3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
Скачать 324.17 Kb.
Название3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott
страница1/9
Дата конвертации01.11.2012
Размер324.17 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
I.3. Tantárgyi programok, tantárgyleírások (a tantervi táblázatban szereplő minden tárgyról)

Tantárgy neve: Diszkrét matematika

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa1: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/1/

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb2): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: A villamosmérnöki mesterszak elméleti alapozása, modellek és algoritmusok fejlesztése, használata.

Tartalma: Félcsoport, nevezetes elemek. Csoport, részcsoport, mellékosztályok, Lagrange tétele, a kis Fermat tétel. Normális részcsoportok, faktorcsoport. Permutáció csoportok. Ábel csoportok. Gyűrűk, és ideálok. Faktorgyűrű. Kínai maradéktétel. Főideál-gyűrű, prímfaktorizáció, számelméleti alkalmazások. Test és résztestek. Véges testek és alkalmazásuk a kódelméletben. Fák és erdők, a Prüfer kód. Feszítőfák és a mohó algoritmus. Kétrészes gráfok. Teljes párosítás, Hall és Tutte tételei. Szomszédsági és illeszkedési mátrixok és alkalmazásaik. Irányított gráfok. Tournamentek. Irányított Euler utak és körök. Súlyozott gráfok, hálózati folyamok. Részben-rendezés lineáris kiterjesztései és dimenziója. Hálók, teljes hálók, fixpont tétel. Zárási operátor. Moduláris és geometriai hálók és alkalmazásuk a geometriában. Boole algebrák és logikai alkalmazásaik. Igazságfüggvények minimalizálása, a prím implikánsok módszere. Függvényklónok, igazságfüggvények klónjai.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Bódi B.: Algebra. Debreceni Tudományegyetem, jegyzet, 2003-2005, Szak Kiadó,
  ISBN: 963 913 1431.

 • Czédli G.: Hálóelmélet. Egyetemi jegyzet, JATE, Szeged, Miskolci Egyetemi Kiadó 1999, Tankönyv, 322 o., ISBN: 963 661 399 5.

 • Katona Gy., Recski A.: Bevezetés a véges matematikába. ELTE egyetemi jegyzet, 1993, 96 o.

 • Szendrei Á.: Diszkrét matematika. Logika, algebra, kombinatorika. Polygon, Kiadó Szeged, 1994-2004, 380 o., ISBN: 963 618 305 8.

 • E.T. Schmidt: Algebra. ELTE Jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.

 • Szendrei J.: Algebra és Számelmélet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988, 475 o., ISSN: 0324-5284, ISBN: 963-19-2401-7.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Szigeti Jenő, egy. tan. CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Elektrodinamika

Kreditszáma: 2

A tanóra típusa3: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/0

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb4): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: Az elektromos és mágneses jelenségek, törvények részletes megismerése.

Tartalma: Maxwell egyenletek integrális és differenciális alakja, kontinuitási egyenlet. A mennyiségek viselkedése két közeg határfelületén. Elektrosztatikus terek vákuumban és szigetelőben. Skalárpotenciál, Poisson egyenlet. Konkrét töltéselrendezések terének számítása. Töltött részecskék mozgása sztatikus elektromos és mágneses terekben. Stacionárius áram mágneses tere, vektorpotenciál. Változó elektromágneses terek, elektromágneses hullámok. Energiaviszonyok, Poynting-vektor, diszperzió. Retardált potenciál. Hullámvezetők, hullámoptika.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Demjén-Szótér-Takács: Fizika II. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008., 302 o.

 • Hornyák L., Nagy E., Tarján I., Budó Á.: Kísérleti Fizika II., Alcím: Elektromosságtan és mágnességtan. Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1989., ISBN: 963-18-1556-0.

 • Simonyi K.: Elméleti villamosságtan, Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest, 1967., 730 o., tankönyvi szám: 44245/1.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kovács Endre, egy. doc. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Automaták és formális nyelvek

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa5: ea. / szem. / gyak. és száma: 3/0/1

A számonkérés módja: koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás:

Célja: véges automaták ekvivalens átalakításainak az elsajátítása, nyelvének felírása, adott reguláris nyelvet előállító minimális véges det. automata konstruálása. Környezetfüggetlen nyelvek: szavak előállítása derivációs fával, illetve veremautomatával. környezetfüggetlen nyelvtanok egyszerűsítése, felírása normálformában. Nyelvek besorolása a Chomszky-féle hierachia osztályaiba, nyelvosztályokhoz tartozás felismerése zártsági tulajdonságok alapján. Rekurzív nyelvek felismerése, algoritmusok időbonyolultságának a becslése.

Tartalma: Véges determinisztikus és nondeterminisztikus automaták, elfogadott nyelv. Mealy és Moore automaták. Reguláris nyelvek és véges automaták kapcsolata, Kleene tétele. Reguláris nyelvek zártsági tulajdonságai. Myhill-Nerode tétele, véges det. automaták minimalizálása. Véges automaták, mint felismerők. Környezetfüggetlen nyelvtanok és nyelvek. Derivációs fák. Nondeterminisztikus és determinisztikus veremautomaták. Veremautomaták és környezetfüggetlen nyelvtanok ekvivalenciája. Környezetfüggetlen nyelvtanok ekvivalens átalakításai. Bar-Hillel lemma. Zártsági tulajdonságok. Turing gépek, rekurzíven felsorolható és rekurzív halmazok. Eldönthetőség és kiszámíthatóság, Turing eredménye. Generatív nyelvtanok, Chomsky hierarchia tétele. Szintaktikus elemzés. Tár és idő: Polinomiális idejű algoritmusok.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

Ajánlott irodalom:

 • Fülöp Z.: Formális nyelvek és szintaktikus elemzésük. Polygon Kiadó, Szeged, 1999, 128 o.

 • Lovász L.: A számítástudomány alapjai. Egyetemi jegyzet, ELTE, 1981.

 • J.E. Hopcroft and J.D. Ullman: Introduction to Automata theory, Languages, and Computatition. Addison-Wisley, 1979.

 • P. Linz: An introduction to Formal Languages and Automata IV edition. Johnes and Bartlett Publishers Inc., 2006, ISBN-13: 978-0-7637-3798-6.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Radeleczki Sándor egy. doc. CSc

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Az információtechnika fizikai alapjai

Kreditszáma: 4

A tanóra típusa6: ea. / szem. / gyak. és száma: 3/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb7): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: Az információ technológiában használatos anyagok, fizikai jelenségek és elvek megismerése.

Tartalma: Mágnességtan: dia-, para-, ferromágnesesség. Hiszterézis, domének. Anizotrópia, kicserélődési kölcsönhatás. Mágneses adatrögzítés. A kvantumfizika kísérleti alapjai: atommodellek, hőmérsékleti sugárzás, a fény és a részecskék kettős természete. A kvantumfizika matematikai alapjai, alapfeltevések, számítási módszerek. Kvantumstatisztikák, elektronok kilépése fémekből. Az atomok és a molekulák szerkezete. Elektronok viselkedése periodikus potenciáltérben, a szilárdtestfizika alapjai, sávelmélet. A félvezetők, a p-n átmenet fizikai jellemzői. Kvantumoptika és kvantumelektronika, a lézerek. Gáz-, szilárdtest- és félvezető lézerek. A lézerek információtechnikai alkalmazásai. Kvantuminterferencia félvezető eszközökben. A kvantumszámítógép.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Budó Á., Mátrai T.: Kísérleti Fizika III., NT-04292/III Könyv. Nemzeti Tankönyvkiadó,
  Budapest, 1999, 516 o., ISBN: 9789631903096.

 • Hudson-Nelson: Útban a modern fizikához. LSI Oktatóközpont, Budapest, 1994., 1190 o.,
  ISBN: 0072456728.

 • Csurgay-Simonyi: Az információtechnika fizikai alapjai. Mérnöktovábbképző Intézet,
  Budapest, 1997, 636 o., ISBN: 963-431-795-2.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Paripás Béla, egy. tan. PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): -
Tantárgy neve: Anyaginformatika

Kreditszáma: 3

A tanóra típusa8: ea. / szem. / gyak. és száma: 2/0/1

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb9): koll.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2.

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): -

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló leírása

Célja: Az anyagkiválasztás szerepének és módszereinek megismerése a terméktervezési, folyamattervezési és a gyártási folyamatokban.

Tartalma: Az anyagtulajdonságok hatása a tervezési és gyártási folyamatokra, valamint a mérnöki szerkezetek tulajdonságaira és megbízhatóságára. Az anyagkiválasztási folyamat fejlődése: az anyagkiválasztás természete, alternatív megoldások alkalmazása. A számítógéppel segített anyagkiválasztás. Hagyományos és elektronikus anyagadatbázisok. Anyagadatbankok, hálózati adatbázisok, hatékony adatbázis kezelés. Korszerű adatbányászati technikák, data-pipelining, Internet és Intranet alkalmazások. Az anyagadatbázisok hozzáférési jogosultságai és biztonsági kérdései. Esettanulmányok az anyagtudomány és az anyagtechnológiák területeiről.

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN)

 • Tisza M.: Anyaginformatika. Elektronikus jegyzet. Miskolci Egyetem, 2007, 180 p.,
  ISBN: 978-963-661-773-8.

 • Ashby M.: Materials Selection in Engineering Design. Pergamon Press, Oxford, 2006, p. 456.

 • G. Dieter: Materials Selection and Design. ASM Metals Handbook, Vol. 20, ASM International, Materials Park, OH, 1997, p. 900.

 • M. Kutz: Handbook of Materials Selection. John Wiley & Sons, New York, 1497 p.,
  ISBN: 0-471-35924-6.

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Tisza Miklós, DSc, egyetemi tanár

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat):

Kocsisné Baán Mária, egy. doc. PhD.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott icon3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom

3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott iconDoktori oktatási programok (tanterv, tanegységek megnevezése, kötelező, választható, óraszám, kreditérték, az értékelés módja)


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница