Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях
НазваниеСтатья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях
страница1/14
Дата конвертации01.11.2012
Размер1.04 Mb.
ТипСтатья
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
SESJA PLENARNA

  1. Emergentyzm ewolucyjny a godność osoby ludzkiej

Ks. Abp. prof. dr hab. Józef Życiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Ewolucyjną wizję rozwoju gatunku ludzkiego artykuł łączy z refleksją aksjologiczną i etyczną. Ukazuje ona nienaruszalną godność osoby ludzkiej w kontekście specyficznych dla homo sapiens uwarunkowań kulturowych.

Słowa kluczowe: antropologia, emergentyzm, ewolucja, godność człowieka


Арх. Юзеф Жичиньски

Эволюционный эмергентизм и достоинство человеческой личности

Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях.

Ключевые слова: антропология, эмергентизм, эволюция, человеческое достоинство.  1. Koncepcja informacji, masy i energii: w kierunku zintegrowanego podejścia

prof. dr hab. Adam Biela (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Autor proponuje rozważyć możliwość koncepcyjnego zintegrowania pojęć informacja oraz energia na bazie rozwiniętych głównych wątków pragmatycznej koncepcji informacji K. Szaniawskiego (1974). Żeby zrealizować ten cel najpierw został ujęty ontologiczny i epistemologiczny status pojęcia energia w fizyce, a później w analogiczny sposób ujęto status pojęcia informacja w teorii informacji C Shannona i W. Weavera (1949) oraz w teorii decyzji w interpretacji K. Szaniawskiego (1974). Analiza ta wskazała, iż faktycznie koncepcja informacji oparta zarówno na teorii informacji (informacja selektywna), jak i na teorii decyzji (informacja pragmatyczna) – faktycznie nie korespondują z fizykalnymi realnościami określanymi za pomocą terminów: masa i energia. Aby przezwyciężyć ten dualizm pojęć autor proponuje przejście myślowej drogi, która ma swój początek w energetycznej koncepcji bytu Arystotelesa, a następnie wiedzie przez refleksję nad relacją terminów teoretycznych do obserwacyjnych zapoczątkowanej w swoim czasie przez R. Carnapa (1936) a kontynuowanej w latach 50 tych i 60-tych przez polskich logików, m.in. przez M. Przełęckiego (1961) – i doprowadza do konstatacji, iż masa będąc terminem teoretycznym w fizyce, denotuje potencjalną energię określonego obiektu materialnego. W tym więc kontekście energię proponuję rozumieć jako pojęcie elementarne fizyki, które może być przedmiotem obserwacji empirycznej. Rozumowania te prowadzą ostatecznie do przyjęcia równania informacji, gdzie informacja jest funkcją zmiennej stanu energetycznego masy, czyli przebycia przez tę masę określonej drogi w przestrzeni oraz drugiej zmiennej, którą jest bilans użyteczności uwzględniającej koszty realizacji tej drogi poprzez wybór określonego działania oraz korzyści związanych z aktualizacją energii w danym punkcie. Przedstawiona formuła równania została nazwana energetyczno-użytecznosciowym (energetyczno-decyzyjnym) równaniem informacji.

Słowa kluczowe: informacja, podejmowanie decyzji, masa, energia, terminy teoretyczne i obserwacyjne, energetyczno-decyzyjne równanie informacji


The concept of information, mass, and energy: Towards the integrative approach

The Author proposes to consider a possibility to integrate the concept information and energy on a base of a pragmatic conception of information formulated by K. Szaniawski (1974). In order to reach this goal, firstly, will be considered methodologically the concept of energy in physics, and then the concept of information in the theory of information and in the theory of decision, respectively. This analysis shows clearly that the concept of information based on the theory of information (selective information) and on the theory of decision (pragmatic information) does not correspond with the physical realities defined in terms of mass and energy. In order to cross out this conceptual dualism, there has been proposing to walk the mental path which starts from the Aristotelian energetic conception of being, and then leads through reflection on the relationship between the theoretical and empirical terms initiated by R. Carnap (1936) and then continuing by the Polish logiciana, among others by M. Przełęcki (1955, 1961), and finally allows to draw a conclusion that the mass as a theoretical concept in physics denotes a potential energy of the defined material object. In this context energy is understood as an elementary term in physics in a sense of the Carnap and Przełęcki’s reflections. This term can be the object of empirical observations. This reasoning leads finally into formulating the information equation where the information is a function of an energetic state of the mass (i.e. covered by this mass the defined distance in the space), and utility balance taking into account the costs of covering this distance by choosing the particular action, and the benefits connected with acualizing the potential energy through the mass in the given point of the space. The presented equation formula has been called as the energetic-utility (or energetic-decisional) equation of information.

Key words: information, decision making, mass, energy, theoretical and empirical terms, energetic-decisional equation of information


Адам Беля

Концепция информации, массы и энергии: в сторону интегрального подхода

Автор предлагает рассмотреть возможность концептуальной инеграции терминов информация и энергия на основе прагматической концепции информации, сформулированной К. Шанявским (К. Szaniawski, 1974). Для достижения поставленной цели, во-первых, определен онтологический и эпистемологический статус понятия энергии в физике, затем аналогичным образом определен статус термина информации в теории информации К. Шеннона (C. Shannon) и В. Вивера (W. Weaver, 1949), а также в теории принятия решений в интерпритации К. Шанявского. Проведенный анализ ясно показывает, что концепция информации базируется одновременно на теории информации (селективная информация) и на теории принятия решений (прагматическая информация), фактически не связаных с физическими реальностями, определяемыми терминами масса и энергия. С целью преодоления концептуального дуализма, автор предлагает пройти путь, который начинается с энергической концепции бытия Аристотеля, а затем ведет через размышления об отношениях между теоретическими и эмпирическими понятиями, начатыми Р. Карнапом (R. Carnap, 1936) и затем продолженными в 50-х и 60-х годах польскими логиками, в том числе М. Пшелэнцким (М. Przełęcki, 1955, 1961), и наконец приходит к выводу, что масса, как теоретическое понятие в физике, обозначает потенциальную энергию определенного материального объекта. В этом контексте энергию предлагается рассматривать как элементарный термин в физике, который может быть объектом эмпирических наблюдений. Рассуждения приводят в конечном итоге к уравнению информации, где информация - функция переменной энергетического состояния массы, то есть прохождение массой определенного пути в пространстве и другой переменной - баланса полезности, принимающего во внимание затраты реализации этого пути через выбор определенного действия и пользы, связанной с обновлением энергии в данной точке пространства. Представленная формула уравнения была названа энерго-полезным уравнением информации.


Ключевые слова: информация, принятие решения, масса, энергия, теоретические и эмпирические термины, энерго-полезное уравнение информации  1. Racjonalność egzystencjalna świata w XXI wieku

Dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Referat przedstawi podstawowe uwarunkowania egzystencjalne ludzkości w XXI wieku w jej obecnej strukturze suwerennych państw oraz nakreśli podstawowe kierunki zmian tej struktury, wynikające z procesów jej dostosowania do wymogów racjonalności egzystencjalnej.

Słowa kluczowe: racjonalność egzystencjalna, struktura funkcjonalna ludzkości.


Existential rationality of the world in the 21st century

A paper will present the basic existential conditionalities of humanity in the 21st century in its present structure of nation-states and also will draw basic directions of changes of this structure, which arising up from the processes of its adaptation to the requirements of existential rationality.

Keywords: existential rationality, functional structure of humanity.


Казимеж Альбин Клосиньски

Экзистенциальная рациональность мира в XXI веке

Статья представит основные условия экзистенции человечества в XXI веке в ее нынешней структуре суверенных государств, а также начертит основные направления изменений этой структуры, исходящие из процессов ее приспособления к требованиям экзистенциальной рациональности.

Ключевые слова: экзистенциальная рациональность, функциональная структура человечества  1. Антропософия и политическая антропология в современном мире

Академик, проф. д.филос.н. Панкова Людмила Николаевна (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия)

Современные политические науки ищут категории, чтобы описать homo politicus и его роль в глобализирующемся мире. В период экономического спада и глобальных преобразований роль христианской антропологии и антропософии приобретает все более важное значение. В своей статье профессор Л.Н.ПАНКОВА из Московского государственного университета им. М. Ломоносова предпринимает попытку разграничить между homo sapiens, homo ludens и homo politicus в современных политических науках.

Ключевые слова: Религия и культура, нравственные и политические ценности, религия и метафизика, экзистенциализм в современной антропософии, общество и община, политические науки, современная политическая антропология, философия нестабильности, динамические процессы в макропространстве, колебания и глобальное развитие, религия и культура, христианская этика.


Ludmila N.Pankova

The anthroposophy and political anthropology in a modern world

Modern political sciences are searching for categories to describe homo politicus and his role in a globalizing world. In the period of economic recession and global transformations the role of Christian anthropology and anthroposophy is growing enormously. In this article Dr. hab. (Philosophy), professor L.N.PANKOVA, from Lomonosov Moscow State University undertakes the attempt to differentiate between homo sapiens, homo ludens and homo politicus in modern political sciences.

Keywords: Religion and culture, moral and political values, religion and metaphysics, existentialism in modern anthroposophy, society and community, political sciences, modern political anthropology, philosophy of non-stability, dynamic processes in macrospace, fluctuations and global evolution, religion and culture, Christian ethics, spiritual ecology.


Antropozofia oraz antropologia polityczna w świecie współczesnym

Współczesne nauki polityczne poszukują kategorii, które pozwoliłyby opisać homo politicus oraz jego rolę w świecie globalizacji. W okresie recesji gospodarczej oraz transformacji globalnej rola antropologii chrześcijańskiej oraz antropozofii nabiera coraz większe znaczenie. W swoim artykule autorka podejmuje próbę rozdzielenia pojęć homo sapiens, homo ludens oraz homo politicus we współczesnych naukach politycznych.

Słowa kluczowe: religia i kultura, wartości moralne i polityczne, religia i metafizyka, egzystencjalizm we współczesnej antropozofii, społeczeństwo i społeczność, nauki polityczne, współczesna antropologia polityczna, filozofia niepewności, procesy dynamiczne w makro przestrzeni, wahania oraz rozwój globalny, religia i kultura, etyka chrześcijańska.  1. Совесть и смысл – системы-холоны экзистенциальный и поведенческий (синергическая парадигма)

Проф. др физ.-мат. наук Юрий Анатольевич Белов (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина)

К.э.н. Александр Николаевич Ральчук (Совет по изучению производительных сил Украины Национальной академии наук Украины)

Дается синергетическая интерпретация совести и смысла, исходя из свойств объективирующих их систем-холонов и возможных горизонтов бытия.

Ключевые слова: система-холон, синергетика, совесть, смысл, самоорганизация, горизонт бытия.


Yurij A . Belov, Alexandr N. Ralchuk

Conscience and sense – holistic systems existential and behavioral (synergetic paradigm)

It provides synergetic interpretation of conscience and sense based on the properties of holistic systems and possible horizons of being.

Keywords: holistic system, synergetic, conscience, sense, self-organizing, life horizon.


Sumienie i sens – holistyczny system egzystencjalny i behawioralny (paradygmat synergiczny)

W artykule została przedstawiona synergiczna interpretacja sumienia i sensu na podstawie właściwości obiektywizujących ich systemów-całości oraz możliwych horyzontów bytowania.

Słowa kluczowe: system-całość, synergia, sumienie, sens, horyzont bytowania.


Teoria podejmowania decyzji


  1. Rough sets theory applications in decision-making problems

Boris A. Zhelezko, PhD (Belorussian State Economic University, Belarus)

Olga A. Siniavskaya, PhD (Belorussian State Economic University, Belarus)

In the article possibilities and restrictions of rough sets theory using in various classes of decision-making problems are considered. The basic concepts of rough sets theory are given; methods of calculation of the indicators used in rough sets theory are described. Examples of rough sets theory application for calculation of probability of events’ causes and consequences, estimations of results utility and decision-making support are described, including the examples of economic decision problems with a shortage of initial data. The principle of economic information discretization for its processing by means of rough sets theory methods is considered. Relation of rough sets theory with alternative decision-making theories and intellectual data analysis methods is shown.

Keywords: decision-making theory, rough sets theory, information system, decision table, approximation, decision algorithm.


Борис Александрович Железко

Ольга Синявская

Применение теории приближенных множеств в задачах принятия решений

В статье рассмотрены возможности и ограничения применения теории приближенных (грубых) множеств в задачах принятия решений. Даны основные понятия теории приближенных множеств; описаны методы расчёта основных показателей используемых в данной теории. Приведены примеры использования теории приближенных множеств для вычисления вероятностей причин и следствий событий, оценки полезности результатов и поддержки принятия решений, включая задачи принятия решений в экономической сфере при недостатке исходных данных. Описан принцип дискретизации экономической информации с целью приведения ее к виду, удобному для обработки с помощью теории приближенных множеств. Показана взаимосвязь теории приближенных множеств с альтернативными теориями принятия решений и методами интеллектуального анализа данных.

Ключевые слова: теория принятия решений, теория приближенных (грубых) множеств, информационная система, таблица решений, аппроксимация, алгоритм решения.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях iconТеория эволюционный подход к глобальным исследованиям и образованию: теоретико-методологические проблемы
...

Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях iconСтатья посвящена вопросам социализации личности в условиях малого города. В работе сделан акцент на раскрытии сущности социализации личности.
Рассмотрено влияние специфических условий, существующих в малом городе, на социализацию личности. Уделяется внимание социально-психологическим...

Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях iconЛ. Н. Гумилев Исторические труды
Боязнь разочарования. Этносы как форма существования вид Ношо sapiens. Предмет исследования. Экскурс в философию. Человечество как...

Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях iconРитмика и здоровье младших школьников
Миллионы лет тому назад предки человека начали путь самостоятельного развития. Это был в высшей степени тяжелый путь, связанный с...

Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях iconОсобенности первобытного типа культуры
В свою очередь программирование поведения человека начинает определять культура. Именно способность созидать «вторую природу» и культурные...

Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях iconGeneration 1: Homo Sapiens Modernis 8

Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях iconМоу дпос «Ресурсный центр» г о. Тольятти Актуальность
«Развитие есть процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических...

Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях iconСоциальная экология научная дисциплина, рассматривающая соотношение общества с географической, социальной и культурной средами, т е. со средой, окружающей
Она включает изучение биологических (морфологических и физиологических) особенностей Homo sapiens и его ископаемых предков и занимает...

Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях iconКогнитивно-антропологический анализ
Когда создавалась классификация живых существ, род человеческий был помещен в нее под названием «homo sapiens» – «человек разумный»....

Статья соединяет эволюционный подход развития человеческого вида с аксеологической и этической рефлексиями. Указывает она нерушимое достоинство личности человека в контексте специфических для homo sapiens культурных условиях iconДуховно-нравственное воспитание личности средствами предмета физики в условиях новой модели образования
...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница