Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачать 195.9 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата конвертации21.03.2013
Размер195.9 Kb.
ТипДокументы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ І ПРАВА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету

д.е.н., професор

___________________В.В. Прядко


«___»__________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Теорія держави і права»

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

з галузі знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня

«молодший спеціаліст»


Чернівці

2012


Укладач: к.ю.н., в.о. доц. кафедри філософії і права Мартинюк Т.М.


Рецензент: к.ю.н., в.о. доц. кафедри філософії і права Меленко О.В.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри філософії і права


Протокол № ____ від 14 лютого2012 року


В.о. завідувача кафедри ___________________ в.о. доц. Мартинюк Т.М.


Пояснювальна записка

Мета дисципліни «Теорія держави і права» полягає у тому, щоб висвітлити основоположні, найбільш суттєві, вузлові проблеми держави і права, принципові висновки про розвиток державно-правової дійсності, сформулювати поняття і визначення державних та правових явищ, які дозволяють не лише пізнати сутність, зміст і форми держави і права, підвищувати їх роль у суспільному житті, але й використовувати державу і право для перетворення суспільства.. Всі набуті в процесі вивчення теорії держави і права знання в ході подальшої юридичної освіти повинні наповнитися, збагатитися, конкретизуватися і розвинутися в ході засвоєння фундаментальної і прикладної юридичної літератури, проходженням навчальної і виробничої практик. Теорія держави і права як навчальна дисципліна нового покоління покликана формувати висококваліфікованих спеціалістів в галузі держави і права, які: володітимуть глибокими знаннями держави і права; будуть професійно підготовлені до умов сучасного суспільно-економічного розвитку, вимог ринкової економіки, здатних активно працювати в установах, підприємствах, міжнародних органах.

Завдання навчальної дисципліни логічно випливають із основної мети даного курсу і полягають у:

 • визначенні загальних, специфічних об’єктивних закономірностей розвитку державно-правової дійсності, форм і способів впливу держави і права на людину, що дозволить зрозуміти природу державно-правових явищ і їх роль у розвитку людської цивілізації;

 • розгляді у курсі базових державно-правових понять, що є вихідними логічними засадами для галузевих юридичних наук та спеціальних правових дисциплін, ступінь засвоєння яких істотно вплине на подальше вивчення інших юридичних наук;

 • вивченні природи і закономірностей розвитку державно-правової сфери життя суспільства в рамках системного підходу, в якому теорія держави і права виступає як фундамент юридичного світогляду, мислення і культури майбутніх спеціалістів-правознавців.

Студенти повинні знати:

 • причини виникнення держави як універсального соціального інституту,

 • ознаки, які відрізняють державу від інших форм соціальної організації діяльності людей;

 • правотворчу діяльність держави,

 • поняття, склад та види правопорушення;

 • види юридичної відповідальності;

 • способи формування правосвідомості, правової культури та правового виховання.

Студенти повинні вміти:

 • осмислювати системний характер права, розуміння кожного елементу цієї системи, способів розвитку правовідносин, правомірної поведінки, законності і правового порядку у суспільстві;

 • уяснити співвідношення суспільства, держави і права;

 • застосувати набуті знання на практиці;

 • застосувати набуті знання при вивченні фахових дисциплін.

Для вступних випробувань на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» передбачено 200 теоретичних та 20 практичних тестових завдань.

У запропонованих тестових завданнях передбачені чотири варіанти відповідей, одна з яких є правильною.

Практичні тестові завдання потребують обґрунтування обраного варіанту відповіді.

Зміст навчальної дисципліни «Теорія держави і права» за темами


Змістовий модуль1. Загальна теорія держави


Тема 1. Предмет і метод теорії держави і права

Предмет теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Роль і місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук. Завдання та функції теорії держави і права.

Методологія юридичної науки. Загальнонаукові методи пізнання держави і права. Спеціальні і приватно наукові методи теорії держави і права

Тема 2. Походження держави. Поняття і сутність держави

Необхідність дослідження проблем походження держави і права. Причини та умови виникнення держави і права. Різноманітність теорії походження держави і права. Співвідношення суспільства і держави.

Поняття держави. Основні теорії походження держави. Основні ознаки держави. Сутність та соціальне призначення держави.

Тема 3. Функції і типи держави

Поняття і класифікація функцій держави. Основні внутрішні функції. Основні зовнішні функції. Форми здійснення функцій держави.

Необхідність визначення різних типів держав і правових систем. Критерії типології держав і правових систем. Поняття типу держави і права.

Тема 4. Форма держави

Поняття форми держави. Форма правління та її види. Форма державного устрою та його види. Політичний режим та його види.

Тема 5. Механізм держави і апарат держави

Поняття і значення механізму та апарату держави. Структура механізму та апарату держави. Поняття і ознаки державного органу. Види органів держави. Основні принципи організації і діяльності державного апарату.

Тема 6. Держава у політичній системі суспільства

Поняття і структура політичної системи держави. Місце і роль державної влади у політичній системі держави та суспільства. Політичні партії у політичній системі суспільства. Громадські організації у політичній системі суспільства. Співвідношення державної політики, політичної діяльності і політичної культури.

Тема 7. Правова держава. Громадянське суспільство

Становлення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки і риси правової держави. Становлення і розвиток громадянського суспільства. Громадянське суспільство і сучасна держава.

Тема 8. Держава і особа

Поняття прав свободи і громадянина, їх загальна характеристика. Обов’язки людини і громадянина. Види прав, свобод людини і громадянина. Гарантії прав і свобод людини і громадянина у демократичній державі.


Змістовий модуль 2. Загальна теорія права


Тема 9. Походження права. Поняття і ознаки права

Теорії походження права. Закономірності виникнення права. Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу.

Головні підходи до праворозуміння. Визначення права. Ознаки права: нормативність, обов’язковість, примусовість, здатність виступати в ролі регулятора суспільних відносин.

Тема 10. Право в системі соціальних норм

Поняття та види соціального регулювання. Соціальні норми: поняття і класифікація. Економічні норми. Політичні норми. Корпоративні норми. Право і звичай. Право і релігійні норми. Взаємозв'язок права і моралі.

Тема 11. Функції права. Принципи права

Поняття функцій права. Система функцій права. Характеристика основних функцій права. Форми реалізації функцій права.

Поняття і класифікація принципів, що діють у правовій системі. Загально-правові принципи. Міжгалузеві і галузеві принципи. Принципи правових інститутів.

Тема 12. Норми права

Поняття і загальні ознаки норм права. Класифікація норм права. Структура норми права. Види правових норм. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта.

Тема 13. Форми права

Поняття і види форм права. Ознаки нормативного правового акта. Поняття, ознаки, види законів. Підзаконні нормативні правові акти. Дія нормативно-правових актів у часі. Дія нормативних правових актів у просторі за колом осіб. Колізії в законодавстві.

Тема 14. Система права і система законодавства. Систематизація законодавства

Поняття системи права. Предмет і метод правового регулювання як критерії поділу системи права на галузі та інститути. Поняття та види систематизації.

Тема 15. Правові системи сучасності

Класифікація правових систем. Правові сім'ї. Англо-саксонська правова система. Романо-германська правова система. Мусульманська правова система. Соціалістична правова система. Система звичаєвого права.

Тема 16. Правове регулювання

Поняття правового регулювання. Способи, методи та типи правового регулювання. Види правового регулювання. Механізм правового регулювання.

Тема 17. Правотворчість та законотворчість

Поняття та ознаки правотворчості. Принципи правотворчості. Види правотворчості.. Поняття і стадії правотворчого процесу. Законодавча техніка.

Тема 18. Правові відносини. Юридичні факти

Поняття і ознаки правових відносин. Види правових відносин. Суб’єкти правових відносин, їх види. Поняття юридичної особи. Поняття і види об’єктів правових відносин. Юридичні факти: поняття і класифікація. Фактичний склад.

Тема 19. Правова свідомість і правова культура. Правове виховання

Поняття, риси, структура та функції правосвідомості. Види правосвідомості. Правова культура: поняття та структура. Поняття, мета, функції, форми правового виховання.

Тема 20. Реалізація права

Поняття та форми реалізації права. Застосування права. Стадії застосування права. Акти застосування права. Прогалини в законодавстві. Застосування права по аналогії.

Тема 21. Тлумачення права

Поняття тлумачення. Способи тлумачення правових норм. Результати тлумачення. Суб'єкти тлумачення. Функції тлумачення.

Тема 22. Законність і правопорядок. Правомірна поведінка

Зміст законності. Вимоги законності. Основні принципи законності. Гарантії законності.

Правопорядок. Правопорядок і громадський порядок. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку.

Поняття правомірної поведінки. Характеристика правомірної поведінки. Класифікація правомірної поведінки.

Тема 23. Правопорушення та юридична відповідальність

Поняття правопорушення і його види. Соціальні корені (причини) правопорушень.

Поняття юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Цілі і функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Акти європейського права із соціальних питань / За заг. ред. академіка НАН України В.М. Литвина. – К.: Парламентське видавництво, 2005. – 543с.

 2. Актуальні проблеми теорії держави та права: [навчальний посібник] / [Є.В. Білозьоров, Є.О. Гіда, А.М. Завальний, А.О. Осауленко]; за заг. Ред.. Є.О. Гіди. – К.:ФОП О.С. Ліпкан, 2010. – 260с.

 3. Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина І. Навчальний посібник / С.М. Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, Н.М. Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. Пронюк. - К.: КНТ, 2007. – 288 с.

 4. Васильев А.В. Государство, право и личность // В мире права.  2000.  (http://www.law.edu.ru/script/cntsource.asp?cntID=100021967)

 5. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К., 2001. – 180 с.

 6. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.

 7. Впровадження гендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України: Практичний посібник. – К.: К.І.С., 2005. – 186с.

 8. «Вступ до теорії правових систем» / За заг. ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко: Монографія. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2006. – 432 с.

 9. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. – Чернівці: Рута, 2002.

 10. Гегель Г.В.Ф. Философия права. Пер. с нем.: Ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц. – М.: Мысль, 1990.

 11. Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: Монографія / Кол. авт.: За заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 372 с.

 12. Гіда Є.О. Теоретичні основи загальнолюдських стандартів прав людини: Посібник. Наукове видання. – К., 2008. – 100 с.

 13. Гражданскоеобщество: истоки и современность / Науч. ред. проф. И. И. Кальной, доц. И. Н. Лопушанский. 2-е изд., доп. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.

 14. Григонис Э.П. Теориягосударства и права: Курс лекций. – СПб.: Питер, 2002.

 15. Гусарєв С.Д., Олійник А.Ю., Слюсаренко О.Л. Теорія права і держави: Навчальний посібник. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. – 270 с.

 16. Еллинек Г. Общееучение о государстве / Вступительнаястатьядокт. юрид. наук, проф. И.Ю. Козлихина. – СПб.: Издательство «Юридический Центр Пресс», 2004.

 17. Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М.В. Цвіка та ін. – Харків: Право, 2002.

 18. «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с.

 19. «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» / Ред. О.В. Зайчук, С.В. Бобровник. – К.: Юстініан, 2004. – 216 с.

 20. Кашанина Т.В. Происхождениегосударства и права. Современные трактовки и новыеподходы: Учебноепособие. – М.: Юрист, 1999

 21. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права : підруч. / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. – К. : Кондор, 2008.

 22. Киримова Е.А. Правовойинститут: понятие и виды: Учебноепособие / Под ред. И.Н. Сенякина. – Саратов, 2000.

 23. Колодій А.М. Принципи права України. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

 24. Конституційні засади законотворчої діяльності. – К: Парламентське видавництво, 2005. – 161с.

 25. Концепциястабильностизакона (серия «Конфликтзакона и общества») / Под ред. В.П. Казимирчука. – М.: Проспект, 2000.

 26. Копейчиков В.В. Народовластие и личность. – К.: Україна, 1999.

 27. Котюк В.О. Загальна теорії держави і права. – К.: Атака, 2005.

 28. Кравчук М.В. Проблеми держави і права (опорні конспекти) / Навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. – 2-ге вид., змін. й лоп. – К. : ВД „Професіонал”, 2004.

 29. Лисенков С.Л.Загальна теорія держави і права : Навч. посібник // М-во освіти і науки України. - Київ: Юристконсульт, КНТ, 2006 р.- 355с.

 30. Лившиц Р.З. Теория права. – М.: БЕК, 1994.

 31. Луць Л. А. Загальна теорія держави і права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атіка, 2007. – 412 с.

 32. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К.: Атака, 2007.

 33. Малько А.В. Теориягосударства и права: Учебник. – М.: Юристъ, 2004.

 34. Нікітін А.В. Теорія держави і права. Навчальний посібник для дистанційного навчання, Київ: Ун-т "Україна", 2004.

 35. Общаятеориягосударства и права. Академический курс в 3-х томах. Том 1. / Под ред. проф. М.Н.Марченко. – М.: Зерцало, 2001.

 36. Общаятеориягосударства и права. Академический курс в 3-х томах. Отв. ред. М.Н. Марченкою – М.: ИКД „Зерцало-М”, 2001. – Т.2.

 37. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 352 с.

 38. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 132 с.

 39. Оніщенко Н.М. «Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи»: Монографія / Відп. ред. академік НАН України Ю.С. Шемшученко. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. – 320 с.

 40. Осауленко О.І. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Істина, 2007. – 336 с.

 41. Пейн Т. Права людини / Пер. з англ. Ігор Савчак. – Львів: Літопис, 2000.

 42. Пікуля Т.О. Правоохоронні органи України в механізмі держави: Монографія // МВС України. КНУВС. Київськ. юрид. ін-т. - Тернопіль: Астон, 2005 р.- 199 с.

 43. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. / В.С. Журавський, О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко,  Н.М. Оніщенко; За заг. ред. В.С. Журавського. – К.: «Юрінком Інтер», 2003. – 296 с.

 44. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2005. – 198с.

 45. «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні»: Монографія / Кол. авторів; За ред. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 424 с.

 46. Проблемыобщейтеории права и государства: Учебник для вузов / Подобщ. ред. проф. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2004.

 47. Проблемытеориигосударства и права: Учебноепособие / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Юристь, 2004.

 48. Рабинович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. – К.: Атака. – 2001.

 49. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави.  Тернопіль: Лілея, 2002.

 50. «Систематизація законодавства в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення»: Монографія.  – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 220 с.

 51. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків: Консум, 2001. – 664 с.

 52. Словник термінів і понять з міжнародного та європейського права. – К.: К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2005. – 157с.

 53. Сорокин В.Д. Правовоерегулирование: предмет, метод, процесс // Правоведение. – 2000. – № 4. – С. 34-45.

 54. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник  / За ред. О.В. Зайчука,  Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

 55. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник  / За ред. О.В. Зайчука,  Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 688 с.

 56. Теорія держави і права: навчальний посібник / А.Ю. Олійник, С.Д. Гусарєв, О.Л. Слюсаренко. - К. : Юрінком Інтер, 2001. – 176 с.

 57. Теорія держави і права: Навч. посіб. / В.М. Субботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. — К.: Знання, 2005. — 327 с.

 58. Теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова, С.Л Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 59. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчика, Н. М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

 60. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 688 с.

 61. Теорія держави і права: Навч. посіб. / За заг. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копейчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 62. Теорія держави і права: навчальний посібник для підготовки до державних іспитів [для студ. вищ. навч. закладів] / С.П. Коталейчук – К.: КНТ, 2009. – 320 с.

 63. Теорія держави і права: Підручник / С.Л.Лисенков, А.М.Колодій, О.Д.Тихомиров, В.С.Ковальський; За ред. С.Л.Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 448 с.

 64. Теорія держави і права: посібник для підготовки до іспитів / Пендюра М.М. – К.: КНТ, 2008. – 189 с.

 65. Теорія держави та права: Посіб. для підготов. до іспитів / С.М Тимченко, Р.А. Калюжний, С.М. Легуша. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 176 с.

 66. Тимошенко В.І. «Розвиток теорії держави в політико-правовій думці Україні і Росії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.


Додаткова

 1. Батлер У.Е. Місце пострадянських правових систем на правовій карті світу: Відкрита лекція. – К., 2009.

 2. Бехруз Х.Н. Актуализациясравнительно-правовыхисследований в эпохуглобализации: Открытаялекция. - Киев, Одесса, Симферополь, 2008.

 3. Бехруз Х.Н. Методологическиеосновысравнительногоправоведения: Открытаялекция. - Киев, Симферополь, 2007.

 4. Бутенко А.П. От тоталитаризма к демократии: общее и специфическое // Соц.–полит. журн. – М.,1996. – № 2. – С. 181–187.

 5. Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії. Книга перша. / Відповідальний редактор Н.М. Оніщенко. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2009. – 344 с.

 6. Витрук Н. В. Федерализм, автономия и права национальныхменьшин // Право и жизнь. – 2007. – № 11. – С. 64–82.

 7. Галкин А., Красин Ю. Сильнаядемократия – альтернатива авторитаризму / Ин–тсоциологии РАН.– М., 1996.

 8. Ганклис А. Б. Многообразие форм федерализма в США // Государство и право. – 1994. – № 6.

 9. Ганьба Б.П. Особливості реалізації соціальних функцій української держави в умовах сьогодення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ україни. – 2001. – № 1. – С. 50–52.

 10. Гегель. Философия права. – М.: Мысль, 1990.

 11. Дія права: інтегративний аспект. Монографія / Відп. редактор Н.М. Оніщенко, К.: Видавництво “Юридична думка”, 2010. – 360 с.

 12. Дорендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и еепроблемы в ВосточнойЕвропе // Вопросыфилософии. – 1990. – № 9. – С. 69.

 13. Ильин И.А. О монархии и республике // Вопросыфилософии.  1991. – № 4. С.107–151; № 5.– С. 95–158.

 14. Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах / За загальною редакцією Н.М. Оніщенко. – К.: Юридична думка, 2009. – 216 с.

 15. Кашанина Т.В. Происхождениегосударства и права. Современные трактовки и новыеподходы: Учебноепособые. – М.: Юрист, 1999.

 16. Кельман М. Десять засад демократії // Право України. – 1996. – № 6.

 17. Керимов Д.А. Методология права. – М.: Аванта +, 2001.

 18. Козюбра Н.И. Понятие и структура методологииюридической науки // Методологическиепроблемыюридической науки. – К., 1990. – С. 5–19.

 19. Костенко А.Н. Социальныйнатурализмкакметодологический принцип сравнительногоправоведения и юридическойглобалистики: Открытаялекция. - Киев, Симферополь, 2008.

 20. Кравченко В. Економічні функції держави // Право України. – Київ, 1993. – № 1.

 21. Лившиц М.С. Научныйсеминар по книге Х. Арендт “Истокитоталитаризма” // Социол. журн. – М., 1995. – № 3. – С. 224–231.

 22. Луць Л.А. Типологізація сучасних правових систем світу: Відкрита лекція. - Київ, Сімферополь, 2007.

 23. Макарова Е.А. Тоталитаризм и ценностьличнойсвободы в учении Н.А.Бердяева // Проблемыценностногоподхода в праве: традиции и обновление.– М.: ИГП РАН,1996.– C. 68–73.

 24. Марченко М.Н. Конвергенцияромано-германского и англо-саксонского права: Открытаялекция. - Киев, Симферополь, 2007.

 25. Маттей У. Порівняльне право і критичні правові дослідження: Відкрита лекція. – К., 2009.

 26. Методологічні проблеми юридичної науки. – К., 1990.

 27. Нерсесянц B.C. Юриспруденция: Введ. в курс общ. теории права и государства: Для юрид. вузов и факультетов. – М.: ИНФРА–М, 1998. – 282 с.

 28. Оборотов Ю.Н. Современноегосударство: Основытеории. – Одесса: Астропринт, 1998.

 29. Оксамытный В.В. Правовыесистемысовременного мира: проблемыидентификации: Открытаялекция. – Киев, Москва, Симферополь, 2008.

 30. Оксамытный В.В. Сравнительнаятеориязакона и ееместо в юридическойкомпаративистике: Открытаялекция. – К., 2009.

 31. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії. – К.: І–нт держави і права ім. В.М.Корецького HAH України, 2002. – 352 с.

 32. Пахоленко Н.Б. От тоталитаризма к демократии: О функціях государства в переходныйпериод // Политическиепроблемытеориигосударства. – Москва, 1993.

 33. Ромашов Р.А. Проблема соотношения понятий "право" и "закон" в контекстеисторического и юридико-лингвистическогоанализа: Открытаялекция. - Киев, Симферополь, 2007.

 34. Ромашов Р.А. Типологиягосударства в контекстесравнительногоправоведения: Открытаялекция. – К., 2009.

 35. Саидов А.Х. Религия и международное право: Открытаялекция. - Киев, Ташкент, Симферополь, 2008.

 36. Саидов А.Х. Сравнительноеправоведение и законотворчество: Открытаялекция. - Киев, Симферополь, 2007.

 37. Саликов М. С. Взаимоотношениештатов в системеамериканскогофедерализма // Государство и право.– 1997. – № 9. – С. 95–98.

 38. Селіванов В. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі права України // Право України. – 1996. – № 12. – С 30–33, 48.

 39. Сильвестров С. Основные характеристики конфедерации и федерации // Власть.– М.,1994. – № 12.– С. 38–41.

 40. Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково–практичної конференції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999. – 600 с

 41. Скакун О.Ф. Правова система – держави, суспільства, регіону, світу? (щодо базових категорій порівняльного правознавства): Відкрита лекція. - Київ, Харків, Сімферополь, 2008.

 42. Скакун О.Ф. Принцип единствалогичекского и историческогометодов в сравнительномправоведении: Открытаялекция. - Киев, Симферополь, 2007.

 43. Тихомиров А.Д. Философскиепроблемыправовойкомпаративистики: Открытаялекция. – К., 2009.

 44. Тихомиров Ю.А. Право: современныеграницырегулирования: Открытаялекция. – К., 2009.

 45. Тихомиров Ю.А. Сравнительноеправоведение и интегрирующая роль международного права: Открытаялекция. - Киев, Москва, Симферополь, 2007.

 46. Токвіль А. Про демократію в Америці. У двох томах. – К.: Всесвіт, 1999.

 47. Трипольский В. Демократія і влада // Віче. – 1997. – № 1.

 48. Тэпс Д. Концептуальныеосновыфедерализма. – СПб.: Юр. центр Пресс, 2002.

 49. Фадеева Т. Ш. Европейский союз: федералистскиеконцепцииевропейскогостроительства. – Москва, 1996.

 50. Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Деякі питання класифікації європейських систем приватного права: Відкрита лекція. - Київ, 2007.

 51. Четвернин В.А. Понятие права и государства. Введение в курс теории права и государства. – М.: Дело, 1997.

 52. Чиркин В. Е. Моделисовременногофедерализма: сравнительныйанализ // Государство и право. – 1994. – № 8–9. – С. 150–158.

 53. Чиркин В.Е. Нетипичныеформыправления в современномгосударстве // Государство и право. – 1994. – № 1. – С. 109–115.

 54. Чиркин В.Е. Переходноепостсоциалистическоегосударство: содержание и форма // Государства и право. – 1997. – № 1. – С. 4–11.

 55. Якушик В. Різновиди політичних режимів // Віче. – 1995. – № 9. – С. 129–133.


Ресурси

 1. www.president.gov.ua- офіційна сторінка Президента України.

 2. www.rada.gov.ua- Сервер Верховної Ради України

 3. www.state – gov. uа - Кабінет Міністрів України

 4. www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України

 5. www.niss.gov.ua. - Національний інститут стратегічних досліджень

 6. www.niisp.gov.ua - Національний інститут проблем міжнародної безпеки

 7. www.uceps.org - Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова

 8. www.lawukraine.com - База українського законодавства в Інтернет

 9. www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області

 10. alpha.rada.kiev.ua - веб-сервер Верховної Ради України.

 11. www.leeal.com.ua/oqi-bin/rnatrix.ogi/pravo - Право Україна

133. www.nbuv.gov.ua- Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

134. www.alpha.rada.kiev.ua - Національна парламентська бібліотека

135. www.library.if.ua- Національна бібліотека наукових видань

136. www. Lib.-gw.univ.kiev.ua - Наукова бібліотека ім. Максимовича

137. www.lsl.lviv.ua - Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

138. www.ognb.odessa.ua - Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Вступ

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Вступ

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconДодатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту для використання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році Информатика
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Циклова комісія ресторанного, туристичного обслуговування та соціально-гуманітарних дисциплін

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма курсу «Конфліктологія» складається з 5 тем, що передбачають вивчення зазначених питань

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програми дисципліни „Картографія І карткреслення” для студентів держуніверситетів спеціальностей 070501

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
На підставі рішення приймальної комісії (протокол №22 від 10. 08. 2011 р.) зарахувати з 1 вересня

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconНавчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница