Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Скачать 414.43 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
страница1/3
Дата конвертации19.11.2012
Размер414.43 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання курсової роботи з дисципліни

Маркетинг”


(для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0502 “Менеджмент”)


Харків - ХНАМГ- 2006

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Маркетинг”( для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0502 “Менеджмент”). Укладач В.М. Андрєєва – Харків: ХНАМГ, 2006. - 28 с.


Укладач: Валентина Миколаївна Андрєєва


Рецензент: доцент кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві ХНАНГ, к.е.н., Т.М. Колесник


Рекомендовано кафедрою менеджменту та маркетингу в міському господарстві, протокол № 6 від 8.11.2005 р.


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2006, поз. 151

___________________________________________________________________


Підп. до друку 19.06.2006 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,3 Обл.-вид. арк. 1,7

Тираж 100 прим. Замовл. № ______

___________________________________________________________________


ХНАМГ 61002, м. Харків, вул. Революції, 12

___________________________________________________________________


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Зміст


Стор.

1. Загальні положення..............................................................................................4

2. Завдання на курсову роботу................................................................................4

3. Зміст курсової роботи..........................................................................................4

3.1. Зміст....................................................................................................................5

3.2. Вступ...................................................................................................................5

3.3. Формування елементів маркетингової стратегії підприємства.....................5

3.3.1. Оцінка привабливості ринкових сегментів..........................................6

3.3.2. Стратегічні аспекти моделі житлового циклу товарів........................8

3.3.3. Цінова політика фірми...........................................................................10

3.3.4. Потенціал ринку та структура попиту.................................................11

3.3.5. Вибір засобів маркетингових комунікацій..........................................12

3.4. Висновки............................................................................................................13

4. Оформлення курсової роботи.............................................................................13

Список літератури....................................................................................................14

Додатки

Додаток А ……………………………………………………………………..17

Додаток Б ……………………………………………………………………..18

Додаток В ……………………………………………………………………..22

Додаток Г ……………………………………………………………………..24

Додаток Д …………………………………………………………………….27

Додаток Е ……………………………………………………………………..28

1. Загальні положення


Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та затверджених стандартів вищої освіти в організації навчального процесу передбачені індивідуальні завдання у вигляді курсових робіт.

Курсову роботу з дисципліни „Маркетинг” виконують з метою закріплення і поглиблення системи теоретичних знань та оволодіння прикладними аспектами маркетингової підготовки, які дозволяють майбутнім фахівцям успішно розв’язувати певні маркетингові проблеми.

У роботі студенти вирішують завдання з розробки та прийняття управлінських рішень з напрямків:

- оцінка привабливості цільових ринків;

- стратегічні аспекти моделі життєвого циклу товарів;

- цінова політика;

- потенціал ринку та структура попиту;

- маркетингові комунікації.

Тема курсової роботи - „Прийняття управлінських рішень щодо маркетингової стратегії підприємства”.


2. Завдання на курсову роботу


Завдання формується за вихідними даними (табл. 1, 2, 3, 5), які видаються в міру проробки певного розділу роботи.


3. Зміст курсової роботи


Курсова робота повинна бути побудована в такій послідовності:

Титульна сторінка (Додаток А)

Зміст

Вступ

1. Формування елементів маркетингової стратегії підприємства

1.1 Оцінка привабливості ринкових сегментів

1.2 Стратегічні аспекти моделі життєвого циклу товарів

1.3 Цінова політика підприємства

1.4 Потенціал ринку та структура попиту

1.5 Вибір засобів маркетингових комунікацій

Висновки

Список літератури


Розглянемо докладніше структуру курсової роботи

3.1. Зміст


У змісті роботи вказується найменування та номери початкових сторінок усіх розділів. Зміст повинен включати всі заголовки, які є в роботі, починаючи з вступу і закінчуючи списком літератури.

3.2. Вступ


Розкривають тема та завдання, які ставилися при виконанні курсової роботи.

Об’єктом дослідження в роботі є маркетингова стратегія підприємства.

Суб’єктом – є гіпотетична фірма (підприємство), яка виробляє товари А, Б, В.

3.3. Формування елементів маркетингової стратегії на підприємстві


У сучасній економічній літературі існує багато визначень маркетингу, які з різних сторін розкривають його сутність.

У даній роботі вважаємо, що маркетинг у прикладному розумінні є процесом прийняття управлінських рішень на основі аналізу факторів зовнішнього ринкового середовища.

Маркетингова стратегія підприємства є похідною факторів попиту, конкуренції та ситуації в цілому. Розробка цієї стратегії потребує систематичної обробки багатопланової інформації щодо ситуації до внутрішнього та зовнішнього середовища, закономірностей змін та взаємозв’язків, зрушень у структурах, нових явищ в науці й техніці.

Структура маркетингової стратегії визначається складом комплексу маркетингу і стосується товару, збуту, ціни, стимулювання збуту та просування товару на ринок. Підприємство розробляє відповідно товарну, збутову, цінову, комунікативну політики та програми маркетингових досліджень товарних ринків, сегментів ринків, споживачів, конкурентного середовища, можливостей внутрішнього середовища підприємства.

Стратегія поєднує всі види маркетингової діяльності, але кожний напрямок має свої конкретні задачі.

Управлінські рішення можуть стосуватися маркетингової стратегії в цілому чи окремих її факторів.

У курсовій роботі необхідно розглянути до прийняття управлінських рішень з напрямків:

- оцінка привабливості ринкових сегментів ;

- стратегічні аспекти моделі життєвого циклу товарів;

- цінова політика підприємства;

- потенціал ринку та структура попиту;

- вибір засобів маркетингових комунікацій.


3.3.1. Оцінка привабливості ринкових сегментів

На функціонування підприємства постійно впливає ринкове середовище. Це вимагає оперативного прийняття різного роду управлінських рішень на основі аналізу ринкових можливостей, що відкриваються перед фірмою.

Привабливість ринку в роботі слід оціни шляхом проведення аналізу з використанням матриці „частка ринку - зростання ринку” (матриця Бостон консалтинг груп - БКГ) й визначити:

  • оцінку стану підприємства по кожній групі товарів;

  • що можна порекомендувати підприємству за результатами аналізу;

  • яку стратегію слід обрати для кожній групи товарів.

Вихідні дані щодо розрахунків наведені у табл. 1.

У додатку Б здійснені контрольні розрахунки та пояснення до них.

Номери варіантів визначають за останньою цифрою шифру в заліковій книжці.

Таблиця 1. – Вихідні дані до розрахунків курсової роботи


Варі-анти

Товар А

Товар Б

Товар В

Фактич-ний обсяг збуту Vф, т. грн.

Кіль-кість конку-рентів

Обсяг збуту основного конку-ренту Vконк.,

т. грн.

Обсяг продажів товару на ринку, Vр,

т. грн.

Темпи росту ринку, %

Фактич-ний обсяг збуту Vф, т. грн.

Кіль-кість конку-рентів

Обсяг збуту основного конку-ренту Vконк., т. грн.

Обсяг продажів товару на ринку, Vр.,

т. грн.

Темпи росту ринку, %

Фактич-ний обсяг збуту Vф, т. грн.

Кіль-кість конку-рентів

Обсяг збуту основного конку-ренту Vконк., т. грн.

Обсяг продажів товару на ринку, Vр.,

т. грн.

Темпи росту ринку, %

0

700

8

3200

9150

2

3000

4

2700

8000

6

1300

2

1500

2800

199

750

7

3100

8900

3

3200

4

2500

8100

7

1200

2

1400

2600

19


Ринковий потенціал фірми складає 30%


3.3.2. Стратегічні аспекти моделі життєвого циклу товарів (ЖЦТ)

Життєвий цикл продукту – це концепція, що характеризує розвиток обсягів збуту продукту і прибуток від його реалізації, пропонує заходи щодо стратегії й тактики маркетингу з моменту надходження продукту на ринок і до його зняття з ринку. Графічно класичну модель життєвого циклу продукту зображено на рис. 1.


Обсяг продажу (прибуток)

I


Дослід-ження та розробка продукту

II


Запровад-ження

III


Розширення ринку

IV


Використання

переваг

V


Зрілість

VI


Насичення


Прибуток

VII


Витискання з ринку


Обсяг

збутуРис. 1. – Життєвий цикл товару (ЖЦТ)


Кожний етап ЖЦТ вимагає прийняття певних маркетингових заходів, що формують відповідну управлінську поведінку (табл. 2).


Таблиця 2 – Особливості маркетингу на різних етапах життєвого циклу продукту

Особливості етапів та маркетингові заходи

Етапи життєвого циклу

дослідження розробка та впровадження

розширення ринку збуту і використання переваг

зрілість і насичення ринку

витискання з ринку

1

2

3

4

5Продовження таблиці 2.

1

2

3

4

5Витрати на маркетинг

Високі

Відносне зниження

Зниження

Низькі


Попит залежно від етапу ЖЦТ обумовлює вид маркетингу і зміст маркетингової діяльності (табл. 3).


Таблиця 3 – Взаємозв’язок попиту й видів маркетингу

Вид попиту

Вид маркетингу

Зміст маркетингової діяльності

1

2

3Продовження таблиці 3.

1

2

3Унікальний

Індивідуальний

Розвиток сервісу, персональний продаж


Користуючись аналізом привабливості ринку (матриця БКГ), рис. 1 та даними табл. 2, 3, заповніть табл. 4 відносно товарів підприємства

(А. Б, В).

Контрольний приклад див. у Додатку В.

  1   2   3

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни icon6. Методичні рекомендації до виконання розрахункової частини курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів денної та заочної форми навчання Інституту комп'ютерних наук та інформаційних...

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія" студентами спеціальності 090101 "Агрономія" Вінниця 2009
Свитко С. М., Сауляк П. М., Барвінченко В.І., Дідур І. М. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни "Агрохімія"...

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи “Визначення впливу вражаючих факторів нс ”
Мармазинський О. А., Савіна О. Ю., Штейн П. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи: “Визначення впливу вражаючих факторів...

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи,...

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Програмування в геоінформаційних системах» для студентів...

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни iconПрограма курсу, завдання І методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни “Електромагнітні перехідні процеси” для студентів
Програма курсу, завдання І методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни “Електромагнітні перехідні процеси”...

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні рекомендації що до виконання
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи «Моделювання І дослідження електронних пристроїв» з дисципліни...

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница