Міністерство освіти І науки україни
НазваниеМіністерство освіти І науки україни
страница1/5
Дата конвертации31.03.2013
Размер0.56 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Щербина Л. В


Методичні вказівки

до самостійної роботи студентів та виконання науково-дослідного завдання (курсової роботи) з дисципліни

«ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

з дидактичним забезпеченням

(для студентів 4 курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0502 - „Менеджмент”)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання науково-дослідного завдання з дисципліни «Технологія наукових досліджень» з дидактичним (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 - „Менеджмент”). /Укл. Щербина Л. В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 39 с.Укладач:

доц. кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ, канд. екон. наук, Щербина Л. В.

Рецензент:

проф. кафедри туризму і готельного господарства ХНАМГ, доктор екон. наук, Писаревський І. М.Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 6 від 31 січня 2008 р.

ЗМІСТ


ВСТУП ....................................................……………………………

1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни ........

2 ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ...................................

3. Система поточного та підсумкового контролю

знань студентів ..........................................................................

4. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ ..........................................................

5. СПИСОК РекомендованОЇ літературИ .......................

Додаток а .......................................................................................

Додаток Б .......................................................................................

Додаток В .......................................................................................

4

5


6


28

32

34

36

37

38

ВСТУП


Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання науково-дослідного завдання (курсової роботи) розроблені відповідно до програми та робочої програми дисципліни і призначені для студентів напряму підготовки 0502 - „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 - „Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”) освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Вивчення дисципліни «Технологія наукових досліджень» передбачає за-своєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час у формі са-мостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи (курсової роботи), при-значеної формувати практичні навички роботи студентів із спеціальною літера-турою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення набутих знань та глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем менеджменту туріндустрії для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів для підприємств готельного, курортного, ресторанного та туристського бізнесу.

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах та лабораторіях, у домашніх умовах. Згідно з навчальним планом дисципліни «Технологія наукових досліджень» на самостійну роботу студентів відведено 63 години, з них 36 – на виконання індивідуального науково-дослідного завдання. Раціональна організація самостійної роботи вимагає від студента вмілого розподілу свого часу між аудиторною та позааудиторною роботою. Виконання завдань із самостійної та індивідуальної роботи є обов'язковим для кожного студента.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів включають: тематичний план навчальної дисципліни; загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни, у тому числі до організації індивідуального наукового-дослідного завдання (курсової роботи); систему поточного та підсумкового контролю знань студентів; список рекомендованої літератури.

Фінальною формою самостійної роботи є підготовка до заліку. Вона базується на систематичному вивченні лекційного матеріалу, питань, розглянутих на індивідуальних заняттях, а також проблемних питань, досліджених самостійно та вмінні логічно викладати їх сутність.

1. Тематичний план НАВЧАЛЬНОЇ дисципліни

При вивченні дисципліни «Технологія наукових досліджень» студент має ознайомитися з програмою навчальної дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Технологія наукових досліджень» складається з трьох змістових модулів, кожен з яких об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно пов’язує кілька укрупнених навчальних елементів дисципліни.

Навчальний процес здійснюється в наступних формах: лекційні, практичні заняття, індивідуальна і самостійна робота студента. Тематичний план дисципліни наведений в табл. 1.

Таблиця 1 – Тематичний план дисципліни «Технологія наукових досліджень»

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

1

2

3

4

5

ЗМ 1.1. Теоретичні засади науки та наукових досліджень

Тема 1. Ключові поняття науки та наукових досліджень

2

2

12

2

Тема 2. Організація науково-дослідної роботи в Україні

1

2

2

Тема 3. Науково-дослідна робота студентів

1

2

2

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукової роботи

2

4

2

ЗМ 1.2. Методологічні основи наукового знання і творчості

Тема 5. Метод і методика економічних досліджень і аналізу

2

4

11

3

Тема 6. Механізм проведення наукових досліджень

1

4

3

Тема 7. Методика підготовки й оформлення результатів наукового дослідження та впровадження їх у практику економічної діяльності

1

4

3

ЗМ 1.3. Економічний інструментарій проведення наукових досліджень

Тема 8. Економіко-статистичні та економіко-математичні методи та моделі в економічних досліджен-нях та економічному аналізі

3

5

13

6

Тема 9. Застосування багатовимірних методів групування та прогнозування в процесі дослідження ринку

2

3

4

Всього

15

30

36

27

    1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ


Обов’язковим елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Технологія наукових досліджень» є самостійна робота студентів з вітчизняною та зарубіжною спеціальною літературою з питань менеджменту, економіки, теорії, методології та практики проведення наукових досліджень в галузі туризму та індустрії гостинності. Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від нормованих навчальних занять, тобто лекційних та практичних занять (аудиторної роботи).

Основні види самостійної роботи, на які повинні звертати увагу студенти:

вивчення лекційного матеріалу;

робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури;

підготовка до практичних занять;

підготовка до дискусій та інших пропонованих викладачем завдань;

робота над рефератом (тезами, доповіддю);

робота над індивідуальним науково-дослідним завданням (курсовою роботою);

укладання глосарію з основних понять, які використовуються у винесених на розгляд тем навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень».

самоперевірка студентом власних знань за запитаннями для самодіагностики;

підготовка до проміжного та підсумкового контролю.

Опрацювання лекційного матеріалу. У системі різних форм навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах особливе місце належить лекції, де викладач надає студентові основну інформацію, навчає розмірковувати, аналізувати, допомагає опанувати ключові знання, а також спрямовує самостійну роботу студента.

Зв'язок лекції і самостійної роботи студента розглядають в наступних напрямах:

лекція як головна початкова ланка, що визначає зміст та обсяг самостійної роботи студента;

методичні прийоми читання лекцій, що активізують самостійну роботу студентів;

самостійна робота, яка сприяє поглибленому засвоєнню теми на базі прослуханої лекції.

Перший етап самостійної роботи починається з процесу слухання і записування лекції. Правильно складений конспект лекції – найефективніший засіб стимулювання подальшої самостійної роботи студентів. Студент повинен чітко усвідомити, що конспект – це короткий тезовий запис головних положень навчального матеріалу. Складання та вивчення конспекту – перший етап самостійної роботи студента над вивченням теми чи розділу. Конспект допомагає в раціональній підготовці до практичних занять, заліку, у визначенні напряму і обсягу подальшої роботи з літературними джерелами.

Під час підготовки до лекції студент повинен опрацювати матеріал попередньої лекції з використанням підручників та інших джерел літератури. На лекціях висвітлюються лише основні теоретичні положення та найбільш актуальні проблеми, тому більшість питань виноситься на самостійне опрацювання.


Підготовка до практичних занять. Підготовку до практичних занять розпочинають з опрацювання лекційного матеріалу. Студент повинен самостійно ознайомитися з відповідним розділом робочої програми, підготувати відповіді на контрольні питання, які подані в програмі у визначеній послідовності згідно з логікою засвоєння навчального матеріалу.

Практичні заняття збагачують і закріплюють теоретичні знання студентів, розвиваючи їх творчу активність, допомагають у набутті практичних навичок роботи за предметом навчальної дисципліни.

У процесі підготовки до практичних занять самостійна робота студентів – обов'язкова частина навчальної роботи, без якої успішне і якісне засвоєння навчального матеріалу неможливе. Це свідчить про необхідність керування самостійною роботою студентів з боку викладача завдяки проведенню цілеспрямованих організаційних і контрольних заходів.

Відповідно до навчального плану з кожної теми курсу проводяться практичні заняття. Щороку викладачі уточнюють тематичний план проведення семінарських і практичних занять та ознайомлюють з ним студентів на першому занятті.

Викладач у вступній лекції рекомендує студентам основну і додаткову літературу, а також методичні рекомендації до самостійної роботи та до організації практичних занять з дисципліни. У методичних вказівках з кожної теми наведено перелік питань для теоретичної підготовки до заняття.

У випадку, коли студент не може самостійно розібратися в якомусь пи-танні, він може отримати консультацію у викладача (згідно з графіком прове-дення консультацій викладачами кафедри туризму і готельного господарства). Добре організовані консультації дозволяють спрямувати самостійну роботу в потрібному напрямі, зробити раціональною та підвищити її ефективність.


Робота над індивідуальним завданням. Виконання індивідуального науково-дослідного завдання (курсової роботи) винесено на індивідуальне самостійне опрацювання студентами. У межах дисципліни «Технологія наукових досліджень» у якості індивідуального завдання виконується комплексна курсова робота. Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсова робота) передбачає: систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних практичних ситуацій. Також виконання курсової роботи передбачає розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження, пов’язаною з економікою, організацією і управлінням підприємствами у галузі готельного, курортного та туристського бізнесу.

Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни «Технологія нау-кових досліджень» видається студенту викладачем на початку вивчення дис-ципліни. Робота виконується самостійно при консультуванні викладачем про-тягом вивчення предмету у відповідності до графіку навчального процесу, але не пізніше терміну проведення підсумкового контролю. Оцінка за виконання курсової роботи враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагаль-нення знань, одержаних студентами під час навчання та придбання практичних навичок їх застосування при вирішенні проблем туристської індустрії.

Студент має право самостійно обрати тему роботи, але обов’язково узгодити її з викладачем. У протилежному випадку тема курсової роботи вибирається студентом із запропонованих викладачем.

Курсова робота вимагає наявність наступних елементів наукового дослідження:

теоретичного використання передової сучасної методології і наукових розробок;

практичної значущості;

комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження;

наявності елементів творчості.

Застосування сучасної методології полягає у тому, що при висвітленні теоретичної частини роботи, студент повинен використовувати відомості про новітні досягнення досліджень, застосовувати різноманітні підходи і аспекти до питань, які розглядаються в роботі.

Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні реальності її результатів для потреб практики. Тобто, робота має бути актуальною для країни, регіону чи туристського підприємства, і її результати можуть повністю або частково бути впроваджені до потреб практики.

Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, що предмет дослідження під різними кутами зору – з позицій теоретичної бази і практичних навичків, умов його реалізації, аналізу, обґрунтування шляхів удосконалення і т. д. – в тісному взаємозв’язку і єдиній логіці викладу.

У процесі виконання курсової роботи, разом із теоретичними знаннями та практичними навичками за фахом, студент повинен продемонструвати здатність до науково-дослідної роботи й уміння творчо мислити, навчитися вирішувати актуальні завдання.

У процесі написання курсової роботи студент має опрацювати не менше 15-20 літературних джерел з посиланням на використання певної інформації у тексті роботи. При цьому робота має бути творчою і спрямованою на вирішення певної проблеми чи на обгрунтування особистого погляду автора роботи на питання, які розглядаються у роботі.

Курсова робота складається з: титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, висновків, списку літератури, додатків.

Титульна сторінка повинна містити назву навчального закладу, кафедри, навчальної дисципліни; тему курсової роботи; прізвище та ініціали студента; номер академічної групи; дату подання курсової роботи викладачеві на перевірку.

Зміст повинен містити назви розділів, підрозділів і т.д., які розкривають тему курсової роботи, з зазначенням номерів сторінок, на яких вони розміщені.

У вступі зазначається актуальність обраної теми дослідження, її проблематика, об’єкт, предмет, мета і задачі дослідження.

Основна частина складається із декількох розділів (підрозділів) і обов’язково складається з взаємопов’язаних теоретичної, аналітичної та рекомендаційної (практичної) частин.

У висновках викладаються перелік пропозицій та рекомендацій та результати одержані в курсовій роботі.

Список використаної літератури необхідно скласти у певному порядку: спочатку наводяться законодавчі та нормативні акти, далі загальна та спеціальна література в алфавітному порядку, потім Інтернет джерела, і в кінці – література на іноземній мові.

У додатки можуть бути винесені таблиці, рисунки, схеми тощо. При наявності кількох додатків, оформляється окрема сторінка «ДОДАТКИ». Додатки позначаються великими літерами українського алфавіту.

Курсову роботу слід оформлювати у відповідності до вимог, розроблених і затверджених профілюючою кафедрою. Обсяг курсової роботи повинен становити 30-35 друкованих сторінок, шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє й нижнє, ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.


Рекомендована тематика курсових робіт

1. Шляхи підвищення конкурентоспроможності готельного (туристського, санаторно-курортного) підприємства.

2. Управління ризиками на готельному (туристському, санаторно-курортному) підприємстві.

3. Управління збутом готельного (туристського, санаторно-курортного) продукту на принципах маркетингу.

4. Шляхи підвищення ефективності діяльності готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства за рахунок підвищення культури обслуговування.

5. Шляхи підвищення ефективності роботи персоналу готелю (туристського, санаторно-курортного, ресторанного підприємства).

6. Створення бізнес-центру як засіб підвищення ефективності діяльності готельного (санаторно-курортного) підприємства.

7. Шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства.

8. Управління реалізацією продукту туристського (готельного, санаторно-курортного) продукту.

9. Механізм вибору туристського продукту: маркетинговий підхід.

10. Шляхи підвищення ефективності надання екскурсійних послуг.

11. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристського (готельного, санаторно-курортного) підприємства за рахунок надання додаткових послуг.

12. Удосконалення організації управління на підприємствах ресторанного (санаторно-курортного, готельного, туристського) господарства.

13. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристського (санаторно-курортного, готельного, ресторанного) підприємства: диверсифікація.

14. Шляхи підвищення ефективності рекламної діяльності туристського (санаторно-курортного, готельного, ресторанного) підприємства.

15. Шляхи удосконалення процесу обслуговування споживачів санаторно-курортного (туристського, готельного, ресторанного) підприємства.

16. Маркетингові комунікації надання послуг гостинності.

17. Підвищення ефективності менеджменту в готельному (туристському, санаторно-курортному, ресторанному) підприємстві.

18. Шляхи підвищення ефективного управління персоналом готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства.

19. Рекламне забезпечення просування на ринок нового турпродукту.

20. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристського (готельного, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства на основі синергізму.

21. Шляхи підвищення ефективності роботи персоналу готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці.

22. Цінова стратегія надання освітніх послуг за спеціалізацією «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу» (спеціальністю «Готельно-ресторанна справа», «Туризм»).

23. Управління просування продукту (послуг) туристськими (готельними, санаторно-курортними, ресторанними) підприємствами.

24. Шляхи підвищення ефективності роботи туристсько-готельних комплексів.

25. Оптимізація організаційної структури готельного (туристського, санаторно-курортного, ресторанного) підприємства.

26. Шляхи ефективності управління туристським (готельним, санаторно-курортним, ресторанним) підприємством.

27. Шляхи підвищення ефективності управління інвестиційним проектом підприємства туріндустрії.

28. Стратегія і тактика підприємства туріндустрії з виводу на ринок нового продукту.

29. Шляхи підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства туріндустрії.

30. Шляхи розвитку (удосконалення) надання туристських послуг.

31. Бізнес-планування створення нового турпродукту.

32. Дослідження соціально-культурного та екологічного впливу туризму на споживача.

33. Дослідження проблем розвитку готельного господарства України (регіону).

34. Формування системи якості турпродукту (послуг) на різних стадіях його життєвого циклу.

35. Дослідження можливостей засобів розміщення м. Харкова для прийому вболівальників чемпіонату Європи з футболу 2012 р.

36. Дослідження проблем диверсифікації підприємств туріндустрії.

37. Удосконалення системи страхування в туризмі.

38. Дослідження проблем використання туристсько-рекреаційних ресурсів регіону.

39. Стратегічне управління підприємств готельного бізнесу.

40. Дослідження впровадження нових технологій в туризмі (закордонний досвід).

41. Моніторинг в системі стратегічного управління підприємствами туріндустрії.

42. Дослідження ринку туріндустрії внутрішнього туризму в Україні, розробка рекомендацій щодо його розвитку.

43. Дослідження інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств туріндустрії.

44. Дослідження проблем і перспектив розвитку туризму в Україні (регіоні).

45. Дослідження факторів, які впливають на собівартість туристських послуг.


Укладання глосарію. Для укладання глосарію необхідно:

розібратися у сутності кожної запропонованої категорії;

підготуватися до дискусії в аудиторії щодо розуміння вивченого матеріалу;

у випадку наявності декількох тлумачень кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому, а також обґрунтувати з чим студент не можете погодитись;

за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати запитання, а під час дискусії в аудиторії за запропонованими темами, винести їх на обговорення або проконсультуватися у викладача.

Рекомендовані терміни для укладання глосарію

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


  1   2   3   4   5

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №14\18. 2-2018 від 11. 01)

Міністерство освіти І науки україни iconДля покупки или заказа полной версии работы перейдите по
Міністерство освіти І науки України. Управління освіти І науки України Луганської облдержадміністрації. Первомайський професійний...

Міністерство освіти І науки україни iconДля покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке
Міністерство освіти І науки України. Управління освіти І науки України Луганської облдержадміністрації. Первомайський професійний...

Міністерство освіти І науки україни iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Міністерства освіти І науки України від 15. 09. 2010 року №877 / Україна. Міністерство освіти І науки // Освіта України. – 2010....

Міністерство освіти І науки україни iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...

Міністерство освіти І науки україни iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти:...

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство охорони здоров`я україни міністерство освіти І науки україни сумський державний університет медичний інститут матеріали науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів
Програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині»

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки україни iconПерелік програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2005/2006 навчальному році основна І старша школа
Міністерство освіти І науки Авто­номної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севасто­польської міських...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница