Параграф Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства
НазваниеПараграф Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства
страница1/7
Дата конвертации08.12.2012
Размер1.09 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
ЗМІСТ

ВСТУП..............................................................................................................................4

Параграф 1. Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства.

1.1. Економічний аналіз. Його суть, зміст та завдання..............................................7

1.2. Система показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства..................................................................................................................16

1.3. Значення аналізу виробничо-господарської діяльності для підприємства..................................................................................................................21

Параграф 2. Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності торговельно-виробничого підприємства засобів захисту рослин за матеріалами ТзОВ Фірми “Габен”.

2.1. Особливості та значення функціонування торговельно-виробничого підприємства ТзОВ Фірма «Габен».............................................................................24

2.2. Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність торговельно-виробничого підприємства ТзОВ Фірма“Габен”.................................................................................................................33

2.3. Аналіз структури активу та пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості торговельно-виробничого підприємства ТзОВ Фірми “Габен”...............................41

2.4. Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності торговельно-виробничого підприємства ТзОВ Фірма «Габен».............54


Параграф 3. Напрями підвищення ефективності проведення аналізу виробничо-господарської діяльності торгівельно-виробничого підприємства засобів захисту рослин.

3.1. Шляхи підвищення показників ефективності виробничо-господарської діяльності торговельно-виробничого підприємства ТзОВ Фірма “Габен”..............61

3.2. Стратегічні напрями розвитку ТзОВ Фірми «Габен»........................................72

ВИСНОВКИ...................................................................................................................80


Список використаної літератури..................................................................................84


Додатки...........................................................................................................................88


ВСТУП

Діяльність в умовах ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Зміст аналізу випливає з декількох важливих функцій. Однією з таких функцій є вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства. Наступна функція аналізу - контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економічним використанням ресурсів. Центральна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики. Також інша функція аналізу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. І накінець - розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі господарської діяльності.

Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у бюджет і т.п. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Майже вся інформація представляється в балансі підприємства. Основними чинниками, що визначають фінансовий стан підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів. Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерської звітності, пасив і актив, їхній взаємозв'язок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.п. В даний час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій відповідно до чинного законодавства.

Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, основних фондів, отже. для визначення показників ефективності такої діяльності необхідно провести її аналіз.

В своїй курсовій роботі я буду старатися висвітлити основні поняття пов'язані із аналізом виробничо-господарської діяльності торговельно-виробничого підприємства засобів захисту рослин, а також провести наліз основних показників, які її комплексно характеризують. Крім того, буду старатись описати вище згадану тему на прикладі конкретного підприємства, яке здійснює торгово-виробничу діяльність.

Основна мета даної роботи полягає у здійсненні аналізу основних показників, які характеризують виробничо-господарську діяльність торговельно-виробничого підприємства на конкретному підприємстві.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення завдань:

  • пошук резервів підвищення ефективності виробництва;

  • дослідити особливості діяльності діючого підприємства торговельно-виробничої промисловості;

  • оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей.

Досліджується діяльність підприємства за два минулі роки — 2008-2010рр.

Об'єкт дослідження — ефективність діяльності торгово-виробничого підприємства у сучасних умовах.

Предмет дослідження — процес економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства.

Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обгрунтовується актуальність обраної теми, визначається мета, завдання, об'єкт та предмет дослідження.

Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.


Параграф 1. Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства.


1.1. Економічний аналіз. Його суть, зміст та завдання


Перехід до ринкової економіки в Україні передбачає розв’язання багатьох виробничих, науково-технічних, організаційних і економічних проблем. Найскладнішими є організаційно-економічні проблеми, пов’язані з переходом до розмаїття форм власності, радикальної структурної перебудови економіки, орієнтацією на економічні важелі та стимули управління й менеджменту, поєднання різноманітних організаційних форм господарювання тощо. Розв’язання їх потребує використання наукових засобів, які має у своєму арсеналі економічна наука і насамперед така її галузь, як економічний аналіз.

Економічний аналіз як наукова дисципліна – це система спеціальних знань, пов’язана з дослідженням існуючих економічних процесів і господарських комплексів, темпів, пропорцій, а також тенденцій розвитку, виявленням глибинної їх суті і причин, що спричиняють різні відхилення від запланованих показників, договірних зобов’язань, виробничих потужностей, і об’єктивною оцінкою їх виконання.

Метою економічного аналізу є вивчення наслідків діяльності всіх підприємств і господарських установ, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, підвищення ефективності та стабільності їхньої роботи.

Окремо треба вказати на можливості економічного аналізу як засобу, який сприяє управлінню підприємством. Будь-яке управління складається з двох етапів на підставі відповідної інформації та її аналітичного опрацювання оцінюють стан і динаміку того чи іншого процесу. На другому етапі, якщо аналіз визначить необхідність втручання з метою зміни якихось параметрів у ньому, приймається власне управлінське рішення. Причому аналітик може підготувати для менеджера навіть проект цього рішення.

В умовах ринкових відносин система планування всередині підприємства зберігається, проте змінюються його обсяги і деякі підходи. Економічний аналіз забезпечує необхідне обґрунтування планових показників, оскільки його оцінки досягнутого рівня виробництва і витрачання ресурсів, з одного боку, попиту, ринкових цін та ефективності роботи – з іншого боку, є необхідною умовою планування діяльності підприємства.

Усі виробничі й фінансові процеси, а також загальні наслідки діяльності підприємства мають належно контролюватися. Це забезпечується поточним контролем з боку адміністрації підприємства за станом виконання планових завдань, організаційних заходів, вказівок тощо за допомогою аналітичного опрацювання повсякденної інформації, яка характеризує виробничо-фінансову діяльність підприємства. Існує і інша форма контролю – наступний. Він здійснюється як ревізія фінансово-господарської діяльності роботи підприємства, тематична перевірка з боку податкової адміністрації, аудиторське обстеження. Останнє, наприклад, за дорученням наглядової ради, акціонерів, банку. І цей контроль ґрунтується на аналізі даних про роботу господарського суб’єкта, тобто виступає як одна із форм аналітичного обстеження підприємства.

Предметом економічної науки, є як відомо, виробничі відносини людей. Природно, економічний аналіз як її галузь має також справу з певною їх часткою, а вірніше з тими відносинами, які формуються в межах підприємств і навколо них. Предметом економічного аналізу є фінансово-господарська діяльність підприємств і установ.

На відміну від предмета об’єкти аналізу – насамперед окремі економічні явища, процеси, проблеми, питання, показники. Усі об’єкти аналізу у своїй сукупності є предметом економічного аналізу. Об’єктами аналізу, наприклад, можуть бути виробнича, та комерційна діяльність, наявність і використання ресурсів, якість продукції та прибуток, ритмічність виробництва тощо.

Виникнення та становлення будь-якої науки зумовлюються нагальними потребами господарської практики. Розвиток економічного аналізу спричиняється необхідністю періодичної оцінки стану господарських процесів, загальних результатів і нових напрямів у роботі. При цьому особливий інтерес викликає вивчення всіляких недоліків, непродуктивних витрат, збитків, тобто те, що далі поєднується одним поняттям – резерви. У зв’язку з цим перед економічним аналізом від самого початку було поставлено завдання:

- оцінка діяльності підприємства, його виробничих та інших підрозділів, окремих явищ і показників;

- пошук і визначення величини внутрішньогосподарських резервів.

Побудова ринкового організаційно-економічного механізму значною мірою залежить від удосконалення методології та організації комплексного економічного аналізу, особливо на рівні підприємства як первинної ланки економічної системи країни. В умовах ринкової економіки економічний аналіз суттєво змінює свою цільову орієнтацію, значно поглиблюється і розширюється зона аналітичного пошуку та діагностики, вдосконалюється методика та організація системних досліджень. Постає необхідність перебудови системи комплексного економічного аналізу відповідно до його нової функціональної ролі.

Підприємство – основна організаційна ланка народного господарства в Україні – виступає як самостійний господарський статутний об’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Діяльність підприємства вимагає економіко-правового аналізу його виробничо-фінансового стану та можливих змін при зміні ринкової кон'юктури. Аналіз багатоваріантних ситуацій дає змогу науково обґрунтувати економічні показники поточного та перспективного розвитку з урахуванням найбільш повного та ефективного використання ресурсів, вмілого маневрування капіталом.

Для досягнення успіху у підприємницькій діяльності, забезпечення стабільності на ринку в умовах конкуренції потрібна копітка аналітична робота в усіх сферах діяльності підприємства, в усіх його структурних ланках з метою оцінки “вузьких місць” і недоліків, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків зміни економічних показників, виявлення винуватців та пайової участі партнерів в отриманих результатах. Тільки ті виробничі колективи, які володіють досконалою системою аналітичних досліджень, можуть уникнути необґрунтованого ризику у прийнятті господарських рішень, швидко адаптуватись до змін ринкового середовища. Економічний аналіз на основі комплексного дослідження всіх елементів економічної роботи підприємства, глибокого вивчення процесів і явищ господарської діяльності у їх взаємозв’язку, взаємозалежності і взаємозумовленості дає змогу об’єктивно оцінити хід господарювання, визначити розміри очікуваних результатів, з’ясувати причини відхилень від параметрів та виявити резерви підвищення ефективності виробництва і розробити заходи щодо їх мобілізації. Зміст економічного аналізу становить комплексне і взаємопов’язане дослідження процесів і явищ господарської діяльності підприємств, об’єднань та їх структурних підрозділів, визначення на цій основі причинно-наслідкових зв’язків тенденцій розвитку з метою обґрунтування та оцінки ефективності управлінських рішень за встановленими критеріями господарювання.

Головною ознакою економічного аналізу є комплексне, системне дослідження економічних явищ і процесів, факторів і причин, що їх зумовлюють. Дослідження економічних явищ вимагає вивчення прояву економічних законів і категорій ринкової економіки в умовах різних видів підприємств і об’єднань, їх специфіки на кожному етапі розвитку ринкових відносин.

Характерною ознакою економічного аналізу є також об’єктивна оцінка ефективності виробничо-фінансової діяльності та стабільності ринкового становища. Прибутковість і конкурентоспроможність є основними критеріями оцінки виробничо-господарської діяльності кожного підприємства і його підрозділів. В економічному аналізі будь-яке господарське рішення оцінюється через призму кінцевих виробничо-господарських результатів.

Ще однією ознакою економічного аналізу є діагностика та пошук резервів і можливостей їх мобілізації у поточному й перспективному періодах. Крім того, в умовах становлення ринкової економіки постійним і найважливішим завданням підприємства стає відстежування економічного стану партнерів (39, с 35).

Програма і зміст економічного аналізу визначаються особливостями досліджуваного об’єкта, його цільовою орієнтацією. У загальному вигляді
  1   2   3   4   5   6   7

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Параграф Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства iconВступ 3
Розділ теоретичні засади обліку, аналізу та контролю доходів І витрат підприємства 5

Параграф Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства iconПлан : Вступ. Розділ Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприє- мства
Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показни-ки,пропорції та темпи розширенного відтворення,є основною формоюреалізації...

Параграф Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства iconРозділ 1 дебіторська та кредиторська заборгованість як основні фактори діяльності підприємства
Розділ 1 Теоретичні аспекти та основи функціонування дебіторської заборгованості підприємства

Параграф Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства iconПланування рекламної діяльності підприємства. Керівник
Реклама продукції І діяльності підприємства це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний...

Параграф Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства iconВступ 3
Зміст, завдання та організаційні засади аналізу ефективності витрат підприємства 77

Параграф Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства iconЗакон УкраЇни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади провадження господарської діяльності у сфері внутрішньої торгівлі в Україні та...

Параграф Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства iconВступ 3
Теоретичні засади відтворення системи робочих місць підприємства як основи продуктивної зайнятості

Параграф Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства iconПлан вступ ст. 3 Економічно правові основи організації господарської діяльності на підприємстві. ст. 4 1 Характеристика діяльності підприємства ст. 4
Економічно правові основи організації господарської діяльності на підприємстві. – ст. 4

Параграф Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства iconСистема маркетингу підприємства та напрямки підвищення її ефективності
Розділ II. Аналіз фінансово-господарської та маркетингової діяльності тов „логікон” 36

Параграф Теоретичні засади підприємства. Економічна сутність економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства iconСуб’єкти та об’єкти експрес-діагностики діяльності підприємства
Тобто суб’єками можуть бути представники як внутрішнього, так І зовнішнього середовища підприємства


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница