Населення межиріччя верхнього пруту та середнього дністра в ХІ першій половині ХІІІ ст. 07. 00. 01 Історія України
НазваниеНаселення межиріччя верхнього пруту та середнього дністра в ХІ першій половині ХІІІ ст. 07. 00. 01 Історія України
страница1/4
Дата конвертации03.12.2012
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


Пивоваров Сергій Володимирович


УДК 904 (477.85) „10/12”


ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК

НАСЕЛЕННЯ МЕЖИРІЧЧЯ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ

ТА СЕРЕДНЬОГО ДНІСТРА В

ХІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ СТ.


07.00.01 – Історія України


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора історичних наук


Чернівці – 2007


Дисертацією

є рукопис


Робота виконана на кафедрі історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України


Науковий консультант: доктор історичних наук, професор

ДОБРЖАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР

ВОЛОДИМИРОВИЧ, Чернівецький

національний університет імені

Юрія Федьковича, декан факультету

історії, політології та міжнародних

відносин, завідувач кафедри історії України


Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор ІВАКІН

ГЛІБ ЮРІЙОВИЧ, Інститут археології НАН

України, заступник директора

доктор історичних наук, професор ФЕДАКА

СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ, професор кафедри

історії України Ужгородського національного

університету

доктор історичних наук, професор ЮРІЙ

МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, завідувач

кафедри соціально-економічних наук

Чернівецького торговельно-економічного

інституту Київського національного

торговельно-економічного університету


Провідна установа: Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича

НАН України (м. Львів)


Захист відбудеться „30„ березня 2007 р. о „ 10.00„ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.06 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (м.Чернівці, вул. Кафедральна, 2, корп. 14., ауд. 18)


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23)


Авиореферат розісланий „ 2007 року


Учений секретар спеціалізованої вченої ради Т.Я.Лупул


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Вивчення середньовічної історії давньоруських земель – одна з важливих проблем вітчизняної історичної науки. Головними завданнями цього вивчення є: з’ясування сутності та особливостей цілого ряду історичних явищ, поглиблений аналіз етнокультурних, економічних і військово-політичних процесів на основі комплексного аналізу різнохарактерних джерел (писемних, археологічних, нумізматичних, сфрагістичних, топонімічних, етнографічних та інших), а також установлення зв’язку між етапами еволюційного розвитку населення всієї території країни та окремих її земель у добу середньовіччя. Всебічна їх характеристика дозволяє отримати якісно нову інформацію про складні, а часто й суперечливі явища, які відбувалися на давньоруських землях, має важливе теоретичне значення для загальноісторичного розуміння періоду середніх віків на європейських теренах.

Досить перспективними для подібних досліджень та узагальнень є матеріали, отримані в останні десятиліття під час вивчення середньовічних старожитностей на території межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра. Землі регіону здавна знаходилися на перехресті важливих транс’європейських шляхів, у контактній зоні різноетнічних утворень та у безпосередній близькості від кордонів середземноморської цивілізації.

У часи Галицько-Волинського князівства саме ці терени отримали назву „Оукраина Галичьская”, оскільки тут знаходилися крайні рубежі князівства та проходили кордони із половецьким степом на південному сході та з Угорським королівством – на південному заході. Все це наклало певний відбиток на етнічний склад, торгово-економічні зв’язки та релігійне життя місцевого населення. Історичні процеси, що відбувалися на зазначеній території у добу середньовіччя, в історіографії тривалий час висвітлювалися досить поверхово, що було пов’язано з відривом цієї землі від основної території України.

Дослідження минулого буковинських земель у середньовічний час значно ускладнюється через фрагментарність або й повну відсутність писемних джерел.

У зв’язку з цим на перший план висуваються археологічні, нумізматичні, сфрагістичні, етнографічні та інші матеріали. Особливо велика роль належить даним археології. Останні через призму предметів матеріальної культури (решток поселень, міст, могильників, житлових, господарських, оборонних будівель, культових споруд, поховальних пам’яток, знарядь праці, предметів озброєння, побуту, прикрас, християнської та язичницької символіки інших знахідок) дозволяють реконструювати великий ряд аспектів щодо минулого населення краю. Отже, вивчення і висвітлення зазначених проблем на дисертаційному рівні суттєво збагатить вітчизняну історичну науку малознаними до сих пір матеріалами в галузі економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку населення краю, дозволить об’єктивно визначити його етнічну належність.

Зв’язок роботи з науковими проблемами, програмами темами. Дисертаційне дослідження виконувалося в межах наукового напряму кафедри історії України „Актуальні питання соціально-економічного і суспільно-політичного життя України (на матеріалах західного регіону)” (номер державної реєстрації 0199U001874) та кафедри етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича „Проблеми історії стародавнього світу і середньовіччя та значення археологічних і етнологічних джерел для реконструкції минулого” (номер державної реєстрації 0199U001876).

Мета і завдання дослідження - на основі комплексного вивчення даних писемних джерел, археологічного, нумізматичного, сфрагістичного та топонімічного матеріалів простежити етапи розвитку давньоруського населення краю в ХІ – першій половині ХІІІ ст., узагальнити відомості стосовно його економічного, суспільно-політичного, культурного та релігійного життя, простежити основні напрями зв’язків і контактів.

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

 • узагальнення матеріалів про етнічну ситуацію та соціально-економічний розвиток населення регіону в V-X ст.;

 • дослідження обставин входження території регіону до складу Київської держави;

 • характеристика місцевих давньоруських старожитностей, з’ясування ступеня заселеності, етнічного складу та демографії населення краю;

 • локалізація літописних поселень, визначення їх статусу та висвітлення основних видів господарської діяльності їх мешканців;

 • аналіз ступеня розвитку землеробства, скотарства, ремесел і промислів;

 • вивчення внутрішніх та міжнародних торговельних взаємозв’язків жителів даних земель, їх основних напрямків і торговельних шляхів;

 • з’ясування питання про роль монет і товаро-грошей у торговельних стосунках;

 • визначення рівня культурно-релігійного життя населення регіону;

 • аналіз місцевого поховального обряду та встановлення його особливостей;

 • характеристика християнських культових споруд регіону;

 • розгляд основних типів християнської культової символіки;

 • характеристика освіченості жителів краю і поширення у нього писемності;

 • виявлення проявів релігійного синкретизму у світосприйманні населення .

Об’єктом дослідження – є населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра давньоруського часу;

Предметом дослідження – є процеси економічного соціально-політичного, культурного та релігійного розвитку населення.

Географічні межі дослідження охоплюють регіон межиріччя Черемошу, Серету, Верхнього Пруту та Середнього Дністра. Спочатку частини Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, пізніше Молдавського князівства та колишні північну частину австрійської Буковини та Хотинський повіт Бессарабської губернії Російської держави. Сьогодні в адміністративно-територіальному поділі – сучасна Чернівецька область України.

Хронологічними рамки дослідження обумовлені тематичною спрямованістю і охоплюють період ХІ – першої половини XІІІ ст. – від часу прилучення регіону до складу Київської Русі і до монголо-татарської навали.

Методологічні засади дослідження ґрунтуються на загальнонаукових принципах об’єктивності, історизму, системності, світоглядного плюралізму і діалектичного розуміння історичного процесу, неупередженого підходу до складних явищ військово-політичного, суспільного, економічного і культурного життя давнього населення.

Методи дослідження ґрунтуються на загальнонаукових принципах історизму та об’єктивізму, визначаються характером теми, метою та особливостями джерельної бази, яка покладена в основу дисертації. Для розв’язання дослідницьких завдань використано компаративний (порівняльний), типологічний ретроспективний, проблемно-хронологічний, комплексного аналізу та системно-структурний методи, поєднання яких сприяло вивченню маловідомих аспектів проблеми, реалізації нових підходів при аналізі й інтерпретації виявлених матеріалів різного ступеню інформативності.

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в постановці проблеми, яка до цього часу не була об’єктом спеціального комплексного дослідження історії середньовічного населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра. Роботу виконано на стику різних галузей знань, таких, як власне історія, археологія та спеціальні історичні дисципліни (нумізматика, сфрагістика) із залученням даних палеоантропології, мікротопоніміки, спелеології та географії. Під час виконання роботи до наукового обігу було введено цілий комплекс нововиявлених археологічних, нумізматичних, сфрагістичних матеріалів, отриманих автором під час досліджень середньовічних старожитностей у Василеві, Онуті, Галиці, Хотині, Недобоївцях, Чорнівці, Зеленій Липі, Пригородку, Дарабанах та інших пунктах регіону. Автором локалізовано літописний Плав та встановлено літописну назву Ленківецького давньоруського городища.

Практичне значення одержаних результатів дослідження зумовлено їхнім новаційним характером і відповідністю потребам сучасної української історичної науки з висвітлення маловідомих сторінок минулого окремих регіонів. Проаналізовані в дисертації процеси історичного розвитку місцевої людності дозволяють віднайти коріння багатьох явищ, обрядів і звичаїв характерних для українського населення Буковини та України, встановити, що протягом століть тут проживали нащадки слов’янського населення та зафіксувати незмінність етнічної ситуації в регіоні протягом середньовіччя. Отримані результати спростовують розповсюджені в кінці ХІХ – початку ХХ ст., а де-інде і існуючі сьогодні, міфи про незаселеність межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра в добу середньовіччя і пізню появу українського населення на землях Буковини. Зібрані й проаналізовані в дисертації історичні відомості можуть становити основу для проведення краєзнавчої роботи серед школярів, учнівської молоді та студентства, вихованню у них патріотичних почуттів, зміцнення національної самосвідомості.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження пройшли всебічну апробацію. Його результати обговорювалися на науково-методичних семінарах кафедр історії України та етнології, античної та середньовічної історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Їх було викладено в доповідях і повідомленнях більш ніж на тридцяти міжнародних і всеукраїнських конференціях, наукових семінарах і симпозіумах: Друга Буковинська історико-краєзнавча конференція „До витоків назви краю Буковина”. – Чернівці, 2-3 жовтня 1992 р.; Галицька-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Міжнародна наукова конференція – Галич, 19-21 серпня 1993 р.; Населення Прутсько-Дністровського межиріччя та суміжних територій в другій половині І – на початку ІІ тисячоліть н.е. – Чернівці, 22-23 вересня, 1994 р.; Наукова конференція присвячена 120 річчю заснування Чернівецького університету. – Чернівці, 4-6 травня 1995 р.; ІІІ історико-краєзнавча конференція молодих дослідників, студентів та науковців „Буковина – мій рідний край”. – Чернівці, 17 травня 1998 р.; Наукова сесія українсько-румунської комісії з історії, археології, етнології та фольклористики. – Чернівці, 10-13 червня 1999 р.; Українська історична наука на порозі ХХІ століття. Міжнародний науковий Конгрес. – Чернівці, 16-18 травня 2000 р.; IV Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 125 – річчю заснування Чернівецького національного університету. – Чернівці, 5 жовтня 2000 р.; Хотину – 1000 років. Міжнародна наукова конференція. – Хотин, 19 грудня 2000 р.; V міжнародна історико-етнологічна конференція „Традиційна культура народів Європи”. – Чернівці, 21 березня 2001 р.; П’ятий міжнародний конгрес україністів. – Чернівці, 26-29 серпня 2002 р.; V історико-краєзнавча конференція молодих дослідників, студентів та науковців „Буковина – мій рідний край”. – Чернівці, 7 грудня 2002 р.; VI Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція молодих дослідників, студентів та науковців „Буковина – мій рідний край”. – Чернівці, 15 листопада 2003 р.; Міжнародний науковий семінар „Кайндлівські читання”. – Чернівці, 22 травня 2004 р.; Археологія заходу України: підсумки останнього десятиліття. – Львів, 26-28 травня 2004 р.; Всеукраїнська науково-практична конференція „Літописний Губин у контексті історії Болохівської землі ХІІ-ХІІІ ст.”. – Староконстянтинів, 26-27 червня 2004 р.; ХІ Подільська історико-краєзнавча конференція. – Кам’янець-Подільський, 25-26 листопада 2004 р.; VII Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція молодих дослідників, студентів та науковців „Буковина – мій рідний край”. – Чернівці, 11 грудня 2004 р.; ІІ Міжнародний науковий семінар „Кайндлівські читання”. – Чернівці, 28-29 травня 2005 р.; V Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 29 вересня 2005 р.; ІІІ Міжнародна наукова конференція „Вікно в європейську науку”, присвячена 140 річчю Р.Ф.Кайндля. – Чернівці, 20-21 травня 2006 р.; Іван Франко і Буковина. Міжнародна науково-практична конференція. – Чернівці, 22 вересня 2006 р.; Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм. – Чернівці, 23-24 вересня 2006 р.

Публікації. Зміст дисертації розкрито в індивідуальній монографії (обсяг – 26,14 авт. арк.) та у публікаціях. З них 34 - у фахових виданнях, 13 у випусках вітчизняних матеріалах симпозіумів, конференцій, наукових семінарів.

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів (15 підрозділів), висновків, списку використаних джерел та літератури (810 найменувань), додатків (51 рисунок на 51 сторінці). Загальний обсяг дисертації 340 сторінок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У „Вступі” обґрунтовано актуальність теми, ступінь розробки проблеми, показано її зв’язок з науковими програмами, визначено предмет і об’єкт наукового пошуку, хронологічні та територіальні рамки, мету і завдання дослідження. Визначено новизну, науково-теоретичну та практичну значимість дисертації, наведена апробація результатів і структура дослідження.

У першому розділі „Огляд історіографії та джерельна база дослідження” проаналізовано стан вивчення проблеми, здійснено огляд історичної літератури, охарактеризовані джерела, визначено ступінь їх висвітлення та обґрунтовані принципи хронології й періодизації наявного матеріалу.

Перший підрозділ
  1   2   3   4

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Населення межиріччя верхнього пруту та середнього дністра в ХІ першій половині ХІІІ ст. 07. 00. 01 Історія України iconПротокол №7 від 25. 09. 2012 року Теми
Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України в першій половині ХХ століття

Населення межиріччя верхнього пруту та середнього дністра в ХІ першій половині ХІІІ ст. 07. 00. 01 Історія України iconВерхнього Пруту / О. В. Кирилюк, С. М кирилюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. №4. Луцьк: Вежа, 2009. С. 231-237
Кирилюк О. В. Антропогенні зміни заплавно-руслових комплексів малих річкових басейнів Верхнього Пруту / О. В. Кирилюк, С. М кирилюк...

Населення межиріччя верхнього пруту та середнього дністра в ХІ першій половині ХІІІ ст. 07. 00. 01 Історія України icon1. розвиток освіти та науки на українських землях
Розділ духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття

Населення межиріччя верхнього пруту та середнього дністра в ХІ першій половині ХІІІ ст. 07. 00. 01 Історія України iconІсторія культури україни рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник. 3-тє видання, стереотипне Київ 2002
Управління персоналом (протокол №10 від 28. 11. 2000). Рекомендовано Міністерством освіти України (лист №780 від 02. 06. 98). Бокань,...

Населення межиріччя верхнього пруту та середнього дністра в ХІ першій половині ХІІІ ст. 07. 00. 01 Історія України iconЧернігівська районна рада запорізької області
України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення”, Указу Президента України від 11. 07. 2005...

Населення межиріччя верхнього пруту та середнього дністра в ХІ першій половині ХІІІ ст. 07. 00. 01 Історія України iconПередвиборна програма партi ї пенс I онер I в україни затверджена ХІ з’їздом Партiї Пенсiонерiв України вiд 05 серпня 2012 року
Партія Пенсіонерів України (ппу) – добровільне політичне об’єднання громадян України, пенсіонерів, ветеранів праці та учасників Великої...

Населення межиріччя верхнього пруту та середнього дністра в ХІ першій половині ХІІІ ст. 07. 00. 01 Історія України iconБоротьба прогресивних сил лівобережної україни за українізацію освіти в 1900 на початку 1917 рр. 07. 00. 01 Історія України
Роботу виконано на кафедрі теорії та історії педагогіки Республіканського вищого навчального закладу ”Кримський гуманітарний університет”...

Населення межиріччя верхнього пруту та середнього дністра в ХІ першій половині ХІІІ ст. 07. 00. 01 Історія України iconНімецька національна освіта в україні (20-30-ті роки ХХ ст.) 07. 00. 01 історія України
Робота виконана у відділі національних меншин Інституту політичних І етнонаціональних досліджень нан україни

Населення межиріччя верхнього пруту та середнього дністра в ХІ першій половині ХІІІ ст. 07. 00. 01 Історія України iconПайовик Б. Д., Матисякевич М., Матейко Р. М. Економічна історія України І, світу: Підручник/ За ред. Б. Д. Лановика
Пайовик Б. Д., Матисякевич М., Матейко Р. М. Економічна історія України І, світу: Підручник/ За ред. Б. Д. Лановика. — К.: Вікар,...

Населення межиріччя верхнього пруту та середнього дністра в ХІ першій половині ХІІІ ст. 07. 00. 01 Історія України iconВплив фізичних вправ на організм людей середнього та похилого віку
Більшість порушень, які проявляються в організмі людей середнього І похилого віку, пов’язані з патологічними процесами, прискорюють...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница