Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
НазваниеПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
страница5/18
Дата конвертации17.12.2012
Размер1.78 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основними видами дiяльностi ПАТ"Волиньгаз" являються:

- транспортування природного газу розподiльчими трубопроводами, частка доходiв даного виду дiяльностi складає 81,1% валових доходiв основної дiяльностi товариства;

- постачання природного газу за регульованим тарифом, вiдповiдно - 9,1 %;

- реалiзацiя скрапленого газу - 4.1 %;

- iншi види дiяльностi (газифiкацiя, планово-технiчне обслуговування, ремонт та повiрка газових приладiв та iншi види послуг) - 5,6 %;

- збутова дiяльнiсть - 0.1 %.

По результатах роботи за 2011 рiк в цiлому вiд господарської дiяльнотi Товариство отримало прибутки в сумi 10358 тис.грн., з них:

- транспортування природного газу - прибутки в сумi 8219 тис.грн.;

- постачання природного газу - прибуток в сумi 810 тис.грн.;

- вiд реалiзацiї скрапленого газу - збитки в сумi 1332 тис.грн.;

- вiд виконання робiт по iншiй дiяльностi - прибутки в сумi 2661 тис.грн.


Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Прирiст основних фондiв вiдбувається в основному за рахунок безоплатної передачi на баланс товариства газопроводiв i споруд на них вiд населення та кооперативiв за рiшенням сiльських, селищних, мiських рад, що i збiльшило власний капiтал товариства.


Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2011р. первiсна вартiсть основних фондiв становить 627117 тис.грн., залишкова вартiсть - 466071 тис.грн.. Знос основних фондiв товариства складає 34,5 %. В тому числi первiсна вартiсть частки державного майна, яке не пiдлягає приватизацiї становить 70697 тис.грн., залишкова - 46218 тис.грн.

Протягом 2011 року введено в експлуатацiю майна на суму 13 020 тис.грн. яке не пiдлягає приватизацiї. Прирiст основних засобiв вiдбувся за рахунок безоплатної передачi на баланс товариства газопроводiв i споруд на них вiд населення та кооперативiв за рiшенням органiв центральної виконавчої влади.

Обсяг капiталовкладень на розвиток i ремонт за 2011 рiк склав 2 497 тис.грн..

Державне майно використовується на пiдставi договору про користуванн державним майном, яке не пiдлягає приватизацiї мiж ДК "Газ України" та ВАТ"Волиньгаз" за № 04/01/820 вi д 21.12.2001 року.


Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Нестабiльнiсть законодавства, нестабiльнiсть цiни на газ. Пiдняття тарифу на транспортування та постачання природного газу. Недостатнiсть коштiв на впровадження нових технологiй по газифiкацiї. Низька платоспроможнiсть споживачiв.


Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

За 2011р. накладалися наступнi штрафнi санкцiї:

- штрафнi санкцiї Антимонопольного комiтету за порушення конкуренцiйного законодавства - 17 000грн.;

- штрафнi санкцiї НКРЕ за порушення лiцензiйних умов - 50 000 грн.;

- штрафнi санкцiї за порушення на ринку цiнних паперiв - 850,00 грн.;

- штрафнi санкцiї за порушення конкуренцiйного законодавства - 15000,00 грн.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

ПАТ"Волиньгаз" знаходиться на госпрозрахунку, тому дiяльнiсть не фiнансується.


Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Товариство не має за звiтний перiод невиконаних договорiв.


Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство не має намiрiв змiнювати профiль своєї дiяльностi. Передбачається:

- розширити мережу послуг по реалiзацiї зрiдженого газу оптовим споживачам для заправки автомобiлiв;

- постiйна спiвпраця з НКРЕ щодо пiдняття тарифу на транспортування та постачання природного газу;

- систематично i цiлеспрямовано втiлювати в життя мiроприємства по зменшенню втрат природного газу при його транспортуваннi;

- збiльшити об'єми робiт по будiвництву газопроводiв, їх проектуванню, iзоляцiї труб та запрвадженню iнших видiв послуг населенню.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В цiлому згiдно плану капiтального будiвництва, реконструкцiї, розширення i техпереобладнання об'єктiв газового господарства за 2011 рiк по ПАТ "Волиньгаз" освоєно 7 263 тис. грн., в тому числi: 4 688 тис. грн. на будiвництво пiдвiдних газопроводiв, для пiдтримання в належному станi газопроводiв i споруд на них 337 тис. грн. i 2 238 тис. грн. на придбання приладiв, iнструменту, машин i обладнання, транспортних засобiв.

Весь час товариство проводить господарську дiяльнiсть забезпечуючи надiйне транспортування та безаварiйнiсть експлуатацiї газорозподiльних мереж, утримує обладнання та устаткування вiдповiдно до технiчних характеристик, вимог дiючих технiчних норм та умов екологiчних, санiтарно - епiдемiологiчних, протипожежних та iнших нормативних актiв. На пiдприємствi розробляються графiки обслуговування i ремонту газорегуляторних пунктiв та газопроводiв, роботи згiдно яких виконуються в повному обсязi. З метою пiдвищення рiвня безпеки та запобiгання аварiй заключаються договори на обслуговування газорозподiльних мереж з їх власниками, проводиться робота щодо передачi новозбудованих газопроводiв та споруд на них на баланс товариства.

На пiдприємствi створено вiдповiдний аварiйний запас обладнання та матерiалiв необхiдних для виконання аварiйних робiт. Використанi в процесi роботи матерiали перiодично поновлюються.

Для покращення виконання i удосконалення робiт по виробничо-експлуатацiйнiй дiяльностi пiдприємством щорiчно розробляється План впровадження нової технiки та технологiй.

У вiдповiдностi з ним, за 2011 рiк у ПАТ "Волиньгаз" в експлуатацiйнi служби товариства придбано високочутливi трасошукачi Унiверсал 911М-4 та АППК-2000 в новiй модифiкацiї (з можливiстю запису i обробки даних на комп"ютерi), витокошукачi Варiотек та Варта 5-03, газоаналiзатори ФП-33 та Варта 5-04, сучаснi прилади для перевiрки якостi iзоляцiї газопроводiв ДКI-3, вимiрювачi потенцiалiв IРПЦ-100 i "Прима-2000", для режимно-екологiчної наладки котлiв сучасний газоаналiзатор Testo-330, зварювальне обладнання, для виконання земляних робiт швонарiзчик.

На пiдприємствi розширюється геоiнформацiйна система створення електронної карти-схеми газопроводiв i споруд на них. Укомплектованi новi робочi мiсця, закуплена необхiдна технiка, допомiжне обладнання.

Силами ПАТ "Волиньгаз" проводиться розробка автоматизованої розподiленої системи збору, обробки та аналiзу iнформацiї "Архiв", яка дасть змогу пов'язати роботу експлуатацiйних служб та проектновишукувальної служби товариства з архiвом технiчної документацiї.

Для запису телефонних розмов в АДС по тел. "04" встановлено новiтнi архiватори мови в структурних пiдроздiлах товариства. В аварiйнi автомобiлi придбано сучаснi возимi радiостанцiї, сигнально-гучномовнi пристрої та мегафони.

Згiдно затверджених головою правлiння "Комплексних заходiв з профiлактики та зниженню рiвня травматизму при використаннi газу в побутi на 2008-2012 роки" у ПАТ "Волиньгаз" постiйно проводиться робота серед населення по пропагандi безпечного користування газом в побутi.

Вiдповiдно до наказiв по пiдприємству двiчi в рiк, перед опалювальним перiодом та пiсля нього, проводяться мiсячники безпечного i заощадливого використання газу в побутi.

Iнформацiя по правилах користування газовими приладами передається через засоби масової iнформацiї, проводяться виступи у школах, бесiди та лекцiї в гуртожитках, органiзацiях, на промислових пiдприємствах. Крiм того, закупляється та розповсюджується вiдповiдна агiтацiйна продукцiя (етикетки, книжечки, брошури), встановлюються бiгборди. Товариством розроблено та випущено агiтацiйно-розяснювальний ролик для школярiв по правилам безпечного користування газом в побутi, який щорiчно транслюється мiсцевим телебаченням.

В ПАТ "Волиньгаз" впродовж 2011 року проводилися мiсячники по усуненню порушень "Правил безпеки систем газопостачання України" i приведенню до дiючих норм i правил газового обладнання в житлових будинках абонентiв, якi добровiльно звернулися в ПАТ "Волиньгаз" для узаконення самовiльно встановленого або замiненого газового обладнання. За перiод проведення мiсячникiв для усунення порушень та узаконення самовiльно встановленого та замiненого газового обладнання в товариство звернулися 791 абонент.

Всього за 2011 рiк по пiдприємству на проведення заходiв по мiсячниках безпечного користування газом в побутi витрачено понад 32 тисячi гривень.

Для оперативного реагування на звернення громадян областi у всiх структурних пiдроздiлах товариства вiдкрито телефони "гарячої лiнiї".

Надiйна та безперебiйна експлуатацiя газових мереж забезпечується постiйним контролем за їх технiчним станом та своєчасним усуненням виявлених витокiв i пошкоджень.


Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Юридичним вiддiлом Товариства протягом 2011 року здiйснювалась робота по стягненню заборгованостi з населення за спожитий природний газ. Так за звiтний перiод юрисконсультами ПАТ ,,Волиньгаз" спiльно з юрисконсультами в управлiннях Товариства було надiслано 35810 претензiй. Також, було подано на споживачiв-боржникiв 565 позовних заяв та заяв про видачу судових наказiв щодо стягнення заборгованостi за спожитий природний газ.

До суду Першої iнстанцiї за звiтний перiод юрисконсультами ПАТ ,,Волиньгаз" було подано 98 заяв про видачу судових наказiв, на загальну суму 336 879,57 грн. Вiдкрито 72 виконавчих проваджень на загальну суму 305 054,30 грн. Решта заяв на даний час знаходиться на розглядi в судi.

Також до Луцького мiськрайонного суду було подано позовнi заяви про вiдшкодування шкоди, заподiяної працiвником при виконаннi трудових обов'язкiв на суму - 5 811,65 грн.. про вiдшкодування збиткiв, завданих внаслiдок самовiльного пiдключення до газових приладiв на суму - 4 025,74 грн.

Проблемними питаннями у стягненнi заборгованостi є: уповiльнена робота виконавчих служб по стягненню заборгованостi з населення.

За звiтний перiод юрисконсультами Товариства були переданi позовнi заяви до юридичних осiб про стягнення заборгованостi за транспортування та постачання природного газу, та штрафних санкцiй.

А всього було винесено 9 рiшень про стягнення заборгованостi та штрафних санкцiй на користь Товариства ПАТ ,,Волиньгаз". На даний час судовi накази по вищезазначених справах передано до державної виконавчої служби з метою стягнення заборгованостi.

Крiм того до Господарського суду Волинської областi було подано позов до ДП ,, Волинський облавтодор" на загальну суму 121 206,47 грн. Основний борг Вiдповiдачем було оплачено на стадiї судового розгляду. Рiшення господарського суду Волинської областi по стягненню штрафних санкцiй та судових витрат винесене на користь Товариства.

У Львiвському апеляцiйному адмiнiстративному судi слухались справи за позовом до - Луцької ОДПI про скасування податкових повiдомлень - рiшень; за позовом Управлiння земельних ресурсiв про оформлення правовстановлюючих документiв на земельнi дiлянки пiд ГРП.

По даних справах винесенi рiшення на користь Товариства.

Також до Господарського суду мiста Києва протягом звiтного перiоду було подано 9 позовних заяв про визнання права власностi на загальну суму 572 354,98 грн. Господарським судом м. Києва винесено 3 рiшення по даних справах на користь Товариства. Решта справ на даний час знаходяться на розглядi в судi.

Юридичним вiддiлом спiльно iз службою облiку природного газу за 2011 рiк розглянуто 89 заяв, звернень та скарг громадян. В основному звернення громадян стосуються питань про роз'яснення пiдстав та порядку надання пiльг, перерахунку за спожитий газ, про причини виникнення заборгованостi за газ, про технiчне обстеження газових приладiв та лiчильникiв, оскарження нарахування за спожитий газ при вiдсутностi гарячого водопостачання, щодо матерiальної допомоги на газифiкацiї населених пунктiв та окремих помешкань та iншi.

Для покращення роботи юридичним вiддiлом проводиться спiвпраця з iншими вiддiлами Товариства по зменшенню заборгованостi за спожитий газ з населення, надається юридична допомога внутрiшнiм службами ПАТ "Волиньгаз".

Крiм того юридичним вiддiлом проводилась iнша поточна робота. А саме участь в: дематерiалiзацiї акцiй (переведення випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування в бездокументарну форму); перевiрках контролюючих органiв; листування з контролюючими органами; прийом громадян, надання роз' яснень з питань роботи Товариства; перевiрки структурних пiдроздiлiв Товариства, постiйна спiвпраця з органами виконавчої служби, роз'яснення з правових питань. Також юридичний вiддiл приймає участь в пiдготовцi та проведеннi загальних зборiв акцiонерiв ПАТ ,,Волиньгаз". Крiм того проводиться договiрна робота, листування з акцiонерами, участь в комiсiї конкурсних торгiв, участь в судових засiданнях за позовами Товариства, та за позовами юридичних i фiзичних осiб до Товариства.

З метою виконання завдань вiддiл спiвпрацює з органами прокуратури, органами державної виконавчої служби, суду, господарського суду, iншими державними та адмiнiстративними органами.


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

д/н

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в iconПідтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница