Doc. PaedDr. Milan Ďuriš, csc
НазваниеDoc. PaedDr. Milan Ďuriš, csc
страница1/13
Дата конвертации04.02.2013
Размер0.53 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Doc. PaedDr. Milan ĎURIŠ, CSc.


MONOGRAFIE

1. ĎURIŠ, M.: Vzdelávací štandard a jeho možné uplatnenie vo vyučovaní. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. UMB Banská Bystrica, FPV,

Katedra technickej výchovy, 1995, s. 254-280.

2. ĎURIŠ, M.- PAVLOVKIN, J.: Spotebiče v domácnosti. Banská Bystrica: FPV UMB, Bratia Sabovci, 2003,116 s.ISBN 80-8055-761-6 Spoluautorsrvo 70 %


VEDECKÉ ŠTÚDIE

1. ĎURIŠ, M.: Retrospektíva prípravy poslucháčov základov techniky na výuku pracovného ného vyučovania. In: Profil učiteľa pracovného vyučovania v vedeckotechnického procese rozvoja. PdF Banská Bystrica, Dom techniky ČSVTS Žilina, 1986, s. 19-26

2. ĎURIŠ, M.: Progresívne metódy a formy v štúdiu učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov - základy techniky. In: Modernizácia foriem a prostriedkov pracovného vyučovania. PdF. Banská Bystrica, Dom techniky ČSVTS Žilina, 1987, s. 138-145

3. ĎURIŠ, M.: Praktické zručnosti a činnosti žiakov základnej školy, ako neoddeliteľná súčasť spojenia teórie s praxou. In: Pracovná výchova a polytechnicke vzdelávanie. PdF Banská Bystrica, PdF Hradec Králove, Dom techniky ČSVTS Žilina, 1988, s. 159-163.

4. ĎURIŠ, M.: O vyučovaní technických prác na základných školách. In: Acta Facultatis Paedagogicae Banská Bystrica. Prírodné vedy VIII. Bratislava, SPN 1988, s. 53-61.

5. ĎURIŠ, M.: Poznámky k preverovaniu vedomostí a zručností žiakov technických prác na II. stupni základnej školy. In: Pracovná výchova a polytechnicke vzdelanie. Dom techniky ČSVTS Žilina, 1989, s. 42-46.

6. ĎURIŠ, M.: Materiell - technische Ausrustung, das Attribut bei der Realisierung der polytechnischen Ausbildung auf der Grundschule. n: Zborník VŠP T.Neubauera, I Erfurt, 1989.

7. ĎURIŠ, M.: Niektoré výsledky z preverovania vedomostí žiakov 5. ročníka základnej školy v technických prácach. In: Pracovná výchova a polytechnické vzdelávanie. PdF Banská Bystrica, Dom techniky ČSVTS Žilina, 1990, s.95 - 98.

8. ĎURIŠ, M.: Niektoré výsledky z preverovania vedomostí a praktických zručností v technických prácach v 5. ročníku základnej školy, pomocou didaktických testov -. In: Acta Facultatis Paedagogicae Banská Bystrica. Prírodné vedy XI. Bratislava, SPN 1991, s. 151-157.

9. ĎURIŠ, M.: Analýza riešenia vedomostného testu z tematického celku Spracovanie plastov v 5. ročníku základnej školy. In: Acta Facultatis Paedagogicae. Banská Bystrica Prírodné vedy XII. 1991, rukopis odovzdaný do tlače.

10. ĎURIŠ, M.: Poznatky z vyučovania technických prác v základnej škole. In: Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania.MASM Žilina, PdF Banská Bystrica, UK PdF Praha, 1991, s. 112-116.

11. ĎURIŠ, M.: Daľnejšie perspektívy prepadavánia trudovogo obučenia v starších klassach osnovnoj školy. In: Zborník Pedagogického inštitútu L. N Tolstého, Tula, 1991.

12. ĎURIŠ, M.: Pracovná výchova v súčasnosti a jej perspektívy. In: Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. PdF Banská Bystrica,1992, s.140-144.

13. ĎURIŠ, M.: Teoretické vedomosti a praktické činnosti žiakov v tematickom celku Spracovanie dreva I.časť. (Technické práce pre 5.ročník základnej školy.) In: Technické - vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. UMB Banská Bystrica, FHPV, Katedra technickej výchovy, 1993, s. 191-194.

14. ĎURIŠ, M.-HUDEC, J.: Je skutočne záujem o technickú výchovu ? In: Technické vzdelanie -ako súčasť všeobecného vzdelania. UMB Banská Bystrica, FHPV, Katedra technickej výchovy, 1993, s. 144-146. Spoluautorstvo 60 %.

15. ĎURIŠ, M.-HUDEC, J.: Pohľad späť na konferencie o technickej výchove. Zborník PF UK Praha, 1993. Rukopis odovzdaný do tlače Spoluautorstvo 60 %.

16. ĎURIŠ, M.: Vzájomný vzťah teoretických vedomostí a praktických činností žiakov v technických prácach v 5.ročníku základnej školy.In: Problémy vzdelávania učiteľov 1.stupňa ZŠ. UMB Banská Bystrica, PF, 1994, s. 321- 324.

17. ĎURIŠ, M.: The Relationship of Theoretical and Practical Knowledge of Pupils in Technology Labor on the Second Grade Basic School. WOCATE conference Technology Education, Innovation and Managment.UMB Banská Bystrica, 1994.

18. ĎURIŠ, M.-PAVLOVKIN, J.: Elektrotechnika a jej miesto v učive technických prác v 5. ročníku základnej školy. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. UMB Banská Bystrica, FPV, Katedra technickej výchovy1995, s. 205 - 209. Spoluautorstvo 70 %.

19. ĎURIŠ, M.: Odborná terminológia používaná vo vyučovaní v predmetoch technického charakteru. In: Modernizáce vysokoškolské výuky technických předmětů .PF VŠ pedagogická Hradec Králove, Katedra technických předmětů, 1995, s. 28-30.

20. ĎURIŠ, M.- MAJERÍK, J.: Skúsenosti zo zavedenia modernizačných prvkov do tematického plánu technických prác v 8. ročníku základnej školy. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. UMB Banská Bystrica FPV, Katedra technickej výchovy, 1996-, s. 127-131. Spoluautorstvo 60 %.

21. ĎURIŠ, M.: Obsah učiva technickej výchovy v 5. ročníku základnej školy v zmysle nových učebných osnov. In: DIDMATECH, Vydavateľstvo Univerzity Palackého, Olomouc, 1996, s. 251-254.

22. KRUŠPÁN, I. - ĎURIŠ, M.: Aktuálne trendy v technickej výchove na II. stupni základnej školy v Slovenske jrepublike. In: Modernizáce vysokoškolské výuky technických předmětů. PF VŠ pedagogická Hradec Králove, Katedra technických předmětů, 1996, s. 110-112. Spoluautorstvo 50 % .

23. ĎURIŠ,M.: Poznámka k názvosloviu pri meraní v učive technickej výchovy v 5. ročníku základnej školy. In: Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. UP Olomouc, 1997, s. 226-229.

24. ĎURIŠ, M. - MAJERÍK, J.: Možnosti hodnotenia žiakov v učive technickej výchovy na II.stupni základnej školy. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. UMB Banská Bystrica, FPV, Katedra technickej výchovy, 1997, s. 86-88 . Spoluautorstvo 70 % .

25. PAVLOVKIN, J. - ĎURIŠ,M.: Počítač - moderný didaktický prostriedok a možnosti jeho využitia v technickej výchove. In: Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka. UKF Nitra, PF, 1997, s. 66 -70. Spoluautorstvo 70 % .

26. PAVLOVKIN, J. - ĎURIŠ,M.: Automatizácia v technickom vzdelávaní na ZŠ. Technológia vzdelávania, roč. VI, č. 6/98, s. 7-10. Spoluautorstvo 40 % .

27. ĎURIŠ, M.: Hodnotenie učebnej činnosti žiakov v predmetoch technického charakteru - – univerzálny pedagogický problém. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania. UMB Banská Bystrica, FPV , Katedra technickej výchovy, 1998, s. 59-63.

28. ĎURIŠ, M.: Štatistické metódy a ich možné využitie v pedagogickom výskume. In: Acta universitatis Matthiae Belii. FPV 1/98, Technická výchova, Banská Bystrica. TRIAN,s.r.o., B.Bystrica 1998, s. 37 - 56.

29. ĎURIŠ, M.: Poznámka k súčasnému vyučovaniu technickej výchovy na II.stupni ZŠ.

In: Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka.UKF Nitra, PF, 1998, s. 88 - 95.

30. ĎURIŠ, M.: Postupy pri štandardizácii didaktických testov a ich praktická aplikácia. In: Acta universitatis Matthiae Belii. FPV 2/99, Technická výchova, Banská Bystrica. Bratia Sabovci, B.Bystrica 1999, s. 66 - 77.

31. ĎURIŠ, M.: Miesto a význam didaktických testov vo vyučovaní technickej výchovy v 5. - 9. ročníku základnej školy. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania.UMB Banská Bystrica, FPV, Katedra technickej výchovy, 1999, s. 62 - 64.

32. ĎURIŠ, M.-PAVLOVKIN, J.: Pätnásta medzinárodná vedecko-odborná konferencia " Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania". Technológia vzdelávania, 1999. Spoluautorstvo 85 %. Príspevok odovzdaný do tlače.

33. ĎURIŠ, M.: Diagnostika praktickej učebnej činnosti žiakov. In: Modernizáce vysokoškolské výuky technických předmětů. PF VŠ pedagogická Hradec Králove, Gaudeamus, Hradec Králove 2000, s. 50 - 52.

  1. ĎURIŠ, M.: Problematika hospitácie v rámci pedagogickej praxe študentov. In: ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII Ser.: Technická výchova No 3, FPV UMB Banská Bystrica, 2000, s.26-36.

35. ĎURIŠ, M.: Základná pedagogická dokumentácia v predmete Technická výchova na II. Stupni ZŠ a jej problémy . In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania.UMB Banská Bystrica, FPV, Katedra technickej výchovy, 2000, s. 95 - 97.

  1. ĎURIŠ, M.: Učiteľ technických odborných predmetov a pedagogický výskum. In: ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII Ser.: Technická výchova No 4, FPV UMB Banská Bystrica, 2001, s. 19-28.

  2. ĎURIŠ, M.: Poznámka k príprave budúceho učiteľa technickej výchovy. In: DIDMATECH, Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov, 2001, s. 147-151.

  3. ĎURIŠ, M.: K profilu učiteľa technickej výchovy. In: DIDMATECH 2001, Politechnika Radomska, Instytut Technologii Eksploatacji – Radom, 2001, s. 335-336.

  4. ĎURIŠ, M.: Poznatky z výstupov študentov, ktoré sú realizované v rámci pedagogickej praxe. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětu.VŠ pedagogická Hradec Králove, Pedagogická fakulta, 2001, s. 64-66.

40. ĎURIŠ, M.: Poznámka k vyučovaniu technickej výchovy na 2. stupni základnej školy v procese jej transformácie. In: Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Banská Bystrica: UMB FPV, Katedra technickej výchovy, 2001, s. 150-152.

41. ĎURIŠ, M.-ŽÁČOK, Ľ.: Pohľad na technické vzdelávanie v základných školách. Technológia vzdelávania, roč. IX, č. 10/2001, s. 13-15.

42. ĎURIŠ, M.: Výskumný nástroj v pedagogickom výskume a jeho vlastnosti. In: ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII Ser.: Technická výchova No 5, FPV UMB Banská Bystrica, 2002, s. xx-xx. ( v tlači )

43. ĎURIŠ, M.: Učiteľ technickej výchovy a jeho príprava na vyučovanie. Technológia vzdelávania, roč. X, č. 10/2002, s. 9-13

44. ĎURIŠ, M.-ŽÁČOK, Ľ.: Učivo technickej výchovy a možnosti jeho osvojenia žiakmi na II. stupni základnej školy. Technológia vzdelávania, roč. X, č. 04/2002, s. 14-16.

45. ĎURIŠ, M.: Príprava učiteľov technickej výchovy pre pedagogickú prax. In: Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania.UMB Banská Bystrica, FPV, Katedra technickej výchovy, 2002, s. 90 - 96.

  1. ĎURIŠ, M.: Didaktická analýza učiva, trvalé miesto v práci učiteľa technických predmetov. In: Vplyv technickej výchovy na rozvoj osobnosti žiaka. Pedagogická fakulta: UKF Nitra, 2002. s. 9-27.

47. ĎURIŠ, M.: Technická gramotnosť, nevyhnutná súčasť všeobecného vzdelania žiakov v 21. storočí. Budmerice, 2002, s. xx-xx ( v tlači )

48. ĎURIŠ, M.: Možnosti efektívnosti vyučovania v technických odborných predmetoch. Technológia vzdelávania roč.XI, č. 01/2003, Slovenský učiteľ s. 9-11

49. ĎURIŠ, M.: Príprava učiteľa technických predmetov v pregraduálnom štúdiu a jeho kompetencie. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětu. VŠ pedagogická Hradec Králove, Pedagogická fakulta, 2003, s. 38-42.


KVALIFIKAČNÉ PRÁCE - samostatné vedecké práce

1. ĎURIŠ, M.: Prehĺbenie pojmu zobrazovanie jednoduchými optickými zariadeniami. [Záverečná práca v postgraduálnom stúdiu]. PF Banská Bystrica, 1982. 40 s.

2. ĎURIŠ, M.: Realizácia pracovnej výchovy v pracovnom vyučovaní so špeciálnym zreteľom na technické práce. [Práca v rámci ašpirantského minima]. PF Banská Bystrica, 1989, 63 s., príloha 32 s.

3. ĎURIŠ, M.: Vzájomný vzťah teoretických vedomostí a praktických činností žiakov v učive technické práce ( v 5. ročníku základnej školy). [Kandidátska dizertačná práca]. Banská Bystrica, 1992, 139 s., UMB. Fakulta humanitných a prírodných vied.

4. ĎURIŠ, M.: Didaktický test - prostriedok na zisťovanie vedomostí žiakov v technickej výchove na II. stupni základnej školy. [Habilitačná práca]. Banská Bystrica, 1997, 65 s., UMB Fakulta prírodných vied.


SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY PRE VYSOKÉ ŠKOLY

1. ĎURIŠ, M.: Technické praktiká - práca s kovom I. 1.vydanie, VŠLD Zvolen, 1987,38 s.

2. ĎURIŠ, M.: Technické praktiká. Práca s kovom I. 2.vydanie, 1997, 102 s.UMB Fakulta prírodných vied. ISBN 80-8055-023-9

UČEBNICE A PUBLIKÁCIE PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

1. ĎURIŠ, M.: Niektoré poznámky k materiálno-technickému a personálnemu zabezpečeniu vyučovania technických prác v základnej škole. In: Acta Facultatis Paedagogicae Banská Bystrica. Prírodné vedy XI. Bratislava, SPN, 1991, s.145-150.

2. ĎURIŠ, M.: Didaktické testy z technických prác pre žiakov 5.ročníka základnej školy. Kabinet technických prác MO ŠS I. Banská Bystrica, 1993, 19 s.

3. ĎURIŠ, M.: Vedomostný didaktický test z technických prác pre žiakov 6. ročníka základnej školy a jeho vzorové a bodové hodnotenie. MO ŠS Lučenec, 1994, 5 s.

4. ĎURIŠ, M.-MAJERÍK, J.: Tematický plán technických prác pre 8.ročník základnej školy. Metodický list. UMB Banská Bystrica, Katedra technickej výchovy FPV, MO ŠS Rožňava, 1995, 6 s. Spoluautorstvo 50 %.

5. KRUŠPÁN, I. - ĎURIŠ, M.: Obsahový a výkonový štandard z technickej výchovy pre 2. stupeň základnej školy. ŠPÚ Bratislava, 1995, 9 s. Spoluautorstvo 50 %.

6. ĎURIŠ, M.: Projekt experimentálneho overovania vzdelávacieho štandardu z pracovného vyučovania na II. stupni základnej školy ( pre zložku technická výchova ). ŠPÚ Bratislava, 1996, 6 s.

7. ĎURIŠ, M.: Dotazník na overenie obsahového a výkonového štandardu z technickej výchovy pre II. stupeň základnej školy. ŠPÚ Bratislava,1996, 5 s.

8. ĎURIŠ, M.: Vedomostný test z technickej výchovy pre žiakov 5. ročníka základnej školy. Materiál pre overenie experimentu na vybraných školách v SR .ŠPÚ Bratislava, 1996, 4s.

9. ĎURIŠ, M.- MAJERÍK, J.: Tematický plán technickej výchovy pre 5.ročník základnej školy. Metodický list. UMB Banská Bystrica, Katedra technickej výchovy FPV, MO ŠS Rožňava1996, 8 s. Spoluautorstvo 70 % .

10. ĎURIŠ, M.- MAJERÍK, J.: Tematický plán technickej výchovy pre 5.ročník základnej školy (upravený). Metodický list. UMB Banská Bystrica, Katedra technickej výchovy FPV, MO OŠ aK ,OÚ Rožňava, 1997, 8 s. Spoluautorstvo 70 % .

11. KRUŠPÁN, I.- ĎURIŠ, M.: Učebné osnovy technickej výchovy pre 5. až 9. základnej ročník školy ( zložka technická výchova ). MŠ SR Bratislava, 1997. Spoluautorstvo 50 %.

12. ĎURIŠ, M.- MAJERÍK, J.: Tematický plán technickej výchovy pre 6.ročník základnej školy. Metodický list.UMB Banská Bystrica, Kated ra technickej výchovy FPV, MO OŠ a K ,OÚ Rožňava, 1997, 6 s. Spoluautorstvo 70 % .

13. KRUŠPÁN, I. - ĎURIŠ, M.: Vzdelávací štandard z technickej výchovy pre 2. stupeň základnej školy. ŠPÚ Bratislava, 1995, 11 s. Spoluautorstvo 50 %.

14. ĎURIŠ, M.- MAJERÍK, J.: Tematický plán technickej výchovy pre 7.ročník základnej školy. Metodický list. UMB Banská Bystrica, Ka tedra technickej výchovy FPV, MO OŠ a K, OÚ Rožňava, 1998, 9 s. Spoluautorstvo 70 % .

15. KRUŠPÁN, I. a kol. : Technická výchova pre 5. až 9. ročník základných škôl. Učebnica. Prvé vydanie. Bratislava, EXPOL Pedagogika, spol. s r.o., 1999, 181 s. ISBN 80-967957-4-0 Spoluautorstvo 20 %.

16. KRUŠPÁN, I. a kol. : Technická výchova pre 5. až 9. ročník základných škôl. Učebnica. Druhé vydanie. Bratislava, EXPOL Pedagogika, spol. s r.o., 2002, 181 s. ISBN 80-89003-18-4 Spoluautorstvo 20 %.

REALIZOVANÉ UČEBNÉ POMÔCKY A ZLEPŠOVACIE NÁVRHY

1. ĎURIŠ, M.: Návrh a výroba pracovných námetov pre prácu s tenkým oceľovým plechom pre II. stupeň základnej školy. Učebná pomôcka. PF Banská Bystrica, Katedra základov techniky, 1985.

2. ĎURIŠ, M.: Návrh a výroba pracovných námetov pre prácu s kovovým materiálom pre poslucháčov I. ročníka, študujúcich aprobáciu základy techniky. Učebná pomôcka. PF Banská Bystrica, Katedra základov techniky, 1986.

3. ĎURIŠ, M.: Ohýbanie. Demonštračný panel. Učebná pomôcka. Banská Bystrica, Učebné pomôcky 1986.

4. ĎURIŠ, M.: Návrh a realizácia úpravy odbornej učebne (pre ručne opracovanie kovových materiálov), pre inštaláciu a používanie didaktickej techniky. Prijatý a realizovaný zlepšovací návrh. PF Banská Bystrica, Katedra základov techniky, 1986.

5. ĎURIŠ, M.: Ohýbanie - práca s drôtom. Demonštračný panel. Učebná pomôcka . PF Banská Bystrica, Katedra základov techniky, 1987.

6. ĎURIŠ, M.: Návrh a realizácia úpravy pracovných stolov v odbornej učebni pre ručne opracovanie kovových materiálov. Prijatý a realizovaný zlepšovací návrh .

PF Banská Bystrica, Katedra základov techniky, 1986.

7. ĎURIŠ, M.- HRUŠOVSKÝ, M.: Návrh a riešenie zmeny osvetlenia v odbornej učebni pre ručné opracovanie kovových materiálov. Prijatý a nerealizovaný zlepšovací návrh PF Banská. Bystrica, Katedra základov techniky, 1991. Spoluautorstvo 60 %.,

8. ĎURIŠ, M.: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v odbornej učebni pre ručne opracovanie kovových materiálov. Školský výukový videofilm. Učebná pomôcka. FHPV, Katedra technickej výchovy, 1995.


SPRÁVY O VYRIEŠENÝCH VEDECKO -VÝSKUMNÝCH ÚLOHÁCH

ĎURIŠ, M.: Zvyšovanie účinnosti pracovnej výchovy v technických prácach na základnej škole. [Záverečná správa k čiastkovej výskumnej úlohe RŠ - IV - 03 - 1/4]. PF Banská Bystrica, 1989, 34 s.


RIEŠENIE GRANTOV

1. Komplexná reštrukturalizácia predmetu Technická výchovy - technológia. Člen riešiteľského kolektívu. 1994 - 1998.

2. Úloha techniky v informačnej spoločnosti. Projekt VEGA. (01/2002 – 12/2004). Člen riešiteľského kolektívu

3. Systém celoživotného vzdelávania v oblasti technických odborných predmetov v informačnej spoločnosti. Grant VEGA zaslaný na MŠ SR 31.3.2003 ( vedúci projektu)


PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ

- určená učiteľom technickej výchovy na II. stupni základnej školy v rámci metodických dní


1. Výsledky výskumu na základných školách v technických prácach v okrese Dolný Kubín. MO ŠS Dolný Kubín, január 1993.

2. Didaktické testy vo vyučovaní technickej výchovy. MO ŠS Lučenec, apríl 1993.

3. Technická terminológia na vyučovaní technických prác na II. stupni ZŠ. MO ŠS I. Banská Bystrica, november 1993, ŠS Levice, január 1994.

4. Vzájomný vzťah teoretických vedomostí a praktických činností žiakov na II. stupni ZŠ. MO ŠS I. Banská Bystrica, november 1993, ŠS Levice, január 1994.

5. Analýza vedomostí žiakov na II. stupni ZŠ v predmete technických prác v tematickom celku Spracovanie plastov a Elektrotechnické práce v 5. - 6. ročníku. MO ŠS I. Banská Bystrica, marec 1994.

6. Technické názvoslovie používané jazykom učiteľa v 5. - 6. ročníku ZŠ v predmete technických prác. MO ŠS I. Banská Bystrica, marec 1994, MO ŠS Rožňava, máj 1994.

7. Odborná terminológia v učive technických prác. MO ŠS Zvolen, marec 1994, MO ŠS Rožňava, máj 1994

8. Nový pohľad na vyučovanie v tematickom celku Elektrotechnické práce v 5. ročníku ZŠ. MO ŠS Topoľčany, apríl 1994.

9. Analýza a nový pohľad na vyučovanie v tematickom celku Spracovanie plastov a Elektrotechnické práce v 5. a 6. ročníku ZŠ. MO ŠS Rožňava, máj 1994.

10. Materiálno - technické zabezpečenie vyučovania a jeho problémy v predmete technických prác, návrh pracovných námetov pre 5. - 8. ročník ZŠ. MO ŠS Dolný Kubín, jún 1994.

11. Nové smery v pracovnom vyučovaní s orientáciou na technické práce. MO ŠS Žiar nad Hronom, marec 1995.

12. Technická terminológia v reči učiteľa a žiaka. MO ŠS Žiar nad Hronom, marec 1995.

13. Príprava učebných osnov technických prác pre v šk.rok 1995/96. MO ŠS Dolný Kubín, jún 1995.

14. Nové smery a ďalšia perspektíva vyučovania technických prác na ZŠ. MO ŠS Dolný Kubín, jún 1995, MO ŠS I. Banská Bystrica, november 1995.

15. Nové poňatie predmetu technických prác - návrh zavedenia jeho obsahu do praxe. MO ŠS Rožňava, september 1995.

16. Rozbor metodického listu k vyučovaniu technických prác v 8. ročníku ZŠ. MO ŠS Rožňava, september 1995.

17. Problematika vyučovania technických prác na ZŠ. MO ŠS I. Banská Bystrica, októ- ber 1995.

18. Vedomostné štandardy a tematické plány pre 5. - 8. ročník ZŠ. MO ŠS I. Banská Bystrica, november 1995.

19. Obsah vyučovania technických prác a jeho problémy v 8. ročníku ZŠ. MO ŠS Prievidza, december 1995.

20. Overovanie štandardov z technickej výchovy na II. stupni ZŠ. MO ŠS I. Banská Bystrica, marec 1996.

21. Koncepcia v 5. ročníku ZŠ, podľa učebných osnov v aplikácií na experiment ŠPÚ Bratislava. MO ŠS Dolný Kubín, jún 1996.

22. Problematika elektrotechnických prác v 8. ročníku ZŠ. MO ŠS Dolný Kubín, jún 1996.

23. Nové smery v technickom vzdelávaní na II. stupni ZŠ. OŠ OÚ Považská Bystrica, február 1997.

24. Súčasný stav v technickom vzdelávaní na II. stupni ZŠ.OŠ a K v Rožňave, jún 1997.

25. Vyučovanie predmetu technická výchova v 5. ročníku ZŠ - situácia po experimen- tálnom overovaní. OŠ a K v Rožňave, jún 1997.

26. Vyučovanie technickej výchovy v 9. ročníku ZŠ. OŠ a K v Rožňave, jún 1997.

27. Rozbor učiva technických prác pre 5., 6. a 9. ročník ZŠ. OÚ OŠ a K v Žarnovici, Nová

Baňa, marec 1998.

28. Časovo-tematický plán technickej výchovy v 7. ročníku ZŠ (analýza a zavedenie me- todického listu). OÚ OŠ a K v Rožňave, jún 1998.

29. Rozbor učiva technických prác pre 7.a 8. ročník ZŠ.OÚ OŠ a K v Žarnovici, Žarnovica, november 1998.

30. Analýza súčasných učebných osnov technickej výchovy pre 5. a 6. ročník ZŠ. OÚ OŠ a K Dolný Kubín, november 1998.

31. Rozbor učiva v predmete technická výchova v 5.- 8. ročníku ZŠ v zmysle nových učebných osnov. Seminár pre učiteľov technickej výchovy. OÚ OŠaK Levice, február 1999.

32. Nové poňatie predmetu technická výchova na ZŠ. Seminár pre učiteľov technickej výchovy. Metodické Centrum Banská Bystrica, marec 1999.

33. Technická výchova v 5. a 6. ročníku ZŠ - metodický rozbor učiva a učebný plán. OÚ OŠaK Žiar nad Hronom, máj 1999.

34. Analýza vyučovania technickej výchovy na ZŠ. Seminár pre učiteľov technickej výchovy. Metodické Centrum Banská Bystrica, máj 1999.

35. Tvorba časovo-tematického plánu technickej výchovy v 5.-9. ročníku ZŠ a jeho analýza. ŠPÚ Bratislava 1999. Celoslovenský seminár učiteľov technickej výchovy v Poprade.

36. Metodické pokyny k učebnici Technická výchova pre 5.až 9. ročník základnej školy.

ŠPÚ Bratislava 1999. Celoslovenský seminár učiteľov technickej výchovy v Poprade.


AKTIVITY

- člen predmetovej komisie pre technickú výchovu (predtým pracovné vyučovanie) pri ŠPÚ v Bratislave,

- člen komisie pre I. kvalifikačnú skúšku učiteľov ZŠ, pri ŠPÚ v Bratislave,

- člen komisie pre I. kvalifikačnú skúšku učiteľov ZŠ, pri MC v Banskej Bystrici,

- člen edičnej komisie na FPV UMB v Banskej Bystrici,

- člen komisie pre prijímacie konanie doktorantského štúdia v odbore : Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia :

teoria vyučovania technických odborných predmetov ( 75 - 02 - 9 )

- člen komisie pre rigorózne skúšky v odbore : učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii technická výchova,

- doteraz vedenie 15 diplomantov,

- doteraz vedenie 5 doktorantov


Doc. PhDr. Marta Flešková, CSc.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Doc. PaedDr. Milan Ďuriš, csc icon8. Выводы по главам 6 и 7
Все названные аналитические записки входят в состав Информационной базы вп ссср, разпространяемой1 на компакт-дисках (файлы: 20050210-Нам...

Doc. PaedDr. Milan Ďuriš, csc iconКурсовая doc
«Қазмұнайгаз» барлау өндіру акционерлік қоғамының қаржылық тұрақтылығын талдау. Диплом doc

Doc. PaedDr. Milan Ďuriš, csc iconБиблиотека Пазлы Списрк книг doc
А. Осипов С. Дяченко Оккультизм в православной упаковке. Православный анализ учения Ольги Асауляк doc

Doc. PaedDr. Milan Ďuriš, csc icon│ Литература к выездному семинару Становление социальных институтов. М., 2000. doc
Контексты современности II. Хрестоматия. Сост и ред. С. А. Ерофеев. Казань, 2001. doc

Doc. PaedDr. Milan Ďuriš, csc iconNick Bostrom Milan M. Cirkovic

Doc. PaedDr. Milan Ďuriš, csc icon-
А. Дикий. Неизвращенная история Украины-Руси тт. I, II diki doc, diki doc + 2 рисунка

Doc. PaedDr. Milan Ďuriš, csc iconOptical Link Evaluation for the csc muon Trigger at cms

Doc. PaedDr. Milan Ďuriš, csc iconOptical Link Evaluation for the csc muon Trigger at cms

Doc. PaedDr. Milan Ďuriš, csc iconHow to use this doc

Doc. PaedDr. Milan Ďuriš, csc iconDoç. Dr. Derman dondurur


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница