Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Скачать 126.71 Kb.
НазваниеОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Дата конвертации18.05.2013
Размер126.71 Kb.
ТипДокументы
Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра фізичної географії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи


_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИГеоекологічні проблеми Західного регіону України

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки____________ 6.040104_”Географія”__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)__________ 6.070500_”Географія”__________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення_________географічного ______________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.

Геоекологічні проблеми Західного регіону України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки географія , спеціальністю географія . - _______: ________, 2010.- __ с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Біланюк В.І. к.г.н., доцент кафедри фізичної географії.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії


Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.


Завідувач кафедрою фізичної географії


______________________(_______Мельник А.В.___)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2010___ р


Схвалено Вченою радою географічного факультету


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.


“_____”_______________ 2010 р. Голова ________________( Хомин Я.Б.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Ó__________,

2010

Ó __________, 2010


  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Геоекологічні проблеми Західного регіону України. ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

географія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів –

Напрям

географія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)


5-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин -

10-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


24 год.

год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна роботаІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 24

для заочної форми навчання –  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета та завдання: оволодіння студентами теоретичних знань геоекологічних проблем у Західному регіоні України, вміти самостійно аналізувати екологічні проблеми адміністративних областей заходу України.


  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Сучасна екологічна ситуація та головні екогеографічні проблеми в Україні. Місце екогеографії та геоекології в системі наук про землю. Загальна характеристика сучасної геоекологічної ситуації в Україні. Надзвичайні екологічні ситуації та екологічний ризик. Найважливіші геоекологічні проблеми в Україні та причини їх виникнення.

Тема 2. Природно-ресурсний потенціал та основні геоекологічні проблеми використання й охорони природних ресурсів України. Ресурсні цикли в техносфері. Поняття екологічного та еколого – економічного потенціалів.
Тема 3. Проблеми використання і охорони мінеральних ресурсів в Україні. Сучасний стан мінерально-сировинної бази в Україні. Гірничопромислові ландшафти України та особливість рекультивації земель, порушених унаслідок гірничих розробок.

Тема 4. Земельні ресурси України та основні проблеми їх використання. Сучасний стан земельного фонду України. Основні причини погіршення якості земельних ресурсів України та заходи боротьби з ними. Нормативно-законодавча база у сфері використання й охорони земельних ресурсів в Україні.

Тема 5. Водні ресурси України: проблеми раціонального використання й охорони. Сучасний стан і головні проблеми водних ресурсів України. Заходи з очищення поверхневих і підземних вод України і контроль за якістю води. Законодавчо-правові аспекти охорони і відтворення водних ресурсів в Україні.

Тема 6. Сучасний стан та основні проблеми ресурсів атмосферного повітря в Україні. Головні сучасні проблеми атмосфери та їх вияв в Україні. Нормативно-законодавча співпраця у галузі раціонального використання й охорони атмосфери.

Тема 7. Кліматичні та рекреаційні ресурси України. Стихійні метеорологічні явища в Україні. Рекреаційні ресурси України: сучасний стан і перспективи освоєння.

Тема 8. Вторинні ресурси України та проблеми поводження з відходами. Основні геоекологічні проблеми, пов'язані з утворенням і нагромадженням відходів в Україні. Управління у сфері поводження з відходами в Україні.

Тема 9. Проблеми використання і збереження біологічних ресурсів України. Лісові ресурси, особливості їх використання й охорони в Україні. Проблеми використання ресурсів не деревної рослинності в Україні. Використання й охорона ресурсів тваринного світу України.

Тема 10. Техногенне навантаження на природне середовище. Медико-демографічні проблеми сучасної України, пов'язані з цим навантаженням. Основні джерела та фактори техногенного впливу на природне середовище в умовах техногенезу. Потенціал стійкості природного середовища та його окремих компонентів до техногенного навантаження. Демографічна криза як відображення сучасної геоекологічної ситуації в Україні. Демографічний вибух і демографічний перехід. Сучасна медико-географічна ситуація в Україні та причини виникнення демографічної кризи. Демографічна політика України.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Сучасна екологічна ситуація та головні екогеографічні проблеми в Україні
4Тема 2. Природно-ресурсний потенціал та основні геоекологічні проблеми використання й охорони природних ресурсів України.
2Тема 3. Проблеми використання і охорони мінеральних ресурсів в Україні
2Тема 4. Земельні ресурси України та основні проблеми їх використання
2Тема 5. Водні ресурси України: проблеми раціонального використання й охорони
2Тема 6. Сучасний стан та основні проблеми ресурсів атмосферного повітря в Україні
2Тема 7. Кліматичні та рекреаційні ресурси України.
2Тема 8. Вторинні ресурси України та проблеми поводження з відходами.
2Тема 9. Проблеми використання і збереження біологічних ресурсів України.
2Тема 10. Техногенне навантаження на природне середовище. Медико-демографічні проблеми сучасної України, пов'язані з цим навантаженням
2Разом – зм. модуль1

24

24


Усього годин24


24

5. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10


100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10


6. Література.

1. Гавриленко О.П. Екогеографія України: Навч. посіб. – К.: Зання, 2008. – 646 с.

2. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2004 р. – К., 2005.

3.Кукурудза С.І., гумницька Н.Щ., Нижник М.С. Моніторинг природних комплексів. – л.. 1995. -142 с.

4. Мельник Л.Г. Екологічна економіка. – Суми: Університет. Книга, 2003. – 346 с.

5. Яцик А.В. екологічна ситуація в Україні і шляхи її поліпшення. – К.: Оріяни, 2003. – 84 с.


Програму склав Біланюк В.І.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності «політологія» філософського факультету

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Міжнародне право І журналістика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни icon1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Менеджмент природоохоронних територій Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Психологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни icon1. Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
К. г н., асистент кафедри ґрунтознавства І географії ґрунтів Наконечний Юрій Ігорович

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма складена на основі типової програми навчальної дисципліни «Біохімія тварин з основами фізичної І колоїдної хімії»...

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Символ І символізм в культурі. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Філософія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія, спеціальністю...

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...

Опис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни
...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница