Нкид 2003 2003 съдържани е
НазваниеНкид 2003 2003 съдържани е
страница1/106
Дата конвертации26.12.2012
Размер5.86 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Национална

класификация на икономическите дейности

(НКИД - 2003)

2003

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕПравилник за прилагане на Национална класификация на икономическите дейности - версия 2003……………………………………

3

Методологични бележки……………………………………………………..

6

Национална класификация на икономическите дейности - структура…...

19
Сектори и подсектори…………………………………………………….

20
Раздели…………………………………………………………………….

21
Сектори, подсектори, раздели, групи и класове………………………..

23

Национална класификация на икономическите дейности - обяснителни бележки……………………………………………………….……………….

43

Кодова таблица на преход НКИД - 2001 - НКИД - 2003…………………..

201

Кодова таблица на преход НКИД - 2003 - ISIC Rev. 3.1…………………...

207Утвърден със Заповед № РД-07-242 от 13.12.2002 година на Председателя на НСИ (обнародвана в “Държавен вестник”, брой 1 от 3.01.2003 година)

ПРАВИЛНИК


ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ - версия 2003 (НКИД - 2003)

ГЛАВА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат редът и начините за прилагане (използване, актуализиране и поддържане) на Националната класификация на икономическите дейности - версия 2003, за краткост наричана “НКИД - 2003”, а за международно използване “NACE.BG - 2003”, чрез която се осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 1.1) като национална.

ГЛАВА 2. Същност и предназначение на НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Чл. 2. (1) НКИД - 2003 осигурява национално единство и съвместяване с европейските и международните стандарти при статистическите и други икономически изследвания и анализи на структурата на икономиката по икономически дейности.

(2) Чрез НКИД - 2003 се дефинират основните групировки по икономически дейности на създадената и утвърдена от Европейския съюз статистическа класификация на икономическите дейности, в съответствие със законодателството на Република България.

(3) НКИД - 2003 осигурява прякото приложение в икономическата практика на Република България на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност, ревизия 1.1 (NACE Rev. 1.1)1.

Чл. 3. (1) НКИД - 2003 се отнася до всички дейности в икономиката: производство на стоки и услуги с пазарен и непазарен характер (вкл. услугите, извършвани от държавата и услугите на нетърговските организации, обслужващи домакинствата).

(2) Чрез НКИД - 2003 се дефинира структура на икономиката по икономически дейности, обхваната в пет йерархични равнища, като всяко равнище с по-висока степен на агрегация съдържа точно отнасящите се към него позиции на следващото го равнище с по-ниска степен на агрегация. Петте йерархични равнища носят наименования и имат кодови означения, както следва:

сектор: еднозначен буквен код;

подсектор: двузначен буквен код;

раздел: двузначен цифров код;

група: тризначен цифров код;

клас: четиризначен цифров код.

(3) Елементарна структурна единица в НКИД - 2003 е класът. Класът се характеризира чрез описание на характерните за икономическата дейност стопански дейности и от списъка на продукти и услуги, които могат да бъдат произведени при тази икономическа дейност.

ГЛАВА 3. ИЗПОЛЗВАНЕ


Чл. 4. (1) НКИД - 2003 се използва задължително, когато се прилагат групировки по икономически дейности:

1. при статистическата дейност на държавата;

2. в национални статистически и информационни системи;

3. при организацията и осъществяването на аналитично счетоводно отчитане по икономически дейности.

  1. Единиците от национални регистри задължително се характеризират по икономическа дейност чрез класа и съответния четирицифров код на НКИД - 2003.

  2. Органите на статистиката разработват крайните резултати по икономически дейности от проведените от тях статистически изследвания съгласно НКИД - 2003.

(4) Използването на специфични номенклатури по икономически дейности с национален статут, различни от НКИД - 2003 е възможно, само ако при тяхното изграждане са спазени следните изисквания:

1. номенклатурите да съдържат равнища, съответстващи на тези от НКИД - 2003, така че всяко от нивата да се състои или от същите позиции и наименования като съответстващите в НКИД - 2003, или от позиции и наименования, представляващи точна разбивка и заменящи съответните в НКИД - 2003;

2. въведените допълнителни нива да се включват точно в следващото по-високо ниво на НКИД - 2003;

3. всяко от нивата, с изключение на най-високото, да се включва точно в следващото по-високо ниво на НКИД - 2003;

4. при наличие на кодова система, различна от тази на НКИД - 2003, задължително да се изгражда кодова таблица на преход от специфичната номенклатура към НКИД - 2003;

5. използването на наименование на икономическа дейност, дефинирана в НКИД - 2003, да става само ако има пълно съвпадение с нея;

6. едно и също наименование не може да се среща в две различни групировки по икономически дейности на едно и също йерархично ниво на класификацията.

Чл. 5. Националният статистически институт използва НКИД - 2003 пряко или като разработва номенклатури по икономически дейности за конкретни статистически изследвания, в съответствие с изискванията на настоящия правилник и Закона за статистиката.

ГЛАВА 4. АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ


Чл. 6. (1) НКИД - 2003 се актуализира и поддържа от Националния статистически институт, като се спазват процедурите, описани в чл. 7.

(2) Националният статистически институт изготвя и поддържа в актуално състояние комплекта от методологични и методични материали по използването на НКИД - 2003, дава консултации по възникнали въпроси, по същността и използването на понятията на НКИД - 2003.

(3) Комплектът методологични и методични материали по НКИД - 2003 съдържа:

1. НКИД - 2003 и Правилник за нейното прилагане;

2. методологични бележки за същността на използваните в класификацията понятия;

3. обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите в НКИД - 2003;

4. кодови таблици за преход от НКИД - 2003 към досега използваната Национална класификация на икономическите дейности, версия 2001 (НКИД - 2001).

(4) Информационната база на НКИД - 2003 се изгражда и поддържа от Националния статистически институт.

Чл. 7. (1) НКИД - 2003 се актуализира и поддържа при спазване на следните процедури:

1. Промени на високите равнища - сектор, подсектор, раздел и група, се правят при настъпили промени в съответните класификации на Европейския съюз и ООН (NACE Rev. 1.1 и ISIC Rev. 3.1) или в законодателството на Република България;

2. Промени в класовете на НКИД - 2003 се правят не по-често от един път годишно, като влизането им в сила става от 1 януари на годината, следваща тяхното приемане и се допускат в следните случаи:

а) ако са в съответствие с изискванията на НКИД - 2003;

б) ако не водят до промени в по-високите равнища на НКИД - 2003;

в) ако се отнасят до по-добра редакция на наименованието на позицията;

3. Промени в описанието на класовете на НКИД - 2003 се осъществяват:

а) при установяване на неточност в описанието, която води до неправилно тълкуване;

б) при промени в обяснителните бележки за обхвата на класовете в NACE Rev. 1.1;

в) при промени в законодателството, нормативната база и стандартите на Република България;

4. Промени на допуснати технически грешки в описанието на равнищата по т. 1 се извършват от НСИ само едновременно с промените по т. 1, 2 или 3.

(2) Промени в класовете на НКИД - 2003 се извършват от Националния статистически институт по предложение на структурни звена на НСИ, на органите на статистиката или на физически и юридически лица, след съгласуване със заинтересованите министерства и ведомства.
Преходни и заключителни разпоредби

§1. Настоящият правилник е разработен на основание на чл. 7, т. 6 и чл. 10 от Закона за статистиката и в съответствие с чл. 95 от Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни-членки, от една страна, и България, от друга.

МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

ПО НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ - версия 2003 (НКИД - 2003)2

Националната класификация на икономическите дейности - версия 2003, за краткост наричана “НКИД - 2003”, а за международно използване - “NACE.BG - 2003” формулира такава структура на икономиката по икономически дейности, чието изследване би позволило съвместяването на изследванията на национално, европейско и международно ниво.

Изходна база при изграждането на НКИД - 2003 са: Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност (NACE Rev. 1.1) и Национална класификация на икономическите дейности - версия 2001, използвана до 31.12.2002 година.

НКИД - 2003 осигурява прякото приложение на NACE Rev. 1.1 в практиката на Република България. Изискванията, дефинирани в Регламенти на Съвета и на Комисията на Европа: Council Regulation Nо 3037 от 09.10.1990 година, Commission Regulation Nо 761 от 24.03.1993 година и Commission Regulation (ЕС) Nо 29/2002 от 19.12.2001 година за отрасловата класификация NACE Rev. 1.1, са приложени при разработването на НКИД - 2003. В Правилника за прилагане на НКИД - 2003 са включени клаузите от регламентите и изискванията на чл. 7, т. 6 и чл. 10 от Закона за статистиката.

Понятието “икономическа дейност” по смисъла на НКИД - 2003 е икономическа категория, свързана с групирането на относително еднородни производства и услуги, като критериите за еднородност са: сходство в технологията на производството; сходство в използваните суровини и материали; сходство в икономическото предназначение на продукцията; възможности за комбиниране на производството или услугите по вертикалата; сходство в количеството и качеството на извършвания труд при производството или при оказване на услугата.

В зависимост от приложението на един или повече от споменатите критерии се формират съвкупности (групировки) на различните йерархични равнища на структурата по икономически дейности.

Структурите по икономически дейности по същество представляват групировки на единици с едно и също отнасяне по икономически дейности. За целта, при икономическите изследвания, в зависимост от задачите им, се използват различни видове статистически единици. В икономическата практика на Европейския съюз чрез Council Regulation No 696/93 от 15.03.1993 година са утвърдени осем вида статистически единици за наблюдение и анализ на производствената система на Общността: предприятие (enterprise), институционална единица (institutional unit), група предприятия (enterprise group), единица по вид дейност (kind-of-activity unit), единица с еднородна продукция (unit of homogeneous production), местна единица (local unit), местна единица по вид дейност (local kind-of-activity unit), и местна единица с еднородна продукция (local unit of homogeneous production). Дефинирането на вида на единиците при конкретното стопанско законодателство на страната се базира на степента на икономическа самостоятелност на стопанските субекти.

Формирането на структури по икономически дейности при използване на различни видове статистически единици става с използването на една и съща класификация на икономическите дейности. В този смисъл обхватът на съвкупностите по икономически дейности, образувани с използването на различните статистически единици, не зависи от класификацията по икономически дейности, а само от степента на еднородност на продукцията и от степента на повторно броене на тази продукция, характерни за вида на статистическата единица като стопанска структура с определени производствено-технологични и икономически характеристики. Това дава възможност структурите по икономически дейности в НКИД - 2003 да бъдат дефинирани еднозначно и те да имат относително постоянен характер.

Единиците от национални регистри задължително се характеризират по икономическа дейност чрез класа и съответния четирицифров код на НКИД - 2003.

НКИД - 2003 е изградена на пет йерархични равнища, като всяко равнище с по-висока степен на агрегация съдържа точно отнасящите се към него позиции на следващото го равнище с по-ниска степен на агрегация. Петте йерархични равнища носят наименованията и имат кодови означения, както следва:

сектор: съдържа позиции, идентифицирани с еднозначен буквен код;

подсектор: съдържа позиции, идентифицирани с двузначен буквен код;

раздел: съдържа позиции, идентифицирани с двузначен цифров код;

група: съдържа позиции, идентифицирани с тризначен цифров код;

клас: съдържа позиции, идентифицирани с четиризначен цифров код.

Структурата на кода на позициите в НКИД - 2003 е:

L

L
подсектор


сектор
ХХ Х Х
клас


група


раздел
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Нкид 2003 2003 съдържани е iconЦентральные сми период наблюдения: 07. 04. 2003 10. 07. 2003
В коммуне остановка. Анатолий Чубайс нашел отрасль для реформирования (Москва; 07. 04. 2003; Павел Сухов; Компания) 3

Нкид 2003 2003 съдържани е iconПриказ от 24 марта 2003 г. №115 Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. №4358 об утверждении правил
Ввести в действие Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок с 1 октября 2003 г

Нкид 2003 2003 съдържани е iconКодекс российской федерации *О
Федеральным законом от 30 июня 2003 года n 86-фз (Российская газета, n 126, 01. 07. 2003) (вступил в силу с 1 июля 2003 года)

Нкид 2003 2003 съдържани е iconС изменениями от 28 июня 1991 г., 30 апреля 1993 г., 26 января 1999 г., 12 февраля 2001 г., 23 июня 2003 г
Изменением n 5, принятым и введенным в действие с 1 июля 2003 г постановлением Госстроя РФ от 23 июня 2003 г. N 98 в настоящие сниП...

Нкид 2003 2003 съдържани е iconЯнварь апрель 2003 г. Часть 2 Сергиев Посад, 2003 © Текст – Ю. В. Максимов, 2003
Раннеарабские государства и культура. Христианство в Аравии. Религиозная палитра. Народная религия арабов. Святилище в Мекке – происхождение....

Нкид 2003 2003 съдържани е iconА437 Актуальные вопросы детской
Актуальные вопросы детской кардиоревматологии на 8 Конгрессе педиатров России "Современные проблемы профилактической педиатрии" (Москва,...

Нкид 2003 2003 съдържани е iconТесты. М.: Владос-Пресс, 2003. 192с. (2экз.) Айсмонтас Б. Б. Общая психология. Схемы. М.: Владос-Пресс, 2003. 288с. Введение в психологию
Волков В. Н., Янаев С. И. Юридическая психология Учебное пособие. М.: Щит-М, 2003. 218с. (3экз.)

Нкид 2003 2003 съдържани е iconПостановление Главного государственного врача РФ от 20 мая 2003 г. N 96 "О мерах по недопущению использования не разрешенных к применению в личных подсобных хозяйствах пестицидов и агрохимикатов"
По заключению Минюста РФ от 16 июня 2003 г. N 07/5972-юд настоящее постановление не нуждается в государственной регистрации (информация...

Нкид 2003 2003 съдържани е iconВведен Постановлением Госстроя России от 2 июня 2003 г. N 51 Дата введения 1 июля 2003 года
СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" с учетом требований гост р 51380 и гост р 51387. Дополнительно в результате обработки данных...

Нкид 2003 2003 съдържани е iconПриказ Минздрава РФ от 21 марта 2003 г. N 109 "О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации"
Согласно письму Минюста РФ от 6 мая 2003 г. N 07/4535-юд настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации (информация...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница