1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Скачать 149.87 Kb.
Название1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Дата конвертации18.05.2013
Размер149.87 Kb.
ТипДокументы
Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи


_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМенеджмент природоохоронних територій

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки___________6.040104_”Географія”________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)______6.070500_”Географія”___________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення______географічного__________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


Менеджмент природоохоронних територій Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки __географія___, спеціальністю ____географія____. - _______: ________, 2010.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Костів Л. Я. – асистент кафедри фізичної географії


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії

_____________________________________________________________________________


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедрою фізичної географії


_______________________ (____Мельник А.В.____)

(підпис) (прізвище та ініціали) “_____”___________________ 20___ р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____Хомин Я.Б._______)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__


1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліниМЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ”


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:

1 –10-й семестр

Галузь знань


(шифр, назва)

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)


5-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 18

10-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:


18 год.

год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залікМета: Курсом передбачено вивчення проблем, основних положень та комплексу питань, щодо управління природо-заповідним фондом та природоохоронною діяльністю у світі та в Україні. Особливий акцент зроблений на аналізі різних типів природокористування, що здійснюється в межах природо-заповідних територій; на шляхах та методах вирішення конфліктних ситуацій між їхніми господарськими та природоохоронними функціями.

Прослухавши дисципліну студент повинен знати екологічні, юридичні та економічні засади управління природо-заповідними територіями світу та України.


Тема 1. Категорії природоохоронних територій світу та України

Що таке природоохоронна територія. Основні їхні функції. Напрямки менеджменту природоохоронними територіями. Характеристика основних категорій природоохоронних територій світу. Порівняльна характеристика категорій природоохоронних територій світу та України. Аналіз природоохоронного фонду України.


Тема 2. Формування національної системи природо-заповідних територій (ПЗТ)

Причини необхідності планування системи природо-заповідних територій. Що таке “система природо-заповідних територій”, основні її ознаки. Переваги планування системи ПЗТ. Основні етапи формування національної системи ПЗТ. План створення системи ПЗТ.


Тема 3. Охоронні ландшафти

Відбір територій для створення охоронних ландшафтів. Аналіз мережі охоронних ландшафтів Європи. Законодавчі основи менеджменту та адміністративна структура управління охоронними ландшафтами. Планування використання ландшафтів. Форми співпраці із землевласниками для вирішення природоохоронних завдань. Механізм контролю та менеджменту.


Тема 4. Біосферні заповідники

Роль біосферних заповідників у збереженні біорізноманіття Землі. Процедура “створення” біосферних заповідників. Аналіз географії біосферних заповідників. Функціональне зонування території (на прикладах біосферних заповідників України). Законодавчі основи менеджменту та адміністративна структура управління.


Тема 5. Природні парки, регіональні ландшафтні парки

Відбір територій для створення регіональних ландшафтних та природних парків. Зонування території. Особливості здійснення управління природо-заповідними територіями регіонального рівня.


Тема 6. Функції менеджменту природоохоронних територій

Порівняльна характеристика функцій менеджменту різних категорій природо-заповідних територій. Стратегічне планування розширення мережі природо-заповідного фонду в Україні. Організаційні структури управління територіями та об’єктами природо-заповідного фонду. Особливості контролю за станом природо-заповідних територій та об’єктів.


Тема 7. Природокористування в заповідних територіях: лісове та сільське господарство.

Екологічні основи раціонального використання лісів. Традиційна та екологічна система організації та ведення лісового господарства в Україні. Варіанти взаємного розміщення сільськогосподарських територій та природоохоронних об’єктів. Розвиток та планування буферних зон між природоохоронними об’єктами та зонами інтенсивного сільськогосподарського використання. Визначення “буферної зони” та її основні функції. Вимоги та обмеження використання буферних зон. Типи буферних зон. Приклади впровадження екологічного природокористування у біосферних заповідниках світу.


Тема 8. Екотуризм і рекреаційне використання природоохоронних територій

Рекреаційна місткість різних категорій природоохоронних територій. Форми рекреаційного використання. Екотуризм як альтернативна форма використання заповідних територій. Правові та економічні засади здійснення екотуризму та рекреаційного використання природо-заповідних територій. Економічна оцінка використання територій для екотуризму та рекреації. Створення “зелених трас” та “відкритих просторів” як приклади реалізації концепції екотуризму у природо-заповідних територіях.


Тема 9. Місцеве населення і природоохоронні території

Види можливого використання природоохоронних територій місцевим населенням. Традиційне природокористування: природочуйність та шляхи відновлення. Залучення місцевого населення до планування природоохоронних територій та менеджменту. Використання природоохоронних територій для збереження національної культури. Розподіл економічних прибутків, планування та розвиток прилеглих територій.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Х семестр

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Структура природоохоронних територій

Тема 1. Категорії природоохоронних територій світу та України.

2

2Тема 2. Формування національної системи природо-заповідних територій (ПЗТ).

2

2Тема 3 Охоронні ландшафти.

Аналіз мережі охоронних ландшафтів Європи.

2

2Тема 4 Біосферні заповідники. Аналіз географії біосферних заповідників.

2

2Тема 5 Природні парки, регіональні ландшафтні парки. Особливості здійснення управління природо-заповідними територіями регіонального рівня.

2

2Разом – зм. модуль1

10

10
Змістовий модуль 2. Менеджмент природоохоронних територій

Тема 6. Функції менеджменту природоохоронних територій. Порівняльна характеристика функцій менеджменту різних категорій природо-заповідних територій.

2

2Тема 7. Природокористування в заповідних територіях: лісове та сільське господарство.

2

2Тема 8. Екотуризм і рекреаційне використання природоохоронних територій. Форми рекреаційного використання.

2

2Тема 9. Місцеве населення і природоохоронні території.

2

2Разом – зм. модуль 2

8

8Всього за Х семестр

18

18
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

10

10

10

10

15

10

10

15

1012. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

До методичного забезпечення курсу “ Менеджмент природоохоронних територій ” використовується:

 • друкований і електронний конспект лекцій;

 • ілюстративний матеріал (схеми, навчальні фільми);


13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. К., 1997.

 2. Борисов В.А., Забелина Н.М., Караваева В.И. Опыт охраны природы в США. М., 1972.

 3. Забелина Н. Национальный парк. М., 1987.

 4. Закон про охорону навколишнього природного середовища // ВВР України, 1991, № 41. Ст.6.

 5. Закон про природно-заповідний фонд України // ВВР України, 1992. № 34. Ст. 502.

 6. Закон України про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 21 вересня 2000 р. //Урядовий кур’єр. – 2000. – № 207.

 7. Закон Укоаїни «Про екологічну мережу України» від 24 червня 2004 р. // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 172. – Ст. 25

 8. Конвенція про збереження біологічної різноманітності. Ріо-де-Жанейро, 1992.

 9. Кукурудза М.М. Менеджмент національних парків: Навч. посіб. - Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. -127 с

 10. Реймерс Н.Ф., Штильмарк Ф.Р. Особо охраняемые природные территории. М., 1978.

 11. Cтойко С. Заповідні екосистеми Карпат. Львів, 1991.

 12. Экология и экономика природопользования. М., 1998.


Додаткова

 1. Гавриленко О. П. Екогеографія України. Навчальний посібник. К.: Знання, 2008 . С.469-491.

 2. Cultural Landscapes and Nature Conservation in Northern Eurasia. NABU, Germany, 1998.

 3. Involving local population in protected areas management: necessity, methods and benefits Proceeding of the training seminar. England, 1997.

 4. Hurni H., Ludi E. Reconciling Conservation with Sustainable Development. CDE, Switzerland, 2000.


14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Ресурсною базою вивчення дисципліни “ Менеджмент природоохоронних територій ” є навчально-методична база наступних установ та мережі Інтернет:

 • лабораторії кафедри фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка;

 • навчальний комп’ютерний клас (ауд. № 25) географічного факультету;

 • бібліотека географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

 • бібліотека ім. Драгоманова Львівського національного університету імені Івана Франка;


Програму склала Л.Я. Костів

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету

1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Психологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Геоекологічні проблеми Західного регіону України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни icon1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
К. г н., асистент кафедри ґрунтознавства І географії ґрунтів Наконечний Юрій Ігорович

1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма складена на основі типової програми навчальної дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної І колоїдної хімії»...

1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Символ І символізм в культурі. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...

1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія, спеціальністю...

1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...

1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница