Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Скачать 358.44 Kb.
НазваниеДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
страница1/4
Дата конвертации16.05.2013
Размер358.44 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів


Затверджую:

Проректор з науково-

педагогічної роботи

_________________ А.М.Колот

«___»______________2010 р.


Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни

«Основи економічної науки»

для студентів напрямку «Економіка і підприємництво»


Укладач: проф. Кривенко К.Т.


Затверджено

на засіданні кафедри

політичної економії обліково-

економічних факультетів

23.02.2010 р., протокол № 10

Зав. кафедри

_______________ В.С.Савчук


Київ - 2010

Методичні матеріали підготовлені у відповідності з «Положенням про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у КНЕУ», затвердженого Вченою радою КНЕУ від 1 грудня 2005 р. та Ухвали Вченої ради КНЕУ від 28 травня 2009 р. «Про нову редакцію оцінювання знань студентів».


Структура методичних матеріалів:


 1. Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни «Основи економічної науки».

 2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит.

 3. Карта самостійної роботи студентів.

 4. Принципи організації поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни «Основи економічної науки».

 5. Організація поточного оцінювання знань студентів.

 6. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання.

 7. Організація підсумкового оцінювання знань студентів.

 8. Зразок екзаменаційного білета.

 9. Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS

 10. Список рекомендованої літератури.


1. Питання, що виносяться на екзамен з дисципліни

«Основи економічної науки»

 1. Сутність економічного мислення.

 2. Середовище формування економічного мислення: економічне політико правове, соціально-культурне.

 3. Типи економічного мислення: стандартний і творчий.

 4. Розвиток економічного мислення.

 5. Економічне мислення і економічна практика.

 6. Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій.

 7. Економіка як об’єкт наукового дослідження.

 8. Предмет економічної науки.

 9. Функції економічної науки: теоретична, практична, світоглядна, ідеологічна.

 10. Етапи розвитку економічної науки.

 11. Сучасна структуризація економічної науки та диверсифікації її предмету.

 12. Принципи ,категорії і закони економічної науки.

 13. Методи економічного аналізу та їх класифікація.

 14. Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер.

 15. Економічні потреби.

 16. Ієрархія потреб.

 17. Економічні інтереси.

 18. Взаємозв'язок потреб та інтересів.

 19. Мотиви та стимули.

 20. Економічна поведінка.

 21. Реалізація економічних інтересів і суспільне виробництво.

 22. Національні та глобальні економічні інтереси.

 23. Сутність та структура економічної системи.

 24. Відносини власності.

 25. Домогосподарства,підприємства(фірми) та сектори економіки.

 26. Кластери ,внутрішні регіони ,регулятивні інститути.

 27. Типи і моделі економічних систем та їх еволюція.

 28. Національні та міжнародна економічна систем.

 29. Формування глобальної економічної системи.

 30. Сутність і види економічної діяльності.

 31. Суспільний поділ праці.

 32. Виробнича діяльність.

 33. Науково дослідна і проектна конструкторська діяльність.

 34. Інвестиційна діяльність

 35. Інноваційна діяльність.

 36. Торгівельно маркетингова діяльність.

 37. Міжнародний поділ праці та міжнародна економічна діяльність.

 38. Сутність підприємництва та його організаційно економічної форми.

 39. Витрати та результати підприємницької діяльності.

 40. Продуктивність праці.

 41. Прибуток і рентабельність.

 42. Економічна рента та її види.

 43. Регулювання підприємницької діяльності.

 44. Міжнародна підприємницька діяльність.

 45. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи.

 46. Динаміка економічного розвитку та його фактори.

 47. Економічне зростання , його критерії та показники.

 48. Ресурси економічного зростання та їх обмеженість.

 49. Типи та моделі економічного розвитку.

 50. Сталий економічний розвиток.

 51. Циклічний характер економічного розвитку.

 52. Економічна криза.

 53. Цивілізаційний вимір економічного розвитку.

 54. Еволюція та сучасний зміст категорії капітал.

 55. Функції капіталу.

 56. Капітал і наймана праця.

 57. Людський капітал.

 58. Інтелектуальний капітал.

 59. Інформаційний капітал.

 60. Виробничий капітал.

 61. Підприємницький капітал.

 62. Фінансовий капітал.

 63. Кругообіг капіталу та його стадії.

 64. Ефективність кругообігу капіталу.

 65. Міжнародний рух капіталу.

 66. Праця і людський ресурс.

 67. Вартість і оплата праці.

 68. Заробітна плата.

 69. Інвестиції в людський ресурс.

 70. Освіта та професійні компетенції працівника

 71. Інтелектуалізація праці.

 72. Трудові відносини, зайнятість, безробіття.

 73. Дискримінація праці.

 74. Нерівність в доходах та проблема бідності.

 75. Соціалізація економіки

 76. Міжнародна міграція людського ресурсу.

 77. Економічні блага.

 78. Товар та його характеристика.

 79. Гроші.

 80. Грошовий вимір вартості товару.

 81. Сутність і функції ринку.

 82. Суб’єкти і об’єкти ринкових відносин.

 83. Попит і пропозиція

 84. Ринкове ціноутворення

 85. Конкуренція ,монополія ,олігополія.

 86. Ринок і держава.

 87. Сегментація ринку.

 88. Ринок землі та нерухомості.

 89. Ринок товарів та послуг.

 90. Ринок капіталу.

 91. Ринок людського ресурсу.

 92. Ринок інновацій.

 93. Міжнародні ринки.

 94. Становлення глобального ринку.

 95. Суспільне відтворення, його типи та показники.

 96. Національне дохід.

 97. Воловий внутрішній продукт.

 98. Споживання та заощадження.

 99. Національне багатство.

100.Доходи населення.

101.Податки.

102. Державний бюджет.

103.Інфляція

104.Соціальна політика.

105.Відтворення людського ресурсу.

106.Держава в системі суспільного відтворення.

107.Інтернаціоналізація та глобалізація економічних процесів.

2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит


Наведені нижче типові завдання є складовими тестів і модулів, що їх студенти виконують у процесі поточного контролю знань і які передбачається включити до екзаменаційних питань.


 1. Роль економічної науки у формуванні професійних компетенцій економіста.

 2. Сутність та структура економічної системи.

 3. Регулювання підприємницької діяльності.

 4. Кругооборот капіталу та його стадії.

 5. Конкуренція, монополія, олігополія.

 6. Заробітна плата.


3. Карта самостійної роботи студентів


Карта самостійної роботи студентів бакалаврського рівня усіх спеціальностей і форм навчання складається з трьох основних видів самостійної роботи:

1) самостійну роботу, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

2) пошуково-аналітичну роботу;

3) наукову роботу.

Можливі види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності показано в табл. 1.

Таблиця 1.

3.1. Можливі види самостійної роботи студентів, форми контролю та звітності з основ економічної науки


Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю та звітності

1. Підготовка до поточних аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань (конспектування наукової та навчальної літератури)

1.3. Підготовка до семінарських занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Активна участь в різних видах аудиторних занять

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Активна участь в семінарських заняттях

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою курсу

2.2. Написання реферату (есе) за заданою проблематикою

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Написання курсової роботи

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР

2.2. Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Перевірка правильності виконання завдань

2.5. Захист курсової роботи

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь в наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів, подача в друк

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР  1   2   3   4

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» На правах рукопису
Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» затверджено
Вченою радою двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» На правах рукопису голов сергій федорович
Перелік умовних скорочень

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Співвідношення понять „учасники господарських правовідносин” та „суб'єкти господарювання”: теоретичний та законодавчий аспекти

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconМіністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
Формування ринкової економіки: зб наук праць. ― Спец вип. Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі страхування двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Робота виконана на кафедрі страхування двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук к иїв 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница