Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачать 424.65 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
страница1/4
Дата конвертации09.05.2013
Размер424.65 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Національний університет водного господарства та природокористування


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор_______________В.А.Гурин

«___»________________2011 року


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»


Рівне – 2011


Загальні положення

Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до ГСВОУ МОНУ «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної програми» підготовки бакалавра за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт».

Вимоги до вступних випробувань базуються на нормативних формах державної атестації осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. На вступні випробування виноситься система умінь, що визначена ГСВОУ МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика». Зміст вступних випробувань базується на системі змістових модулів нормативних навчальних дисциплін, що визначені ГСВОУ МОНУ «Освітньо-професійна програма» підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.


Вступник освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт» повинен:

 • з н а т и :

- фізичну суть явищ, які відбуваються в матеріалах під дією на них різних факторів в умовах виробництва та експлуатації і йхній вплив на властивості металів;

- залежності між складом, будовою та властивостями матеріалів;

- основні групи сучасних матеріалів, їхніх властивостей і областей застосування;

- типові конструкції деталей і складальних одиниць машин, їх властивості та області застосування;

- основні критерії роботоздатності деталей машин і види їх відмов; основи теорії і розрахунків , проектування і конструювання деталей і складальних одиниць машин;

- принцип дії, будову і особливості експлуатації технологічного обладнання АТП;

- організацію процесів ТО і ремонту технологічного обладнання та його комплектуванням.

- принцип дії, будову і особливості експлуатації технологічного обладнання відділів АТП, організацію процесів обслуговування і ремонту цього обладнання;

- конструкцію сучасних автомобілів, його механізмів та систем, параметри та показники техніко-експлуатаційних властивостей сучасних автомобілів, його механізмів та систем, методи розрахунку основних деталей функціональних елементів на міцність та довговічність та методи контролю технічного стану агрегатів та вузлів автомобіля та їх регулювань;

- суть i призначення процесів, що проходять в циліндрах ДВЗ під час -реалiзацiї дійсного циклу; закономiрностi та найбільш ефективні методи перетворення хiмiчної енергiї палива в механічну роботу в ДВЗ, вплив основних конструктивних та режимно-експлуатацiйних факторів на протікання процесів в ДВЗ;

- сучасні методи покращення технiко-економiчних показникiв i характеристик двигуна;

- техніку безпеки, вимоги стандартів, експлуатаційні показники функціональні властивості, ресурси і методи раціонального використання паливомастильних матеріалів, що забезпечують довговічність і економічність автомобільної техніки; взаємопов'язані вимоги до якості палива, масла і конструкції двигунів в залежності від умов їх експлуатації.

- перспективи розвитку технології автомобілебудування;

- методи виготовлення деталей автомобілів та технологічні можливості високопродуктивного металорізального устаткування;

- конструктивно-технологічні особливості деталей автомобіля, оптимальну технологію їх виготовлення і ремонту; навички проектування технологічних операцій виготовлення деталей і складання автомобіля;

- особливості технології ремонту автомобілів та ефективність процесів виробництва і ремонту автомобілів;

- систему організації технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів, конструкцію та принцип дії технологічного обладнання, нормативи технічного обслуговування і ремонту автомобілів та фактори, що впливають на їх зміну.

 • в м і т и :

- проектувати і конструювати деталі і складальні одиниці машин за заданими вихідними даними; враховувати при проектуванні вимоги надійності, технологічності, економічності, безпечності, екології та естетики; вибирати найбільш необхідні матеріали для деталей машин і раціонально їх використовувати;

- самостійно підбирати і користуватися довідковою літературою, стандартами, прототипами конструкцій при проектуванні; оформляти графічну і текстову конструкторську документацію в повній відповідності з вимогами ЄСКД і ЄСДП; користуватися при підготовці текстової і графічної документації типовими програмами ПЕОМ;

- розраховувати та вибирати раціональне поєднання обладнання для зон та відділів АТП, проектувати окреме технологічне обладнання;

- дати характеристику агрегатам автомобiльного двигуна;
вибрати оптимальні методи органiзацiї роботи автомобiля, виходячи iз специфiки його силового агрегату;

- правильно підбирати паливомастильні матеріали, технічні рідини з метою забезпечення проектних техніко-економічних показників експлуатації автомобільної техніки;

- створювати необхідні умови експлуатацїї техніки, що відповідають реально досягнутому рівню якості паливомастильних матеріалів;

- визначати обмеження по фізико-хімічним показникам і експлуатаційним властивостям паливо-мастильних матеріалів;

- впроваджувати в експлуатацію нові сорти палива і мастильних матеріалів з встановленням режимів їх використання;

- оцінювати паливо-енергетичні витрати машин, процесів і технологій;

- визначати основні шляхи економії палива і мастильних матеріалів при їх транспортуванні, збереженні і застосуванні;

- вирішувати екологічні задачі, направлені на зниження забруднень оточуючого середовища;

- розраховувати і конструювати окреме технологічне обладнання;

- проектувати окреме технологічне обладнання типу вантажопідйомних кранів, гаражних конвеєрів, підйомників, гайковертів, кріпильних вузлів віброагрегатів, пружних елементів та ін.

- виконувати роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту рухомого складу з використанням технологічного обладнання;

- оформляти первинні документи обліку технічного обслуговування та ремонту автомобілів, агрегатів, вузлів;

- розробляти технологічні процеси технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів, оформляти технологічну документацію;

- розробляти графіки обслуговування та ремонту автомобілів.


 1. Структура та організація вступного випробування

Вступне випробування базується на вимогах до знань та вмінь випускника освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і включає зміст нормативних навчальних дисциплін професійно-практичної підготовки:

 1. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство.

 2. Деталі машин.

 3. Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання.

 4. Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливо-енергетичних ресурсів.

 5. Автомобільні двигуни.

 6. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів.

 7. Автомобілі.

 8. Технічна експлуатація автомобіля.

Організація вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного університету водного господарства та природокористування.


 1. Зміст навчальних дисциплін


Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- вивчення фізичної суті явищ, які відбуваються в матеріалах під впливом на них різних факторів в умовах виробництва та експлуатації і йхній вплив на властивості металів;

- встановлення залежності між складом, будовою та властивостями матеріалів;

- вивчення основних груп сучасних матеріалів, їхніх властивостей і областей застосування;

- вивчення технології отримання і обробки заготовок деталей машин, фізичних основ процесів, сфери застосування і будови устаткування, пристроїв і інструментів;

- вивчення методів отримання ливарних заготовок і заготовок обробкою тиском.

Будова і властивості металів і сплавів

Тема 1. Класифікація і будова металів (Задачі і значення курсу. Роль вітчизняних вчених в створенні науки про метали. Сучасне матеріалознавство і його зна­чення в народному господарстві. Матеріалознавство як наука про будову металів та сплавів, зв'язок з їх властивостями та структурою. Метали, метале­вий тип зв'язку. Атомно-кристалічна будова металів. Типи кристалічних граток і їхні основні параметри. Анізотропія. Основні властивості ме­талів. Будова реальних кристалів. Дефекти кристаліч­ної будови та їхній вплив на фізико-механічні властивості. Координаційне число. Параметри решіток).

Тема 2. Формування структури металів і сплавів при криста­лізації (Термодинамічні основи, механізм і кінематика кристалізації металів. Будова механічного злитку. Поліморфні перетворення в мета­лах. Криві охолодження металів. Діаграми фазової рівноваги, фази та структура в металічних спла­вах).

Тема 3. Основи теорії сплавів (Діаграми стану при повній розчинності компонентів. Діаграми стану при нерозчинності компонентів. Діаграми стану при об­меженій розчинності компонентів. Діаграми стану для випадку, коли компоненти утворюють стійку хімічну сполуку. Правило відрізків. Закон Гіббса).

Тема 4. Пластична деформація і механічні властивості металів та сплавів (Пружна та пластична деформація. Вплив пластичної деформації на структуру та властивості металів. Вплив нагрівання деформованого металу на його структуру та власти­вості. Повернення, полігонізація, рекристалізація. Холодна і гаряча деформація. Механічні властивості. Теоретичні на та реальна міцність металів і шляхи її підвищення).

Залізо та його сплави

Теми 5. Діаграма стану „залізо – вуглець” (Метастабільна діаграма стану "залізо-цементит". Компоненти, фази та структурні складаючі сталей і білих чавунів, їхні характеристики, умови утворення, властивості. Крива охолодження заліза).

Тема 6. Вуглецеві сталі і чавуни (Вплив вуглецю і постійних домішок на властивості сталей. Класи­фікація та маркування вуглецевих сталей. Властивості та призначення чавунів. Білий та відбілений чавун. Вплив вуглецю та постійних домішок на структуру і властивості чавуна. Сірий, високоміцний і ковкий ча­вуни, їхні структура, маркування і область застосування).

Термічна, термомеханічна і хіміко-термічна обробка сталі

Тема 7. Теорія термічної обробки сталі (Перетворення при нагріванні сталі. Вплив роз­міру зерна на механічні та технологічні властивості сталі. Вплив легую­чих елементів на ріст зерна аустеніту. Перетворення переохолодженого аустеніту. Перлітне перетворення. Мартенсит, його будова і властивості. Мартенситне перетворення. Вплив легуючих елементів на мартенситне перетворення. Вплив легуючих елементів на ізотермічний розпад переохолодженого аустеніту. Критична швидкість гартування та фактори, які впливають на неї. Перетворення при нагріванні загартованої сталі. Вплив легуючих еле­ментів на перетворення при відпусканні).

Тема 8. Технологія термічної обробки сталі (Види відпалу. Нормалізація сталі. Гартування сталі. Способи гартування сталі. Гартуючі середовища. Загартовуваність і прокалюваність сталі, і фактори, які впливають на них. Відпускання сталі. Види і призначення відпуску. Покращення сталі. Поверхневе гартування, його види та області застосування).

Тема 9. Хіміко-термічна і термомеханічна обробка сталі (Фізичні властивості хіміко-термічної обробки (ХТО) сталі. Процеси, які протікають при ХТО сталі і основні параметри. Призначен­ня і види цементації. Цементація в твердому карбюризаторі. Газова це­ментація. Термічна обробка після цементації. Область застосування це­ментації. Нітроцементація та ціанування сталі. Переваги, недоліки та область використання. Азотування сталі. Переваги азотування. Область використання азотування та сталі для азотування. Силіцування. Борування. Дифузійна металізація. Термомеханічна обробка сталі).

Конструкційні та інструментальні матеріали

Тема 10. Леговані сталі (Легуючі елементи в сталі, їхні впливи на поліморфізм. Структурні класи легованих сталей. Маркування легованих сталей. Легований ча­вун).

Тема 11. Кольорові метали та сплави (Мідь і її сплави. Алюміній і його сплави. Магній і його сплави. Титан і його сплави. Сплави на основі свинцю та олова).

Тема 12. Неметалеві, композиційні та порошкові матеріали (Пластмаси, їх класифікаціяі властивості. Гума, її склад і властивості. Загальні відомості про композиційні матеріали, їх властивості та класифікація. Загальні відомості пропорошкову металургію).

Основи технології ливарного виробництва

Тема 13. Фізичні основи ливарного виробництва (Загальна характеристика ливарного виробництва. Сучасний стан, місце і значення ливарного виробництва в машинобудуванні. Переваги і недоліки ливарного виробництва. Елементи ливарної форми. Ливарні сплави і їх властивості. Рідкотекучість, усадка ливарних сплавів. Процеси, які проходять при запов­ненні ливарної форми, затвердіння металу у формі. Дефекти виливок і способи їх запобігання. Класифікація способів лиття).

Тема 14. Технологія виготовлення виливок в піщано-глиняних формах (Модельний комплект. Формувальні та стержневі суміші та їх власти­вості. Літникові системи. Послідовність виготовлення виливок в піщаних формах. Ручне та машинне формування. Виготовлення стержнів. Складання і заливання ливарних форм. Охолодження, вибивання і очищення виливок).

Тема 15. Виготовлення виливок спеціальними способами лиття (Лиття в оболонкові форми. Суть способу, формувальні суміші. Особливості технології лиття в оболонкові форми. Виготовлення вили­вок за плавкими моделями. Модельні склади і формувальні матеріали. Послідовність виготовлення виливок. Лиття у металеві форми, переваги та недоліки. Технологічний процес лиття у кокіль. Поняття про відцентрове лиття. Схеми відцентрового лиття. Технологія лиття під тиском. Особливості виготовлення виливок з чавуну, сталі, сплавів на основі міді, алюмінію і магнію).

Металургія чорних і кольорових металів

Тема 16. Виробництво чавуну (Короткі відомості про розвиток металургії. Основні процеси, які застосовуються в металургії. Металургійне паливо і вогнетривкі матеріали. Виробництво чавуну. Вихідні матеріали доменної плавки, їх підго­товка. Будова доменної печі і принцип її роботи. Процеси, які відбуваються в доменній печі. Продукція доменної плавки. Основні техніко-економіч­ні показники роботи доменних печей. Шляхи удосконалення доменної плавки).

Тема 17. Виробництво сталі (Виробництво сталі в конверторах. Суть киснево-конвертерного процесу. Будова кисневого конвертора. Вихідні матеріали для киснево-конверторного процесу. Технологія конверторної плавки. Процеси, які протікають в конверторах. Отримання сталі в мартеновських цехах. Будова мартнівської печі. Види мартеновського процесу. Технологія отримання сталі в мартеновських печах. Отримання сталі в електричних печах. Переваги електропечей і їх види. Будова та принцип робот електродугових і індукційних печей. Розливання сталі. Пряме отримання заліза із руди. Способи підвищення якості сталі).

Тема 18. Виробництво кольорових металів (Виробництво міді. Основні мідні руди. Отримання міді із сульфід­них мідних руд. Виробництво алюмінію. Вихідні матеріали для отримання алюмінію. Технологія отримання і рафінування алюмінію. Виробництво магнію. Вихідні матеріали для отримання магнію. Тех­нологія отримання магнію. Виробництво титану. Вихідні матеріали для отримання титану. Термічний спосіб отримання титану).

  1   2   3   4

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Вступ

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Вступ

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconДодатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту для використання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році Информатика
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Циклова комісія ресторанного, туристичного обслуговування та соціально-гуманітарних дисциплін

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програми дисципліни „Картографія І карткреслення” для студентів держуніверситетів спеціальностей 070501

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма курсу «Конфліктологія» складається з 5 тем, що передбачають вивчення зазначених питань

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
На підставі рішення приймальної комісії (протокол №22 від 10. 08. 2011 р.) зарахувати з 1 вересня

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconНавчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница