Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов'язано з тим, що мистецтво логістики розвивається
НазваниеСучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов'язано з тим, що мистецтво логістики розвивається
страница1/10
Дата конвертации31.12.2012
Размер1.18 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Вступ

Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов'язано з тим, що мистецтво логістики розвивається настільки стрімко та швидко, що професіоналам приходиться постійно займатися самоосвітою.

На даний час, логістика, як один з ефективних інструментів планування, організації та управління процесами руху матеріального та супутніх йому потоків, спрямована на отримання максимального прибутку усіма учасниками конкретного транспортно-розподільчого процесу шляхом оптимізації їх логістичних витрат в певному просторі та часі. При чому координацію технологічної, технічної та організаційно-економічної взаємодії між усіма функціональними ланками забезпечує відповідна логістична система.

Згідно досвіду розвинутих країн, використання логістичних систем дозволяє зменшити загальні логістичні витрати майже на 12-35 %, транспортні витрати на 7-20 %, а витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи та збереження матеріального потоку на 15-30 %, а також прискорити швидкість обігу матеріальних ресурсів на 20-40 % та скоротити їх запаси на 50-200 %. Все це свідчить про те, що одним з важливих факторів економічного зростання є формування логістичних систем, що разом складаються у світову логістичну систему.

Поняття логістичної системи є одним з базових понять логістики. Система (від грецького – ціле, складене з частин, з'єднання) розглядається як сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним, які створюють певну цілісність, єдність.

Глобалізація економічних зв'язків в XXI ст. дозволяє розглядати транспорт в якості одного з найважливіших важелів інтеграційних процесів, якому відводиться ключова роль в розвитку світової економіки і розширенні міжнародної співпраці, розвитку транспортної інфраструктури, інформаційних і телекомунікаційних систем, організації интермодальных перевезень вантажів.

Основна мета логістики у сфері транспорту полягає в усуненні перебоїв в безперервному переміщенні товарів і транспортних засобів від пункту походження до пункту призначення. Принципи транспортної логістики стають основним напрямом вдосконалення транспортних технологій у сфері руху товару, інтеграції виробничих і транспортних процесів. В результаті, і окремо взятій транспортній компанії, і транспортній галузі в цілому все важче зберігати конкурентоспроможність за рахунок екстенсивного розвитку.

Ця проблема стає все актуальніше у зв'язку з корінним реформуванням транспорту, роздержавленням і приватизацією, допуском в організацію перевізного процесу приватних підприємців і приватних інвестицій. Усе це привело до того, що нині управління перевізним процесом розділене на частини по видах транспорту і виконавцях, що беруть участь в ланцюзі перевезень. При цьому кожен учасник процесу доставки вантажу від відправника до одержувача переслідує тільки свою вигоду, не завжди погоджуючи свої дії з суміжниками. Навіть у рамках одного виду транспорту важко організувати перевезення в інтересах вантажовласника з найменшими витратами і з оптимальною вигодою для усіх учасників процесу, по найкоротшому маршруту і в мінімальні терміни.

Ситуація, що склалася в економіці країни, вимагає створення принципово нової системи управління вантажопотоками, заснованою на сучасній технології і логістичних принципах переміщення вантажів. Основні завдання, що стоять перед транспортними організаціями, передбачають зниження вартості перевезень, поліпшення їх якості, скорочення термінів доставки, гармонійне поєднання на ринку транспортних послуг усіх видів сучасного транспорту на основі нормальної міжвидової і внутрівидової конкуренції, їх координацію при змішаних перевезеннях, створення у транспортній галузі загального інформаційного простору.

У світовій економічній системі логістика міцно завоювала свої позиції і розглядається як найбільш ефективний ринково-орієнтовний спосіб формування, планування і розвитку усіх товарно-матеріальних і супутніх їм інформаційних і фінансових потоків з найменшими витратами і максимальним синергетичним ефектом в усьому логістичному ланцюзі. З принципів, орієнтованих на оптимізацію процесу руху товару, витікає концептуальне завдання логістики : гармонізація інтересів учасників логістичного процесу з метою оптимізації ринкових зв'язків, що зажадає виконання управлінських рішень по балансуванню вартісних показників і часу проходження потоків по логістичному ланцюгу в режимі реального часу.

Нині в органах державного управління все частіше виносяться на обговорення питання створення логістичних, товаропровідних систем, що мають велике практичне значення для усієї транспортної галузі, у рамках якої постачальники, транспорт, митні органи, оптові посередники розглядаються як ланки єдиного процесу руху товару. Стратегічною метою державної транспортної політики є розвиток конкурентоздатного і надійного транспорту, супутніх послуг і потужностей для задоволення потреб економіки і населення, а також залучення економічно вигідних транзитних потоків через територію країни.

Завдяки транспорту, процес руху (починаючи від постачальників сировини і матеріалів, охоплюючи різного роду посередників, і закінчуючи споживачами готової продукції) товару трансформується в технологічний ланцюг, а транспорт стає невід'ємною частиною єдиного транспортно-виробничого процесу.

Об'єктом дослідження магістерської роботи є система транспортної логістики та процес застосування її в організації ефективної діяльності підприємства.

Предметом дослідження є система вдосконалення транспортної логістики на СТОВ «Полісся».

Метою магістерської роботи є теоретичне обґрунтування аспектів транспортної логістики та особливостей вантажопотоків, а також аналіз транспорту СТОВ «Полісся».


РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ


1.1.Сутність і завдання транспортної логістики


Транспортування – це ключова комплексна активність, пов'язана з переміщенням матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції певним транспортним засобом у логістичному ланцюзі, яка складається, у свою чергу, з комплексних та елементарних активностей, що охоплюють експедирування, вантажопереробку, упакування, передачу прав власності на вантаж, страхування.

Транспортна логістика – функціональна сфера логістики, що оптимізує логістичні операції на шляху матеріального потоку від постачальника до кінцевого споживача, що здійснюється з застосуванням транспортних засобів.

Транспорт у системі логістики відіграє подвійну роль:

 • по-перше, він є складовою або компонентом основних функціональних галузей логістики (закупівельній, виробничій, розподільчій);

 • по-друге, транспорт є однією із галузей економіки, у якій також розвивається підприємницька діяльність:транспорт пропонує на ринку товарів і послуг свою продукцію – транспортні послуги, за які отримує доходи і має прибуток.

Ключова роль транспортування у логістиці пояснюється не тільки великою питомою вагою транспортних витрат у загальному складі логістичних витрат, але і тим, що без транспортування неможливе саме існування матеріального потоку.

Роль транспортування настільки велика, що коло питань, які стосуються цієї ключової комплексної логістичної активності, виділене у предмет вивчення спеціальної дисципліни-транспортної логістики.

Будучи галуззю матеріального виробництва, транспорт має свою продукцію - це сам процес переміщення, яка характеризується рядом істотних відмінностей:

 • відсутність речової форми, але в той же час матеріальність за своїм характером, тому що в процесі переміщення затрачаються матеріальні засоби: відбувається зношення рухомого складу і засобів обслуговування, використовується праця робітників транспортної сфери і т.д.;

- неможливість зберігання і нагромадження, тому транспорт може мати тільки деякий резерв своєї пропускної та провідної здатності для задоволення потреб у транспортних послугах;

- втілення в додаткових транспортних витратах, які зв’язані з переміщенням матеріального потоку, тому транспорт необхідно використовувати так, щоб транспортні витрати були найменшими за інших рівних умов;

- прив’язаність до певного місця, району, регіону (наприклад, до місця, де розташовані шляхи сполучення і є відповідні транспортні підприємства).


ТРАНСПОРТ

50% від загальної суми витрат на логістику становлять транспортні витрати

Це галузь матеріального виробництва,що здійснює перевезення людей та вантажів
Суспільне виробництво
Нематеріальне иробництво

Матеріальне виробництво
Виробництво

матеріальних благ
ТРАНСПОРТРис.1.1. Місце транспорту в системі суспільного виробництва

Вказані особливості накладають свій відбиток на устрій і функціонування системи транспортної логістики. Виділення транспортування в окрему функціональну сферу логістики обумовлене такими факторами:

1)великою часткою транспортних витрат у загальному складі логістичних витрат;

2)неможливістю організації та існування матеріального потоку без транспортування.

Будучи галуззю матеріального виробництва транспорт має свою продукцію – це сам процес переміщення, який характеризується низкою істотних особливостей:

 • відсутність речової форми, але водночас матеріальність за своїм характером, тому що в процесі переміщення затрачаються матеріальні засоби: відбувається зношення рухомого складу і засобів обслуговування, використовується праця робітників транспортної сфери і т.ін.;

 • неможливість зберігання і нагромадження, тому транспорт може мати тільки деякий резерв своєї пропускної та провідної здатності для задоволення потреб у транспортних послугах;

 • втілення в додаткових транспортних витратах, які пов'язані з переміщенням матеріального потоку, тому транспорт необхідно використовувати так, щоб транспортні витрати були найменшими за інших однакових умов;

 • прив'язаність до певного місця, району, регіону(наприклад, до місця, де розташовані шляхи сполучення і є відповідні транспортні підприємства).

Завдання транспортної логістики:

 • створення транспортних систем, зокрема створення транспортних коридорів та транспортних ланцюгів;

 • спільне планування транспортних процесів на різних видах транспорту;

 • забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;

 • координація транспортного і виробничого процесів;

 • вибір виду транспортного засобу;

 • вибір типу транспортного засобу;

 • забезпечення технологічної єдності транспортного процесу;

 • визначення раціонального маршруту доставки;

 • усунення конфлікту мети, зниження транспортних витрат та мети підвищення складських витрат.

За призначенням виділяють дві основні групи транспорту:

1. Транспорт загального користування - галузь народного господарства, яка задовольняє потреби всіх галузей народного господарства і населення у перевезеннях вантажів та пасажирів. Його часто називають магістральним. Поняття транспорту загального користування охоплює залізничний транспорт, водний транспорт (морський і річковий), автомобільний, повітряний транспорт і транспорт трубопровідний.

2.Транспорт не загального користування - внутрішньовиробничий транспорт, а також транспортні засоби всіх видів, що належать нетранспортним підприємствам, є, як правило, складовою частиною яких-небудь виробничих систем і повинен бути органічно в них вписаний. Відповідно, організація його роботи є одним із завдань організації логістики на підприємстві в цілому і здійснюється разом із вирішенням завдань виробництва, закупівель і розподілу. Так, організація переміщення вантажів транспортом не загального користування є предметом вивчення внутрішньовиробничої логістики. Вибір каналів товароруху вирішується в рамках розподільчої логістики.

Роль транспорту істотно змінюється з розвитком логістичних систем. У сучасних умовах дисципліна транспортного обслуговування визначається не інтересами окремого відправника (одержувача), а оптимальним співвідношенням витрат і прибутку в зазначеному циклі виробництва і споживання.

Існують такі ознаки класифікації транспортної складової логістичних систем:

За видом доставки:

-пряма;

-з переробкою на транспортних терміналах;

-з переробкою і зберіганням у розподільчих центрах.

За видом обслуговування:

- зі складу постачальника або розподільчого центру на склад споживача або розподільчий центр;

- зі складу постачальника або розподільчого центру безпосереднього споживачу;

- з виробництва постачальника у виробництво споживача без складського зберігання та переробки.

За видами транспортного сполучення:

-пряме;

-змішане.

Принципово важливо, що транспорт як елемент інфраструктури все частіше бере на себе нетранспортні функції, звільняючи споживача від збутових і розподільчих операцій. Таким чином, транспорт перестає бути відособленою галуззю економіки, яка продає послуги з переміщення вантажів. Він виступає як виробник широкого кола послуг, готовий здійснити комплексне обслуговування.

Завдання вибору виду транспорту вирішується у взаємозв’язку з іншими завданнями логістики, такими, як створення і підтримка оптимального рівня запасів, вибір виду упаковки та ін. Основою вибору виду транспорту, оптимального для конкретного перевезення, служить інформація про характерні риси різних видів транспорту.

Існують такі основні види транспорту:

-залізничний;

-морський;

- внутрішній водний (річковий);

-автомобільний;

-повітряний;

-трубопровідний.

Кожний з видів транспорту має конкретні особливості з точки зору логістичного менеджменту, переваги і недоліки, які визначають можливості його використання в логістичній системі.

Сучасний стан логістики багато в чому визначається бурхливим розвитком і впровадженням в усі сфери інформаційно-комп’ютерних технологій. Реалізація більшості логістичних концепцій і систем була б неможливою без використання швидкодіючих комп’ютерів, локальних обчислювальних мереж, телекомунікаційних систем та інформаційно-програмного забезпечення. Значення інформаційного забезпечення логістичного процесу настільки важливе, що багато фахівців виділяють особливу інформаційну логістику, яка має самостійне значення в бізнесі та управлінні інформаційними потоками і ресурсами. Цю функціональну область логістики часто називають комп’ютерною.

Щодо логістики інформаційний потік - це сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю за логістичними операціями.

Зростання ролі інформаційних потоків у сучасній логістиці обумовлено такими основними причинами:

- для споживача інформація про статус замовлення, наявність товару, строки постачання, відвантажувальні документи і т.п. є необхідним елементом споживчого логістичного сервісу;

- з позицій управління запасами в логістичному ланцюзі наявність повної та дострокової інформації дозволяє скоротити потребу в запасах і трудових ресурсах за рахунок зменшення невизначеності рівня попиту;

- інформація збільшує гнучкість логістичної системи щодо того, як, де і коли можна використовувати ресурси для досягнення конкурентних переваг.

Логістична інформаційна система (ЛІС) - це певним чином організована сукупність взаємопов’язаних засобів обчислювальної техніки, різних довідників і необхідних засобів програмування, що забезпечує вирішення тих або інших функціональних завдань з управління матеріальними потоками.

Серед основних причин і тенденцій розвитку сучасної логістики можна виділити наступні вісім.

1. Значно виросла вартість транспортних послуг. Транспорт перестав вважатися стабільним фактором бізнесу, у проблемах логістики, зв'язаних із транспортом, потрібно було здійснювати менеджмент більш високого рівня, причому одночасно як на рівні поточних операцій, так і на рівні політики,

2. Ефективність виробництва досягла максимуму. Стало важко домагатися додаткової економії коштів, оскільки весь прибуток формувався у виробництві. Але фізичний розподіл і логістика були фактично недослідженими областями з погляду прибутковості й ефективності,

3. Відбулися фундаментальні зміни у філософії товарно-матеріальних запасів.

4. Асортимент товарів істотно розширився. Кількість одиниць обліку запасів росло за експонентним законом, що значно ускладнювало ефективне управління запасами.

5. Відбулися революційні зміни у сфері виробництва комп'ютерів і комунікаційних технологій, що сприяло здійсненню логістичного підходу, побудованого на безлічі облікових елементів і оперуючого великими обсягами даних.

6. Використання комп'ютерів у світі бізнесу постійно розширюється.

У багатьох фірм з'явилася можливість систематично вивчати якість сервісу, що їм надають постачальники Проводячи такого роду аналіз, багато фірм одержали можливість модернізації своїх систем розподілу.

7. Громадськість звернула увагу на проблеми забруднення навколишнього середовища і повторного використання відходів (рециклінг). Ці проблеми зв'язані з логістикою, оскільки мова йде про пакувальні матеріали і про створення каналів повернення відходів для переробки.

8. З'явилися нові, великі мережі роздрібного продажу і торговельні фірми масового продажу з дуже складними логістичними системами. Крім центрів масової торгівлі, з'явилися також мережі великих спеціалізованих магазинів, що процвітають багато в чому завдяки добре відпрацьованим логістичним системам.

На сучасному етапі розвитку суспільного виробництва питанням екології та енергозбереження приділяється чи не найбільша увага і пріоритетність. Саме стан навколишнього середовища впливає на життя та здоров’я людей. В сільському господарстві ці питання також актуальні, оскільки саме від екологізації виробництва продуктів харчування в значній мірі залежить здоров’я населення.

Питанням вивчення впливу транспорту на екологію присвячені праці вітчизняних та світових вчених Котелянця В.І., Лімонта А.С., Смирнова І.Г., Міротіна Л.Б. та ін. Але питання екологізації транспорту в АПК є мало вивченими та потребують подальших досліджень.

Наразі екологічний підхід є характерним для усіх напрямків суспільно – економічного розвитку. Питання екологізації логістики вже досить давно вивчаються західними вченими, ними впроваджено термін "зелена логістика" (Green Logistics), а напрям екологізації ланцюгів постачання отримав свою назву – інвайронменталізм [2].

В сучасних умовах рівень екологічної обізнаності населення зріс, але проблеми екології від цього не вирішились. Транспорт – один із найбільших забруднювачів навколишнього середовища. Транспортні засоби в АПК зв’язані з об’єктами виробництва – живими організмами (тваринами і рослинами) і негативно на них впливають. Сільський транспорт значну частину пробігу здійснює по полях, чим зумовлює ущільнення верхнього родючого шару земної кори. Зменшити даний вплив можна шляхом використання шин низького та наднизького тиску, використанням технічних засобів для зменшення буксування та ковзання рушіїв, які при цьому руйнують структуру ґрунту. Але, звичайно ж найбільший вплив на екологію транспорт здійснює своїми відпрацьованими газами (викидами). Шкідлива дія викидів визначається негативним впливом на ґрунти, підвищенням парникового ефекту, сприянню утворення і випадання кислотних дощів, забрудненням повітря, шумами і ін.

Таблиця 1.1.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов\Вступ
Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку авіації характеризується кількісною І якісною зміною авіаційної техніки, збільшенням...

Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов\52 тиждень 2012 р.: 24– 30 грудня захист персональних даних як відкликати заяву про реєстрацію бпд "Працівники" – рекомендації дсзпд
Нагадаємо, що минулого тижня ми повідомляли про можливість відкликання заяви про реєстрацію баз персональних даних, ведення яких...

Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов\План Вступ Теоритична частина: Надзвичайні ситуації екологічного характеру
Разом з тим економічні, духовні, релігійні, етнічні та інші суперечки спричинили в цей період до великої кількості війн та збройних...

Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов\Зарубіжна література. 7 клас: методична лоція
Отже те, оберуть чи не оберуть семикласники в старшій школі саме філологічний напрям (а звідси – чи матимуть повноцінне виробниче...

Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов\Національний банк україни університет банківської справи на правах рукопису іньшина ольга вячеславівна
Управління фінансовими потоками в системі державних закупівель зерна на засадах логістики

Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов\Проект ліцензійні умови провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури Київ 2010 р проект ліцензійні умови провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури
Ці Ліцензійні умови розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05. 12. 2007 №1396 "Про ліцензування певних...

Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов\Робоча навчальна програма з курсу
Хv ст Розвиток готельної та ресторанної сфери у ХVІ – поч. ХХ ст. Сучасний розвиток світового готельного господарства: функціональні...

Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов\Перелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (повний)

Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов\Нака з
Про затвердження Примірного переліку робіт провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

Сучасний етап розвитку логістики характеризується створенням великої кількості професійних організацій. Це пов\Курсовая робота
Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування. Нове в...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница