Навчально-методичний посібник // За ред д е. н., доц Г. М. Азаренкової, доц. Н. М. Самородової Львів: Новий Світ 2000, 2010, 200 с
Скачать 205.99 Kb.
НазваниеНавчально-методичний посібник // За ред д е. н., доц Г. М. Азаренкової, доц. Н. М. Самородової Львів: Новий Світ 2000, 2010, 200 с
Дата конвертации21.04.2013
Размер205.99 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
Каталог наукових видань

2008 – 2009 р.р.Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України ...............................................................................................1

Монографії .........................................................................................


9

Збірники наукових праць .................................................................

16Навчальні посібники

з грифом Міністерства освіти і науки України


Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри): Навчально-методичний посібник // За ред.. д.е.н., доц.. Г.М. Азаренкової, доц. Н.М. Самородової – Львів: Новий Світ – 2000, 2010, 200 с.

Азаренкова Г.М та ін.

У посібнику розкриваються питання організації та впровадження тренінгових технологій навчання у процесі професійної підготовки студентів економічних спеціальностей. Розкривається методика використання ділових та рольових ігор з економічних дисциплін у навчальному та поза- навчальному процесі вищої школи підготовки майбутніх фахівців в галузі знань 0501 «Економіка і підприємництво». Книга буде корисною для викладачів вищих навчальних закладів, організаторів навчання персоналу, спеціалістів з управління персоналу.


Фінансово-господарський контроль: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2009 – 395 с.

Дікань Л.В.

Розглянуто необхідність, роль та значення контролю в сучасних умовах. Розкрито сутність, зміст, організацію, шляхи здійснення фінансово-господарського контролю. Висвітлено світовий досвід здійснення фінансово-господарського контролю в розрізі таких його форм, як державний фінансовий контроль, незалежний аудит та податковий контроль. Особлива увага приділяється здійсненню фінансово-господарського контролю в різних галузях економіки: промислове виробництво, сфера послуг, будівництво, транспорт, сільське господарство, торгівля, а також у неприбуткових організаціях та банківських установах. Наводяться тестові завдання для самоперевірки, практичні завдання, глосарій. Посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців в галузі контролю та ревізії.


Екологія. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.

Юрченко Л.І.

Навчальний посібник є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позицій сучасної екологічної думки. В ньому широко і ґрунтовно розкриваються спеціальні питання, передбачені освітньо-професійною програмою для студентів напряму «Економіка і підприємництво». Тема для вивчення ілюструється прикладами і дослідженнями окремих ситуацій та конкретних випадків.

Для студентів вищих навчальних закладів екологічного напряму підготовки. Книга може бути корисною також екологам та економістам-практикам, усім, кому не байдужі проблеми сучасної екології.

Фінанси підприємств: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – 3-тє видання. – К.: Знанн-Прес, 2009, - 299 с.

Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М.

За змістом посібник відповідає програмі курсу “Фінанси підприємств” для студентів економічних спеціальностей. У посібнику розкривається зміст таких тем: фінанси підприємств, організація фінансової діяльності, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, організація грошових розрахунків і кредитування підприємств, організація оборотних коштів і відтворення основних фондів, фінансове планування, аналіз фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств. До кожного розділу додаються контрольні запитання, тести та практичні завдання.


Основи економічної теорії: Навчальний посібник для студентів усіх галузей освітянських знань неекономічного профілю / За редакцією Слободчука М.С., - Харків ХНПУ, 2008. - 284 с.

Шкодіна І.В. та ін.

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення курсу основ економічної теорії, наведені основні поняття та закономірності розвитку економіки. Кожна тема містить питання для самоконтролю, тести і практичні завдання що дозволяє організовувати самостійну роботу студентів. Видання розраховане на студентів усіх галузей освітянських знань неекономічного профілю.


Культура ділового спілкування і партнерства. Навчальний посібник/.- Харків: Вид. ХНЕУ, 2008.- 204с.

Дороніна М.С., Доронін А.В.

Розглянуто сутність ділового партнерства, норми та цінності, які забезпечують його надійність, зміст і правила ділового спілкування. Наведено рекомендації до організації ділових переговорів, вибору форми взаємодії ділових переговорів, вибору форми взаємодії ділових партнерів і документального її оформлення.

Рекомендовано для студентів, які вивчають менеджмент, менеджерів з практикою, керівників виробничих організацій.


Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. / О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко та ін.; За ред. О.В. Васюренка. - 2-ге вид., перероб. і доп. К: Знання, 2008. – 623 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Навчальний посібник за структурою і змістом відповідає програмі курсу "Облік і аудит у банках" для студентів економічних спеціальностей. Кожний із дев'яти розділів посібника включає теоретичну частину, яка дає можливість студентам оволодіти методикою обліку банківських операцій відповідно до нормативної бази, запитання для самоконтролю, найтиповіші практичні завдання і ключові поняття до теми. У додатках наводяться зразки форм синтетичного обліку, чинний План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України та інструкція про застосування цього Плану рахунків, якими слід користуватися при виконанні вправ.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають курс "Облік і аудит у банках". Посібник буде корисним також спеціалістам-практикам, діяльність яких пов'язана зі здійсненням обліку і аудиту у банківських установах.

Логістика: Навчальний посібник. - К:ВД "Професіонал", 2008. - 176 с.

Тридід О.М., Таньков К.М., Леонова Ю.О.

У навчальному посібнику розглядаються основні відомості про логістику – порівняно нову методологію планування, керування та контролю потокових процесів в економіці. Залучення у сферу прикладення логістики знаної частини етапів, елементів бізнес-процесів промислового виробництва забезпечують новий рівень економічних відносин через формування більш широкого та комплексного спектра видів діяльності і відповідних виробничо-господарських утворень, їхній поглиблений інтеграції та адаптації, орієнтованої на споживача, підвищення конкурентоспроможності.

Посібник розрахований на студентів економічних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації, а також широкого кола осіб, що самостійно вивчають логістику.


Політичні партії як суб’єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації: Навчальний посібник. / Національна академія державного управління при Президентові України, Українське товариство сприяння соціальним інноваціям; Ред.. кол.: Е.А. Афонін (голова) та ін.; Авторський колектив: С.О.Топалова та ін. – Київ: Парламентське видавництво, 2008. – 416 с. – (серія «Відкрита дослідницька концепція)

У посібнику розглядаються актуальні питання становлення та розвитку політичних партій і політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації, аналізується їх роль у реформуванні партійно-політичних систем та вплив на процеси управління суспільним розвитком, висвітлюються теоретичні та практичні аспекти переходу України від тоталітаризму до демократії, розкриваються основні цінності сучасної демократії та випробування ними архетипів української свідомості.

Розрахований на слухачів, студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців, а також на політиків, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, які цікавляться сучасними політичними процесами.

Логістика: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2008. – 566 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Мішина С.В., Борисенко І.І.

У посібнику розкриваються теоретичні основи та найважливіші аспекти логістики як особливого виду господарської діяльності. Висвітлено етапи її розвитку, логістичні системи, їх види та характеристики. Після кожної теми подається навчальний тренінг, до складу якого входять короткі методичні рекомендації, плани практичних і семінарських занять, ділові ігри, практичні завдання та ситуаційні вправи для аудиторної роботи, завдання для самостійної роботи, перелік рекомендованих джерел інформації.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям, усім, хто прагне вдосконалити свої знання в галузі логістики.


Курс економічної теорії: Навчальний посібник / Архієрєєв С.І., Соболєва О.П., Шкодіна І.В. та ін.; За ред. Архієрєєва С.І. – Харків НТУ «ХПІ», 2008. – 332 с.

У навчальному посібнику на основі розробок сучасної економічної науки викладено основні теоретичні положення навчальної дисципліни «Економічна теорія». У кожній главі виділено основні поняття, тести та завдання для організації самостійної роботи, рекомендована література.

Видання розраховане на студентів вищих технічних закладів зі спеціальностей напряму «Інженерія».


Менеджмент: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2008. – 279 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

Дикань Н.В., Борисенко І.І.

У посібнику розкриваються найважливіші особливості сучасного менеджменту, знання яких необхідне для фахівців у галузі економіки і підприємництва. Крім теоретичного матеріалу відповідно до програми з навчальної дисципліни «Менеджмент» у посібнику наводяться плани семінарських занять для поглибленішого засвоєння матеріалу студентами особливістю посібника є його висока практична спрямованість. До кожної теми додається навчальний тренінг, до складу якого входять афоризми, терміни, поняття, тести, твердження, ситуаційні задачі для аудиторної роботи, структурно-логічні схеми, кросворди.

Для студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також аспірантам і викладачам вищих навчальних закладів.


Фінанси: Практикум: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2008. – 279 с.

Азаренкова Г.М., Борисенко І.І.

За змістом посібник відповідає програмі нормативної навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів, які навчаються за напрямом «Економіка і підприємництво». Завдання посібника – активізувати самостійну творчу роботу студента. До кожної теми наводяться основні терміни і поняття, методичні рекомендації, питання до семінарських занять, питання для самостійного опрацювання, структурно-логічні схеми, тести, кросворди. Застосовується диференційований підхід до викладення навчального матеріалу: в кожному завданні містяться різні за складністю запитання з урахуванням рівня обізнаності студентів із матеріалом.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців. Книга буде корисною також спеціалістам-практикам.

Історія України: Навчальний посібник. – 6-те вид. – К.: Каравела, 2008. – 400 с.

Світлична В.В.

Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу. В організації самостійної роботи з посібником допоможуть наведені в кожному розділі фрагменти фактологічно цінних документальних джерел. Стиль викладу матеріалу та його композиція сприяють ефективнішому засвоєнню студентами матеріалу при відсутності безпосередніх контактів з викладачем. Вправи з відповідями на них дають можливість здійснювати самооцінку та самоконтроль у процесі навчання.

Для студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого загалу читачів – учнів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно-технічних училищ та всіх, хто цікавиться історією, прагне глибше пізнати минуле і сучасне нашого народу.


Монографії

Особливості правового регулювання праці лікарів: Монографія. – Харків: Вид-во "ФІНН", 2009. – 232 с.

Костюченко О.Є.

Монографія присвячена аналізу особливостей правового регулювання праці лікарів. Досліджено трудові правовідносини лікарів як складову предмета трудового права. Зміст та специфіка трудової функції лікаря розкривається на основі специфіки розподілу праці в медичній та лікарській діяльності. Висвітлюються такі питання, як правовий статус лікаря і статус закладів охорони здоров’я як роботодавців, оформлення трудового договору з лікарями та умови його зміни, атестація лікарів, специфіка суміщення та сумісництва при виконанні лікарської діяльності, питання робочого часу та часу відпочинку лікарів. Робота супроводжується низкою пропозицій щодо вдосконалення чинного трудового законодавства, яке регулює працю лікарів.

Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів, практикуючих юристів та працівників органів управління охороною здоров’я і тих, хто цікавиться питаннями правового регулювання у цій сфері.


Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність: монографія / За ред. д. філос. н., проф. Г.Ф. Хоружого. – К.: УБС НБУ, 2009. – 255 с.

Корабльова Н.С., Юрченко Л.І., Чистіліна Т.О.

Розглянуто актуальні морально-етичні аспекти сучасної економіки, питання соціальної відповідальності бізнесу. У цьому контексті автори розкривають антропомірність та етичні детермінації економічної діяльності, роль моралі в її регулювання, проблеми утвердження в економічній поведінці громадян трудової моралі і соціальної справедливості, регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей бізнесу та соціально-етичні імперативи управління економічною діяльністю в контексті глобалізації, вплив релігійних, з окрема православних, цінностей на бізнесову діяльність.

Формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до аналітичної діяльності засобами моделювання // Г.О.Савченко. – Київ: УБС НБУ, 2009. – 119 с.

Савченко Г.О.

У науковому дослідженні зроблено спробу визначити психолого-педагогічні основи навчання майбутніх фахівців банківської справи аналітичної діяльності на основі аналізу літератури та державних стандартів із підготовки фахівців фінансово-кредитної системи. Представлено відповідну педагогічну технологію формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до аналітичної діяльності засобами моделювання та її реалізацію в навчальному процесі.


Фінансове планування та прогнозування діяльності банків: Монографія / За заг. ред. акад. АЕН України, д-ра екон. наук, проф. О.В. Васюренка. – Київ: УБС НБУ, 2009. – 323 с.

Васюренко О.В., Азаренкова Г.М., Погореленко Н.П., Дубницкий В.Ю., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В., Омельченко Г.В.

Досліджено теоретичні аспекти фінансового планування в системі фінансового менеджменту, а також розглянуто складові системи фінансового планування: стратегічного планування, бізнес-планування та бюджетування. Значну увагу приділено питанням використання методів математичного прогнозування банківської діяльності, у тому числі - їх прикладному застосуванню для розрахунку прогнозних показників фінансового стану та фінансових результатів діяльності банків України.

Менеджмент фінансових потоків економічних агентів: Монографія. – Київ: УБС НБУ, 2009. – 335 с.

Азаренкова Г.М.

У монографії представлено теоретичні і методичні результати дослідження, які вирішують проблему обґрунтування теоретико-методологічних засад організації управління фінансовими потоками економічних агентів в умовах трансформаційних процесів економічного розвитку та досягнення на цій основі стабільного економічного зростання. Науково-методичне забезпечення та пропозиції, окремі теоретичні положення, які спрямовані на розв`язання різних аспектів цієї проблеми, доведено до рівня практичних рекомендацій.

Ї


Економіко-математичні моделі оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання: Монографія. – Київ: УБС НБУ, 2009. – 213 стор.

Тридід О.М., Тижненко О.Г., Тижненко Л.О.

Метою пропонованого увазі читачів дослідження є поєднання базових теоретичних настанов, наукових і практичних рекомендацій у сфері розробки економіко-математичних моделей комплексної оцінки фінансового стану підприємства, а також обґрунтування особливостей їх упровадження в практичну діяльність промислових підприємств задля створення ефективної системи прийняття управлінських рішень, спрямованих на поліпшення фінансового стану.

Для науковців, керівників підприємств, економістів-практиків, аспірантів та студентів економічних вишів.


Управління діяльністю банку: методологія і практика: Монографія /Авт. кол.: О. В. Васюренко, І. М. Федосік, Л. В. Васюренко, О. М. Христофорова, Л. П. Семенюк, О. М. Сидоренко; За заг. ред. акад. АЕН України, д-ра екон. наук, проф. О. В. Васюренка. – Київ: УБС НБУ, 2008. – 230 с.

Васюренко О. В., Федосік І. М., Васюренко Л. В., Христофорова О. М., Семенюк Л. П., Сидоренко О. М.

У монографії запропоновано розробки організаційно-економічних підходів до створення результативної системи управління діяльністю банку та механізму впровадження їх у практику банківської діяльності. Концептуально узагальнено та систематизовано методологічні і прикладні аспекти управління ресурсним потенціалом банку, управління кредитними потоками банку, управління прибутком банку, створення та впровадження на ринок соціально орієнтованих банківських послуг.


Антикризове управління стратегічним розвитком банку: Монографія. - Київ: УБС НБУ, 2008. – 473 с.

Смовженко Т.С., Тридід О.М., Вовк В.Я.

У монографії досліджено сутність кризи та особливості її прояву в процесах функціонування і розвитку банку; визначено переваги та особливості застосування антикризового управління в практичній діяльності банків, а також проаналізовано підходи до діагностики кризи у процесі розробки та вибору стратегії антикризового управління. Розроблено методичні підходи до діагностики етапу розвитку кризи на підставі комплексної оцінки фінансового стану банку та обґрунтування вибору антикризової стратегії.


Система обслуговування споживача: теорія і практика: Монографія. - Київ: УБС НБУ, 2008. – 184 с.

Тридід О.М., Таньков К.М., Дудка Г.Я.

Метою монографії є розвиток теоретичних основ, обґрунтування методичних і практичних рекомендацій щодо формування системи обслуговування споживача яка здатна обєднати виробництво, маркетинг та логістику сервісу у вирішенні завдань досягнення найвищої споживчої задоволеності. У роботі сформовано основні концептуальні положення формування системи цінності обслуговування споживача за маркетингово-логістичним підходом: сприйняття цінності сервісного продукту; ідентифікація цінності сервісного продукту; конкурентоспроможність потоку цінності сервісного продукту. Розкривається сутність та особливості ситуаційного управління системою обслуговування споживача, основною формою якого є управління сукупністю потоків функцій усіх підсистем підприємства із забезпеченням внутрішніх і зовнішніх зв’язків «підприємство-споживач».

Для наукових та інженерно-управлінських працівників, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів, які працюють у цій сфері.

Особливості розвитку ринку муніципальних цінних паперів в Україні в контексті міжнародного досвід // Українсько-польський досвід господарчого розвитку та економічного співробітництва: колективна монографія / Авт. кол.: Соболєва О.П. та ін.; За заг. ред. Яцека Беднаж. - Люблінський католицький університет, 2008 р. -127 с.

Публікація містить питання колективного досвіду, який виникає з спостережень, або співучасництва у процесах системної трансформації. Спільні, українські та польські досвіди розвитку та економічного співробітництва впливають на форму очікування щодо майбутнього. Досвід та очікування, які з нього виникають щодо майбутніх обумовленостей економічної активності осіб, підприємств та господарств є предметом аналізу, який знаходиться в п’ятьох розділах публікації.

Якість життя населення пострадянських країн у соціологічному вимірі: Колективна монографія/ В.С. Багіров, В.Н. Ніколаєвський, О.І. Кізілов, О.М.Плахова. О.В. Чернявська, Л.М. Хижняк, В.І. Лукащук, А.І. Андрущенко; За ред.. В.С. Бакірова. - Х.: ХНУ ім.. В.Н.Каразіна, 2008.- 216 с.

Багіров В.С., Ніколаєвський В.Н., Кізілов О.І., Плахова О.М.. Чернявська О.В., Хижняк Л.М., Лукащук В.І., Андрущенко А.І.

У колективній монографії представлені результати дослідження стану якості життя у пострадянських країнах. Вона містить п’ять розділів: теоретико-методичні засади соціологічного аналізу пострадянського способу й якості життя, стандарти життя населення та їх забезпечення у пострадянських країнах, гідна праця як показник якості трудового життя, спорт і якість життя, фокус державної соціальної політики із забезпечення якості життя населення пострадянських країн.

Колективна монографія розрахована на викладачів аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, науковців і дослідників, спеціалістів-практиків.


Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці: Колективна монографія / Під редакцією доктора економічних наук, проф. А.О. Єпіфанова. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – 255 с. (Ч.2 С.184-229, 230-255).

Дубницький В.Ю., Кобилін А.М., Петренко О.Є. та ін.

У колективній монографії розглядаються проблеми моделювання систем управління соціально-економічними об’єктами та процесами в економіці України, подані практичні рекомендації щодо створення ефективних моделей на основі використання сучасних підходів Fuzzy-технологій, нейронних мереж, методу аналізу ієрархій, байєсівського аналізу, інтервальної арифметики та синергетики. Описано економіко-математичні методи і моделі прийняття ризикованих фінансових рішень.

Видання розраховане на широке коло економістів, менеджерів, студентів, аспірантів економічних спеціальностей, а також тих, хто цікавиться питанням моделювання в економіці та створення автоматизованих інформаційних систем.

Екологічна культура в контексті екологічної безпеки: Монографія. – Київ: Вид. ПАРАПАН, 2008. – 296 с.

Юрченко Л.І.

У монографії досліджується феномен екологічної культури у широкому діапазоні теоретичних і практичних виявів, а також особливості його ґенези та формування . здійснюється дослідження складових екологічної культури, рівнів її розвитку. Основний акцент робиться на значенні екологічної культури в розбудові екологічної та в кінцевому підсумку, національної безпеки держави. У зв’язку з цим проаналізовано основні методологічні підходи в дослідженні екологічної безпеки, її місця в національній безпеці України. З огляду на міждисциплінарний характер екологічних проблем, в роботі розглянуто стратегію екологічної безпеки соціально-економічного розвитку держави, реалізацію взаємо залежностей екологічної культури і екологічної безпеки в екологічній політиці, методологічні та теоретичні аспекти екологічної освіти і виховання.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться філософськими проблемами сучасної екології.


Збірники наукових праць


Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 2(7). – Харків: РВВ ХІБС УБС, 2009. – 224 с.

Редакційна колегія: Васюренко О.В, Азаренкова Г.М., Глущенко В.В., Горбенко І.Д., Козьменко С.М, Пічугіна Т.С., Сало І.В., Тридід О.М., Українська Л.О.

В збірнику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Тематичні рубрики збірника “Сучасне банківництво – проблеми та перспективи розвитку, “Актуальні питання розвитку фінансів, обліку і аудиту”, “Моделі та технології обробки фінансової інформації”, “Економіко-теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитної системи України”, “Соціально-гуманітарний контекст трансформаційних фінансово - економічних процесів”.

Збірник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.


Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 1(6). – Харків: РВВ ХІБС УБС, 2009. – 152 с.

Редакційна колегія: Васюренко О.В, Азаренкова Г.М., Глущенко В.В., Горбенко І.Д., Козьменко С.М, Пічугіна Т.С., Сало І.В., Тридід О.М., Українська Л.О.

В збірнику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Тематичні рубрики збірника “Сучасне банківництво – проблеми та перспективи розвитку, “Актуальні питання розвитку фінансів, обліку і аудиту”, “Моделі та технології обробки фінансової інформації”, “Економіко-теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитної системи України”, “Соціально-гуманітарний контекст трансформаційних фінансово - економічних процесів”.

Збірник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.


Наукові дослідження молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції: Збірник наукових статей. – К.: УБС НБУ, 2009.  — 1 електрон. опт. диск (CD-R). — Систем. вимоги: Pentium ; 256 Mb RAM ; Windows 98, 2000, XP; Adobe Acrobat Reader 5.0 - 8.0;. — Назва з екрану

Редакційна колегія: Васюренко О.В, , Тридід О.М., Українська Л.О., Горбенко І.Д., Глущенко В.В., Козьменко С.М, Пічугіна Т.С., Азаренкова Г.М., Гадецька С.В.

У збірнику подано наукові статті студентів вищих навчальних закладів України на загальну тему “Наукові дослідження молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції” за напрямками: “Світовий досвід і європейська практика інтеграції науки і освіти”, “Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави. Екологічна безпека держави”, “Соціально-економічні аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів”, “Проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування підприємницької діяльності”, "Розвиток фінансової системи в умовах адаптації України до економічного європейського простору", “Банківська система України: шляхи удосконалення в контексті євроінтеграційних процесів”, “Використання сучасних інформаційних технологій та економіко-математичних методів у вирішенні фінансово-економічних проблем”.

Для аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Відповідальність за фактичні помилки, достовірність інформації та точність викладених фактів несуть автори.


Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 2 (5). – Харків: РВВ ХІБС УБС, 2008. – 119 с.

Редакційна колегія: Васюренко О.В, Азаренкова Г.М., Глущенко В.В., Горбенко І.Д., Козьменко С.М, Пічугіна Т.С., Сало І.В., Тридід О.М., Українська Л.О.

В збірнику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Тематичні рубрики збірника “Сучасне банківництво – проблеми та перспективи розвитку, “Актуальні питання розвитку фінансів, обліку і аудиту”, “Моделі та технології обробки фінансової інформації”, “Економіко-теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитної системи України”, “Соціально-гуманітарний контекст трансформаційних фінансово - економічних процесів”.

Збірник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.


Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 1 (4). – Харків: РВВ ХІБС УБС, 2008. – 110 с.

Редакційна колегія: Васюренко О.В, Глущенко В.В., Горбенко І.Д., Козьменко С.М, Пічугіна Т.С., Сало І.В., Тридід О.М., Українська Л.О.

В збірнику висвітлюються питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. Тематичні рубрики збірника “Сучасне банківництво – проблеми та перспективи розвитку, “Актуальні питання розвитку фінансів, обліку і аудиту”, “Моделі та технології обробки фінансової інформації”, “Економіко-теоретичні аспекти розвитку фінансово-кредитної системи України”, “Соціально-гуманітарний контекст трансформаційних фінансово - економічних процесів”.

Збірник розрахований на фахівців банківської та фінансової систем, керівників та спеціалістів підприємств усіх форм власності, науковців та студентів навчальних закладів.

Наукові доробки молоді - вирішенню проблем європейської інтеграції: Збірник наукових статей. В двох томах. – Харків:
Континент, 2008. – т.1 – 356с., т.2 – 502 с.

Редакційна колегія: Васюренко О.В, , Тридід О.М., Українська Л.О., Горбенко І.Д., Глущенко В.В., Козьменко С.М, Пічугіна Т.С., Азаренкова Г.М., Гадецька С.В.

У збірнику подано наукові статті студентів вищих навчальних закладів України на загальну тему “Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції” за напрямками: “Світовий досвід і європейська практика інтеграції науки і освіти”, “Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави. Екологічна безпека”, “Соціально-економічні аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізацій них процесів”, “Адаптація України до європейського економічного простору: розвиток фінансової системи та проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування підприємницької діяльності”, “Банківська система України: шляхи удосконалення в контексті євро інтеграційних процесів”, “Використання сучасних інформаційних технологій та економіко-математичних методів у вирішенні фінансово-економічних проблем”.

Для аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.


Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Навчально-методичний посібник // За ред д е. н., доц Г. М. Азаренкової, доц. Н. М. Самородової Львів: Новий Світ 2000, 2010, 200 с iconНавчально-методичний посібник частина 2
Основи підготовки студентів в провідних видах спорту нтуу “кпі”. Частина /Під загал ред доц., к п н. Скибицького І. Г./: Навчально-методичний...

Навчально-методичний посібник // За ред д е. н., доц Г. М. Азаренкової, доц. Н. М. Самородової Львів: Новий Світ 2000, 2010, 200 с iconЛабораторный практикум по общей химии
И. М. Губкина: доц. Аллахведрдиева Д. Т., доц. Болдырева О. Г., доц. Голубовская Л. П., доц. Дорохин В. П., доц. Зайцев Н. К., доц....

Навчально-методичний посібник // За ред д е. н., доц Г. М. Азаренкової, доц. Н. М. Самородової Львів: Новий Світ 2000, 2010, 200 с icon3. эволюция управленческой мысли
Беляевым В. А., проф., проф., д с н. Исламшиной Т. Г., проф., д с н. Шангареевой З. С., доц., к с н. Горбачевой О. В., доц., к ф...

Навчально-методичний посібник // За ред д е. н., доц Г. М. Азаренкової, доц. Н. М. Самородової Львів: Новий Світ 2000, 2010, 200 с iconВсеобщий иллюстрированный путеводитель по монастырям и святым местам Российской империи и Афону
Агєєв, Є. Я. Основи охорони праці : навч метод посібник для самост роботи по вивченню дисципліни / Є. Я. Агєєв. – Львів : Новий Світ-2000,...

Навчально-методичний посібник // За ред д е. н., доц Г. М. Азаренкової, доц. Н. М. Самородової Львів: Новий Світ 2000, 2010, 200 с iconСоціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...

Навчально-методичний посібник // За ред д е. н., доц Г. М. Азаренкової, доц. Н. М. Самородової Львів: Новий Світ 2000, 2010, 200 с iconЕжегодная Международная научно-практическая конференция LXIV герценовские чтения
К. В. Чистяков, к г н доц. Д. А. Гдалин, к п н., доц. Н. Г. Дмитрук, к г н., доц. В. Ф. Куликов, к п н., доц. С. И. Махов, к г н.,...

Навчально-методичний посібник // За ред д е. н., доц Г. М. Азаренкової, доц. Н. М. Самородової Львів: Новий Світ 2000, 2010, 200 с iconСекции Время и место работы
Члены жюри: проф. Солдатов А. В., проф. Торгашев В. И., проф. Козаков А. Т., доц. Мясникова Т. П., доц. Дуймакаев Ш. И., доц. Мазурицкий...

Навчально-методичний посібник // За ред д е. н., доц Г. М. Азаренкової, доц. Н. М. Самородової Львів: Новий Світ 2000, 2010, 200 с iconМетодические указания по написанию курсовых работ (на английском языке)./ Автор-составитель д э. н., проф. В. В. Громыко. М.: Изд-во Рос экон акад.
Лисовская Е. Г., к э н., доц.; Просвиркин Б. Л., к э н., доц.; Пястолов С. М., к п н., проф.; Савина О. В., к э н.; Савинова М. В.,...

Навчально-методичний посібник // За ред д е. н., доц Г. М. Азаренкової, доц. Н. М. Самородової Львів: Новий Світ 2000, 2010, 200 с iconМетодические указания по выполнению курсовых работ для студентов специальности 080401 Товароведение и экспертиза товаров Согласовано
Составители: проф. Цветкова Л. Г., доц. Платова Р. Г., доц. Романюк Г. Г., доц. Иванова С. В., доц. Жукова Ф. А., доц. Калачев С....

Навчально-методичний посібник // За ред д е. н., доц Г. М. Азаренкової, доц. Н. М. Самородової Львів: Новий Світ 2000, 2010, 200 с iconПрактикум з курсу «сімейне право україни» для студентів юридичного факультету львів 2010
Практикум з курсу «Сімейне право України» : навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету. – Львів : юридичний...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница