Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
НазваниеПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
страница3/18
Дата конвертации17.12.2012
Размер1.78 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загально кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

голова правлiння

Коротя Мирослав Iванович

АС 314662 11.07.1997 Луцьким МУУМВС України у Волинськiй областi

02.04.2003

10

0,000045

10

0

0

0

член правлiння

Галянт Сергiй Романович

АС 577392 13.08.1999 Луцьким МУУМВС України у Волинськiй областi

26.04.1995

317

0,001

317

0

0

0

член правлiння

Козлюк Зiнаїда Ростиславiвна

АС 045017 08.06.1995 Кiверцiвським РВ УМВС України у Волинськiй областi

03.12.2008

4

0,000018

4

0

0

0

голова Наглядової ради

Никоноров Олег Борисович

МО 277655 06.02.1997 Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл

03.12.2008

1

0,0000045

1

0

0

0

член наглядової ради

Загороднiй Роман Васильович

СН 112028 08.02.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

03.12.2008

1

0,0000045

1

0

0

0

член наглядової ради

Бунеску Олексiй Вiкторович

СН 688836 05.02.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

03.12.2008

1

0,0000045

1

0

0

0

член наглядової ради

Ковирньов Денис Дмитрович

МЕ 891148 29.07.2008 ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi

03.12.2008

1

0,0000045

1

0

0

0

член наглядової ради

Петухов Сергiй Iгорович

ВС 934678 18.05.2001 Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку

03.12.2008

1

0,0000045

1

0

0

0

член наглядової ради

Мiлькевич Вiталiй Павлович

СН 288706 01.10.1996 Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києвi

03.12.2008

1

0,0000045

1

0

0

0

член наглядової ради

Бодрик Iнеса Степанiвна

СН 927599 24.09.1998 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi

03.12.2008

1

0,0000045

1

0

0

0

Усього

338

0,0010945

338

0

0

0


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Фонд державного майна України

00032945

Київська обл. Київський р-н 01133 Київ Кутузова, 18/9

04.09.1998

5211126

23,42

5211126

0

0

0

ПрАТ "Газтек"

31815603

Київська обл. Київський р-н 04116 Київ Рибалка марш, 11б

11.04.2000

3214540

14,44

3214540

0

0

0

ПрАТ "Тернопромсервiс"

34041940

Тернопільська обл. Тернопiльський р-н 47728 с. Острiв Промислова, 9
3184170

14,31

3184170

0

0

0

ПрАТ "Ролюкс"

33860328

Iвано-Франкiвська обл. Iвано-Франкiвський р-н 76018 Iвано-Франкiвськ Ленкавського, 22
3184169

14,31

3184169

0

0

0

ПрАТ "АгроПромКомплект"

33951425

Львівська обл. Львiвський р-н 79034 Львiв Литвиненко, 3
3184162

14,31

3184162

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Усього

17978167

80,79

17978167

0

0

0


*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові

**Не обов"язково для заповнення


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X
Дата проведення

21.07.2011

Кворум зборів

85,428437

Опис

Черговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ"Волиньгаз" були скликанi Наглядовою радою Товариства на 21 липня 2011 року вiдповiдно до вимог статтi 52 Закону України "Про акцiонернi товариства", iз наступним порядком денним:

1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства.

4. Звiт Правлiння Товариства за 2010 рiк.

5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2010 рiк.

6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.

7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товаристваа.

8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк.

9. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2010 року.

10. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.

11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.

12. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї.

13. Про вчинення значних правочинiв.

Усi питання порядку денного були розглянутi i по них були прийнятi рiшення. Нiяких зауважень або заперечень щодо ведення Зборiв Товариства вiд акцiонерiв не надiйшло.


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Аудиторська фiрма "Аудит - Сервiс INC"

Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

13659226

Місцезнаходження

Iвано-Франкiвська обл. Iвано-Франкiвський р-н 76018 м.Iвано-Франкiвськ Б.Лепкого, 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 0036

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.12.2005

Міжміський код та телефон

(0340)34907

Факс

(0342)750501

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

д/н
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница