Указатель «Организация управления вузом»
Скачать 315.61 Kb.
НазваниеУказатель «Организация управления вузом»
страница1/4
Дата конвертации11.05.2013
Размер315.61 Kb.
ТипУказатель
  1   2   3   4


ёД.Серікбаев атындаѓы Шыѓыс Ќазаќстан мемлекеттік

техникалыќ университеті


Восточно-Казахстанский государственный технический

университет им. Д.Серикбаева
Ѓылыми библиографиялық бµлім


Научно-библиографический отдел


Жоѓары оќу орнын

басќаруды ±йымдастыру


( 1 - шыѓарылым )


Организация

управления вузом


( Выпуск 1 – й )


¤скемен, 2011 ж.

Усть-Каменогорск, 2011 г.


УДК 378

Жоѓары оќу орнын басќаруды ±йымдастыру = Организация управления вузом: указ. / Научная библиотека ВКГТУ им. Д.Серикбаева.-Усть-Каменогорск, 2011. - Вып. 1.- 23 с.


Составители: Т.А.Минеева


М.А.Бурунбетова


«Жоѓары оќу орнын басќаруды ±йымдастыру» кµрсеткішін Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ ѓылыми кітапханасыныњ ѓылыми библиографиялыќ бµлімі даярлады.

Кµрсеткіш кітапхана ќорындаѓы мерзімді баспасµз маќалаларынан т±рады. Жоѓары оќу орнындаѓы оќыту барысындаѓы жања технологиялыќ єдістерге, єлемдік тєжірибеніњ алѓы баѓыттарына тоќталады. Б‰гінгі к‰нніњ толѓандыратын к‰рделі мєселелерініњ дамуына, білім беру сапасына, ќаржыландыру туралы материалдарѓа н±сќау жасайды.

Материалдар таќырыптар бойынша топталып, авторлар мен маќала аттарыныњ алфавиті бойынша берілген. Кейбір маќалаларѓа маѓынасын ќысќаша т‰сіндіретін сµздер берілген. Ќазаќ жєне орыс тілдерінде басылып шыѓарылады. Кµрсеткіш 2010 жылдың қараша айлары мен маусым 2011 жылдың аралығындағы жариялымдарды ќамтыѓан.

Кµрсеткіш ректорат жєне университеттіњ профессор-оќытушылар к±рамына арналѓан.

Аныќтаманы (Б-106) ѓылыми-библиографиялыќ бµлімінен алуѓа болады.


Указатель «Организация управления вузом» подготовлен научно-библиографическим отделом научной библиотеки ВКГТУ им. Д.Серикбаева.

Указатель содержит статьи из периодических изданий, поступивших в фонд библиотеки. Включены материалы по актуальным проблемам высшей школы, стратегии развития, вопросам финансирования, образовательным технологиям, формам обучения, оценке качества образования, мировому опыту.

Материал сгруппирован по темам, внутри - по алфавиту авторов и заглавий статей. Статьи сопровождаются рубриками, ключевыми словами, раскрывающими содержание публикаций.

Издается на казахском и русском языках. В указатель включены статьи, опубликованные за период с ноября 2010 г. по июнь 2011 г.

Указатель предназначен ректорату, профессорско-преподавательскому составу университета.

За справками обращаться в научно-библиографический отдел библиотеки (Г-Б-106).


Мазмұны - Содержание

Б.

Жоғары білім туралы 5

С.

Модернизация высшего образования 8

Качество образовательного процесса 10

Рынок образовательных услуг 12

Инновации в системе высшего образования 12

Высшее образование и экономика 13

Высшее образование и наука 13

Образование. Финансирование 14

Инженерное образование 14

Профессорско-преподавательский состав вуза 15

Вуз: организация учебного процесса 16

Информационные технологии в образовании 17

Университеты: перспективы развития 18

Образование и рынок труда 19

Воспитательная работа вузов 19

Высшее образование: мировой опыт 20

Международное сотрудничество 23


Жоғары білім


Абулхаирова З. ІТ-Коледж білімге құштар талапкерлерді шақырады / З. Абулхаирова // За Знание. - 2011. - №5. - Б. 14.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Әділов Ж. Университеттегі инновациялық қызмет болашаққа серпіліс әкеледі: Қ.Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің ректоры, академик / Ж. Әділов // Егемен Қазақстан. - 2011. - №178-181, 30 сәуір. - Б. 5. : ил.


Баймырзаев Қ. Терең білім-маман біліктілігінің кепілі: Қостанай мемлекеттік педагогика институтының ректоры, география ғылымдарының докторы, профессор / Қ. Баймырзаев // Егемен Қазақстан. - 2011. - № 48, 16 ақпан. - Б. 4. : ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Байтемірова Г. Ойлан, қара қазағымның баласы / Г. Байтеміров; ШҚМТУ // За Знание. - 2011. - № 1-2, 7 февраль. - Б. 10 : ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Болашақтың іргесін бірге қалаймыз: қазақстан, Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтің Қазақстан халқына Жолдауы // Ақиқат. - 2011. - №2. - Б. 4-17: ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Ғафуров А. Елбасы жолдауы-елдіктің арқауы / А. Ғафуров; ШҚМТУ // За Знание. - 2011. - № 1-2, 7 февраль. - Б. 1-2 : ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Гумнина Н. Н. Кәсіптік оқыту-жұмыстағы кәсібиліктің негізі / Н. Н. Гумнина //Қазақстан еңбекті қорғау = Охрана труда Қазақстан. - 2011. - №5. - Б. 33-39.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Ғұбвайдуллин Б. Тәуелсіздіктің бір тірегі-ғылым білім / Б. Ғұбвайдуллин // Айқын. - 2011. - №88, 19 май. - Б. 24.: ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Досымбай Е. Математика пәні мұғалімдерінің тұңғыш сьезі білім беруді жаңғыртуға арналды / Е. Досымбай // Дала мен қала. - 2011. - №19, 16 мамыр. - Б. 8.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Дүйсенбайқызы А. Математика ғылымдар патшасы / А. Дүйсенбайқызы // Ана тілі. - 2011. - № 20, 19-20 мамыр. - Б. 3.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Елеусінов Б. Білімге салынған бүгінгі инвестиция-ертеңгі жасалған қамқорлық / Б. Елеусінов // Айқын. - 2011. - № 30, 17 февраля. - Б. 23: ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Әліпбай С. Жұмыспен қамтудың жаңа стратегиясы / С. Әліпбай // Егемен Қазақстан. - 2011. - №148-151, 15 сәуір. - С. 3. - Библиогр.: 3 назв.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Ерғожин Е. Тәуелсіздік және отандық ғылым: химия ғылымдарының докторы,профессор,ҚРҰҒА академигі, Ә.Бектуров атындағы Химия ғылымдары институты АҚ бас директоры / Е. Ерғожин // Егемен Қазақстан. - 2011. - 29 сәуір. - Б. 6.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Жұмағұлов Б. Т. Білім сапасы-ел болашағы / Б. Т. Жұмағұлов // Қазақ әдебиеті. - 2011. - № 8, 25 ақпан. - Б. 3.: ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Жұрынов М. Қанатын кеңге жайған ғылым / М. Жұрынов // Айқын . - 2011. - № 35, 24 ақпан. - Б. 5. : ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Злобин Б. Сапалы білім-жарқын болашақтың кепілі / Б. Злобин ; ШҚМТУ // За Знание. - 2011. - № 1-2, 2 февраля. - Б. 2 : ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Кобдикова Ж. Оқу-тәрбие үрерісіне қойылатын талаптар / Ж. Кобдикова // Қазақстан мұғалімі. - 2011. - №9-10, 16 сәуір. - Б. 6-7.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Құрманбекова М. Д. Шет тілін үйрену барысындағы дамыта оқыту технологиясы / М. Д. Құрманбекова // Алматы энергетика және байланыс университетінің хабаршысы=Вестник Алматинского университета энергетики и связи. - 2010. - № 3/2. - Б. 124-125.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Құрманәлиев К. Ректорларға менеджментті меңгеру міндеті жүктелді: қазақстан Ұлттық жаратылыс тану ғылымдары акдемиясының вице-президенті, профессор / К. Құрманәлиев // Айқын . - 2011. - №68, 19 сәуір. - Б. 7.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Құсанбаев С. Университет ғалымдары қызу қолдады / С. Құсанбаев // Дидар. - 2011. - № 14, 7 ақпан. - Б. 2. : ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Мухаммад Ахмад А. Египет пен Қазақстанның білім саласындағы Ұлттық Стратегиялық ұқсастықтарымен ерекшеліктері / А. Мухаммад Ахмад // Ақиқат. - 2011. - № 1. - Б. 56-58.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Мұхаметқалиева М. Болашақ экономистердің танымдық құзыреттілігін дамытуда білімнің атқаратын рөлі [Текст] / М. Мұхаметқалиева // Ұлағат. - 2010. - № 6. - Б. 76-86.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Ниязқанқызы Г. Өз үлесімізді қосайық / Г. Ниязқанқызы ; ШҚМТУ // За Знание. - 2011. - №1-2, 7 февраль. - Б. 1: ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Оразов Ш. Қазіргі педагогикалық білім беру жүйесінде мұғалімнің кәсіби дамуы / Ш. Оразов // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана . - 2011. - № 1. - Б. 5-7.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Өмірбаев С. Жоғары оқу орындары әлі де қысқартылады / С. Өмірбаев // Айқын . - 2011. - №30, 17 февраль. - Б. 6.: ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Пірәлиев С. Білім берудің жаңа көкжиегі / С. Пірәлиев // Егемен Қазақстан. - 2011. - № 52, 19 ақпан. - Б. 3: ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Рысбеков Т. Мұғалім тапшылығынан қалай құтыламыз?/ Т. Рысбеков // Айқын . - 2011. - № 35, 24 ақпан. - Б. 19. : ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Сапалы білім-саналы тәрбие бастауы // Егемен Қазақстан. - 2011. - №164-165, 23 сәуір. - Ст. 4. -Б.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Сапарбаев Б. Аймақтың әл-ауқатын әлеуметтік жаңғырту арқылы жақсарту межеленіп отыр : облыс әкімі Б. Сапарбаевтің ШҚО тұрғындарымен есептік кездесуі / Б. Сапарбаев // Дидар. - 2011. - № 14, 7 ақпан. - Б. 4-5.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Сарин Ғ. Болашағым жарқын болсын десеңіз, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ-ға келіңіз / Ғ. Сарин // Дидар. - 2011. - №45, 22 сәуір. - Б. 3.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Сарханов К. / К. Сарханов // Егемен Қазақстан. - 2011. №48. 16 ақпан. - Б. 4.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Сәдірқызы Г. Қандай өзгерістер күтіп тұр / Г. Сәдірқызы // Егемен Қазақстан. - 2011. - №166-169, 26 сәуір. - Б. 4.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Тәуірбекова С. Білім ұйымдары басшыларының кәсіби құзырлығын дамыту / С. Тәуірбекова // Қазақстан мұғалімі. - 2011. - №9, 16 сәуір. - Б. 9.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Түгелбай В. Биотехнология-болашақтың ғылымы : Ерлан Рахманқұлов ғалым-Ұлттық биотехнологиялық орталықтың басшысы / В. Түгелбай // Егемен Қазақстан. - 2011. - №154-155, 19 сәуір. - Б. 6.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Түндебаева А. Орыс тілді аудиторияда қазақ тілін оқытуды жетілдіру мәселелері / А. Түндебаева // Қазақ тілі мектепте, колледжде және ЖОО-да оқыту=Казахский язык преподаваниев школе колледжеи ВУЗ-е. - 2011. - №1. - Б. 3-5 : ил.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Ыбыраиымжанов Қ. Үздіксіз білім беру жүйесінде тәрбие мазмұнын жаңартудың басым бағыттары / Қ. Ыбыраиымжанов // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казахстана . - 2011. - №1. - Б. 11-15.

Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : ЗП (1).


Модернизация высшего образования


Акимбаева А. М. Формирование и деятельность инновационных поясов вокруг учреждений высшей школы / А. М. Акимбаева // Саясат. - 2010. - № 9. - С. 66-69. - Библиогр. в конце ст.

Аннотация: В статье говорится о реформировании высшей школы в РК.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Альмагамбетова Д. Сокровищница знаний / Д. Альмагамбетова // Наука и образование Казахстана. - 2010. - №5. - С. 42-45. : цв.ил.

Рубрики: Высшее образование -- вузовские библиотеки -- Казахстан

Кл.слова (ненормированные): карагандинский государственный университет -- библиотека -- фонд -- информационные технологии

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗП (1)


Вергилес Э. Управленческая компетентность - основа развития потенциала менеджера высшей школы / Э. Вергилес, Т. Захарова // Проблемы теории и практики управления. - 2010. - №7. - С. 96-107: табл. - Библиогр.: 11 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Высшее профессиональное образование - данные статистики и Мониторинга экономики образования // Вопросы образования. - 2011. - №1. - С. 172-191 : ил.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Григорьянц И.А. Методические основы маркетингового управления устойчивостью функционирования вуза / И. А. Григорьянц // Экономика образования. - 2010. - №6. - С. 84-89 : рис. - Библиогр.: 5 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Жумагулов Б. Историческая миссия страны: ОБСЕ, образование и наука / Б. Жумагулов // Казахстанская правда. - 2010. - № 320, 25 нояб. - С. 3 : фото

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Затепякин О.А. Организация государственного образовательного страхования и его место в системе управления образованием / О. А. Затепякин // Экономика образования. - 2010. - №6. - С. 42-65 : рис. - Библиогр.: 9 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Ищук Т.Л. Трансформация содержания высшего образования в экономике знаний / Т. Л. Ищук // Экономика образования. - 2010. - №5. - С. 5-19. - Библиогр.: 9 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Кореневский А.В. Модернизация образования: индивидуализация и междисциплинарность / А. В. Кореневский, И. М. Узнародов. - (Интернационализация образования) // Высшее образование в России. - 2010. - №11. - С. 113-118.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Кусаинов А.К. О необходимости кодификации категорий методологии образования /А. К. Кусаинов, А. А. Булатбаева // Вестник Академии Педагогических Наук Казахстана. - 2011. - №1. - С. 3-8. - Библиогр.: 9 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Лобашев В. Д. Оптимизация элементов моделей профессионального обучения / В. Д. Лобашев // Качество. Инновации. Образование. - 2011. - №2. - С. 18-23. - Библиогр.: 3 назв.

Кл.слова (ненормированные): педагогическая технология -- учебное сообщение -- модернизация высшего образование

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).


Макарова М.Н. Политика вуза в условиях демографического спада / М. Н. Макарова //Высшее образование в России. - 2011. - №1. - С. 110-116.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1).

  1   2   3   4

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Указатель «Организация управления вузом» iconПовышение эффективности управления вузом на основе информационных систем
Специальность 08. 00. 05 – Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,...

Указатель «Организация управления вузом» iconВысшего профессионального образования «удмуртский государственный университет» Институт права, социального управления и безопасности
«Документоведение», «Организация и технология документационного обеспечения управления», «Информационное обеспечение управления»,...

Указатель «Организация управления вузом» iconУказатель литературы
Организация профильного обучения в образовательных учреждениях. Элективные курсы. Указатель литературы. /Сост. В. Н. Воробьева, Л....

Указатель «Организация управления вузом» iconПрограмма к междисциплинарному государственному экзамену по специальности «социально-культурный сервис и туризм»
Понятие и классификация функций управления: планирование, организация, мотивация, координация и контроль. Организация управления...

Указатель «Организация управления вузом» iconОрганизация деятельности Управления
Организация, ведение и совершенствование системы документационного обеспечения Управления, методическое руководство и контроль за...

Указатель «Организация управления вузом» iconОрганизационная культура в управлении военным вузом
Ведущая организация Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина

Указатель «Организация управления вузом» iconОрганизация системы оценки качества образования на основе единой корпоративной информационной системы управления вузом
Успешное решение этой проблемы в условиях конкретного вуза возможно лишь в том случае, если он будет на регулярной основе заниматься...

Указатель «Организация управления вузом» iconРасписание занятий программы
«Модернизация управления вузом и проблемы качества обучения при переходе на двухуровневое высшее профессиональное образование»

Указатель «Организация управления вузом» iconОсновная образовательная программа (ооп) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «государственный университет управления»

Указатель «Организация управления вузом» iconОсновная образовательная программа (ооп) магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 080200 «Менеджмент»
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «государственный университет управления»


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница