План Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2)
Скачать 246.1 Kb.
НазваниеПлан Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2)
Дата конвертации26.02.2013
Размер246.1 Kb.
ТипДокументы
План


1. Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню

2. Тести стор. 161, 121.

3. Вирішити вправи № 10.47; 11.30; 14.15 (2)

1. Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню

При здійсненні контролю розрахунків з оплати праці ревізор керується законами України про оплату праці, про відпустки, ін­шими нормативними актами уряду, які регулюють нарахування оплати праці, утримання з неї, ведення бухгалтерського обліку і Розрахунків з працівниками.

Послідовність і напрями контролю:

1) перевірка стану заборгованості і відповідності даних про залишки на рахунку 70/1 «Розрахунки з оплати праці» в Книзі головних рахунків, балансі з підсумковими даними в розрахунково-платіжних відомостях по графі «Сума до видачі», групувальній відомості до журналу-ордеру № 10 у частині узагальнення даних по рахунку 70/1. При наявності заборгованості за минулі періоди повинна мати місце розшифровка заборгованості по місяцях року;

2) перевірка достовірності первинних документів, які є підста­вою для нарахування заробітної плати (табель про відпрацьова­ний час, наряди про виконану роботу, трудові угоди і т. п.);

3) перевірка правомірності застосування тарифних ставок, умов трудових контрактів при по часовій оплаті праці;

4) перевірка обґрунтованості застосування норм і розцінок, до­стовірності обсягів виконаних робіт при відрядній оплаті праці;

5) перевірка нарахувань доплат за роботу в нічний час, понад-­урочні роботи, щорічні основні та додаткові відпустки;

6) перевірка розрахунку утримань з нарахованої заробітної плати (прибуткового податку із заробітної плати, обов'язкових зборів у Пенсійний фонд, фонд зайнятості, стягнень за виконав­чими листами органів суду і т. п.);

7) контроль розрахункових, розрахунково-платіжних і платіж­них відомостей з точки зору правильності узагальнення підсум­кової облікової інформації, оформлення документації, достовір­ності цих документів;

8) контроль обґрунтованості бухгалтерських записів по опера­ціях з нарахування оплати праці та прирівняних видів оплати, утриманнях із заробітної плати та фактичних обсягах виплат працюючим (аванси за другу половину місяця, заборгованості за минулі періоди, премії, допомоги при тимчасовій непрацездатно­сті тощо);

9) перевірка розрахунків з депонентами по заробітній платі.

Для цієї мети використовують наступні джерела інформації:

 • Первинні документи по обліку, виробітку і заробітної плати

 • Листки про тимчасову непацезлдатність

 • Розрахунково-платіжна відомість

 • Книги обліку депонованої зарплати

 • Машинограми (при механізованій обробці даних)

 • Журнали-ордера і інші облікові реєстри в яких відображаться розрахунки по зарплаті


Перевірка стану розрахунків по оплаті праці починається з співставлення показників поточної і річної зхвітності про виконання плану по праці з щомісячним бухгалтерським зведенням даних по рахунках з робітниками і службовцями і зведення зарплати по її складу і категоріях працівників.

Загальні дані цих реєстрів повинні відповідати записам в головній книзі, Ж/о №10, 10/1, або машинограмі оборотів по рахунку 66. Сальдо по рахунку 66 і 65 із Головної книги нат кінець кожного місяця зхвіряється з даними бухгалтерського баланесу по статтям “заборгованість по з/п” і “відрахування на соціальне страхування”. Потім ревізор виясняє чи відповідає сальдо рах. 66 на кінець кожного місяця – сумі зарплати, що належить до видачі по підсумках розрахунково-платіжних відомостей.

У випадках виявлення невідповідностей між даними аналітичного і синтетичного обліку слід встановити їх причини. Забороняється залишатися невиявленими невідповідності по зарплаті.

Наступним етапом є вивчення достовірності первинних документів, дотримання порядку і послідовності їх оформлення.

Наряди на зарплату перевіряється, щоб встановити наявність на них підписів посадових осіб, відповідальних за облік виконаних робіт, правильність використання норм і розцінок. При перевірці табелів-розраунків і нарядів необхідно вияснити, чи немає випадків включення в них видуманих прізвищ робітників. Тому необхідно переглінути наряди по датах їх видачі. Співставити прізвища робітників в нарядах і табелях-розахунках з даними обліку особового складу у відділі кадрів.

Треба також перевірити, чи немає випадків повторного нарахування сум по раніше проведених документах (нарядах, лікарняних листах та ін.), повторення прізвищ одних і тих же осіб в декількох розрахунково-платіжних відомостях.

Особливо детально слід перевірити наряди, виписані на осіб які не числяться в списковому складі п-впа і які пропрацювали нетривалий час, а також наряди по усуненню браку і переобок неякісних виконаних робіт.

Далі ревізор перевіряє нарахування зарплати, і в першу чергу адміністративно-управлінського персоналу (згідно штатного розпису).

Ця перевірка проводиться на основі табелів, в яких фіксуються дані про фактично відпрацьований час. На основі табелів також перевіряють правильність нарахування зарплати робітникам з з погодинною рплатою праці, відповідність її тарифним розрядам робітників і годинним тарифним ставкамє.

Правильність нарахування зарплати робітникам-відрядникам проводиться на основі табелів і нарядів по встановлених розцінках.

Особлива увага надається питанню правильності нарахування віджпускних (а саме, які виплати включаються для визначення середнього заробітку, правильність визначення сум відпускних, методика оподаткування, тривалість відпусток).

Наступним етапом перевірки зарплати є пернесення нарахованої зарплати в особові рахунки, а також утримання прибуткового податку (т.б. пррядок і розміри утримання), та правильність визначення загальної суми зарплати, яка має пільгове оподаткування.

Детальній перевірці піддається рух сум депонованої зарплати на рахунку 662. При виявленні фактів несвоєчасної видачі зарплати необхідно встановити їх причини і винних осіб.

На основі реєстрів депонованих сум перевіряють достовірність віднесення на рахунок 662 невиплаченої в термін зарплати і її наступної видачі депонентам. При цьому контролюється правильність підпису або достовіреностей на одержання депонованих сум. Для забезпечення збереження гошових коштів важливо перевіряти достовірність підсумків розрахунково-платіжних відомостей по зарплаті шляхом вибіркового арифметичного контролю по горизонталі і вертикалі.

Особливу увагу треба звернути на правильність ведення розрахунків з торговими організаціями (за товари продані робітникам і службовцям в кредит), з ощадними банками (по вкладених операціях), з установами зв‘язку (по перевідних операціях згідно акцептованих банком платіжних доручень) та ін. Операціях і при необхідності проводити зустрічну перевірку цих операцій.

Облік розрахунків по оплаті праці на більшості підприємств здійснюється за допомогою ПЕОМ, що значно полегшує контроль таких розрахунків. Ревізор повинен ознайомитися з особливостя­ми організації і технологією облікового процесу на підприємстві при застосуванні комп'ютерної техніки (ведення архівної інфор­мації, нормативної бази, внесення змін, коригування інформації за минулі звітні періоди). Основна увага при виборі інформації для контролю приділяється обґрунтованості внесення змін і до­повнень до нормативної бази даних класифікаторів по персоналу підприємства з точки зору документальної обґрунтованості змін у чисельності працюючих, місячних ставок заробітної плати, ви­дів та обсягів утримань із заробітної плати, надання пільг при оподаткуванні прибутковим податком, звільненні з роботи.

У процесі контролю розрахунків з працівниками здійснюєть­ся перевірка витрачання коштів з фонду соціального страхуван­ня на виплату матеріальної допомоги при тимчасовій непраце­здатності, а також з депонентами по заробітній платі, заборго­ваності за минулі місяці року у зв'язку з несвоєчасними розра­хунками підприємства.

Треба врахувати, що відповідно до чинного законодавства в Україні, при недостатності коштів для здійснення повних розра­хунків з працюючими по заробітній платі та взаємозв'язаних роз­рахунків по перерахуванню утримань із заробітної плати за при­значенням проводиться часткове рівномірне погашення всіх видів заборгованостей (при виплаті 60% заробітної плати праців­никам підприємство повинно перерахувати в бюджет 60% від на­рахованого обсягу прибуткового податку із заробітної плати, 60% боргу Пенсійному фонду і т. ін.). Прострочена депонентська за­боргованість належить до перерахування у дохід бюджету до 10 числа наступного місяця.


2. Тести стор. 161, 121.

Тести стор. 121.

1. Зустрічна перевірка проводиться з дня видачі наказу на її проведення протягом:

а) 3 діб;

б) 7 діб;

в) 10 діб;

г) 30 діб.

2. Санкція — це:

а) законодавчо-фінансовий захід впливу за порушення термінів сплати платежів і внесків;

б) захід примусового впливу, що застосовується до порушників порядку здійснення господарсько-фінансової діяльності лише за наявності вини;

в) платіж за недотримання договірних зобов'язань;

г) захід матеріального впливу на юридичних та фізичних осіб, що застосовується при порушенні законів, договорів, діючих правил.

3. Пеня-це:

а) законодавчо-фінансовий захід впливу за порушення термінів сплати платежів і внесків;

б) захід примусового впливу, що застосовується до порушників порядку здійснення господарсько-фінансової діяльності лише за наявності вини;

в) захід матеріального впливу на юридичних та фізичних осіб, що застосовується при порушенні законів, договорів, діючих правил;

г) платіж за недотримання договірних зобов'язань.

4. Суб'єкт господарювання має право звернутись до суду із заявою про визнання акту перевірки недійсним, якщо акт:

а) не відповідає компетенції органу, що проводить перевірку, або

вимогам законодавства;

б) містить способи виявлення недостач, лишків, а також думки відповідальних за порушення осіб;

в) містить додатки незаконних розпоряджень, записок на незаконний відпуск та отримання цінностей;

г) містить цифрову аргументацію даних бухгалтерського обліку.

5. Державна податкова адміністрація перевіряє законність та обгрунтованість скарги і може:

а) залишити рішення, що оскаржується, без змін, а скаргу без задоволення;

б) зменшити розмір фінансових санкцій або штрафів;

в) зупинити виконання рішень, що оскаржується, і призначити здійснення додаткової перевірки;

г) збільшити розмір фінансових санкцій.

6. Скарги на постанову зі справи про накладення адміністративного стягнення розглядаються в:

а) 3-денний термін з дня надходження;

б) 7-денний термін з дня надходження;

в) 10-денний термін з дня надходження;

г) 24-денний термін з дня надходження.

7. Податкова міліція функціонує у органах:

а) внутрішніх справ;

б) прокуратури;

в) служби безпеки;

г) Державної податкової служби.

8 Послідовність збору матеріалів про злочини у сфері оподаткування наступна:

а) проведення попереднього слідства, збір і перевірка матеріалів на етапі порушення кримінальної справи та ведення оперативно-пошукових заходів;

б) збір і перевірка матеріалів на етапі порушення попереднього розслідування, проведення оперативно-пошукових заходів;

в) проведення оперативно-пошукових заходів, проведення попереднього розслідування, збір і перевірка матеріалів на етапі порушення кримінальної справи;

г) проведення оперативно-пошукових заходів, збір і перевірка матеріалів на етапі порушення кримінальної справи, проведення попереднього розслідування.

9. До складу територіальних податкових адміністрацій (інстанцій) входять:

а) слідчі підрозділи;

б) оперативні підрозділи;

в) відділи податкових розслідувань;

г) підрозділи охорони податкових застав.

10. До системи органів державної податкової служби належать:

а) державна податкова адміністрація України; державні податкові адміністрації в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

б) державна податкова адміністрація України, податкова міліція;

в) ДПАУ, державні податкові адміністрації в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах, у містах;

г) ДПАУ, державні податкові адміністрації в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, податкова міліція, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах, у містах.

11. Структура ДПАУ затверджується:

а) Верховною Радою України;

б) Президентом України;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) Рахунковою Палатою України.

12. Стаття 2 ЗУ "Про ДПСУ" передбачає:

а) законодавство, яким керуються органи ДПС;

б) завдання органів ДПС;

в) об'єкти ДПС;

г) права посадових осіб ДПС.

13. Голову ДПАУ призначає на посаду та звільняє з посади:

а) Кабінет Міністрів;

б) Президент України за наказом прем'єр-міністра України;

в) Президент України;

г) Верховна Рада України.

14. Заступники Голови ДПАУ призначаються на посаду і звільняються з посади:

а) Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ДПАУ;

б) Президентом України за поданням прем'єр-міністра України;

в) Президентом України;

г) Верховною Радою України.

15. Начальники державної податкової інспекції в районах, містах (крім міст Києва і Севастополя}, призначаються на посаду і звільняються з посади:

а) Кабінетом Міністрів України за поданням Голови ДПАУ;

б) Президентом України за поданням прем'єр-міністра України;

в) Голови ДПАУ за поданням голів відповідних державних податкових адміністрацій в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

г) Верховною Радою України.

16. До якої відповідальності згідно з чинним законодавством притягаються посадові особи органів державної податкової служби за неналежне виконання своїх обоє 'язків:

а) дисциплінарної;

б) дисциплінарної, адміністративної;

в) кримінальної, дисциплінарної, матеріальної;

г) кримінальної, дисциплінарної, матеріальної, адміністративної.

17. У разі прийому на роботу посадової особи органів державної податкової служби їй може бути встановлено випробувальний термін від:

а) трьох до шести місяців;

б) шести місяців до 1 року;

в) шести місяців до дев'яти місяців;

г) одного року до півтора року.

18. Уразі загибелі посадової особи органу ДПС у зв 'язку з виконанням службових обоє 'язків сім "tзагиблого виплачується одноразова допомога у розмірі:

а) однорічної заробітної плати за її останнім місцем роботи;

б) п'ятирічної заробітної плати за її останнім місцем роботи;

в) десятирічної заробітної плати за її останнім місцем роботи;

г) трирічної заробітної плати за її останнім місцем роботи.

19. Уразі заподіяння посадовій особі органу ДПС тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі:

а) однорічної заробітної плати за її останнім місцем роботи;

б) п'ятирічної заробітної плати за її останнім місцем роботи;

в) десятирічної заробітної плати за її останнім місцем роботи;

г) трирічної заробітної плати за її останнім місцем роботи.

20. У разі заподіяння посадовій особі органу ДПС менш тяжких тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі:

а) однорічної заробітної плати за її останнім місцем роботи;

б) п'ятирічної заробітної плати за її останнім місцем роботи;

в) десятирічної заробітної плати за її останнім місцем роботи;

г) трирічної заробітної плати за її останнім місцем роботи.

21. За якою ставкою оподатковується прибуток промислових підприємств державної форми власності:

а) 25 %;

б) 0 %;

в) 30 %;

г) 50 %.

22. За якою ставкою оподатковується прибуток, одержаний фізичною особою, яка займається підприємницькою діяльністю:

а) 30%;

6)15 %;

в) 20 %;

г) не оподатковується.

23. Чи оподатковуються виграші у лотерею, казино:

а) ні;

б) частково;

в) так;

г) якщо сума виграшу перевищує 500 грн.

24. Об 'єктом оподаткування є:

а) прибуток;

б) скоригований валовий дохід;

в) валовий дохід;

г) правильної відповіді не запропоновано.


Тести стор. 161

1. Ревізія є методом:

а) інвентаризації;

б) господарського контролю;

в) бухгалтерського обліку;

г) економічного аналізу.

2. Ревізія - це:

а) метод документального контролю фінансово-господарської діяльності підприємства за виконанням законодавства;

б) перевірка виробничо-фінансової діяльності підприємства або його частин на підставі достовірних документів або записів;

в) всі наведені відповіді правильні;

г) правильної відповіді не запропоновано.

3. Основним завданням ревізії є:

а) перевірка фактичного стану об'єкта;

б) вивчення законності, доцільності та ефективності кожної господарської операції;

в) перевірка діяльності матеріально відповідальних осіб;

г) всі відповіді правильні.

4. Принцип активності ревізії полягає у:

а) застосуванні засобів і способів перевірки в момент, коли підконтрольні особи цього не чекають;

б) прагненні знайти кращі методи та способи виконання поставлених перед ревізією задач, готовності ревізора взяти на себе відповідальність за сміливе рішення;

в) виявленні та детальному вивченні всіх фактів, що мають значення для ревізії;

г) правильної відповіді не запропоновано.

5. Принцип раптовості:

а) забезпечує об'єктивну оцінку діяльності підприємства з документальним обгрунтуванням фактів та обов'язковим виявленням причин та зв'язків між ними;

б) полягає в тому, що кожна наступна ревізія починається з моменту закінчення попередньої;

в) досягається шляхом нерозголошення етапів підготовки ревізії та її початку;

г) полягає у виявленні і детальному вивченні всіх фактів, що мають значення для ревізії.

6. Принцип за яким ревізія має певне виховне значення, називається принципом:

а) активності ревізії;

б) послідовності ревізії;

в) безперервності;

г) правильної відповіді не запропоновано.

7. Принцип ревізії, при якому кожна наступна ревізія починається з моменту закінчення попередньої, називається принципом:

а) всебічності;

б) послідовності;

в) об'єктивності;

г) правильної відповіді не запропоновано.

8. "Ревізія " в перекладі з латинської мови означає:

а) "перевірка";

б) "знову оглядаю";

в) "протидія";

г) всі наведені відповіді правильні.

9. Ревізії за порядком призначення бувають:

а) повні, часткові, тематичні;

б) суцільні, вибіркові, комбіновані;

в) планові і непланові;

г) первинні, повторні, додаткові.

10. В залежності від відомчої належності ревізії поділяють на:

а) внутрішні та зовнішні;

б) відомчі, позавідомчі, змішані;

в) обов'язкові і статутні;

г) колективні та індивідуальні.

11. За способом проведення ревізії поділяють на:

а) первинні, повторні і додаткові;

б) планові і позапланові;

в) суцільні, вибіркові і комбіновані;

г) тематичні, повні і часткові.

12. За часом проведення ревізії поділяють на:

а) своєчасні та несвоєчасні;

б) попередні, поточні і наступні;

в) планові і позапланові;

г) щорічні, минулорічні.

13. Комплексну ревізію від некомплексної можна відрізнити за:

а) складом спеціалістів;

б) обсягом ревізованих питань;

в) характером проведення ревізії;

г) обсягом об'єктів ревізії.

14. При проведенні ревізії використовуються:

а) документальні прийоми господарського контролю;

б) фактичні прийоми господарського контролю;

в) документальні і фактичні прийоми господарського контролю;

г) правильної відповіді не запропоновано.

15. Предметом ревізії є:

а) рішення, прийняті керівником підприємства;

б) факти порушень і зловживань;

в) господарська діяльність підприємства;

г) господарські факти та операції.

16. Об 'єктом ревізії є:

а) активи і фінансові зобов'язання;

б) розрахункові операції;

в) операції з майном підприємства;

г) здійснені на підприємстві господарські операції.

17. Ревізію називають документальною тому, що:

а) при її проведенні застосовуються лише документальні прийоми господарського контролю;

б) вона здійснюється шляхом вивчення відображених в документах фактів;

в) вона проводиться в бухгалтерії за бухгалтерськими документами;

г) при її проведенні перевіряються лише ті документи, що містять порушення.

18. Ревізію проводять:

а) після здійснення господарських операцій на окремому підприємстві;

б) лише на вимогу правоохоронних органів;

в) перед здійсненням окремих господарських операцій;

г) лише на підприємствах з незадовільним фінансовим станом.

19. В ході ревізії вивчаються питання:

а) передбачені програмою;

б) поставлені керівником підприємства, що ревізується;

в) сформульовані ревізором в ході проведення обстеження підприємства;

г) ті що залишились не розглянутими попередньою ревізією.

20. Ретроспективний характер є основною рисою:

а) ревізії;

б) інвентаризації;

в) аудиту;

г) аналізу господарської діяльності.

21. В недержавному секторі економіки завдання ревізії визначається:

а) керівником підприємства, що ревізується;

б) органом, який доручив проведення ревізії;

в) безпосередньо ревізором;

г) трудовим колективом.

22. За колом питань, що належить вивчити, ревізії поділяються на:

а) загальні і деталізовані;

б) комплексні і некомплексні;

в) вибіркові і суцільні;

г) повні і часткові.

23. Авторитет контролера-ревізора залежить від:

а) його освіти і досвіду роботи;

б) вмін:ня обходити "гострі кути";

в) рівня оплати праці і системи преміювання;

г) результатів його роботи.

24. Завдання ревізії полягає в перевірці на підставі:

а) задокументованої обліково-економічної інформації з питань, що контролюються в обов'язковому порядку;

б) даниіх первинних документів, облікових регістр звітності;

в) даних ревізованого підприємства та інших юридичних співпрацюють, документів з метою виявлення законності господарських операцій;

г) задокументованої планової та обліково-економічної господарських процесів і явищ, які викликають сумнів контролера-ревізора.

25. Результат праці ревізора залежить від:

а) якості оформлення документації;

б) досвіду і знань техніки складання акту ревізії;

в) докаїзової сили матеріалів ревізії;

г) часу та обсягів проведеної ревізії,

26. Своєчасне виявлення порушень і зловживань та вживання заходів щодо їх якнайшвидииого подолання можна досягти, використовуючи принцип:

а) стимулювання контрольної діяльності;

б) дієвості;

в) гласіності;

г) комплексності.


3. Вирішити вправи № 10.47; 11.30; 14.15 (2)


Вправа 10.47

Необхідно: дати змістовну відповідь на поставлені запитання:

 1. Як проводиться інвентаризація ТМЦ при їх децентралізованому зберіганні?

 2. Чи перевіряється наявність тари при інвентаризації ТМЦ?

 3. Якими документами оформлюються результати інвентаризації тари?

 4. Чи проводиться інвентаризація по тих ТМЦ, шо не належать підприємству?

 5. Як проводиться інвентаризація матеріалів:

1) що передані на переробку;

2) оплачених, але не вивезених зі складу. 1. Як проводиться інвентаризація ТМЦ при їх децентралізованому зберіганні?

При зберіганні матеріальних цінностей в окремих ізольованих приміщеннях у однієї матеріально-відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення пломбується (опечатується) і комісія переходить для роботи в наступне приміщення. Не можна
допускати під час інвентаризації безконтрольного переходу інвентаризаційної комісії від одного приміщення до іншого.

Якщо інвентаризація на складах чи інших закритих приміщеннях не закінчена в той самий день, то приміщення в кінці робочого дня слід опечатати інвентаризаційною комісією.


 1. Чи перевіряється наявність тари при інвентаризації ТМЦ?

До початку інвентаризації тара повинна бути підібрана за її видами:

 • дерев’яна (ящики, бочки);

 • металічна (фляги, бочки);

 • картонна;

 • текстильна (мішки). 1. Якими документами оформлюються результати інвентаризації тари?

Тара заноситься в інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей (ф. № Інв.-3) за видами, цільовим призначенням і якісним станом (нова, що була у використанні, та що вимагає ремонту). На тару, що прийшла в непридатність, інвентаризаційна комісія складає акт, де вказує причини псування.


 1. Чи проводиться інвентаризація по тих ТМЦ, що не належать підприємству?

Якщо на складах підприємства зберігаються матеріальні цінності, що належать іншим підприємствам, то вони інвентаризуються одночасно з власними матеріальними цінностями. На такі цінності складається окремий інвентаризаційний опис (ф. № Інв.-6сг), в якому робиться посилання на відповідні документи, які підтверджують прийняття цих цінностей на відповідальне зберігання. 1. Як проводиться інвентаризація матеріалів:


1) що передані на переробку;

Товарно-матеріальні цінності, що передані на переробку іншим підприємствам, заносяться інвентаризаційною комісією до інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання, в якому вказується назва підприємства, що здійснює переробку, назва цінностей, кількість, сорт, фактична вартість за даними обліку, дата передачі на переробку, місце зберігання, назва, дата і номер документа, який підтверджує передачу цінностей на переробку. Інвентаризаційна комісія повніша отримати від переробних підприємств письмові підтвердження про назву та кількість цінностей, що прийняті на переробку, і порівняти фактичну наявність цих цінностей (за даними письмового підтвердження) з кількістю, встановленою на підставі документів.

2) оплачених, але не вивезених зі складу.

Якщо на складах підприємства зберігаються матеріальні цінності, що належать іншим підприємствам, то вони інвентаризуються одночасно з власними матеріальними цінностями. На такі цінності складається окремий інвентаризаційний опис, в якому робиться посилання на відповідні документи, які підтверджують прийняття цих цінностей на відповідальне зберігання


Вправа 11.30

Необхідно:

 • визначити міру матеріальної відповідальності водія Скляренка С.О. за пожежу в автогаражі;

 • затвердити склад комісії із службового розслідування факту пожежі;

 • скласти кореспонденцію рахунків.


Дані для виконання:

Внаслідок порушення техніки безпеки водієм Скляренком С.О. 18-го квітня минулого року в автогаражі сталася пожежа. Матеріальні збитки від пожежі оцінюють у 296 грн.

За твердженням Скляренка С.О. пожежа відбулась внаслідок короткого замикання електромережі гаража. Свідки Козак К.К. і Петров П.В. стверджують, що під час ремонту автомашини водій Скляренко С.О. палив, іскра потрапила у відро з бензином і спричинила пожежу. Проведена експертиза підтвердила правильність цих свідчень.


 • визначити міру матеріальної відповідальності водія Скляренка С.О. за пожежу в автогаражі;

Законодавство передбачає два види матеріальної відповідальності працівників: обмежену і повну. Виділяють також: підвищену матеріальну відповідальність і відповідальність у межах середнього місячного заробітку.

Мірою матеріальної відповідальності водія Скляренка С.О. за пожежу в автогаражі буде обмежена матеріальна відповідальність тому, що шкода заподіяна зіпсуттям або знищенням матеріалів через недбалість працівником в ході трудового процесу.

Обмежена матеріальна відповідальність при заподіянні шкоди працівником полягає в обов'язку відшкодувати заподіяну з його вини шкоду в розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. Названа відповідальність є обмеженою тому, що вона обмежується розміром середнього місячного заробітку працівника. Її не можна назвати неповною, оскільки при заподіяні шкоди меншого розміру, ніж середня заробітна плата працівника, він буде нести відповідальність у повному розмірі шкоди. Ця відповідальність не є і частковою, оскільки розмір відшкодування визначається не часткою шкоди, а залежно від розміру середньої місячної заробітної плати працівника. Розмір середнього заробітку становить заробітну плату за два останні календарні місяці роботи працівника, що передували дню виявлення шкоди, а якщо шкода виявлена після звільнення — дню звільнення. В разі, коли працівник пропрацював на даному підприємстві менше двох місяців, середня заробітна плата обчислюється із заробітку за фактично відпрацьований час.

 • затвердити склад комісії із службового розслідування факту пожежі;

Голова автогаража призначає голову комісії із службового розслідування факту пожежі, як правило відповідального за пожежну безпеку на підприємстві. Голова комісії із службового розслідування затверджує склад комісії із службового розслідування факту пожежі.

 • скласти кореспонденцію рахунків

№ з/п

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Збиток віднесено за рахунок матеріально відповідальної особи

72

84

296,0

Вправа 14.15 (2)

Необхідно: зазначити, якими прийомами ревізор повинен досліджувати дану ситуацію.


Дані для виконання:

Цукровим заводом на адресу підприємства оптової торгівлі відправлено залізницею 25000 кґ цукру. Вагон з вантажем прибув на станцію призначення 21-го грудня ц.р. і був переданий для розвантаження. При прийманні цукру був складений акт від 23-го грудня ц.р. комісією в складі завідуючої складом Морозової М.А., комірника Райкіної Р.А., бухгалтера Сергієвої С.А. В акті вказано, що у відповідності з документами постачальника, відправлено 25000 кг цукру за ціною 12 грн. за 1 кг на загальну суму 300000 грн. При зважуванні товару виникла недостача 150 кг цукру на суму 1800 грн. Згідно акту приймання бухгалтерією оприбутковано 24850 кг цукру. Недостача списана на витрати по статті "Втрати товарів і технологічні відходи". Акт ніким не затверджений. Норма природного убитку в дорозі для цукру складає 0,15 %.


Ревізор повинен досліджувати дану ситуацію такими прийомами:

1. Зіставлення змісту документів, що складені на початкову операцію зі змістом документів, що відображають здійснення інших операцій, зумовлених першою. Сутність цього способу полягає в тому, що ревізор,
перевіряючи конкретну операцію, виявляє інші обов'язкові операції, які
повинні були здійснитись внаслідок тієї, що перевіряється, та порівняти їх.
Різновидом даного способу є порівняння даних про кількість виданих запасівз даними про тару, в якій вони перевозились. Характерно, що в практиці ревізій рідко порівнюється місткість тари з кількістю відпущених запасів, хоча це є обов'язковою умовою для виявлення порушень.

2. Порівняння операцій, відображених в облікових регістрах, із записами оперативного обліку. Дані оперативного обліку не є підставою для відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку. Як правило, працівники бухгалтерії та ревізори ці дані не контролюють. Тому особи, які здійснюють зловживання, ретельно відпрацьовують лише операції, що охоплюються бухгалтерським обліком, не звертаючи уваги на дані оперативного обліку. При викривленні господарських операцій в бухгалтерському обліку їх дійсний характер та обсяг можна встановити за даними оперативного обліку.

З метою спрощення обліку іноді практикується поєднання оперативного та бухгалтерського обліку. В таких випадках і бухгалтерські, і оперативні записи мають однакове значення для ревізора. Крім того, в ряді випадків певне значення мають записи посадових осіб та інші неофіційні матеріали, оскільки на підставі таких даних можуть бути виявлені зловживання, визначений розмір матеріального збитку, відповідальні за збиток особи та ступінь відповідальності кожного з них.

У зв'язку з тим, що оперативні та неофіційні матеріали носять специфічний, допоміжний для бухгалтера характер, ревізор може користуватися ними як допоміжними матеріалами.

А саме у даному випадку досліджувати неофіційні записи матеріально відповідальних та посадових осіб. Слід розрізняти неофіційні записи з розписками або без розписок осіб, що беруть участь в операціях, відображених в таких записах. Якщо подібні записи підписані особами, які передали та прийняли матеріальні запаси, і в цілому відповідають даним бухгалтерського обліку, то ревізор може вважати їх достатніми для категоричного висновку про наявність або відсутність недостачі матеріальних запасів. Якщо такі неофіційні документи не відображені в документах бухгалтерського обліку і не підтверджені підписами осіб, що брали участь у здійсненні операції, то ревізор не може прийняти такі записи та встановити по них розмір матеріального збитку. В цьому випадку він робить відповідні висновки лише на підставі документів та регістрів бухгалтерського обліку, а про результати дослідження неофіційних записів тільки згадує в акті.

3. Застосування прийомів отримання пояснень при ревізії. Ревізору в ході ревізії та по її завершенні слід отримувати пояснення та роз’яснення від великої кількості осіб, яких умовно можна поділити на дві групи: зацікавлені (посадові та матеріально відповідальні) особи, які безпосередньо зацікавлені в результаті ревізії; інші особи (працівники, службовці), що не беруть участі в ревізії.

Список використаної літератури


 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику по справах про відшкодування шкоди, заподіяного підприємствам, установам, організаціям їх працівниками” від 29 грудня 1992 р. № 14 із змінами й доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 29 березня 1997 р. № 3, Право України.— 1993.— № 5-6; Вісник Верховного Суду України. — 1997.— № 2

 2. Бардаш С.В. Контроль і ревізія: Практікум – Житомир: ЖІТІ, - 2000

 3. Будинець Ф.Ф., Барабаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія – Ж: ПП Рута, 2000.

 4. Вітвицька Н.С., Кузьминська О. Е. Контроль і ревізія – К: Київський національний економічний Університет, 2000.

 5. Камышанов П.И. Практическое пособие по аудиту . - М., «Инфра-М», 1996.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

План Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2) iconПлан 28. Теорія: Особливі вимоги до аудиту 35. Практична частина: Аудит з розрахунків з оплати праці та нарахувань на фонд з оплати праці Список використаної літератури
Практична частина: Аудит з розрахунків з оплати праці та нарахувань на фонд з оплати праці

План Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2) iconПлан 28. Теорія: Особливі вимоги до аудиту 35. Практична частина: Аудит з розрахунків з оплати праці та нарахувань на фонд з оплати праці Список використаної літератури
Практична частина: Аудит з розрахунків з оплати праці та нарахувань на фонд з оплати праці

План Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2) iconДо захисту
Організація І методика обліку та внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці

План Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2) iconДо захисту
Організація І методика обліку та внутрішньогосподарського контролю розрахунків з оплати праці

План Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2) icon1. Персонал організації як об'єкт управління
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...

План Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2) iconПлан зміст, характер І види праці Міжнародний досвід регулювання зайнятості список використаної літератури
Процес праці є складним соціально-економічним явищем, котре розкривається в двох аспектах

План Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2) iconНаціональний технічний університет україни «Київський політехнічний інститут» Охорона праці Методичні вказівки до розділу
Нормування праці. Вибір оптимального режиму праці та відпочинку

План Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2) icon1. Соціальна політика як функція державного управління (Сутність соціальної політики, її роль І значення. Об’єкті й суб’єкти соціальної політики. Принципи побудови І реалізації соціальної політики)
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...

План Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2) icon1. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління організації
Базові курси: Макроекономіка, Мікроекономіка, Статистика, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом,...

План Контроль розрахунків з працівниками по оплаті праці, соціальному страхуванню > Тести стор. 161, 121. Вирішити вправи №10. 47; 11. 30; 14. 15 (2) iconЗакон України “Про охорону праці”
Провідний інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница