Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
НазваниеПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
страница1/31
Дата конвертации06.06.2013
Размер4.74 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння


А.I.Брезвiн

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
МП

13.04.2011
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2010 рік


1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

23697280

1.4. Місцезнаходження емітента

м.Київ, Солом'янський р-н, 03087, вул. Єреванська, 1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 594-11-04; (044) 594-11-04

1.6. Електронна поштова адреса емітента

dkozachenko@ukrgasbank.com


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

.04.2011
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
.04.2011
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.ukrgasbank.com

в мережі Інтернет

.04.2011

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

X

е) інформація про рейтингове агентство;

X

є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

X

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

X

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

X

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

X

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

X

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки:

1) Iнформацiя про органи управлiння емiтента - не заповнюється. АБ "Укргазбанк" є акцiонерним товариством, а вiдповiдно до п. 1.5. глави 2. роздiлу V Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. за № 1591) "Пункт 3.8. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства".


2) Iнформацiя про дивiденди - данi вiдсутнi. Рiшення про виплату дивiдендiв за звiтний перiод та за перiод, що передував звiтньому, не приймалося, та дивiденди по ним не виплачувались.


3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi Емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН) - вiдсутня. Емiтент у 2010 роцi не здiйснював випуски iнших цiнних паперiв, емiсiї яких пiдлягають реєстрацiї.


4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, оскiльки протягом 2010 року емiтент не здiйснював випуску похiдних цiнних паперiв.


5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтнього перiоду - данi вiдсутнi. АБ "Укргазбанк" не викупав власнi акцiї протягом 2010 року.


6) Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента - не заповнюється. АБ "Укргазбанк"здiйснює банкiвську дiяльнiсть, а вiдповiдно до п. 1.15. глави 2 роздiлу V Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженного Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. за № 1591) "У таблицi 13.2 "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" вказується розрахунок вартостi чистих активiв, який складається акцiонерними товариствами та емiтентами - товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що здiйснюють банкiвську, страхову дiяльнiсть та дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування.


7) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї- не заповнюється. АБ "Укргазбанк" здiйснює банкiвську дiяльнiсть, а вiдповiдно до п.1.15. глави 2. роздiлу V Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12. 2006р. № 1591) " Таблицi, що мiстятся у пунктах 13.4. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 13.5. "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" пункту 13, наведених у додатку 37, заповнюються емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi."


8) Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнщих активiв на кiнець звiтного перiоду - вiдсутнi, оскiльки випуск iпотечних облiгацiй був погашений 25.02.2010 року.


9) Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року - вiдсутнi, оскiльки випуск iпотечних облiгацiй був погашений 25.02.2010 року.


10) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, - данi вiдсутнi. До складу iпотечного покриття АБ "Укргазбанк" включенi лише тi iпотечнi активи, якi вiдповiдають вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї", "Положення про iпотечне покриття звичайних iпотечних облiгацiй, порядок ведення реєстру iпотечного покриття та управлiння iпотечним покриттям звичайних iпотечних облiгацiй", затвердженного Рiшенням ДКЦПФР № 774 вiд 01.09.2006р.


11) Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - вiдсутня. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв у 2010 роцi.


12) Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - вiдсутня, оскiльки випуск iпотечних активiв був погашений 25.02.2010 року.

13) Основнi вiдомостi про ФОН; Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; Розрахунок чистих активiв ФОН; Правила ФОН - iнформацiя вiдсутня. Протягом 2010 року Емiтент не створював ФОН.


14) Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку - на дату подання Рiчної iнформацiї у емiтента вiдсутня.


15) Звiт про стан об`єкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi) - данi вiдсутнi, у 2010 роцi випуск цiльових облiгацiй емiтентом не здiйснювався.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

АБ "Укргазбанк"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

03087

3.1.5. Область, район

Солом'янський

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Єреванська, 1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 № 374085

3.2.2. Дата державної реєстрації

21.07.1993

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Солом`янська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

5 700 000 000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

5 700 000 000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Головне управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi

3.3.2. МФО банку

321024

3.3.3. Поточний рахунок

32008186401

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Державний експортно - iмпортний банк України"

3.3.5. МФО банку

322313

3.3.6. Поточний рахунок

16009012118631

3.4. Основні види діяльності

65.12.0 - Iнше грошове посередництво

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

На право здiйснення операцiй, визначених п. 1-4 ч.2 та ч.4 ст.47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", згiдно з додатком до цього дозволу

Дозвiл № 123-4

22.09.2009

Нацiональний банк України

безстрокова

Опис

Дозвiл № 123-4 виданий 22.09.2009 р. Нацiональним банком України, має безстроковий строк дiї.


Перелiк операцiй, що зазначенi у додатку до Дозволу № 123-4 вiд 22.09.2009 р.:

- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;

- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;

- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами;

- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;

- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;

- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;

- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;

- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними;

- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;

-торгiвля iноземною валютою на валютному ринку україни (за вийнятком валютно-обмiнних операцiй);

- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;

- операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України;

- операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках;

- iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках;

- iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку України;

- емiсiя власних цiнних паперiв;

- органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв;

- здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (уключаючи андеррайтинг);

- здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб;

- перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв;

- операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:

- з iнструментами грошового ринку;

- з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;

- з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами;

- довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами;

- депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

На право здiйснювати банкiвськi операцiї, визначенi ч.1 та п.5-11 ч.2 ст.47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"

Банкiвська лiцензiя

22.06.2009

Нацiональний банк України

безстрокова

Опис

Банкiвська лiцензiя № 123, видана 22.06.2009 р. Нацiональним банком України, має безстроковий строк дiї.


Перелiк банкiвських операцiй, що зазначенi в банкiвськiй лiцензiї № 123 вiд 22.06.2009 р.:

- приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;

- вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;

- розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик;

- надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;

- придбання або вiдчудження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);

- лiзинг;

- послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;

- випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;

- випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;

- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

АВ №520292

10.02.2010

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

10.02.2015

Опис

Лiцензiя видана ДКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв строком на 5 рокiв.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дiльнiсть з управлiння цiнними паперами

АВ №520291

10.02.2010

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

10.02.2015

Опис

Лiцензiя видана ДКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами) строком на 5 рокiв.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть

АВ №520289

10.02.2010

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

10.02.2015

Опис

Лiцензiя видана ДКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть) строком на 5 рокiв.

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть

АВ №520288

10.02.2010

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

10.02.2015

Опис

Лiцензiя видана ДКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть) строком на 5 рокiв.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница