Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
НазваниеПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
страница2/18
Дата конвертации17.12.2012
Размер1.78 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Державний комiтет України по нафтi тта газу - правонаступник Мiнiстерство палива та енергетики Украї

00013741

Київська обл. Київський р-н 01001 м.Київ Хрещатик, 30

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 1705 осiб.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 24 особи. в т.ч. зовнiшнi сумiсники 3 особи, працюючi за цивiльно правовими угодами - 21 особа.

Фонд оплати працi, всього - 46 315,1 тис.грн., в т.ч. штатних працiвникiв - 45 396,3 тис.грн..

Середньомiсячна зарплата за 2011 рiк склала 2232,3 грн. Рiст заробiтної плати в порiвняннi з попереднiм роком збiльшено на 31,9%.

Кадрова полiтика ПАТ"Волиньгаз" спрямована на пiдтримання належного квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв шляхом проведення навчання персоналу на пiдприємствi, направлення спецiалiстiв на навчання в спецiалiзованi учбовi заклади, курси пiдвищення квалiфiкацiї за напрямками пiдготовки.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коротя Мирослав Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 314662 11.07.1997 Луцьким МУУМВС України у Волинськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1976

6.1.5. Освіта**

Волинський державний унiверситет iм. Л.Українки

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"Волиньгаз", заступник голови правлiння з юридичних питань

6.1.8. Опис

Нараховується i виплачується заробiтна плата згiдно контракту з Наглядовою радою.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Галянт Сергiй Романович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 577392 13.08.1999 Луцьким МУУМВС України у Волинськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

Київський державний технiчний унiверситет будiвництва i архiтектури

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"Волиньгаз", заступник голови правлiння

6.1.8. Опис

Нараховується i виплачується заробiтна плата згiдно штатного розкладу.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимчишак Андрiй Степанович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 410692 23.10.1997 Iвано-Франкiвським МУУМВС

6.1.4. Рік народження**

1976

6.1.5. Освіта**

Iвано-Франкiвський державний технiчний унiверситет нафти i газу

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"Чернiвцiгаз", заступник голови правлiння

6.1.8. Опис

нараховується i виплачується заробiтна плата згiдно штатного розкладу.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козлюк Зiнаїда Ростиславiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 045017 08.06.1995 Кiверцiвським РВ УМВС у Волинськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1978

6.1.5. Освіта**

Львiвський нацiональний унiверситет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"Львiвгаз", начальник юридичного вiддiлу

6.1.8. Опис

Нараховується i виплачується заробiтна плата згiдно штатного розкладу.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Губик Тамара Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 408403 19.09.1997 Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1951

6.1.5. Освіта**

Херсонський державний технiчний унiверситет, облiк i аудит

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер ВАТ"Херсонгаз"

6.1.8. Опис

Нараховується i виплачується заробiтна плата згiдно штатного розкладу.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Никоноров Олег Борисович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МО 277655 06.02.1997 Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в м.Херсонський обл.

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора департаменту майнових та корпоративних вiдносин Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України"

6.1.8. Опис

володiє 0,0000045% (1 акцiя) у статутному капiталi


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Загороднiй Роман Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 112028 08.02.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" - директор департаменту майнових та корпоративних вiдносин

6.1.8. Опис

володiє 0,0000045% (1 акцiя) у статутному капiталi


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бунеску Олексiй Вiкторович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 688836 05.02.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

керуючий з регiонального розвитку ТОВ "Остхем Україна"

6.1.8. Опис

володiє 0,0000045% (1 акцiя) у статутному капiталi


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковирньов Денис Дмитрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 891148 29.07.2008 ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

: директор ТОВ "Компанiя "Драккар"

6.1.8. Опис

володiє 0,0000045% (1 акцiя) у статутному капiталi


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петухов Сергiй Iгорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС 934678 18.05.2001 Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора ТОВ "Остхем Україна"

6.1.8. Опис

володiє 0,0000045% (1 акцiя) у статутному капiталi


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiлькевич Вiталiй Павлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 288706 01.10.1996 Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

юрисконсульт представництва компанiї "Сiтiан Лiмiтед"

6.1.8. Опис

володiє 0,0000045% (1 акцiя) у статутному капiталi


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бодрик Iнеса Степанiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 927599 24.09.1998 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер.представництва компанiї "Сiтiан Лiмiтед"

6.1.8. Опис

володiє 0,0000045% (1 акцiя) у статутному капiталi


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Башлаков Андрiй Євгенович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 313787 18.01.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник служби безпеки КФ ПАТ "Мiсто Банк"

6.1.8. Опис

Не є акцiонером ПАТ "Волиньгаз"


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рубан Сергiй Олексiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 18.01.2000 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

Не є акцiонером ПАТ "Волиньгаз"


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

член ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шульга Олександр Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н 18.01.2000 д/н

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

6.1.8. Опис

Не є акцiонером ПАТ "Волиньгаз"


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница