Конспект лекцій з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів»
НазваниеКонспект лекцій з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів»
страница1/13
Дата конвертации14.05.2013
Размер2.02 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Севастопольський інститут банківської справи

Української академії банківської справи Національного банку України


Кафедра економічної кібернетики


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

канд. екон. наук, доцент _______________ С.О. Хайлук

03.01.2012


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни
«Прогнозування соціально-економічних процесів»

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом

6.030502 – «Економічна кібернетика»


Укладач: канд. екон. наук, доц. _________________ І.С. Кондіус

03.01.2012


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри, протокол від 03.01.2012 № 1


Севастополь – 2012


ПЕРЕДМОВА


Конспект лекцій розроблений відповідно до вимог робочої навчальної програми з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» нормативної компоненти освітньо-професійної програми підготовки за напрямом 6.030502 – «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», які розроблені Науково-методичною комісією з галузі «Економіка та підприємництво» Міністерства освіти і науки України та Київським національним економічним університетом.

Конспект лекцій містить зміст лекційного курсу, завдання до самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу, що вивчається в позааудиторний час, список рекомендованої літератури і ресурсів Інтернет, ілюстративний матеріал до лекцій.

ЗМІСТ


ЛЕКЦІЯ 1 «Методологічні основи прогнозування соціально-економічних процесів» 9

ЛЕКЦІЯ 2 «Метод знаходження кривої підгонки». 40

ЛЕКЦІЯ 3 «Метод екстраполяції тенденції по одному часовому ряду» 51

ЛЕКЦІЯ 4 «Метод згладжування і сезонне прогнозування» 68

Лекція 5 «Парна регресія в прогнозуванні соціально-економічних процесів» 87

Лекція 6 «Множинна регресія в прогнозуванні соціально-економічних процесів» 96

ЛЕКЦІЯ 7 «Експертні методи прогнозування» 105

ЛЕКЦІЯ 8 «Визначення кількісних параметрів та аналіз показників експертного опитування» 118

ЛЕКЦІЯ 9 «Критерії визначення якісного прогнозу» 136

ЛЕКЦІЯ 10 «Побудова комбінованого прогнозу» 151


ВСТУП

Дисципліна «Прогнозування соціально-економічних процесів» належить до нормативної компоненти освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.030502 – «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво».

Мета: формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань етапів, методів і моделей прогнозування соціально-економічних процесів, а також їх застосування при прогнозуванні процесів в економічних системах на мікро- та макрорівні.

Завдання: вивчення теоретичних основ методології соціально-економічного прогнозування; набуття вмінь застосовувати кількісні методи й моделі аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів.

Предметом є методи й моделі розроблення соціально-економічних прогнозів.

Зміст дисципліни розкривається в наступних темах:

  1. Методологічні основи прогнозування соціально-економічних процесів.

  2. Метод підгонки кривими

  3. Метод екстраполяції тенденцій по одному часовому ряду.

  4. Метод згладжування і сезонне прогнозування.

  5. Парна та множинна регресії в прогнозуванні соціально-економічних процесів.

  6. Суб’єктивні (експертні) методи прогнозування.

  7. Оцінювання прогнозів.

Поточний контроль знань та одержаних навиків здійснюється при тестуванні, оцінці виконання лабораторної роботи та захисту лабораторної роботи, оцінці виконання домашніх завдань обов’язкового та вибіркового характеру.

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді підсумкового екзамену і полягає в оцінюванні засвоєння студентами програмного матеріалу, набуття ними вміння та практичних навичок в даній предметній галузі, здатності опрацювання та письмового викладу конкретних питань дисципліни та проведення розрахунків за тематикою курсу.

На вивчення дисципліни навчальним планом передбачено 144 годин, з них 14% відведено на лекційні заняття, 22% на лабораторні заняття. На самостійне вивчення відводиться 64% часу.

Послідовність вивчення розділів дисципліни задається тематикою лекцій та завдань для самостійної роботи, що доводяться на кожній лекції. Перелік рекомендованої літератури, на яку дається посилання під час вивчення дисципліни, подано в наступній таблиці.

Таблиця 1 – Перелік рекомендованої літератури

№ пор.

Бібліографічний опис

Кількість примір.

УДК бібліотеки

Основна література

1

Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 194 с.

15

338.27

К90

2

Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб.пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2005. – 400 с.

1

338.27

В57

3

Глівенко С.В., Соколов М.О., Теліженко О.М. Економічне прогнозування: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: Видавництво «Університетська книга», 2001. – 207 с.

1

338.27

Г54

4

Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування і планування: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: ЦНЛ, 2003.- 188 c.

1

338.27

Г76

Додаткова література

5

Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие: Навчальне видання.- М.: Инфра-М, 1999.- 260 c.-

1

338.27

Б27

6

Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 2001.- 170 c.

1

311.2

Є71

7

Костина Н.И., Алексеев А.А. Финансовое прогнозирование в экономических системах: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 285 с.

1

338.27

К72

8

Мінченко М.В., Чижов Л.П., Фролков А.В. Планування та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів: Підручник: Навчальне видання.- Суми: Університетська книга, 2004.- 442 c.

1

332.14

М62

9

Пашута М.Т., Калина А.В. Прогнозування та макроекономічне планування: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 192 с.

1

338.27

П22

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Конспект лекцій з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» iconНаукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації
Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації / Матеріали IV науково-практичної...

Конспект лекцій з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с

Конспект лекцій з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...

Конспект лекцій з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» iconКонспект лекцій для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....

Конспект лекцій з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» iconКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»...

Конспект лекцій з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» iconКонспект лекцій до вивчення дисципліни «Будівельна техніка»
Конспект лекцій до вивчення дисципліни "Будівельна техніка" (для студентів рівня підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 0921 «Будівництво»)...

Конспект лекцій з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» icon«Соціальне прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів»
Метою Конференції є обмін досвідом дослідження проблем соціального прогнозування та проектування політичних ситуацій та процесів...

Конспект лекцій з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» iconКонспект лекцій з дисципліни охорона праці навчальний посібник
С. С. Козлов. Конспект лекцій з дисципліни „ Охорона праці ”. Навчальний посібник. Київ: нтуу „кпі”. 2007. – 79 с

Конспект лекцій з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Контроль та вимірювання параметрів рідин І газів»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Контроль та вимірювання параметрів рідин І газів» / Укладачі: С. С. Антоненко, Е. В. Колісніченко....

Конспект лекцій з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» iconКонспект лекцій ( опорний конспект лекцій) з дисципліни правознавство для студентів 2 курсу для спеціальності
Великого значення в цьому процесі набувають правове виховання та правова освіта. Без глибоких знань прав, свобод, чинного законодавства...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница