Червоноармійців в польських таборах у період радянсько-польської війни (1919-1921 рр.) Спеціальність 20. 02. 22 військова історія
Скачать 337.93 Kb.
НазваниеЧервоноармійців в польських таборах у період радянсько-польської війни (1919-1921 рр.) Спеціальність 20. 02. 22 військова історія
страница3/3
Дата конвертации28.11.2012
Размер337.93 Kb.
ТипДокументы
1   2   3

Основні положення дисертації висвітлені у наукових фахових виданнях:


  1. Матвєєва В.С. Дострокове звільнення військовополонених червоноармійців у Польщі в 1919 – 1921 рр./ В.С. Матвєєва // Історичні науки: Наукові праці Кам ‘янець-Подільського національного університету. Кам ‘янець-Подільський, 2008. – Т.18. С. 414.-.420.

  2. Матвєєва В.С. Що до питання про достовірність джерел про чисельність військовослужбовців Червоної армії, полонених під час радянсько-польської війни 1919-1920 рр. / В.С. Матвєєва //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії”: Наукові записки РДГУ. Збірник наукових праць. Випуск 13.- Рівне, 2008,С. 48 - 52.

  3. Матвєєва В.С. Заходи польських військових інстанцій для покращення стану полонених червоноармійців у 1919 – 1921 рр. Питання іміджу чи внутрішньої безпеки? / В.С. Матвєєва // Збірник навчально-методичних статей історичного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008, випуск 14, - С. 92 - 98.

  4. Матвєєва В.С. Формування системи закладів у справах військовополонених червоноармійців у Польщі. / В.С.Матвєєва // Держава та армія. Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Львів, 2009. – Випуск 652. – С. 122-124.У матеріалах міжнародних наукових конференцій:


5. Матвєєва В.С. Полонені червоноармійці в антирадянських формуваннях Добровольчоїі народної армії С.Булака-Балаховича та генерала Б.С.Перемикіна. / В.С.Матвєєва // Індустріалізація та становлення сучасної політичної системи у Європі у ХІХ – ХХ століттях. Москва, 2005 р.

6. Матвєєва В.С. Військовополонені Червоної армії у польському полоні в 1919-1921 рр. /В.С.Матвєєва // Внутрішні та міжнародні фактори утворення незалежних держав у Центральній та Південно-Східній Європі ХІХ – ХХ ст. Міжн. наук. конф. 21-23 жовтня 2008 р. Історичний інститут Лодзінського інституту, - Лодзь 2008 р.


АНОТАЦІЯ


Матвєєва В.С. Перебування військовополонених червоноармійців в польських таборах у період радянсько-польської війни (1919-1921 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю – 20.02.22. – військова історія. Інститут гуманітарних та соціальних наук Національного університету “Львіська політехніка”. – Львів, 2010.

На основі аналізу архівних документів, опублікованих джерел, української та зарубіжної історіографії, мемуарів, преси у дисертації здійснено комплексне дослідження стану перебування полонених Червоної армії у польських таборах під час радянсько-польської війни 1919-1921 рр. Розкрито процес формування системи закладів для полонених як у профронтовій смузі, так і у тилу.

Обгрунтовано, що польський уряд та адміністрація таборів усупереч інструкціям, приписам та наказам порушували або відверто ігнорували їх. Особлива увага у дослідженні приділена участі та долі українців у цих військових конфліктах, умовам утримання полонених у таборах, соціальним, правовим та політичним аспектам життя полонених, а також кількість живих репатріантів, які повернулись на Батьківщину.

Ключові слова: полонені, концентраційні табори, збройний конфлікт, репатріація, Радянська Україна, Військо Польське, антирадянські формування.


АННОТАЦИЯ


Матвеева В.С. Пребывание пленных красноармейцев в польских лагерях в период советско-польской войны (1919-1921 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 20.02.22. – военная история. Институт гуманитарных и социальных наук Национального университета «Львовская политехника». – Львов, 2010.

Диссертационная работа посвящена комплексному изучению пребывания пленных красноармейцев в польских лагерях в период советско-польской войны 1919-1921 гг.

Диссертация состоит из списка условных сокращений, словаря терминов, введения, четырёх разделов, выводов, списка использованных источников и литературы, приложений.

В первом разделе проанализированы отечественная и зарубежная историография, посвящённая истории советско-польского конфликта 1919-1921 гг., специальные публикации, раскрывающие этапы пленения и условия плена красноармейцев. Так же указано, что польская сторона не стремилась установить численность красноармейцев захваченных в плен Войском Польским за 20 месяцев военных действий.

В целом же можем утверждать, что вопрос о численности красноармейцев в польском плену, на сегодня относится к числу наиболее широко разработанных в российской историографии, посвящённой проблеме интересующей нас. Архивные документы, периодика и мемуарная литература дают возможность, что данная проблема до настоящего времени оставалась малоисследованной в украинской исторической науке.

Источниковую базу диссертации составляют документы фондов Российского государственного военного архива (РГВА) и польского Центрального военного архива (Centralne arhiwum wojskowe - CAW), материалы Архива внешней политики РФ (АВП РФ), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ).

Во втором разделе раскрыто общее количество пленных красноармейцев во время советско-польского конфликта 1919-1921 гг. Проанализировано сводки Оперативного отдела польского Генерального штаба, взятые за фундамент для подсчёта общего количества пленных. Воспроизведены этапы пленения и методика подсчёта пленных как польских, так и российских исследователей.

В середине апреля 1919 г. произошло определение компетенций отдельных организаций, занимавшихся делами пленных, интернированных и беженцев. В распоряжение Верховного командования Войска Польского передавались все касающиеся пленных, интернированных и реэмигрантов вопросы во фронтовой полосе. Судьбами пленных и интернированных вне фронта занималось Министерство военных дел, а дела беженцев и реэмигрантов передавались в распоряжение Государственного управления дел беженцев и реэмигрантов

В конце 1919 г. принято решение о создании в Варшаве Центрального информационного бюро пленных и интернированных. Это бюро приступило к работе в феврале 1920 г. Среди задач этой инстанции была сбор информации о каждом пленном и его передвижениях. Общедоступные в наше время, и как показывает анализ всего корпуса документов, достаточно достоверные источники позволяют утверждать, что через процедуру пленения прошло не менее 206 тисяч человек, которые имели непосредственное отношение к Красной армии (командиры, рядовые, белорусские, украинские и польские крестьяне с гужовым транспортом).

В разделе исследован вопрос о причинах появления в Польше отсутствующей системы учреждений и организаций для пленных.

В третьем разделе проанализирована система формирования фронтовых учреждений для пленных, их организация и последующая трансформация.

Предметом специального анализа становится процесс создания системы учреждений для пленных подведомственных Верховного командования Войска Польского. В июле 1919 г. было приказано отправлять пленных на сборные пункты (станции) пленных, интернированных и беженцев при штабах дивизий.

В разделе указывается: следующим этапом после сборных и пересыльных пунктов пленных были распределительные станции, которые организовывались военным министерством при согласии с Верховным командованием вне линии фронта, в зоне действия этапов. Отсюда пленные этапировались в стационарные лагеря или у военные тюрьмы.

В четвёртом разделе произведён анализ о возможностях эксплуатации пленных поляками в рабочих отрядах или их переход в антисоветские формирования, а также условия общей репатриации пленных. Тяжёлые условия жизни в рабочих отрядах толкали пленных к побегам. В среднем из рабочих отрядов убегало 20% пленных.

Так же доказано, что часть красноармейцев, попавших в польский плен и лагеря, вступали в различные антисоветские организации и военные формирования. Определённое количество военнопленных красноармейцев украинской национальности записались в армии УНР, в конце октября 1920г. она насчитывала больше 40 тис. человек.

Ключевые слова: пленные, концентрационные лагеря, вооружённый конфликт, репатриация, Советская Украина, Войско Польске, антисоветские формирования.


Annotation

Matveyva V.S. Sojourn of the Red Army war prisoners in Polish concentration camps during the period of Soviet – Polish War (1919-1921) –Manuscript.

The thesis for a Candidate of Science Degree in History. – Speciality 20.02.22 – Military History. – Lviv Politechnic National University. – Lviv, 2010.

The complex research of the condition of sojourning the Red Army war Polish concentration camps during the period of Soviet – Polish War (1919-1921) is carried out in the thesis on the basis of the analysis of some archival documents, published sources, Ukrainian and foreign historiography, memoirs and the press. The process of forming the establishment system for war prisoners as in by-the-front belt as in the rear is exposed in it.

It is substantiated, that the Polish Government and the administration of these concentration camps has infringed and candidly ignored instructions and orders. Special attention in this research is devoted to the participation and fate of Ukrainians in those war conflicts, their living conditions in the concentration camps, social, legal and political aspects of their life and about the quantity of living repatriates who has returned to their Motherlend.

Key word: prisoners of war, concentration camps, military conflict, repatriation, Soviet Ukraine, the Polish Army, anti-soviet formations.


Підписано до друку 23.03.2010 р. Формат 60х90/16. Папір офсет.

Ґарнітура «Times». Друк офсет. Ум. друк. арк. 1,16. Обл.-вид. арк. 0,9.

Наклад 100 пр. Зам. №15/10.

Віддруковано засобами різографічного друку.


Віддруковано ПП Самборський І.О.

Свідоцтво про державну реєстрацію

№22846 від 08.06.2001 р.

33028, м. Рівне, вул.Толстого,3, тел. 22-41-20
1   2   3

Похожие:

Червоноармійців в польських таборах у період радянсько-польської війни (1919-1921 рр.) Спеціальність 20. 02. 22 військова історія iconВійськово-організаційна та громадська діяльність генерала мирона тарнавського спеціальність: 20. 02. 22 військова історія
...

Червоноармійців в польських таборах у період радянсько-польської війни (1919-1921 рр.) Спеціальність 20. 02. 22 військова історія iconМацькевич микола михайлович
Спеціальність 12. 00. 01. теорія та історія держави І права; історія політичних І правових вчень

Червоноармійців в польських таборах у період радянсько-польської війни (1919-1921 рр.) Спеціальність 20. 02. 22 військова історія iconІсторія античної культури
Взаємодія Сходу І заходу в період елліністики, її наслідки для західної культури

Червоноармійців в польських таборах у період радянсько-польської війни (1919-1921 рр.) Спеціальність 20. 02. 22 військова історія iconДоля бібліотек під час другої світової війни
Друга світова війна. Вона характеризується фатальними наслідками стосовно втрат бібліотечного фонду України: на жаль, він став як...

Червоноармійців в польських таборах у період радянсько-польської війни (1919-1921 рр.) Спеціальність 20. 02. 22 військова історія iconНеоязичництво як світоглядне явище (історико-філософський аналіз) Спеціальність 09. 00. 05 історія філософії
Робота виконана на кафедрі філософії Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ) Міністерства...

Червоноармійців в польських таборах у період радянсько-польської війни (1919-1921 рр.) Спеціальність 20. 02. 22 військова історія iconСписок використаних джерел
«інша війна». Багато праць з історії Другої світової війни, зокрема Великої Вітчизняної війни претендуючи на правдивість та об'єктивність,...

Червоноармійців в польських таборах у період радянсько-польської війни (1919-1921 рр.) Спеціальність 20. 02. 22 військова історія iconДневник белогвардейца
Харбине, до весны 1919 г. 26 марта 1919 г был назначен Главным Начальником Снабжения при Ставке адм. Колчака и в конце апреля того...

Червоноармійців в польських таборах у період радянсько-польської війни (1919-1921 рр.) Спеціальність 20. 02. 22 військова історія iconИзбранное. Глава первая
Случилось это в 1919 году, помню точно — в конце июля 1919 года Есть в жизни даты и события, которые не забываются. Для меня таким...

Червоноармійців в польських таборах у період радянсько-польської війни (1919-1921 рр.) Спеціальність 20. 02. 22 військова історія iconВейник Альберт Иозефович (1919-1996) 03 октября 1919
Вейник Виктор-Альберт Иозефович (в свидетельстве о рождении имена именно в такой последовательности!) родился в городе Ташкент. Родителями...

Червоноармійців в польських таборах у період радянсько-польської війни (1919-1921 рр.) Спеціальність 20. 02. 22 військова історія iconКультуры Издательство «Артист. Режиссер. Театр.»
Московский Художественный Театр в русской театральной критике. 1919-1943. Ч 1919-1930


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница