Розділ теоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту якості промислового підприємства
НазваниеРозділ теоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту якості промислового підприємства
страница1/14
Дата конвертации29.12.2012
Размер1.44 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


ВСТУП………………………………………………………………………...........3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТ НА ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………………………..5
1.1. Поняття та показники якості…………………………………………………..5
1.2. Організація трансакційних витрат в системі менеджменту
якості підприємства……………………………………………………………....14
1.3. Стандартизація сертифікація продукції на підприємстві…………………..22
Висновки до розділу 1………………………………………………………….....35

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ TOB "БІЛЛЕРБЕК - УКРАЇНА" ТА ОЦІНКА ВИТРАТ НА її ДОСЯГНЕННЯ……...………….......................36
2.1. Загальна характеристика техніко-економічних показників TOB "БІЛЛЕРБЕК - УКРАЇНА"………………………………………………………..36
2.2. Аналіз ефективності системи забезпечення якості продукції……………..48
2.3. Аналіз структури витрат підприємства……………………………………..54
Висновки до розділу 2………………………………………………………….....59


РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ………………………………61
3.1. Удосконалення ергономічних показників якості продукції…………….....61
3.2. Організаційно-економічна ефективність витрат на підвищення
якості продукції…………………………………………………………………...68
3.3. Нові засоби рекламування продукції………………………………………..71
Висновки до розділу 3………………………………………………………….....86
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ТА БЕЗПЕКА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ……..87

4.1. Організація охорони та безпеки праці у TOB "БІЛЛЕРБЕК - УКРАЇНА"...87


ВИСНОВКИ………………………………………………………………….......93
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………97
ДОДАТКИ……………………………………………………………………….104
ЗМІСТ


ВСТУП

Актуальність теми. В ринковій економіці величезну увагу надається проблемам якості. Це обумовлено наявністю конкурентного середовища. За методами здійснення конкуренція ділиться на цінову і нецінову, при якій ту ж ціну пропонується товар з більш високими якісними параметрами і комплексом послуг, що означає в термінах маркетингу "товар з супроводом".

Конкурентна боротьба зумовлює розробку програм підвищення якості. В наукових дослідження і в практиці виникла необхідність вироблення об'єктивних показників для оцінки здатностей фірм проводити продукцію з необхідними якісними характеристиками. Ці характеристики підтверджуються сертифікатом відповідності на продукцію. Багато фірм-виробників впроваджують системи якості, відповідні міжнародним стандартам.

Розглядаючи проблему якості, слід зазначити, що за цим поняттям завжди стоїть споживач. Якість є завданням номер один в умовах ринкової економіки. Саме за допомогою сучасних методів менеджменту якості передові зарубіжні фірми досягли лідируючих позицій на різних ринках.

В умовах сьогодення якість послуг формується під впливом таких важливих чинників: активне прагнення підприємств до оперативного використання досягнень науково-технічного прогресу; ретельне вивчення вимог внутрішнього і міжнародного ринків, а також потреб різноманітних категорій споживачів; інтенсивне використання творчого потенціалу персоналу через навчання, виховання, систематичне підвищення кваліфікації, різноманітну мотивацію матеріального та морального характеру.

Українські підприємства поки що мають відставання в сфері застосування вчасних методів менеджменту якості. Тим часом підвищення якості несе справді суттєві можливості.

Якість продукції є одним із найважливіших чинників успішної діяльності будь-якого підприємства, організації, фірми. Сьогодні в усьому світі значно підвищились вимоги споживачів до якості продукції чи послуг. Якість послуг розвивалась в міру того, як розвивались і збільшувались потреби і вимоги суспільства та зростала здатність виробництва задовольнити ринок. Підвищення вимог до якості продукції супроводжується необхідністю постійного вдосконалення процесу виробництва продукції та роботи усього колективу підприємства, без чого взагалі неможливо досягти високих економічних показників підприємства та підтримувати їх.

Теоретико-методологічні й економіко-організаційні аспекти управління витратами на забезпечення якості послуг відображені в роботах провідних вітчизняних і зарубіжних вчених економістів таких, як: Фридман П., Харрингтон Дж.X., Чухрай Н., Шаповал М. І., Ансофф І., Водачек Л., Гейлера З., Дікань Л. Левченко О., Малахов Ю. та інші. В той же час потребують більш глибокого розроблення напрямки оцінки витрат на підвищення якості продукції в окремих підгалузях, які не є визначальними в розвитку вітчизняної економіки. Однією із таких підгалузей є перо-пухове виробництво.

Метою дипломної роботи є дослідження оцінки витрат на якість продукції в системі менеджменту.

Для досягнення мети в магістерській роботі поставлено і виконано наступні завдання:

 • розглянуто поняття та показники якості;

 • досліджено організацію трансакційних витрат в системі менеджменту якості підприємства;

 • розглянуто стандартизацію і сертифікацію продукції на підприємствах;

 • проведено загальну характеристику техніко-економічних показників TOB "БІЛЛЕРБЕК - УКРАЇНА";

 • проаналізовано ефективність системи забезпечення якості продукції;

 • здійснено аналіз структури витрат підприємства;

 • обґрунтовано шляхи підвищення якості продукції у системі менеджменту якості підприємств, а саме: розглянуто удосконалення ергономічних показників якості продукції; проаналізовано організаційно-економічну ефективність витрат як засіб підвищення якості продукції, запропоновано нові засоби рекламування продукції.

Об'єктом дослідження дипломної роботи є фінансово-господарська діяльність ТОВ "БІЛЕРБЕК-УКРАЇНА".

Предметом дослідження є механізм підвищення ефективності витрат на якість продукції.

Для розв'язання визначених завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: спостереження, систематизація, методи системного аналізу, методи порівняльного аналізу, Методи і фундаментального, економіко-математичного та прямого структурного аналізу.

Інформаційною базою дипломної роботи є нормативно-правові акти, підручник та посібники, статті у наукових фахових виданнях, монографії, форми фінансової звітності за три роки ТОВ "БІЛЛЕРБЕК - УКРАЇНА", а також інформація про діючу систему забезпечення якості продукції.

Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків, містить 97 сторінок основного тексту, 31 таблицю, 14 рисунків, 84 джерела та 3 додатки.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТ НА ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА


1.1. Поняття та показники якості

Сучасна ринкова економіка пред'являє принципово інші вимоги до якості продукції, що випускається. В даний час виживаність будь-якої фірми, її стійке положення на ринку товарів і послуг визначаються рівнем конкурентоздатності. У свою чергу конкурентоздатність пов'язана з двома показниками - рівнем ціни і рівнем якості продукції. Причому другий фактор поступово виходить на перше місце. Продуктивність праці й економія усіх видів ресурсів поступаються місцем якості продукції.

Якість – це авторитет фірми, збільшення прибутку, ріст процвітання, тому робота з управління якістю фірми є найважливішим видом діяльності для всього персоналу, від керівника до конкретного виконавця. Якість можна представити у виді піраміди (рис. 1.1) [43, с. 4].

Якість


Якість фірми


Якість роботи


Якість продукції


Рис. 1.1. Піраміда якості

Якість – комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг і ін. Найважливішою складовою всієї системи якості є якість продукції [70, с. 5].

Якість продукції – найважливіший показник діяльності підприємства. Підвищення якості продукції значною мірою визначає стійкість підприємства в умовах ринку, темпи науково-технічного прогресу, ріст ефективності виробництва, економію усіх видів ресурсів, використовуваних на підприємстві. Зростання якості продукції – характерна тенденція роботи провідних фірм світу [47, с. 4].

Якість продукції – це сукупність її властивостей, що характеризують міру спроможності даної продукції задовольняти потреби споживачів згідно з її цільовим призначенням. Як переконує світовий досвід, якість продукції є функцією від рівня розвитку науково-технічного прогресу і ступеню реалізації його результатів у виробництво. Чим вища якість продукції, тим повніше задовольняються потреби споживачів і ефективніше вирішуються соціально-економічні проблеми розвитку суспільства [3, с. 454].

Аналізуючи наведені визначення, можна дійти висновку, що якість є однією зі складних категорій, з якими людина стикається в процесі своєї діяльності. Багатозначність трактувань даного поняття визначається тим, що під терміном «якість» розуміється велика кількість специфічних властивостей предметів і явищ. Сучасне трактування якості, надане в стандарті ISO 9000-2000 вказує на те, що, по-перше, не можна акцентуватись виключно на характеристиках продукції ; при визначенні якості, по-друге, об'єктом уваги компанії виступає не тільки продукція, а й процеси, в межах яких вона створюється, а також система : управління, що має певні цільові орієнтири щодо виробництва продукції та : задоволення споживача.

Короткий огляд визначень якості подано в табл. 1.1.

На рис. 1.2 представлено складові терміну «якість», виходячи з формулювань наданих у стандарті ISO 9000-2000 «Система управління якістю. Словник» [80]. Більш того, з точки зору сучасної концепції менеджменту якості саме останній аспект відіграє найбільш значиму роль у створенні якісної продукції.


Таблиця 1.1

Формування підходів до розуміння категорії «якість» [16, с. 473]

Автор

Визначення «якості»

Аристотель

(ІІІ ст. до н.е.)

 • Диференціація за ознакою «гарний – поганий»;

 • різниця між предметами

Гегель

(XIX ст. н.е.)

Якість є ототожненою з буттям визначеністю в тому розумінні, що дещо перестає бути тим, чим воно є, коли воно втрачає свою якість

Ісікава К.

(1950 р.)

Якість – властивість, котра реально задовольняє споживачів

Джуран Дж. (1979р.)

 • Придатність до використання, тобто відповідність призначенню;

 • ступінь задоволення споживача

ГОСТ 15467-79

Сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її придатність задовольнити певні потреби у відповідності з її призначенням

Українська

асоціація якості

Якість – — це процес безперервного вдосконалення, спосіб ведення бізнесу, коли необхідно бути краще, досконаліше інших, а не просто мати продукцію кращої якості

Міжнародний стандарт ISО 8402-86

Сукупність властивостей і характеристик продукції або послуги, що надають їм можливість задовольняти обумовлені або передбачувані потреби споживачів

Міжнародний стандарт ISO 9000-2000

Ступінь, до якого сукупність власних характеристик продукції, процесу або системи задовольняє сформульовані потреби або очікування загальнозрозумілі чи обов'язкові

Якість визначається складовими, які утворюють так звану петлю якості. Петля якості – це замкнута послідовність заходів, що визначають якість товарів чи процесів на етапах їхнього виробництва й експлуатації. Якість створюється і підтримується на всіх етапах петлі якості, починаючи з дослідження потреб і ринкових можливостей, тобто з маркетингу, і закінчується утилізацією продукту, що відслужив свій термін.

Процес управління якістю розглядається як невід'ємна складова системи управління організацією, яка охоплює всі підсистеми організації та яку представлено на всіх її ієрархічних рівнях.

Узагальнюючи ряд підходів до розуміння даного питання, можна стверджувати, що управління якістю розглядається як самостійна, складна функція управління бізнес-процесами, цілями реалізації котрої є [13, с. 16]:

 • підвищення конкурентоспроможності та прибутковості підприємства за рахунок підвищення якості продукції та всіх супутніх процесів;

 • зниження всіх видів витрат і укріплення економічної стабільності

підприємства;

 • дотримання вимог охорони навколишнього середовища;

 • забезпечення цілеспрямованого та системного впливу на параметри кості в напрямі їх постійного поліпшення.

Об'єктами управління виступають процеси, від реалізації яких залежить кість кінцевої продукції. Вони здійснюються на всіх етапах життєвого циклу продукту та включають 11 етапів, утворюючи так звану «петлю якості» (рис. 1.2), сучасне розуміння якої слід з'ясувати, користуючись текстом стандарту ISO 8402.

Сучасна наука і практика відпрацювали систему кількісної оцінювання властивостей продукції, яка через сукупність різноманітних показників дає змогу зазначити відповідний рівень якості. Можна визначити різні підходи до класифікації властивостей предметів (товарів) за їх показниками (характеристиками). У цілому ж (зі значною мірою умовності) останні можна поділити на три групи [10, с. 520]:

- одиничні показники якості продукції, що характеризують "певну специфічну властивість одиниці продукції;

 • загальні показники, що оцінюють якість усієї сукупної продукції підприємства;

 • комплексні показники якості, які відображають декілька властивостей одиниці продукції одночасно.

До одиничних характеристик властивостей товару відносять:

 • показники призначення виробу, які характеризують корисний ефект від використання продукції за призначенням та зумовлюють сферу її застосування. Для продукції виробничо-технічного призначення основними можуть бути показники продуктивності, потужності, міцності; для споживчих товарів — вміст корисних речовин, калорійність тощо;

 • показники надійності, що відображають безвідмовність, ремонтопридатність, довговічність та придатність до зберігання. Залежно від особливостей продукції, що оцінюється, для характеристики надійності можуть використовуватися як всі чотири, так і деякі з названих показників. У цілому ж під надійністю розуміють властивість виробу виконувати свої функції при збереженні експлуатаційних показників у встановлених межах протягом певного проміжку часу. Кількісно вона характеризується тривалістю безвідмовної роботи, тобто середнім часом роботи між двома несправностями;


ВИРОБНИК


СПОЖИВАЧ

Політика підприємства щодо якості

Формується вищим керівництвом підприємства

Створюється керівництвом підприємства як засіб реалізації політики підприємства щодо якості

Система якості

Забезпечення якості

Управління якості

Поліпшення якості

І.Маркетинг

2.Проектуванн, розроблення продукції

3.Матеріально- технічне забезпечення

4.Підготовка до розроблення виробничої продукції


5.Виготовлення продукції


6.Контроль, проведення іспитів


7.Упаковка та зберігання


8.Реалізація продукції


9.Монтаж та експлуатація


10.Технічне обслуговування


11. Утилізація

Прийняття рішень

Контроль

Облік

Аналіз

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Розділ теоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту якості промислового підприємства iconРозділ 1 дебіторська та кредиторська заборгованість як основні фактори діяльності підприємства
Розділ 1 Теоретичні аспекти та основи функціонування дебіторської заборгованості підприємства

Розділ теоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту якості промислового підприємства iconЗвіт з виконання заходів Спільної обласної програми сприяння підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції Хмельниччини на 2005-2010 роки
Удосконалення правових засад та нормативно-правової бази щодо забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції підприємств...

Розділ теоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту якості промислового підприємства iconВступ 3
Розділ теоретичні засади обліку, аналізу та контролю доходів І витрат підприємства 5

Розділ теоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту якості промислового підприємства iconРозділ Економічна суть та загальна характеристика витрат на виробництво
Найбільш важливе питання в системі бухгалтерського обліку є організація виробничого обліку І, перш за все, розрахунок витрат на виробництво...

Розділ теоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту якості промислового підприємства iconМуліна Н.І. Сучасні підходи до проблеми оцінки якості навчального процесу в українських внз
У статті розглянуто основні підходи до визначення поняття якості, оцінки якості начального процесу. Визначені складники та проаналізовано...

Розділ теоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту якості промислового підприємства icon1. Теоретичні основи обліку поточних біологічних активів рослинництва
України. З 1 січня 2007 року П(С)бо 30 «Біологічні активи» все більше привертає до себе увагу науковців І практиків. На сьогоднішній...

Розділ теоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту якості промислового підприємства iconРозділ Сутність функцій менеджменту як основи процесу управління
Розділ Системна роль функцій менеджменту в процесі управління І методи їх дослідження

Розділ теоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту якості промислового підприємства iconРозділ Теоретичні основи розробки цінової політики підприємства
Прoцec вcтaнoвлeння цiни нa тoвaр тa клacифiкaцiя мeтoдiв, cтрaтeгiй вcтaнoвлeння цiни нa тoвaр

Розділ теоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту якості промислового підприємства iconРозділ теоретико-методичні засади формування стратегії досягнення конкурентних переваг підприємства

Розділ теоретичні основи якості продукції та витрат на її досягнення в системі менеджменту якості промислового підприємства iconПрограми якості та безпеки харчових продуктів «Якість по-вінницьки» на період 2011-2012рр.» та внесення
Програма якості та безпеки харчових продуктів «Якість по-вінницьки» на період 2011-2012рр передбачає комплекс заходів щодо забезпечення...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница