України Національний університет водного господарства та природокористування Навчально-методичне управління Каталог видань нувгп за 2009 рік Рівне-2010
Скачать 304.65 Kb.
НазваниеУкраїни Національний університет водного господарства та природокористування Навчально-методичне управління Каталог видань нувгп за 2009 рік Рівне-2010
страница1/3
Дата конвертации30.11.2012
Размер304.65 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Національний університет

водного господарства та природокористування

Навчально-методичне управління


Каталог

видань НУВГП

за 2009 рік


Рівне-2010

УДК 655.41(085)

ББК 76.17 я1

К 29


Упорядники: Л.М. Ревуцька, методист вищої категорії відді­лу

організації методичного забезпечення навчального

процесу НМУ;

О.О. Пшеюк, методист першої категорії відді­лу

організації методичного забезпечення навчального

процесу НМУ.


К 29 Каталог видань НУВГП за 2009 рік. – Рівне: НУВГП, 2010. – 21с.


У каталозі вміщено анотації підручників, на­вчальних посібників, створених викладачами універси­тету за напрямами підготовки фахі­вців в НУВГП, які вийшли з друку в 2009 році та вико­ристовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів.


Відповідальний редактор – О.М. Губницька, зав. відді­лом організації методичного забезпечення навчального процесу НМУ.

Відповідальний за випуск – А.А. Білецький, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи.


УДК 655. 41 (085)

ББК 76.17 я1


© НУВГП, 2010


ПІДРУЧНИКИ


Дворкін Л.Й.

Будівельне матеріалознавство

Рівне: НУВГП, 2009. – 309 с.

ISBN 978-966-327-081-4


Затверджено Міністерством освіти і науки України


У підручнику висвітлені програмні теми курсу «Будівельне матеріалознавство» для студентів напряму «Гідротехніка». Поряд із загальними розглянуто ряд спеціальних питань, важливих для підготовки спеціалістів водогосподарського напрямку.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів.


Тугай А.М., Орлов В.О.

Водопостачання

Київ: Знання, 2009. – 735 с.

ISBN 978-966-346-487-9


Затверджено Міністерством освіти і науки України


У підручнику розглянуто основні схеми водопостачання населених пунктів і промислових підприємств. Висвітлено конструктивні особливості й основні принципи розрахунку та конструювання водозабірних споруд, станцій підготовки води, насосних станцій, резервуарів та водонапірних башт, водопровідних мереж і водоводів. Розкрито також питання поліпшення якості води, запасних та регульованих споруд, джерел водопостачання тощо.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Водопостачання та водовідведення».Науменко І.І.

Технічна механіка рідини і газу

Рівне: НУВГП, 2009. – 376 с.

ISBN 978-966-327-113-2


Затверджено Міністерством освіти і науки України


Розглянуто закони рівноваги та руху рідини і газу в трубах і безнапірних руслах. Наведено залежності для гідростатичних розрахунків елементів гідротехнічних споруд, залежності і способи розрахунків напірних трубопроводів і водопровідних мереж. Розрахунки отворів і насадків при усталеному та неусталеному русі. Неусталений рух у довгих трубопроводах. Способи розрахунків трубопроводів та методи визначення гідравлічних опорів у цих трубопроводах. Наведено диференціальні рівняння руху рідини з дискретною та безперервною зміною витрат уздовж потоку.

Теоретичний матеріал кожного розділу супроводжується контрольними запитаннями та значною кількістю прикладів з їх розв’язанням. Ряд прикладів розв’язано як оптимізаційні задачі.

До підручника включено нові досягнення науки в галузі механіки рідини.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами «Будівництво» та «Гідротехніка (водні ресурси)», а також аспірантів.

Видання друге, перероблене відповідно до нових навчальних планів.


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ


Манековська І.Є., Яцков М.В.

Хімія частина ІІ(Хімія елементів)

Рівне: НУВГП, 2008. – 154 с.

ISBN 978-966-327-082-1


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


У навчальному посібнику розглянуто класифікації хімічних елементів за їх хімічною природою та за електронною будовою, подано характеристику найважливіших сполук всіх елементів періодичної системи. Окрім того, розглядається хімія води, хімія в меліорації, основи хімії в’яжучих речовин, а також полімерні матеріали та їх застосування. Посібник містить приклади, пов’язані з майбутньою спеціальністю студентів, запитання та завдання для самоконтролю.

Навчальний посібник може бути використаний студентами університетів, коледжів, аспірантами, інженерами та викладачами.


Ніколайчук В.М.

Основи робототехніки

Рівне: НУВГП, 2008. – 76 с.


Затверджено вченою радою НУВГП


У посібнику розглянуто будову, принцип дії промислових роботів і маніпуляторів. Наведено класифікацію та технічні характеристики роботизованих комплексів, а також їхні системи керування та інформаційні системи; розглянуті приклади гнучких автоматизованих виробництв та перспективи розвитку робототехніки.

Призначено для студентів спеціальностей „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів” та „Автоматизоване управління технологічними процесами”. Посібник також може бути корисним студентам і фахівцям, навчання та діяльність яких пов’язані з експлуатацією промислових роботів і маніпуляторів.

Скрипчук П.М., Скрипчук О.І., Кожушко Л.Ф., Галушкіна Т.П.

Словник – довідник з екологічного менеджменту

Рівне: НУВГП, 2009. – 356 с.


Затверджено вченою радою НУВГП


У словнику-довіднику розглядаються терміни та їх тлумачення, довідкова інформація щодо екологічних менеджменту, аудиту, експертизи, сертифікації та економіки природокористування.

Матеріали словника базуються на термінології, вітчизняної і зарубіжної науки, досвіді, систематизації інформації, вивчені процесів, що відбуваються в економіці та навколишньому природному середовищі.

Словник-довідник рекомендований для студентів, викладачі, науковців, працівників у сфері охорони навколишнього природного середовища.


Пахаренко В.Л., Марчук М.М.

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів (металургія, ливарне виробництво)

Рівне: НУВГП, 2009. – 179 с.

ISBN 978-966-327-105-7


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Навчальний посібник написано у відповідності до робочої програми дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів механічних спеціальностей не машинобудівних вузів. Він включає дві частини6 металургія і ливарне виробництво. В першій частині висвітлюється питання освоєння металів людиною, їх перші спроби отримання тих чи інших металів, та сучасні методи отримання як чорних так і кольорових металів. Окремим розділом розглянута порошкова металургія.

В другій частині розглянуті питання розвитку ливарного виробництва, основи технології. Наведені сучасні технологічні методи отримання виливок із чавунів, сталей і кольорових металів. Широко відображено найбільш поширений метод лиття в пісчано-глинисті форми, а також спеціальні види лиття.

Посібник відповідає затвердженій робочій програмі дисципліни «Матеріалознавство та технологія металів» та призначений для студентів вищих навчальних закладів.


Кочубей А.

Народознавство

Рівне: НУВГП, 2009. – 144 с.


Затверджено вченою радою НУВГП


У навчально-методичному посібнику вміщено програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, методичні розробки, тестову програму, список використаної літератури, які можуть бути корисними під час самостійного вивчення дисципліни «Народознавство» студентами інженерних спеціальностей ВНЗ в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу.


Гурин В.А., Євреєнко Ю.П.

Гідродинамічні машини та насосні станції: конструкції, експлуатація, надійність. Словник - довідник

Рівне: НУВГП, 2008. – 186 с.

ISBN 978-966-327-106-4


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Розглянуто конструкції та принцип дії насосів, вентиляторів, компресорів та гідравлічних турбін. Дана методика розрахунку режиму роботи насосів та їх висотного розташування. Висвітлено конструкції водозабірних, рибозахисних та водовипускних споруд. Наведено конструкції зрошувальних, водопровідних, осушувальних, водовідвідних насосних станцій та насосних станцій для закритих зрошувальних мереж. Розглянуто питання надійсності техніки та експлуатації насосних станцій.

Словник-довідник розрахований на студентів вищих навчальних закладів за напрямом підготовки «Гідротехнініка (водні ресурси)», наукових працівників, інженерів водогосподарського будівництва.


Клименко М.О., Ліхо О.А., Матушевська Н.Р., Статник І.І., Михальчук М.А., Гринюк Т.Ю.

Екологія

Рівне: НУВГП, 2008. – 404 с.


Затверджено вченою радою НУВГП


Навчальний посібник «Екологія» підготовлений відповідно до вимог навчальної програми, затвердженої науково-методичною радою МОН України (протокол №3 від 5.05.06.) й вимог загальновизнаної стратегії еколого-збалансованого розвитку людства на ХХІ століття.

У посібнику розглянуті питання за трьома змістовними модулями, в яких розкрито основи теоретичної екології, прикладні аспекти екології, стратегія і тактика збереження життя на землі та представлено словник екологічних термінів, які застосовуються в сучасній нормативній і науковій літературі.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації.


Левицька С.О.

Звітність підприємств

Рівне: НУВГП, 2009. – 213 с.

ISBN 978-966-327-104-0


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


У навчальному посібнику розкривається методика підготовки основних форм звітності (фінансової, податкової, статистичної, спеціальної)суб’єктів підприємницької діяльності.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів (спеціалістів, магістрів), які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит». Книга буде корисною також керівникам підприємств, підприємцям, бухгалтерам-практикам, всім, кого цікавлять форми звітності підприємства, як інформаційне джерело контролю та аналізу господарської діяльності.


Д
Мохорт М.А.
воркін Л.Й., Дворкін О.Л., Пушкарьова К.К., Кочевих М.О.,
, Безсмертний М.П.

Використання техногенних продуктів у будівництві

Рівне: НУВГП, 2009. – 339 с.

ISBN 978-966-327-112-5


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


В навчальному посібнику розглянуті напрямки застосування відходів промисловості та міського господарства як техногенних продуктів у виробництві ефективних будівельних матеріалів. А також шляхи економії матеріальних і енергетичних ресурсів, за рахунок використання цього виду мінеральної й органічної сировини. Проаналізовано ефективність застосування у будівельному виробництві традиційних і нових будівельних матеріалів на основі металургійних шлаків, золи і шлаків ТЕС, відходів вуглезабезпечення й ін.. Наведено основні технологічні параметри використання відходів різних галузей промисловості і техніко-економічні показники їхнього застосування.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом 0921 «Будівництво».


Сипко М.Т., Доманський Г.В., Макаренко Р.М., Гомон Л.П.

Рекомендації з формування ланок для виконання будівельно-монтажних робіт. Довідник

Рівне: НУВГП, 2009. – 104 с.


Затверджено вченою радою НУВГП


Довідник містить необхідні для будівельників відомості про склад ланок, перелік технологічних процесів, тарифні ставки при виконанні механізованих вантажно-розвантажувальних, земляних, кам’яних, монтаж, теслярських, столярних, покрівельних, ізолювальних, опоряджувальних та інших будівельних робіт. Описано технологію визначення середнього розряду робітників-будівельників. Приділено значну увагу кількісно-кваліфікаційному складу ланок при зміні умов виконання тих чи інших будівельних процесів.

Рекомендації можуть бути використані як довідник для студентів будівельних спеціальностей, а також для інженерів-будівельників та працівників будівельних організацій.


Маланчук З.Р., Боблях С.Р., Маланчук Є.З.

Гідровидобуток корисних копалин

Рівне: НУВГП, 2009. – 280 с.

ISBN 978-966-327-083-8


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


У навчальному посібнику викладені наукові основи геотехнологічних методів видобутку корисних копалин, фізико-технічні та технологічні особливості проектування ділянки свердловинного гідровидобутку, подані вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лекційних і практичних занять, типові вправи та задачі, тренінгові тестову програму та список рекомендованої літератури. Навчальний посібник може бути корисним при вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу.

Видання рекомендоване студентам, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр спеціальності 8.090301 «Розробка родовищ корисних копалин», бакалаврами для вивчення дисципліни «Геотехнології гірництва», аспірантами гірничих ВНЗ і буде цікавим також працівникам гірничодобувної промисловості та геологам.


Гурин В.А., Демянюк О.А., Троцюк Т.П.

Українсько-російський словник водогосподарських термінів

Рівне: НУВГП, 2009. – 442 с.

ISBN 978-966-327-114-9


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Словник містить найуживаніші українські терміни та їх російські відповідники, які використовують у практиці водного господарства і в науках про водне господарство. До словника увійшли також окремі терміни із суміжних галузей народного господарства, а також наук, пов’язаних з водним господарством: гідравліки, гідрології, геології, кліматології, біології, ботаніки, хімії, фізики, електротехніки, ремонту і надійності машин. Може бути використаний спеціалістами водогосподарського напрямку, студентами, аспірантами і науковими працівниками.


Зінь Е.А.

Державне управління

Рівне: НУВГП, 2009. – 234 с.


Затверджено вченою радою НУВГП


В навчальному посібнику висвітлена сутність та становлення організації системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні, розкритий склад органів державного управління, їх формування, призначення та повноваження. Висвітлений зміст та основні напрями вдосконалення методів державного впливу на стан соціально-економічного розвитку держави. Підготовлений з використанням законів України, указів, постанов та інших офіційних документів.

Зміст навчального посібника відповідає вимогам типової програми викладання дисципліни «Державне управління», призначений студентам спеціальності «Державна служба». Може бути використаний студентами інших спеціальностей, зокрема «Менеджмент», «Економіка підприємства», а також викладачами, аспірантами та працівниками органів державного управління в їх практичній роботі.


Турчин П.Ф., Турчина К.П.
  1   2   3

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

України Національний університет водного господарства та природокористування Навчально-методичне управління Каталог видань нувгп за 2009 рік Рівне-2010 iconУкраїни Національний університет водного господарства та природокористування Навчально-методичне управління Каталог видань нувгп за 2008 рік Рівне-2009
Нувгп, які вийшли з друку в 2008 році та вико­ристовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів....

України Національний університет водного господарства та природокористування Навчально-методичне управління Каталог видань нувгп за 2009 рік Рівне-2010 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет водного господарства І природокористування
Скрипчук П. М. Словник-довідник з екологічного менеджменту : Навч посібник. – Рівне : нувгп, 2009. – 356с

України Національний університет водного господарства та природокористування Навчально-методичне управління Каталог видань нувгп за 2009 рік Рівне-2010 icon: 62 Нестерук Л. М., пошуковець, Фроленкова Н. А
Рокочинський А. М., д т н., професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)

України Національний університет водного господарства та природокористування Навчально-методичне управління Каталог видань нувгп за 2009 рік Рівне-2010 icon: 631. 81 Гаврилюк В. А., к с. г н., с н. с
О. Н. Соколовського”, м. Луцьк), Ковальчук Н. С., аспірант (Національний університет водного господарства та природокористування,...

України Національний університет водного господарства та природокористування Навчально-методичне управління Каталог видань нувгп за 2009 рік Рівне-2010 icon: 631. 95 Ткачук С. О., к с. / г н., (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)
Проаналізовано нинішній стан ведення сільськогосподарського виробництва на осушуваних заплавних ґрунтах Лісостепу України з урахуванням...

України Національний університет водного господарства та природокористування Навчально-методичне управління Каталог видань нувгп за 2009 рік Рівне-2010 iconОрганізація І методика аудиту навчально методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рівне 2009 удк 657. 6
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування

України Національний університет водного господарства та природокористування Навчально-методичне управління Каталог видань нувгп за 2009 рік Рівне-2010 iconОсвітні інновації в національному університеті водного господарства та природокористування каталог Європейська кредитно-трансферна система Рівне 2011
Відповідальний редактор С. М. Гончаров, професор, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент апн україни, член-кореспондент...

України Національний університет водного господарства та природокористування Навчально-методичне управління Каталог видань нувгп за 2009 рік Рівне-2010 iconМіністерство освіти І науки України Національний університет водного господарства та природокористування
Яцик А. В. Водогосподарська екологія : у 4 Т., 7 кн. Т кн Основи гідрології суходолу; Кн Гідрометрія. – Київ : Генеза, 2003. – 400...

України Національний університет водного господарства та природокористування Навчально-методичне управління Каталог видань нувгп за 2009 рік Рівне-2010 iconGis systems with used methods of hydrodynamical modeling for flooding and underflooding analysis of agricultural lands and settlements was proposed developing in system of monitoring. Постановка задачі
Ковальчук П.І., д т н. (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне), Шевчук С. А., н с. (Інститут...

України Національний університет водного господарства та природокористування Навчально-методичне управління Каталог видань нувгп за 2009 рік Рівне-2010 iconThe article presents the main ecological problems of the Gorin-river reservoir, that impact to the soil buffer capacity. The soil acid-alkaline buffer capacity method and research indexes are given. Природно-ресурсною базою
Драб Р. Р., аспірант (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница