС

Поняття реактивної потужності. Споживання реактивної потужності промисловості. Власна реактивна потужність в електричній мережі. Вплив реактивної потужності на вибір встановленої потужності трансформаторів, переріз струмопровідних частин, втрати напруги, потужності та енергії, статичну та динамічну стійкість. Заходи щодо зменшення споживання реактивної потужності - організаційні та технічні. Класифікація компенсувальних пристроїв: синхронні компенсатори та синхронні двигуни; шунтові конденсаторні батареї та реактори. Статичні компенсатори прямого регулювання: зміною опору, зміною струму, зміною напруги, зміною частоти. Статичні компенсатори непрямого регулювання: з керованими вентилями, з керованими реакторами, з параметричним регулюванням, комбіновані. Розподіл конденсаторів в радіальній мережі, в магістральній мережі, в мережі двох напруг. Використання синхронних двигунів для компенсації реактивної потужності. Оптимізація місця приєднання КБ до струмопроводу з рівномірно розподіленим навантаженням. Схеми та обладнання КУ НН та СН. Баланс реактивної потужності. Розряд конденсаторних установок. Плата за реактивну потужність.


4. Якість електричної енергії

Показники якості електроенергії згідно ГОСТ 13109-97. Нормування показників якості. Способи розрахунку та методики визначення показників якості електроенергії. Вплив якості електроенергії на електроприймачі та елементи електропостачальних систем. Нормалізація показників якості електроенергії: регулювання частоти; регулювання напруги; зменшення коливань напруги; зменшення рівня вищих гармонік; симетрування навантажень.


5. Схеми та обладнання мереж напругою понад 1000 В

Класифікація мереж ЕПС. Підстанції електропостачальних мереж: ГПП, РП, ТП. Схеми мереж зовнішнього електропостачання промислових підприємств, залізниць, міст та сільської місцевості. Мережі внутрішнього розподілу електроенергії на напрузі понад 1000 В: радіальні, магістральні та змішані.


6. Розподільні мережі напругою нижче 1000 В

Системи мереж НН: IT, TT, TN-C, TN-S. Схеми та конструктивне виконання мереж НН: класифікація мереж НН; схеми та конструктивне виконання мереж НН; схеми первинних з’єднань систем вводу резерву. Комутаційні та захисні апарати НН: вимикачі навантаження, запобіжники, автоматичні вимикачі, ПЗВ, пристрої захисту від перенапруг, магнітні пускачі та контактори. Обмеження струмів короткого замикання в мережах НН. Принципи вибору апаратів та струмопровідних частин НН; вибір обладнання за умовами тривалого режиму, перевірка за тимчасовими, аварійними та пусковими режимами. Розподільні пристрої мереж НН.


7. Розрахунки мереж електропостачальних систем

Мета та особливості електричних розрахунків мереж електропостачальних систем. Принципи аналізу мереж за втратами напруги. Розрахунок втрат напруги та перерізів проводів в лініях постійного струму та двопровідних освітлювальних лініях змінного струму. Випадки розрахунку мереж напругою менше 1000 В: розрахунок мереж без врахування індуктивних опорів; розрахунок ліній з рівномірно розподіленим навантаженням; розрахунок неповнофазних мереж НН; особливості розрахунку трифазної мережі з рівномірно розподіленими однофазними навантаженнями. Аналіз трифазної мережі СН/НН з симетричним навантаженням за відхиленнями напруги. Визначення положення РПН трансформаторів.


XVII. Математичні моделі в електротехніці


1. Елементи теорії множин та графів. Загальні відомості про математичне моделювання в електротехніці

Структурні елементи та фізичні величини електричного кола. Основні рівняння електричного кола. Аналіз електричного кола на базі його основних рівнянь. Методи незалежних та контурних струмів. Методи незалежних та вузлових напруг. Метод міжвузлових напруг. Метод визначальних координат. Матриці вхідних і взаємних адмітансів, коефіцієнтів розподілу, матриці вузлових і умовних вузлових імпедансів. Перетворення рівнянь з комплексної площини в дійсну.


2. Інтерполяція та апроксимація функцій

Наближене інтегрування та диференціювання функцій


3. Розв’язання алгебраїчних і трансцендентних рівнянь

Методи розв’язання рівнянь однієї змінної числовими методами. Числові методи розв’язання систем лінійних скінченних рівнянь. Числові методи розв’язання систем нелінійних скінченних рівнянь. Математичні моделі аналізу усталених режимів електроенергетичних систем.


4. Числові методи розв’язання диференційних рівнянь

Явні методи. Неявні методи.


XVIII. Основи релейного захисту і автоматики


1. Елементна база захисту та автоматики електропостачальних систем (ЗАЕПС)

Вимірювальні перетворювачі та давачі. Електромеханічні елементи. Електротеплові елементи. Запобіжники. Автоматичні вимикачі з реле прямого увімкнення. Напівпровідникові та мікроелектронні елементи мікропроцесорів. Інформаційні канали.


2. Релейний захист і автоматика ліній електропередачі

Струмові захисти та струмові спрямовані захисти ЛЕП. Захисти від замикань на землю в мережах з ізольованою нейтраллю. Захисне шунтування пошкодженої фази. Дистанційні захисти. Диференційні та дифазні захисти. Мікропроцесорні гнучкі системи захисту ЛЕП. Захист ЛЕП і мереж до 1 кВ. Захист і автоматика замкнених розподільчих мереж. Автоматика ЛЕП та мереж. Захист ЛЕП з відгалуженням.


3. Релейний захист і автоматика (РЗА) елементів електростанцій, підстанцій та споживачів

РЗА генераторів та блоків генератор-трансформатор. РЗА елементів підстанцій та підстанцій в цілому: РЗА трансформаторів та автотрансформаторів; РЗА на секційних, обхідних вимикачах; РЗА на конденсаторних батареях та інших статичних компенсаторів реактивної потужності. РЗА компенсаційних котушок; РЗА вентильних перетворювачів та керування вентильними комутаційними апаратами; РЗА на розподільчих пунктах (РП); захист трансформаторів трансформаторних підстанцій (ТП) та інших елементів ТП. Захист і автоматика асинхронних двигунів. Захист і автоматика систем шин на електростанціях і підстанціях. Мікропроцесорні гнучкі системи захисту на електростанціях і підстанціях.


4. Захист і автоматика спеціальних електроустановок ЕПС. Діагностика справності пристроїв захисту та автоматики

Захист і автоматика електротермічних, плазмових та променевих установок. Захист і автоматика холодильних установок та установок кондиціонування повітря. Захист і автоматика насосних станцій водогону та каналізацій. Захист і автоматика установок топлення ожеледі на проводах ЛЕП. Особливості схем електропостачання захисту і автоматики електроустановок споживачів 1-ої та 2-ої категорії. Методи і засоби діагностики справності пристроїв захисту і автоматики ЕПС. Експлуатація РЗА.


XIX. Теорія і практика електробезпеки


1. Електротравматизм та його характеристики


2. Дія електрики на організм людини

Струм відчуття і невідпускальний струм. Пороговий фібриляційний струм. Серцевий струмовий коефіцієнт. Дія постійного та імпульсного струмів на тіло людини. Фізіологічний вплив струмів високої частоти. Вплив чинників електричного та неелектричного походження та умов зовнішнього середовища на наслідки електротравматизму.


3. Параметри тіла людини як елемента електричного кола

Вплив на електричні параметри тіла форми і частоти напруги дотику. Вплив на електричні параметри площі дотику. Вплив на електричні параметри тривалості дотику. Вольт-амперні, ампер-секундні і частотні характеристики тіла людини. Критерії електробезпеки.


4. Моделі тіла людини як елемента електричного кола

5. Передумови створення електроустановок з підвищеною електро- і пожежобезпекою.

Загальні положення системного підходу до проблеми електробезпеки. Організаційні і технічні заходи з запобігання електротравматизму в електроустановках. Сучасні схеми електромереж низької напруги і засоби захисту від електроураження в них. Параметричні принципи обмеження струмів к.з. та напруги дотику. Схеми мереж підвищеної електробезпеки.


6. Проблеми створення сучасної нормативної бази з електробезпеки.
1   2   3

Похожие:

Спеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання (0105) icon“Електротехнічні системи електроспоживання”
Наскрізна (типова) програма практики для студентів спеціальностей 050701, 05070103 “Електротехнічні системи електроспоживання” /...

Спеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання (0105) iconКафедра електропостачання та ресурсозбереження
Для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання

Спеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання (0105) iconВступ
Лекції для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності 090603„Електротехнічні системи електроспоживання

Спеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання (0105) iconВступ
Комп‘ютерні інформаційні технології в електроенергетиці (тексти лекцій для студентів 4 І 5 курсів денної І заочної форм навчання...

Спеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання (0105) iconПрограма вступних випробувань за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр»
В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентам...

Спеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання (0105) iconКонспект лекцій методичні вказівки для студентів спеціальності 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання»
Методичні вказівки ( конспект лекцій ) по дисципліні «Надійність І діагностика систем електропостачання» ( для студентів спеціальності...

Спеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання (0105) iconКонспект лекцій з дисципліни енергозбереження (1 частина ) (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)
Конспект лекцій з дисципліни енергозбереження, частина 1 (для студентів спеціальності 090603 Електротехнічні системи споживання)/...

Спеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання (0105) iconДисципліна „Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” Довідник з дисципліни Для спеціальності 0105 Викладачі: Шевцова Я. А. к е. н., доц., Черна О. М. асистент
Предметом навчальної дисципліни є система економічних відно­син, які виникають в процесі еволюції грошових І кредитних систем зарубіжних...

Спеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання (0105) iconБібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мдау за січень-березень 2011 року
Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва", 100101-"Енергетика та електротехнічні системи в апк", 010104 -"Проф...

Спеціальність: Електротехнічні системи електроспоживання (0105) iconНаціональний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
Опис кредитних модулів (дисциплін) програми підготовки за напрямом „комп’ютерна інженерія” спеціальність „комп’ютерні системи та...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница