Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
НазваниеПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
страница1/18
Дата конвертации17.12.2012
Размер1.78 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння


Коротя Мирослав Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

10.05.2012

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік


1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Волиньгаз"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03339459

1.4. Місцезнаходження емітента

Україна Волинська обл. Луцький р-н 43025 мiсто Луцьк Франка, 12

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0332776900 0332776901

1.6. Електронна поштова адреса емітента

esamchuk@volyngaz.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№ 78 (3378) Бюлетень Цiннi папери України
27.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.volyngaz.com.ua

в мережі Інтернет
(за наявності)

(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

X

г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

X

30. Примітки: 1. д) ПАТ "Волиньгаз" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

1. е) ПАТ "Волиньгаз" не включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агенств.

7. Загальними зборами акцiонерiв вiд 21.07.2011 року було прийняте рiшення не нараховувати та не виплачувати дивiденди акцiонерам Товариства за 2010 рiк у звязку з збитковою дiяльнiстю Товариства в2010 роцi.

9. б) Товариство не здiйснювало випуск та розмiщення облiгацiй.

9. г) Протягом звiтного перiоду Товариство не викуповувало власних акцiй.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Волиньгаз"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ"Волиньгаз"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

43025

3.1.5. Область, район

Волинська обл. Луцький р-н

3.1.6. Населений пункт

мiсто Луцьк

3.1.7. Вулиця, будинок

Франка, 12

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

11981050009002127

3.2.2. Дата державної реєстрації

04.01.1992

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Луцької мiської ради Волинської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

5 563 650,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

5 563 650,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "Надра", м. Київ, ЦЕНТР

3.3.2. МФО банку

380764

3.3.3. Поточний рахунок

26002030007002

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку

3.3.6. Поточний рахунок

3.4. Основні види діяльності

40.22.0 - розподiлення та постачання газу; 45.33.3 - газопровiднi роботи; 45.21.4 - будiвництво мiсцевих трубопроводiв, лiнiй зв'язку та енергопостачання

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом

АГ 507323

16.12.2010

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

25.04.2015

Опис

постачання природного газу споживачам областi

постачання природного газу за нерегульованим тарифом

АГ 507324

16.12.2010

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

17.02.2015

Опис

постачання природного газу всiм споживачам областi

розподiл природного, нафтового газу, газу (метану) вугiльних родовищ

АГ 507322

16.12.2010

Волинська обласна державна адмiнiстрацiя

25.04.2015

Опис

транспортування природного газу роподiльними трубопроводами

господарська дiяльнiсть, повязана iз створенням об'єктiв архiтектури

АВ 556335

10.12.2010

Державнв архiтектурно-будiвельна iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Волинськi

12.11.2012

Опис

проектнi роботи

розроблення мiстобудiвної документацiї схем розвитку газопостачання мiст

проектування внутрiшнiх iнженерних мереж, систем i споруд газопостачання та газоустаткування

проектування зовнiшнiх iнженерних мереж, систем i споруд

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница